spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
2.8.2007 | Jan Beránek |

Minulou sobotu, kdy probíhal megakoncert Live Earth, jsem připravoval na téma klimatických změn a rozvojových zemí text do ročenky kampaně Česko proti chudobě. Když jsem procházel nejnovější zprávy klimatologů, rozvojových agentur i vojenských stratégů, laciné a vědomé popírání klimatických změn se mi začalo jevit jako zločin proti lidskosti.


Klimatické změny nastávají a ohrožují lidstvo víc, než se dosud předpokládalo. To je závěr letošního shrnutí, které zveřejnil Mezivládní panel o klimatických změnách (IPCC). Více než tisícovka zúčastněných klimatologů a dalších expertů navíc potvrdila, že změny klimatu jsou opravdu způsobeny lidskou činností.

Předpovědět konkrétní dopady klimatických změn není snadné, nicméně panuje veliká shoda v tom, že v polovině století můžeme očekávat výrazný úbytek vody v teplých podnebných pásech: blíže k pólům, kde roční dešťové srážky přibudou, hrozí sucha střídaná s častějšími prudkými dešti a povodněmi. V krátkodobém výhledu zvýšený výskyt záplav a dlouhodobě nedostatek vody se očekává v důsledku tání ledovců ve vysokohorských oblastech, jako jsou Himaláje nebo Kilimandžáro.

Pozvolný úbytek ledové pokrývky v polárních oblastech má zvednout hladiny oceánů o 20 až 60 centimetrů už v tomto století. To by připravilo o obydlí a živobytí víc než sto milionů lidí. Některé studie a pozorování v posledních letech ale upozorňují na riziko náhlého rozpadu polárního ledového příkrovu, což by mohlo ještě za našeho života zvednout hladiny oceánů desetkrát víc.

Je totiž potřeba připomenout, že IPCC pracuje na základě odborného konsensu. Jeho výstupy tak představují konzervativní prognózy – minimum, na kterém se experti díky už dnes dostatečné průkaznosti shodnou. Existuje přitom řada vědeckou obcí sledovaných hypotéz, které předpovídají výrazně rychlejší změny a drastičtější dopady proměny klimatu. Je přitom znepokojivé, že nárůst koncentrace skleníkových plynů i rozsah pozorovaných změn po roce 2000 probíhá spíše podle těch horších scénářů. Proto lze také sledovat, že každá nová prognóza IPPC (jsou publikovány vždy po několika letech) přináší chmurnější obrázek, než byl v té předchozí.


Nejzranitelnější jsou hlavně chudé státy


Zatímco klimatické změny jsou v rozhodující míře způsobeny skleníkovými plyny, které vypouštějí průmyslové bohaté státy, jejich dopad nejhůře pocítí lidé žijící v chudých zemích v Africe, Asii a Latinské Americe. Těm hrozí, že budou hlavními oběťmi, a to ze dvou důvodů. Jednak jsou to právě tropické a subtropické oblasti, které nejhůře zasáhne úbytek srážek a obdělávatelné půdy. Druhým důvodem je fakt, že tamní obyvatelé kvůli extrémní chudobě a vysoké závislosti na místních zdrojích potravin mají omezené (nebo vůbec žádné) možnosti tyto dopady zmírnit a přizpůsobit se novým podmínkám, o přestěhování se příznivějších oblastí do nemluvě. Jak doslova uvádí letošní zpráva IPCC: „Zranitelné mohou být především chudé komunity, zejména ty, které sídlí ve vysoce rizikových oblastech. Vesměs mívají menší schopnost se přizpůsobit a jsou více závislé na zdrojích citlivých na působení klimatu, jako jsou místní zdroje vody a potravin.“

Statistika Červeného kříže jasně ukazuje rostoucí trend katastrof spojených s počasím za posledních 40 let a Britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj upozorňuje, že už dnes nastává 97 % všech úmrtí způsobených přírodními katastrofami právě v rozvojových zemích. V listopadu 2005 zveřejnil časopis Nature studii odhadující počet takových úmrtí v roce 2000 na základě statistik Světové zdravotnické organizace. Výsledek je vidět na mapě a potvrzuje hypotézu, že úplně nejhůře na tom budou lidé žijící v Africe (zejména subsaharské), následováni obyvateli Asie a Latinské Ameriky.

Ilustrativní ukázkou toho, co lze stále častěji očekávat, je velké sucho ve východní Africe v letech 2005 a 2006, které přímo ohrozilo 11 milionů lidí – tedy počet obyvatel srovnatelný s celou Českou republikou – v Etiopii, Súdánu, Somálsku a Keni. Mezivládní panel o klimatických změnách uvádí, že do roku 2020 bude v Africe vystaveno nedostatku vody 75 až 250 miliónů lidí a že zemědělské výnosy v některých oblastech klesnou na polovinu, stejně jako se zhorší i podmínky pro místní rybolov. Podle odhadu, který zveřejnila rozvojová organizace Christian Aid, může jen v subsaharské Africe v přímém důsledku změn klimatu zemřít během tohoto století 185 milionů lidí.

Důvodem není jen nedostatek potravy a pitné vody, ale také konflikty o jejich mizející zdroje. Tradiční napětí a spory mezi jednotlivými kmeny se v takovém případě může snadno proměnit ve vyhlazovací občanskou válku, jak jsme již několikrát zažili, například v Darfúru. Hrozí ovšem i mezinárodní konflikty a další eskalace terorismu, které se mohou stát hrozbou i pro bohaté státy. Upozorňuje na to například velice zajímavá zpráva „Národní bezpečnost a hrozba klimatických změn“, kterou v dubnu 2007 publikoval tucet bývalých amerických generálů a důstojníků.

Dá se čekat, že nejhoršímu budou vystaveni také lidé v Bangladéši. Tuto nížinu ohrožuje z jedné strany voda z rychle tajících ledovců v Himalájích, z druhé strany stoupající hladina moře, a z nebe potom častější a ničivější hurikány. Už během povodní v roce 2004 tam bylo poničeno 80 % úrody a 30 milionů lidí ztratilo domovy.

Organizace Christian Aid uvádí, že do roku 2050 se bude muset vinou klimatických změn přesídlit více než miliarda lidí, z toho pětina se stane uprchlíky, kteří budou muset hledat azyl za hranicemi své vlasti. Studie univerzity v Hamburku, kterou v červnu zveřejnila německá kancelář Greenpeace, odhaduje počet takových uprchlíků na 200 milionů už v roce 2040. Humanitární a další organizace proto v posledních letech prosazují, aby OSN zavedlo a jednotlivé státy oficiálně uznaly nový statut klimatických utečenců (climate refugee).


Na vině i na tahu jsou bohaté země

Problém globálního oteplování se sice dostal do oficiální agendy OSN už v roce 1992, ale během uplynulých patnácti let se nepodařilo hrozící trendy ani zpomalit, natož pak obrátit: zatímco v 90. letech rostla atmosférická koncentrace CO2 v průměru o 1,1 % ročně, mezi roky 2000 a 2004 se zvyšovala třikrát rychlejším tempem.

Kjótský protokol sice zavazuje část průmyslových států snížit emise skleníkových plynů do roku 2012 v průměru o 5,2 % oproti stavu v roce 1990, ale v důsledku mnoha kompromisů obsahuje četné díry a nedostatky, kvůli kterým by i při jeho naplnění bylo reálné snížení emisí výrazně nižší.

Vedle této nedůslednosti je hlavním problémem stávajících dohod to, že nezahrnují dva největší znečišťovatele: USA a Čínu. Oba státy přitom svoji neochotu podřídit se závazkům omlouvají vytáčkami, že přece nebudou snižovat emise, když ten druhý je také nesnižuje. Politikům, kteří se odmítají dohodnout na snižování emisí a ukazují přitom prstem na průmyslovou expanzi v Číně, přišla určitě vhod zpráva, kterou letos v červnu zveřejnila Nizozemská agentura pro životní prostředí. Analyzovala nejnovější data a došla k závěru, že se Čína v absolutním objemu škodlivých emisí stala největším znečišťovatelem už v roce 2006, ačkoliv se dosud mělo za to, že Spojené státy předstihne až v příštím desetiletí.

Na tomto pochybném závodu lze ovšem vedle oboustranné licoměrnosti dobře ilustrovat také rozdílnou pozici průmyslových a rozvojových zemí. Větší hanba totiž leží nezpochybnitelně na Spojených státech. Nejenže jako největší ekonomika světa mají mnohem lepší možnosti podniknout potřebná opatření, ale především je jejich vina na zvýšené koncentraci CO2 v atmosféře výrazně větší. Odhaduje se, že od roku 1900 vypustili Američané do atmosféry celkem 326 miliard tun oxidu uhličitého, zatímco všichni Číňané asi 100 miliard tun.

Je také potřeba si uvědomit, že prudce rostoucí objem skleníkových emisí v Číně jde z velké části na vrub obyvatelům bohatých zemí. Vždyť kolik výrobků, které dnes zvyšují náš blahobyt, je dovezeno z čínských továren a přispívá tak k zátěži, kterou pokrytecky přičítáme nikoliv sobě, ale Číně! Také mezinárodní rozvojové banky dodnes půjčují v oblasti energetiky především na výstavbu uhelných elektráren, ropovodů a na další projekty vedoucí k vyššímu spalování fosilních paliv.

Z hlediska spravedlnosti, jakož i nutnosti a možnosti razantně snížit emise, je nejvýmluvnějším ukazatelem objem vypouštěných skleníkových plynů na osobu: zatímco jeden Američan vypustí do atmosféry 19 tun CO2 ročně, na Číňana připadají asi 3 tuny CO2. V tomto ohledu je nutné upozornit i na fakt, že Češi patří mezi největší světové hříšníky – na každého z nás připadá 12 tun CO2, zatímco průměr EU činí 8,5 tuny. Uveďme ještě, že na jednoho Inda připadne 1 tuna a že obyvatelé třiceti nejchudších afrických zemí přispívají ke znečištění méně než 0,1 tuny CO2 ročně.

Je ale nepochybné, že účinná opatření jsou potřebná všude. Vědci se dnes shodují na tom, že abychom zabránili katastrofálním a nevratným změnám v planetárním měřítku, je třeba udržet průměrné oteplení pod dvěma stupni Celsia. To podle současných modelů znamená zastavit růst emisí v nejbližších deseti letech a do roku 2050 je pak celosvětově snížit alespoň na polovinu.

Je proto nezbytné, aby představitelé bohatých zemí přestali váhat a mluvit do větru, ale okamžitě přistoupili k razantním opatřením. Na mezinárodní úrovni je třeba přijmout dohodu, která naváže na Kjótský protokol a uloží většině zemí – tentokrát už i těm větším rozvojovým – závazné a vymahatelné cíle, jejichž naplnění povede ke zmíněné stabilizace a následnému snížení globálních skleníkových emisí.

O to, jak která země k záchraně klimatu přispěje, se určitě ještě povedou spory. Z hlediska legitimity a spravedlivosti celosvětové dohody je však třeba do národních cílů promítnout historickou zátěž i aktuální situaci tamních obyvatel. Lze například snadno odvodit, že za čtyřicet let by roční emise na osobu žijící na naší planetě neměly překročit 1,5 tuny CO2. To například pro Českou republiku znamená snížit emise o téměř 90 %. Bohužel se zatím nezdá, že by kterýkoliv náš politický představitel byl schopen se tomuto životně důležitému imperativu postavit čelem a předložit veřejnosti vizi, jak a proč je toho třeba dosáhnout.


Hrozby slepých uliček

Díky mnohaletému úsilí ekologických iniciativ, vědců a v poslední době také rozvojových organizací se klimatické změny stávají klíčovým tématem mezinárodní politiky. Také průmyslové korporace, které se nejprve snažily zpochybnit samotný fenomén a posléze jeho souvislost s lidskou činností (do této fáze nyní opožděně přešel Václav Klaus), byly nuceny problém i nezbytnost nějakého řešení připustit.

Změnit během jedné generace současné hospodářství tak, aby mělo prakticky nulové emise uhlíku, se ovšem neobejde bez zásadních proměn v ekonomice i ve společnosti. Je to výzva svým rozsahem skutečně revoluční, proto nevyčítejme jen českým politikům, že k takovému úkolu nemají chuť, odvahu a často ani dispozice. Většina státníků i zástupců průmyslu přichází s opatřeními jen velmi váhavě a volí taková, která by pokud možno neměla výraznější dopad na zaběhnutý systém a náš životní styl.

Bohužel hrozí, že nás ukolébají a zavedou ještě hlouběji do slepé uličky – a to ve chvíli, kdy je nezbytné každou jednu korunu a každý jeden den využít k tomu, abychom začali obracet smrtonosný kurz. Mezi falešnými řešeními, která sice nyní nebolí, ale dříve nebo později se ukáže, že z různých důvodů selhala, je přechod automobilů na vodík nebo biopaliva (i když ty jsou v místním měřítku určitou alternativou), „čisté uhlí“ a pumpování CO2 ze spalin do podzemí nebo jaderná energetika.

Každé z těchto témat by vydalo nejméně na samostatný článek, věnujme se proto jen krátce jednomu za všechny: jaderným elektrárnám. Ty jsou nám opět nabízeny jako atraktivní menší zlo, protože vyrábějí energii, aniž by vypouštěly skleníkové plyny. Ve skutečnosti sice kvůli energeticky vysoce náročné těžbě uranu a výrobě paliva i jaderná elektřina zatěžuje klima, nicméně hlavní problém je jinde. Jaderné elektrárny dnes vyrábějí celosvětově 16,5 % elektřiny, což představuje asi jen 5 % celkové spotřeby energie. Kdybychom chtěli pomocí reaktorů výrazněji snížit emise ze spalování uhlí, musel by se jejich počet několikanásobně zvýšit. Přitom už i čtyři stovky jaderných bloků, které jsou v provozu dnes, představují značné problémy spojené s ubývajícími zásobami uranu, s rizikem těžké havárie a zamoření rozsáhlých území, s možností teroristického útoku a s narůstajícím množstvím vysoce radioaktivních odpadů, které zůstane životu nebezpečné statisíce let a pro jehož bezpečnou izolaci neexistuje řešení.

Vzhledem k tomu, že emise je třeba razantně snížit během nejbližších dvou či tří desetiletí, museli bychom okamžitě začít stavět nové reaktory tempem jednoho velkého bloku každý týden. To je technicky těžko představitelné a ekonomicky skoro neuskutečnitelné, protože jaderné elektrárny představují z hlediska počáteční investice zdaleka nejdražší zdroj (jenom výstavba jednoho velkého bloku stojí 3 až 5 miliard Euro).

Masivní rozšíření jaderné energetiky by ale nejen pohltilo velkou část omezených finančních i technologických kapacit, ale zásadním způsobem by podkopalo světovou bezpečnost. O přístup k jaderným technologiím projevuje nově zájem řada států, jejichž pouhý výčet (v přehledu World Nuclear Association z června 2007) nahání hrůzu: Bělorusko, Turecko, Írán, Saudská Arábie, Izrael, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Tunisko, Libye, Alžírsko, Maroko, Nigérie, Ghana, Namíbie, Azerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Chile, Venezuela, Bangladéš, Indonésie, Vietnam, Thajsko, Malajsie a Jemen.

Nejde jen o to, že provozovat bezpečně jaderný reaktor stěží zvládají operátoři i v tak disciplinovaných zemích, jako je Japonsko. Především je potíž v tom, že jaderné technologie a materiály, které slouží k výrobě energie, lze velmi snadno a rychle použít i k vojenským účelům, ať už z rozhodnutí vládců daného státu nebo i menší organizovanou a odhodlanou skupinou. Už dnes zažíváme jadernou krizi v Severní Koreji nebo Íránu, v minulosti tímto způsobem získal přístup k jaderným zbraním Pákistán, Indie, Izrael a Jihoafrická republika. Je nepředstavitelné, že by se podařilo předejít podobnému zneužití v případě masivního rozšíření jaderné energetiky do celé řady nestabilních zemí. A to opomíjíme otázky, jak by se naložilo s jadernými odpady a kde by se vůbec získal uran, který v reaktorech slouží jako palivo.


Řešení pro všechny: efektivita a obnovitelné zdroje

Přitom je záchrana klimatu zvladatelná s již dnes ověřenými a komerčně dostupnými technologiemi: klíčem je snížení spotřeby a přechod na obnovitelné zdroje energie. To jsou navíc opatření, které si mohou dovolit bez vedlejších rizik i chudé státy.

Scénářů, které dokládají uskutečnitelnost (technickou i ekonomickou) přechodu na obnovitelné zdroje při výrazném zvýšení energetické efektivity, existuje několik. Mezi ty nejlépe propracované patří studie „Energy [R]evolution“ publikovaná organizací Greenpeace. Zpracoval ji německý Ústav systémových a technologických analýz při Německém centru letectví a kosmonautiky (DLR) a zabývá se podrobnou analýzou nejen jednotlivých regionů a tamního potenciálu, ale i výší potřebných investic. Ukazuje, že snížení globálních emisí skleníkových plynů do roku 2050 na polovinu je nejen uskutečnitelné a ve výsledku a finančně výhodné, ale že je to také cesta k tomu, aby i chudí lidé v rozvojových zemích získali přístup k domácím, stabilním a dlouhodobě udržitelným zdrojům energie.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Pavol Huďan
4.9.2007 10:21 | Dušan

To je odkiaľ?
Aj na teba asi klimatické zmeny pôsobia nepriaznivo!
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
4.9.2007 09:40 | Pavol Huďan

Ak neznížime Co2 tak nám hrozí
oteplenie v priemere o 2,2 C.
Preto kjótsky protokol do roku 2012-2020. Ak tento zákon porušia veľké fabriky hrozí sankcia do 3,5 000 000,-SK
Ak znížime požiare lesních porastov o 25-45% tak ako taká klíma sa opäť zreguluje do starých koľají.Ešte máme 8 rokov aby sme sa vratili ku lepšiemu.
Ad: Juraj Fellmayer
13.8.2007 15:29 | Rudolf Pado

Bush to mozno povedal, ale uz vidim ako sa v USA vzdavaju dotacii :), najma pri vecnej EU - USA obchodnej vojne o niektoru komoditu.
Ad:Rudolf Pado
13.8.2007 15:20 | Juraj Fellmayer

Povazujem sa za liberala. A tvrdim, ze ziadny ozajstny liberal nikdy nesuhlasi so ziadnymi dotaciami, cize ani na tie vyhodne ani nevyhodne. :)
Co sa tyka Vasho navrhu o pomoci pre chudobne krajiny, ako liberál s Vami plne suhlasim. Treba odstranit umele bariery dovozu polnohospodarskych produktov na EU trh, a to aj tie skryte, ako su napr. dotacie. Aj ked nie je uplne pravda, ze pod toto sa ziadny politik nepodpise. :) Je pre Vas mozno paradoxne, ze toto po prvykrat spomenul G. Bush ml. v prvom roku svojho prezidentovania na stretnuti (vtedy este) G7+1. Povedal sice, ze pomoze globalizacia, ale odstranenie takychto barier globalizaciou obchodu je. Aj ked si mozno plny dosah slov neuvedomoval, uz vzhladom na farmarov vo svojej krajine. A preto aj zazlievam vsakovakym hnutiam pokryteckost, lebo pod toto sa nepodpise nie len ziadny politik, ale ani ina "celebrita" ako napr. Bono, Geldof a podobne, lebo by stratili popularitu aj oni. Lahsie je robit koncerty.
Ad: Juraj Fellmayer
13.8.2007 10:32 | Rudolf Pado

Nemam problem s Vami suhlasit vtom, co ste napisali.

Ano, vela polnohospodarov sa dalo na pestovanie energetickych plodin, nakolko to zacalo byt ekonomicky vyhodne (vidim to Liptove u repky olejnej). Okrem toho nikto nemusi strazit polia, lebo repka sa nekradne, ale zemiaky (krumple, bandurky, svabka ...) ano. Ale to opat nie je problem obnovitelnych zdrojov ale tzv. trhu. Viete, nasi uzasni liberalisti maju taku predstavu, ze bude sa dotovat to cop je vyhodne a nebude sa dotovat to, co im nezapada do scenara. Vysledkom takehoto pristupu nie je len vyvoj na "trhu" s energetickymi rastlinami, ale aj to, za ake ceny kupuju energiu velke firmy (je zbytocne pisat o tom, ze vycsinou su postavene na surovinach, ktore Slovensko vobec nema), pristup "ka vyrobim PET flasu a Vy obcania zaplatite jej dalsi cyklus ..." ...

V globalnom meritku tento pristup viedol k ekonomickej kolonizacii rozvojovych krajin, ktore prestali pestovat plodiny, ktore ich zivili a zacali pestovat plodiny, ktore vyvazaju (banany, kakao, kava), rozne "bananove vojny", nizke cla pre dovoz surovin a polotovarov z rozvojovych krajin a vysoke cla na priamy dovoz produktov. Cize Afrike nepomozu beneficne koncerty, rozvojova pomoc ..., ale zrusenie colnych barier a dotacii pre zapadoeuropske polnohosdpodarstvo. V tej chvili v Europe a Amerike pada 50 % polnohospodarstva, polnohospodarstvoé sa prestane orientovat na prebytky ..., zmeni sa pristup k vode, pode ... Ale toto ziadny politik nepodpise.

Taktiez musim dodat, ze ja nie som za bezbrehe vyuzivanie obnov. energii. Je nenormalne, ak v mene dalsieho extremneho trendu ma byt na kazdych 2 km toku MVE, nechcel by som vidiet na kazdom druhom kopci energeticku veternu turbinu ...

Vyhodnost ci nevyhodnost sa da ratat cez rozne EIA (vieme vsak o pozadi), ratanie ekologickych stop ...

Preto som napisal o obnove krajiny. Naozaj si myslim, ze pararelne maju byt prijimane opatrenia s dopadom na energeticku narocnost, diverzifikaciu energ. zdrojov a opatrenia na saturaciu postupujucej klimatickej zmeny v jednotlivych sektoroch spolocnosti (existuju predsa sektorove plany s adaptacnymi opatreniami).

biopalivá
13.8.2007 00:32 | Roman Kanala

Biopalivá fungujú tak, že sa najprv v rámci Politique Agricole Commune - PAC z peňazí daňových poplatníkov subvencujú poľnohospodárske prebytky, najmä tie francúzske. Tak sa olej z repky olejky stane lacnejším, než nafta a používa sa namiesto nafty. Ide o podvod na daňových poplatníkoch, ale ľudia namiesto aby protestovali, tešia sa lacnému palivu.
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
12.8.2007 23:18 | Milan1

To Tomas Husar

Akurat že tie biopaliva nie sú CO2 neutrálne,tie plodiny na ich výrobu bolo treba nejakým spôsobom ošetrovať, zvážať - čo sú stroje na báze fosílnych palív, ergo nebiogénny CO2 sa tam uvoľnuje.

Rovnako sa dá argumentovať na Jadrové elektrárne, obľúbeným sloganom enviromentalistov je, že síce pri svojej prevádzke nevypúšťajú CO2, ale pri stavbe / likvidácii / sa vzhľadom na stroje a mechanizmy už dá hovoriť o produkcii nebiogénneho CO2.

Blbé je,takto sa potom nedá hovoriť ako o čistom z hľadiska produkcie nebiogénneho CO2 takmer ani o jednom zdroji, dokonca tá produkcia CO2 je závislá od celkovej štruktúry energetiky v tej ktorej krajine / či beží hlavne na fosílne zdroje, alebo jadrové... /
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
12.8.2007 21:53 | Tomas Husar

2 Juraj Fellmayer

Vo vacsine s tebou suhlasim - jednoducjo tvoja argumentacia ma blizsie k realite.

Pokial ide o biopaliva - z hladiska bilancie CO2 su neutralne, lebo ich spalenie uvolni CO2 co sa v nich viazali pocas pestovania, kym pri rope sa uvolni pradavne CO2.
Ad: Miro Balaz
12.8.2007 20:36 | Juraj Fellmayer

Ako funguju akciove spolocnosti viem velmi dobre. Ako som uz napisal o prispevok nizsie, ked nieco navrhujem, mal by som povedat nie len pozitiva, ale byt ferovy a povedat aj co to bude stat. Ked volam po obmedzeni lovu tresiek napr. z dovodu ich zachovania ako druhu, je treba povedat aj to, ze to povedie k rastu cien vsetkych potravin, kde sa treska vyskytuje. Iste mozeme fungovat aj dalej na sucasnom principe, jeden nieco navrhne ale nenesie ziadnu zodpovednost za implementaciu. Ale takto si nikto moje sympati neziska. Aj ked ja som len jeden cloviecik vo velkom mori ludstva.
Ad: Rudolf Pado
12.8.2007 20:25 | Juraj Fellmayer

Neberte vsetko osobne. A dalej:

1. Toto vnímame rozdielne.
2. Nemal som na mysli toto. Skor som mal na mysli napriklad toto:
a) v SR (ako je to inde neviem) je elektrina z obnovitelných zdrojov (napr. MVE, veterne elektrarne) povinne vykupovana rozvodnymi spolocnostami za dvojnasobnu cenu oproti "klasickej" elektrine. Celkom presne neviem preco, len z toho je zrejme, cim vacsi podiel takto vyrobenej energie, tym je to drahsie pre spotrebitela
b) vyroba biopaliv dvíha ceny potravin (aj ked neviem, v com biopaliva prispeju k poklesu produkcie CO2, takze neviem, ci to patri sem)
c)neviem, kolko CO2 sa minie pri vyrobe vodika do vodikovych motorov (a teda neviem posudit, co je lepsie, aj ked sa pri "spalovani" vodika netvori CO2)
to len tak v rychlosti co ma napadlo. Kazdy navrh zo strany enviromentalistickych organizacii na opatrenie veduce k znizeniu produkcie CO2 by mala sprevadzat aj studia vplyvu na zivotnu uroven (v uzsom zmysle samozrejme - t.j. nie, ze sa zlepsi ZP) obyvatelov.
To uz nehovorim o takych veciach co som zachytil, ze ak chceme znizit produkciu CO2 mali by sme jazdit viac autami, co vsak neberiem (zatial) za seriozne :)

Kedze sa bavime o klimatickych zmenach a nie o obnove krajiny (asi to s tym priamo nesuvisi), tie peniaze su ina otazka (vami spominane porovnanie s CR). Ale je to celkom legitímne, kedze u nas sa asi kladie vacsi doraz napr. na dokoncenie dialnice z BA do KE. :) Toto je rozhodnutie politicke, cize mali by si vyberat obcania vo volbach, takze je to asi takisto o ich prioritach.
Ad: Tony
12.8.2007 16:00 | Rudolf Pado

Chcel som reagovat, ale potom som si vsimol co napisal Stevo Janco. A nebudem opakovat.
Ad: ušmudlaní psíci
12.8.2007 14:16 | Ferino

Ta to sranda, taku nevymyslí ani STV.
Nositeľ Goldmanovej Environmentálnej ceny
- Michal Kravčík - je, podľa experta R.K., celkom slušný cigáň a pritom je vymetený idiot a odborná nula vo všetkých oblastiach.
Ta ja nevedel, že také ceny sa dávajú idiotom a nulam. Ta to potom ju musím dostať čo najskôr aj ja.
Alebo že by to bola len slepá závisť?
A konečne som sa dozvedel, kto platí tých "proti". Aj keď niekto tu tvrdil, že tí proti ani v podstate nie sú.
Ale prosím aj info, kto platí tých "za". Neverím, že to robia zadarmo a vo svojim voľnom čase.

A ešte som rád, že potom ušmudlaný psík je aj Bjorn Lomborg. Ta to celkom zaujímavá skupina začína byť. A šéfovať nám môže Klaus. Ta to bude veselo.
ušmudlaní psíci
12.8.2007 11:39 | Roman Kanala

No dobre, tak poďme po poriadku.

Naprv pre vrtichvosta Ferina - ušmudlaní psíci sú hlúpi a hlúpejší. Niektorí ušmudlaní psíci sa nechajú nachytať pri podvode, ako falšujú referencie. Grónsko nie je zelené a ako sme sa dozvedeli, za zelené bolo prehlásené pred tisíc rokmi jedným zločincom, vyhnancom, psancom, mnohonásobným vrahom. Že klamal, aby na ľadový ostrov podvodom dostal viac ľudí, je najmenším z jeho zločinov. Že po tisícich rokoch jeho podvod ušmudlaní psíci citujú ako dôkaz, že globálne otepľovanie neexistuje. Nikdy na Grónsku nebolo poľnohospodárstvo ani chov dobytka. Ani losy by tam neprežili. Kontinentálne kone, kravy, ovce tam môžu prežiť, kým nedôjde potrava a potom už ostáva len lov tuleňov a rybolov. Vegetačné obdobie je príliš krátke a skúpe na slnko a žiadne vedecké dáta nepotvrdzujú poľnohospodársku aktivitu. Pšenicu spomínajú mnohí ušmudlaní psíci u Smeho a inde. Možno je medzi nimi vrtichvost Ferino, možno nie. Ani jednu hypotézu nemožno ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Ušmudlaní psíci sú si všetci podobní. Hlavne ak sú anonymní.

Pre Tony: áno, Dr. Singer je dobre známou figúrkou. Nik ho neberie vážne. Že vraj je vedec? Aj Michal Kravčík je celkom slušný cigáň a pritom je vymetený idiot a odborná nula vo všetkých oblastiach. Aj chudák maxipes Fík sa berie strášne vážne, aj súdruh prezident je docent práv. Slovenské školy sú tlačiarne na diplomy a so správnou červenou minulosťou sa dá dobre urobiť kariéra. Možno Vás prekvapím, ale zlé profesorské nominácie existujú aj v Slobodnom svete. Taký Ďurica, veď to nie je žiaden vedec ani historik, len katolícky trapas a oxiduje na veľmi prestížnej a starobylej talianskej univerzite. Aj ten chudák Rydlo je doktor vied z prestížnej západnej univerzity. Zhodou okoloností z Padovy od Ďuricu... Dr. Singer nie je jedinou takou prestížnou figúrkou, bývalý francúzsky minister Haroun Tazieff, kameňológ a sopkofil, tiež popieral antropogénny forcing, lebo jedna erupcia vypustí viac CO2, ako celé ľudstvo za viac mesiacov. To je pravda, ale treba samozrejme dodať, ktorá sopka, ktorá erupcia a s akou frekvenciou, lebo erupcií sú tisíce denne. Spomínam si aj na kanadského kameňológa profesora Heizera, ktorého veľmi oslavovali u Smeho, ale napokon sa ukázalo, že rozumie kameňom a všetko ostatné sú len kecy. Lapin z hydrometeo ústavu hovoril k veci a všetko mal podopreté faktmi a nie kameňologickými úvahami. Ušmudlaní psíci oslavovali Heizera ako hrdinu, lebo bráni právo Slovákov znečisťovať.

A teraz k tým sepp.org - našiel som tam všeličo, väčšinou trápne politické kecy a "bad journalism". Napríklad vážnou výčitkou globálnemu otepľovaniu je že je "un-american". No fajn. Ešte páliť knihy a urobiť hon na čarodejnice, lebo to je "sooo american".

Nejaké pamflety proti Riu som tam nenašiel, ale na Rio i Kyoto mám vlastný názor aj bez nich. Zbierka politikov a farizejov, čo sa radi pretŕčajú v médiách, ale keď príde na lámanie chleba a konkrétne kroky, zrazu víťazí politická objednávka, ktorá absentuje, lebo životná úroveň.

Zato som tam našiel spústu prádzneho mlátenia slamy novinármi a politikmi, hlavne americkými. Americko je proti všetkému, čo ohrozuje "american way of life", teda bezuzdné plytvanie všetkým a násilie na udržanie toho stavu. Plus nejaké behaviorálne parametre. Tie "vedecké" argumenty sa dajú zhrnúť nasledovne:
1. Model je nesprávny, lebo nesleduje reálne namerané hodnoty a preto globálne otepľovanie neexistuje. Model bol nesprávny pred piatimi rokmi, dnes je poopravený a preto globálne otepľovanie neexistuje.
2. Al Gore je škaredý a zlý, lebo verejne vyzval na zamlčiavanie faktov, čo nehrajú do karát globálnemu otepľovaniu a preto globálne otepľovanie neexistuje.
3. Stará mama sa nevedela korčuľovať a preto globálne otepľovanie neexistuje.
4. Je to celé "un-american" a preto globálne otepľovanie neexistuje.

Aby to nevyznelo, že všetci Američania sú ušmudlaní psíci, veľká časť výskumov sa deje práve na Americku, aj napriek politickým tlakom na cenzúru a autocenzúru výsledkov. Mnohokrát Američania idú do zahraničia a produkujú tam. Výskum sa ale lepšie robí tam, kde sa vedca nerobí politický tlak. Veľké klimatické pracoviská sú na Švajčiarsku, na Holandsku, na Austrálsku.

Globálne otepľovanie je reálne. Existuje nezávisle od modelov. Existuje nezávisle od korčulí starej mamy aj od správania sa nejakého amerického prominenta či TV pokecu. Všetky dáta potvrdzujú, že existuje. Ochladnie je len lokálne, lebo intenzifikácia výmen tepla medzi rovníkom a pólmi nie je rovnomerná na kontinente a nad oceánmi. Okrem toho morské prúdy sú silné aj keď pomalé energonosiče. Polemika sa dnes vedie už len na závažnosti antropogénneho forcingu. Kto ešte dnes popiera globálne otepľovanie ako také, nie je vedec, ale blbec.
klamanie zo zištnosti
12.8.2007 10:20 | Števo Jančo

nielen pre Tonyho:

Fred Palmer - viceprezident Peabody Energy, ktorá produkuje najviac uhlia na svete, koncom 80. rokov viedol kampaň o tom, že Zem nemá dostatok CO2 a že väčšia produkcia uhlia privodí obdobie „večného leta“.

Výroba propagandistickej nahrávky „Ekologizácia planéty Zem“ masírovala svet myšlienkou, že produkciou CO2 „zúrodníme“ svet, teda zvýšime poľnohospodársku produkciu a odstránime problém hladu; výroba dokumentu stála 250 miliónov dolárov.

Globálna klimatická koalícia, založená v r. 1989 skupinou asi 50 ropných, uhoľných, automobilových a ďalších priemyselných spoločností otvorene deklarovala svoj cieľ „spochybniť teóriu globálneho otepľovania“. Do r. 2000, kedy sa rozpadla, na lobing minula 60 miliónov dolárov a ďalšie milióny na propagandu. Asi jej najväčším úspechom bolo ovplyvnenie „Sumitu Zeme“ v Rio de Janeiro v r. 1992.

Za tzv. Lipskou deklaráciou z r. 1995, podľa ktorej vraj zmenu klímy nespôsobujeme a vraj s ňou súhlasí 79 popredných vedcov, nájdeme Freda Singera, významného príslušníka moonistickej cirkvi. Preskúmanie veci však ukázalo, že väčšina z vedcov vlastne vedcami nie sú, alebo deklaráciu nepodpísali.

Uhoľný priemysel v USA daroval republikánom v r. 2000 20 miliónov dolárov a v ďalších rokoch ďalších 21 miliónov, čím si zaistil prednostný prístup k vysokým vládnym politikom (napr. k viceprezidentovi Cheneymu).

Lavoisier Group, mix austrálskych firiem a politikov okrem iných „presvedčivých skutočností“ šíri aj to, že IPCC je sprisahanie stoviek klimatológov, ktorí prekrúcajú fakty, aby si zabezpečili financovanie práce.

Rozsiahla správa organizácie Government Accountability Project priniesla prípady od roku 2001, kde pracovníci rôznych významných amerických inštitúcií, ako Národný úrad pre výskum oceánov a atmosféry, NASA, Agentúra na ochranu životného prostredia rôznym spôsobom a vo veľkej miere obmedzovaní v komunikácii „citlivých“ vedeckých informácií médiám, verejnosti a Kongresu. V kontexte sa „citlivými“ vedeckými informáciami rozumejú poznatky o vplyve klimatických zmien a skleníkových plynov na hurikány, výšku morskej hladiny, stratu arktického ľadu, život v moriach či ľudskú spoločnosť, ak nie sú v súlade s oficiálnou politikou USA.

Exxon Mobil priamo sponzoruje inštitúty popierajúce globálne otepľovanie. Firma na podobnú činnosť v období 1998 - 2006 minula okolo 20 miliónov dolárov. Jej výdavky na lobing tvoria až 10 % z celkových výdavkov amerického priemyslu.

a môžem(e) pokračovaťAd:Kanala
11.8.2007 17:14 | Tony

Vedecký konsezus ohľadne antropogénnych vplyvov na klímu je naozaj takmer totálny až na "pár" výnimiek:

Už v roku 1992, pri príležitosti „Summitu Zeme“ v Rio de Janiero, vydala na protest proti pseudovedeckému strašeniu globálnym otepľovaním skupina 425 vedcov tzv. Heidelberskú výzvu. Nájdete ju na www.sepp.org. Dnes je pod ňou vyše 4000 podpisov, vrátane podpisov 72 nositeľov Nobelovej ceny, väčšinou za fyziku, chémiu a medicínu.

Pred konferenciou v Kjóte v decembri roku 1997 prijala ďalšia skupina vedcov tzv. Lipskú deklaráciu o globálnych klimatických zmenách (celý text opäť na www.sepp.org). Podpísalo ju 1500 vedcov, ktorí protestujú proti východiskám kjótskej konferencie.

V skutočnosti si teraz mnoho špecialistov klimatológov myslí, že aktuálne pozorovania z meteorologických satelitov neukazujú žiadne globálne otepľovanie – v priamom protiklade s počítačovými modelmi.“ V roku 1998 vznikla nakoniec tzv. Oregonská petícia (iniciovaná dr. Robinsonom z Oregonského inštitútu pre vedu a medicínu, celý text na www.oism.org), kde sa 17 000 odborníkov podpísalo pod vyhlásenie, že „neexistuje presvedčivý vedecký dôkaz, že ľuďmi spôsobované uvoľňovanie oxidu uhličitého, metánu či iných skleníkových plynov spôsobuje, alebo spôsobí v dohľadnej budúcnosti katastrofálne oteplenie zemskej atmosféry a narušenie zemskej klímy.

Viac na
http://kastier.blog.sme.sk/c/4038/Globalne-oteplovanie-j e-bullshit.html

Ad: juraj fellmayer
11.8.2007 15:43 | miro balaz

>::enviromentalisti predsa nemozu na jednej strane takmer hystericky kricat a ked sa ma prejednavat citliva problematika (napr. co to vsetko bude stat), tak to hodit na statne a ine oficialne organy.::<

a kto prosim vas, je zodpovedny za schvalovanie zakonov a povoleni pre "sukromny sektor" - velke firmy, korporacie ktore maju na haku akykolvek vztah k prirode a lokalite? vie viete vobec ako funguje akciova spolocnost, ake ma hodnoty a kto o tom z akej strany sveta rozhoduje? atdatdatdatdatakdalej. a povolenia im vydava tento stat, takze ten bordel co tu zanechavaju tie firmy je stat aj povinny riesit. bodka.
Ad: Roman Kanala
11.8.2007 11:12 | Ferino

Ta to parada, pekne o a rozhorčene vysvetlené ušnudlaným psíkom - nepouživaj rozum, ale uč sa len naspamať, čo ja hovorím. Len nechápem, kto prekrúca a vymyšla. Zase som prešiel a nikde som nenašiel v terajšej diskusií, že bolo tvrdene -" sú babky, čo si spomínajú, ako pred 700 rokmi pestovali v Grónsku pšenicu" v texte je, že sa pásol dobytok. Teda žiadná pšenica. A to je veľký rozdiel. Teda v žiadnom prípade mystifikácia ani podvod. Ta to zase zavadzajúce tvrdenie od "vedca". Ta buď nevie čítať - vie písať a to potom nepravda. Musí vedieť čítať. Ta potom to jasný dôkaz, ako prekrúca a vymyšla, keď tvrdí niečo úplne iné ako je napísané. Paráda, nie? Druhým vyčíta to, čo sám bohorovne praktizuje. Prosím čítať a presne citovať, nepridávať nepravdy. Teda pšenicu niekto iný pridal, lebo sa mu to hodilo do argumentácie, lebo by sa mu potom edalo hovoriť o mystifikácií. No fuj. Radšej budem ušmudlaním psíkom, ako takto nechtne si pomáhať, aby som bol múdry.
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
11.8.2007 09:42 | Roman Kanala

Vedecký konsezus ohľadne antropogénnych vplyvov na klímu je takmer totálny. Kto ešte aj dnes hovorí niečo iné, nie je vedec, ale blbec. Žiaden, opakujem žiaden klimatológ nebude popierať globálne otepľovanie. Ak to niekto robí, nebude klimatológ, ale nejaký kameňológ čo rozumie kameňom a geologickým mierkam miliónov a miliárd rokov a storočie je preň zanedbateľnou epizódou. Tiež pomáha, ak je platený petrolejníkmi. Podobne ako tabakoví obchodníci so smrťou, aj oni dobre zaplatia každú kontroverznú "štúdiu".

Klimatické zmeny sú veľkou pohromou, lebo otepľovanie je veľmi náhle a existujúca biosféra nemá čas sa mu prispôsobiť. Zo živočíšnych druhov, čo doteraz žili na Zemi, už 99% vyhynulo. Vyhynutie živočíchov je teda normálny jav, aby som predbehol poznámku nejakého ušmudlaného psíka. Problém je, že dnešné vyhynutie sa deje 10 TISÍC krát rýchlejšie, než tie ostatné. Podobá sa pádu meteora alebo iným strašným kataklyzmám, ale dnešná kataklyzma nesie meno človek.

Ušmudlaní psíci nechápu, načo je vlastne potrebná biodiverzita, keď sa nedá zožrať, vychlastať, pretiahnuť či speňažiť. No ukážte mi toho biotopa, povedal Jureňa. Vyprázdnenie slovenských lesov od biomasy je národnou tragédiou, ale omnoho horšie sa deje v iných divočinách - na Amazónii, na Sumatre, či na Americku. Divoké odlesňovanie, ťažba v národných parkoch. K rozbitiu ekologickej rovnováhy stačí napríklad vykynožiť vlka, čo uvítajú pastieri, ale premnožené jelene bez predátora zabránia zmladeniu lesa, lebo zožerú mladé duby a buky. V priebehu pár desaťročí les prestarne. Používanie pesticídov v lese je ešte horšie, lebo vyhubí všetok hmyz a spolu s nimi spevavé vtáky a napokon aj dravce. Matematické modely potravinového reťazca ukázujú, že na nižších stupňoch sú špecializované živočíchy na jeden druh potravy, napríklad lykožrút, ale ich predátori stále vyššie sú stále univerzálnejšie a na vrchole stoja predátori univerzálni, inteligentní a mobilní, ako vlk, medveď, líška, lev atď. Tak ako rozhádže ekosystém absencia lykožrúta, tak ho zničí aj absencia predátora. Tieto štúdie sú ešte len v začiatkoch, lebo o prírode toho stále viac nevieme, než vieme a na takéto modely treba veľa informácií. Vieme už, že kým kedysi zhoršovanie obytného priestoru, jedy či vyrušovanie civilizáciou boli hlavnou príčinou vymierania živočíšnych druhov, teraz to sú globálne klimatické javy, ktoré zasahujú celú planétu.

Globálne otepľovanie môže sprvoti viac zasiahnuť rastlinnú ríšu, lebo zvieratá majú vyššiu mobilitu, ako porast. Strom migruje prostredníctvom semien desiatky rokov, ale klimatické pásma napredujú na sever a do vyšších polôh rýchlejšie. Zvieratá zahynú, ak zmizne ich prirodzený domov, čo im dáva potravu. Toto všetko sa udeje v priebehu storočia.

Vo vedeckej obci je na túto tému už konsenzus. Verejnosť to vníma len okrajovo a stále pomaly. Na Západe už nik nepochybuje, že topenie sa ľadovcov, zosuvy pôdy, sneženie v auguste a 40 stupňov v máji sú dôsledkami globálnych zmien. Na Slovensku stále sú babky, čo si spomínajú, ako pred 700 rokmi pestovali v Grónsku pšenicu a potom sa z toho vyklube podvod a mystifikácia. Keď ušmudlaný psík príde s hlúpou otázkou a potom s viacerými textami, čo niekde opajcol, ale už tak ukazuje predpojatosť a čokoľvek mu bude povedané, on má už svoj názor aj tak hotový, je to idiot, čo oberá o čas.

Žijeme vo svete hlupákov. Hlupáci sú všade. Na Slovensku široké vrstvy radostne hlúpnu, lebo kapitalizmus im poskytol konzum, ale nie rozum. Ten nepotrebujú. Zmeniť sa to môže, len ak si Slováci uvedomia svoju menejcennosť intelektuálnu, morálnu a duchovnú a budú pracovať na zmene. Jazyková bariéra, ťapákovstvo a jánošíkovanie tomu veru neprospejú. Kockatá hlava je praktická, lebo je kam krígeľ postaviť - a žalovať EÚ, lebo znížila kvóty a takto nebude rozvoj...
Ad: Juraj Fellmayer
10.8.2007 09:42 | Rudolf Pado

Myslim, ze ja som Va nenazval idiotom, cize naco ta ironia?

1. Nemyslim si, ze ochranari sa spravaju hystericki.

2. V tejto krajine su organy a organizacie, ktore za su za tuto temu zodpovedne, tak ako som citoval, v nich pracuju dobre plateni ludia, disponujuci financnymi zdrojmi ..., ktori by naozaj nemali iba deklarovat. Prosim Vas, sam dobre viete, ze aj minimalne aktivity potrebuje financne prostriedky. Tie financne prostriedky jednoducho na strane mnohych MVO nie su. Uvediem niekolko prikladov:

- Pred vyse rokom som bol na konferencii k implementacii Ramcovej smernice o vodach. Ako clovek nominovany do pracovnej skupiny pre pracu s verejnostou som vystupil s kratkou PowerPointovou prezentaciou ako to robime my a polozil niekolko otazok zastupcom MZP SR. Prezentacia sa stretla s velkym ohlasom, popodaval som si ruky s mnohymi dolezitymi ludmi ... Ked vsak prisla rec na to, ako bude smernica vysvetlovana ludom, ako bude zapojena verejnoast do pripomienkovania, ako to bude financne pokryte ..., tak nikto nic nevie, ziadne peniaze nie su ...

2. V CR je Programe obnovy krajiny cca 400 - 450 mil. CKK/rocne, u nas v tzv. Zelenych projektoch MZP SR do 1 mil. sKK/rocne (tento rok rozdelenych cca 300 tis.), MS SR v Enviroprojektoch na env. vychovu rozdeluje 2,5 mil, pricom oproti skolam kladie MVO nehorazne podmienky, v CR len Zlinsky samospravny kraj rozdeluje 2 mil. CKK.

Ja v ramci danej temy robim s verejnostou co sa da v ramci nam pristupnych fin. zdrojov.
Ad: 95 % klimatológov
10.8.2007 07:35 | Ferino

Nie som presvedčený, že to číslo 95 % sa vzťahuje na počet klimatológov a ich zhodu. Asi tých klimatológov, čo majú iný nazor podložený ich argumentmi je daleko viac ako 5 %, len sa to velmi nepublikuje a uz vobec nie v naších mediach, skôr napr. aj v Čechoch. Podľa môjho sledovania toho "cirkusu" to číslo 95% je, že tí "ideologicky presvedčený" hovoria, že podľa nich na 95% budúca zmena je spôsobena ľudskou činnosťou. Teda nechávajú si rezervu 5% na možnosť, že nemajú pravdu.

» Vaše reakcie (65)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Čítajte tiež:
Masívna produkcia biopalív stráca podporu

Súvisiace témy
Ekonomika, Politika, Štátna správa, Veda a výskum, Odpady a znečistenie[36640]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS