spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k týraniu zvierat v novele trestného zákona

Pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

1. Pripomienka:

Do navrhovanej novely zákona č. 300/2005 Z.z. ( Trestný zákon) žiadame zahrnúť  zmenu v §378 pokiaľ ide o výšku sadzby trestu odňatia slobody a navrhujeme nasledovné znenie §378 :

“(1) Kto

a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za    taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo
b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
c) utýra zviera,

potrestá sa odňatím slobody na tri až  päť rokov.”

(2) Odňatím slobody na päť až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na viacerých zvieratách,
b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.


Odôvodnenie:

Bezprostredná bolestivosť a následky použitia ozbrojeného i neozbrojeného násilia voči zvieraťu (hospodárskemu, spoločenskému, divo žijúcemu či handicapovanému) sú rovnaké ako u človeka. Súčasná právna úprava sankcionuje týranie zvieraťa len ako priestupok peňažným trestom - pokutou. Platná úprava síce umožňuje uložiť trest odňatia slobody, avšak s podmienečným odkladom výkonu trestu a pri nízkej trestnej sadzbe, ktorá podmienečný odklad výkonu trestu umožňuje. Nezanedbateľný je i pritom i fakt, že dokázať utýranie či týranie zvlášť krutým a surovým spôsobom je vzhľadom na absenciu výpovede poškodeného takmer nemožné. Nakoľko by totiž pri trestnom čine týrania zvierat nemalo byť objektom vlastnícke právo (a teda majetková hodnota zvieraťa) ale jeho telesná integrita a boj proti násiliu, poškodeným sa v pravom zmysle slova rozumie zviera, ktorému bola spôsobená ujma na živote alebo zdraví.   Výsledkom uvedeného je, že v SR k uloženiu nepodmienečného trestu odňatia slobody od účinnosti ustanovenia §378 trestného zákona do dnešného dňa nedošlo, napriek tomu, že prípadov krutého zaobchádzania so zvieratami rýchlo pribúda. Sankcionovanie týrania zvieraťa len peňažným trestom (pokutou) alebo trestom odňatia slobody s podmienečným odkladom preto absolútne neplní preventívnu ani represívnu funkciu a nechráni spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.

Pripomienka je zásadná.


2. Pripomienka

Do navrhovanej novely zákona č. 300/2005 Z.z. ( Trestný zákon) žiadame etablovať definíciu pojmu „zviera“ vo všeobecnej časti Trestného zákona a pre účely tohto zákona takto:

Zviera
Na  účely § 378 sa zvieraťom rozumie každý živočíšny stavovec okrem človeka, najmä zviera chované na spoločenské alebo hospodárske účely a zviera chránené osobitnými predpismi.


Odôvodnenie:

Ako konštatoval aj Úsek legislatívy a aproximácie Kancelárie NR SR “zviera je cítiacou bytosťou”, súčasne je však zo strany človeka predmetom vlastníckeho práva s celým jeho obsahom. Táto dvojznačnosť má mimoriadny význam z pohľadu jednotlivých skutkových podstát trestných činov, zákon ju však v dnešnej podobe nerieši.

Platné znenie § 130 odsek 1 písm. a) Trestného zákona ustanovuje, že zviera je vecou iba ak zo zákona nevyplýva niečo iné. To opodstatňuje znenie § 378, keďže ak by bolo zviera vecou, skutková podstata § 378 by sa stala obsolentnou- nie je predsa možné týrať vec. Je potrebné odlíšiť pojem zviera v prípade majetkových trestných činov, príkladom pri trestnom čine krádeže, kde je objektom vlastnícke právo a teda majetková hodnota zvieraťa a nie jeho telesná integrita, ako je tomu naopak pri § 378. Súčasné znenie zákona teda nielenže nepokrýva tento zásadný rozpor ale práve táto pojmová nejednoznačnosť  v konečnom dôsledku napomáha páchateľom.

Pojem zviera však v zákone stále absentuje, ako to vyplýva aj zo stanoviska Úseku legislatívy a aproximácie Kancelárie NR SR, ktorý uvádza iba definíciu z judikatúry. Keďže však v SR nie sú rozhodnutia súdov právne záväzné, vidíme ako mimoriadne aktuálne túto definíciu etablovať aj v takejto forme. S požiadavkou na zvýšenie trestných sadzieb za týranie zvierat musí byť totiž uspokojená i  požiadavka právnej istoty.

Pripomienka je zásadná.


V Bratislave dňa 21.3.2011


PhDr. Tatiana Rosová
Mgr. Jozef ViskupičPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (6)

 Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Právo
ZvieratáREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS