spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Farmári a lesníci môžu žiadať podporu z Programu rozvoja vidieka
22.2.2010 | | Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Užívatelia poľnohospodárskej a lesnej pôdy by už teraz mali začať s vybavovaním žiadostí o podporu z Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Z hľadiska zachovania biodiverzity sú najvýznamnejšie opatrenia zamerané na ochranu poloprírodných a prírodných trávnatých porastov, ako aj opatrenia na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov, ktoré je možné uplatniť len vo vyhlásených chránených vtáčích územiach.

V rámci Osi 2. sa poskytuje podpora pre zlepšenie životného prostredia a krajiny, poskytujú sa platby pre územia Natura 2000 (územia európskeho významu) na agro-environmentálne a lesnícko-environmentálne opatrenia. Obdobné možnosti podpory sú aj na lesnom pôdnom fonde v rámci platieb Natura 2000 na lesnej pôde a lesnícko-environmentálnych platieb. Schémy sú dobrovoľné a tak sa užívateľ lesa alebo poľnohospodárskej pôdy môže rozhodnúť, či sa zaviaže plniť stanovené podmienky hospodárenia vo svojom území 5 rokov, za čo dostáva každoročne kompenzačnú platbu zodpovedajúcu rozlohe užívanej pôdy a vybraného opatrenia. 
 
Konečný termín na podávanie kompletných žiadostí je každoročne v máji, už predtým je však potrebné vybaviť všetky predpísané podklady. Nevyhnutnou súčasťou niektorých opatrení je aj potvrdenie zo Štátnej ochrany prírody SR, ktorá si na spracovanie údajov vyžaduje dlhší čas, a preto je potrebné podať žiadosť už do konca februára. Farmári a lesníci  by mali rýchlo konať - informovať sa na bližšie možnosti a podmienky na regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá je hlavnou organizáciou pre poskytovanie podpory z PRV 2007-2013 a následne navštíviť príslušné  pracoviská Štátnej ochrany prírody a vybaviť si potrebné potvrdenia. Vzhľadom na záujem o čerpanie vyčlenených finančných prostriedkov je pravdepodobné, že tento rok bude posledná možnosť žiadať o tieto platby v súčasnom programovacom období (2007-2013). 
  
„Zapojenie sa farmárov či užívateľov lesa do opatrení na ochranu biodiverzity v čo najväčšom počte pomôže vtáctvu, územiam Natura 2000 a celej prírode“, povedal Mgr. Miroslav Demko, riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodal: „platby z PRV zamerané na ochranu biodiverzity sú zaujímavé aj z finančného hľadiska pre samotných užívateľov, o čom svedčí doterajší záujem. Škoda by bolo nevyužiť tieto prostriedky poskytované zo zdrojov Európskej únie na ochranu našej prírody“.

Do opatrení na ochranu vtáctva sa budú môcť po prvýkrát zapojiť aj užívatelia v nových chránených vtáčích územiach (CHVÚ) Senianske rybníky, Laborecká vrchovina, Muránska planina a Strážovské vrchy, ktoré boli vyhlásené v roku 2009. Keby Ministerstvo životného prostredia  SR vyhlásilo aj zostávajúce CHVÚ, čo nám vytýka aj Európska komisia, okruh potenciálnych žiadateľov by sa ešte zvýšil.

» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy
Ekonomika, Štátna správa, Európska únia, Životné prostredie, Ochrana prírody, Lesy, Poľnohospodárstvo

Regióny
Bratislava


[5170]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS