spájame ľudí, ktorí menia svet
Publicistika
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
2.8.2007 | Jan Beránek |

Minulou sobotu, kdy probíhal megakoncert Live Earth, jsem připravoval na téma klimatických změn a rozvojových zemí text do ročenky kampaně Česko proti chudobě. Když jsem procházel nejnovější zprávy klimatologů, rozvojových agentur i vojenských stratégů, laciné a vědomé popírání klimatických změn se mi začalo jevit jako zločin proti lidskosti.


Klimatické změny nastávají a ohrožují lidstvo víc, než se dosud předpokládalo. To je závěr letošního shrnutí, které zveřejnil Mezivládní panel o klimatických změnách (IPCC). Více než tisícovka zúčastněných klimatologů a dalších expertů navíc potvrdila, že změny klimatu jsou opravdu způsobeny lidskou činností.

Předpovědět konkrétní dopady klimatických změn není snadné, nicméně panuje veliká shoda v tom, že v polovině století můžeme očekávat výrazný úbytek vody v teplých podnebných pásech: blíže k pólům, kde roční dešťové srážky přibudou, hrozí sucha střídaná s častějšími prudkými dešti a povodněmi. V krátkodobém výhledu zvýšený výskyt záplav a dlouhodobě nedostatek vody se očekává v důsledku tání ledovců ve vysokohorských oblastech, jako jsou Himaláje nebo Kilimandžáro.

Pozvolný úbytek ledové pokrývky v polárních oblastech má zvednout hladiny oceánů o 20 až 60 centimetrů už v tomto století. To by připravilo o obydlí a živobytí víc než sto milionů lidí. Některé studie a pozorování v posledních letech ale upozorňují na riziko náhlého rozpadu polárního ledového příkrovu, což by mohlo ještě za našeho života zvednout hladiny oceánů desetkrát víc.

Je totiž potřeba připomenout, že IPCC pracuje na základě odborného konsensu. Jeho výstupy tak představují konzervativní prognózy – minimum, na kterém se experti díky už dnes dostatečné průkaznosti shodnou. Existuje přitom řada vědeckou obcí sledovaných hypotéz, které předpovídají výrazně rychlejší změny a drastičtější dopady proměny klimatu. Je přitom znepokojivé, že nárůst koncentrace skleníkových plynů i rozsah pozorovaných změn po roce 2000 probíhá spíše podle těch horších scénářů. Proto lze také sledovat, že každá nová prognóza IPPC (jsou publikovány vždy po několika letech) přináší chmurnější obrázek, než byl v té předchozí.


Nejzranitelnější jsou hlavně chudé státy


Zatímco klimatické změny jsou v rozhodující míře způsobeny skleníkovými plyny, které vypouštějí průmyslové bohaté státy, jejich dopad nejhůře pocítí lidé žijící v chudých zemích v Africe, Asii a Latinské Americe. Těm hrozí, že budou hlavními oběťmi, a to ze dvou důvodů. Jednak jsou to právě tropické a subtropické oblasti, které nejhůře zasáhne úbytek srážek a obdělávatelné půdy. Druhým důvodem je fakt, že tamní obyvatelé kvůli extrémní chudobě a vysoké závislosti na místních zdrojích potravin mají omezené (nebo vůbec žádné) možnosti tyto dopady zmírnit a přizpůsobit se novým podmínkám, o přestěhování se příznivějších oblastí do nemluvě. Jak doslova uvádí letošní zpráva IPCC: „Zranitelné mohou být především chudé komunity, zejména ty, které sídlí ve vysoce rizikových oblastech. Vesměs mívají menší schopnost se přizpůsobit a jsou více závislé na zdrojích citlivých na působení klimatu, jako jsou místní zdroje vody a potravin.“

Statistika Červeného kříže jasně ukazuje rostoucí trend katastrof spojených s počasím za posledních 40 let a Britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj upozorňuje, že už dnes nastává 97 % všech úmrtí způsobených přírodními katastrofami právě v rozvojových zemích. V listopadu 2005 zveřejnil časopis Nature studii odhadující počet takových úmrtí v roce 2000 na základě statistik Světové zdravotnické organizace. Výsledek je vidět na mapě a potvrzuje hypotézu, že úplně nejhůře na tom budou lidé žijící v Africe (zejména subsaharské), následováni obyvateli Asie a Latinské Ameriky.

Ilustrativní ukázkou toho, co lze stále častěji očekávat, je velké sucho ve východní Africe v letech 2005 a 2006, které přímo ohrozilo 11 milionů lidí – tedy počet obyvatel srovnatelný s celou Českou republikou – v Etiopii, Súdánu, Somálsku a Keni. Mezivládní panel o klimatických změnách uvádí, že do roku 2020 bude v Africe vystaveno nedostatku vody 75 až 250 miliónů lidí a že zemědělské výnosy v některých oblastech klesnou na polovinu, stejně jako se zhorší i podmínky pro místní rybolov. Podle odhadu, který zveřejnila rozvojová organizace Christian Aid, může jen v subsaharské Africe v přímém důsledku změn klimatu zemřít během tohoto století 185 milionů lidí.

Důvodem není jen nedostatek potravy a pitné vody, ale také konflikty o jejich mizející zdroje. Tradiční napětí a spory mezi jednotlivými kmeny se v takovém případě může snadno proměnit ve vyhlazovací občanskou válku, jak jsme již několikrát zažili, například v Darfúru. Hrozí ovšem i mezinárodní konflikty a další eskalace terorismu, které se mohou stát hrozbou i pro bohaté státy. Upozorňuje na to například velice zajímavá zpráva „Národní bezpečnost a hrozba klimatických změn“, kterou v dubnu 2007 publikoval tucet bývalých amerických generálů a důstojníků.

Dá se čekat, že nejhoršímu budou vystaveni také lidé v Bangladéši. Tuto nížinu ohrožuje z jedné strany voda z rychle tajících ledovců v Himalájích, z druhé strany stoupající hladina moře, a z nebe potom častější a ničivější hurikány. Už během povodní v roce 2004 tam bylo poničeno 80 % úrody a 30 milionů lidí ztratilo domovy.

Organizace Christian Aid uvádí, že do roku 2050 se bude muset vinou klimatických změn přesídlit více než miliarda lidí, z toho pětina se stane uprchlíky, kteří budou muset hledat azyl za hranicemi své vlasti. Studie univerzity v Hamburku, kterou v červnu zveřejnila německá kancelář Greenpeace, odhaduje počet takových uprchlíků na 200 milionů už v roce 2040. Humanitární a další organizace proto v posledních letech prosazují, aby OSN zavedlo a jednotlivé státy oficiálně uznaly nový statut klimatických utečenců (climate refugee).


Na vině i na tahu jsou bohaté země

Problém globálního oteplování se sice dostal do oficiální agendy OSN už v roce 1992, ale během uplynulých patnácti let se nepodařilo hrozící trendy ani zpomalit, natož pak obrátit: zatímco v 90. letech rostla atmosférická koncentrace CO2 v průměru o 1,1 % ročně, mezi roky 2000 a 2004 se zvyšovala třikrát rychlejším tempem.

Kjótský protokol sice zavazuje část průmyslových států snížit emise skleníkových plynů do roku 2012 v průměru o 5,2 % oproti stavu v roce 1990, ale v důsledku mnoha kompromisů obsahuje četné díry a nedostatky, kvůli kterým by i při jeho naplnění bylo reálné snížení emisí výrazně nižší.

Vedle této nedůslednosti je hlavním problémem stávajících dohod to, že nezahrnují dva největší znečišťovatele: USA a Čínu. Oba státy přitom svoji neochotu podřídit se závazkům omlouvají vytáčkami, že přece nebudou snižovat emise, když ten druhý je také nesnižuje. Politikům, kteří se odmítají dohodnout na snižování emisí a ukazují přitom prstem na průmyslovou expanzi v Číně, přišla určitě vhod zpráva, kterou letos v červnu zveřejnila Nizozemská agentura pro životní prostředí. Analyzovala nejnovější data a došla k závěru, že se Čína v absolutním objemu škodlivých emisí stala největším znečišťovatelem už v roce 2006, ačkoliv se dosud mělo za to, že Spojené státy předstihne až v příštím desetiletí.

Na tomto pochybném závodu lze ovšem vedle oboustranné licoměrnosti dobře ilustrovat také rozdílnou pozici průmyslových a rozvojových zemí. Větší hanba totiž leží nezpochybnitelně na Spojených státech. Nejenže jako největší ekonomika světa mají mnohem lepší možnosti podniknout potřebná opatření, ale především je jejich vina na zvýšené koncentraci CO2 v atmosféře výrazně větší. Odhaduje se, že od roku 1900 vypustili Američané do atmosféry celkem 326 miliard tun oxidu uhličitého, zatímco všichni Číňané asi 100 miliard tun.

Je také potřeba si uvědomit, že prudce rostoucí objem skleníkových emisí v Číně jde z velké části na vrub obyvatelům bohatých zemí. Vždyť kolik výrobků, které dnes zvyšují náš blahobyt, je dovezeno z čínských továren a přispívá tak k zátěži, kterou pokrytecky přičítáme nikoliv sobě, ale Číně! Také mezinárodní rozvojové banky dodnes půjčují v oblasti energetiky především na výstavbu uhelných elektráren, ropovodů a na další projekty vedoucí k vyššímu spalování fosilních paliv.

Z hlediska spravedlnosti, jakož i nutnosti a možnosti razantně snížit emise, je nejvýmluvnějším ukazatelem objem vypouštěných skleníkových plynů na osobu: zatímco jeden Američan vypustí do atmosféry 19 tun CO2 ročně, na Číňana připadají asi 3 tuny CO2. V tomto ohledu je nutné upozornit i na fakt, že Češi patří mezi největší světové hříšníky – na každého z nás připadá 12 tun CO2, zatímco průměr EU činí 8,5 tuny. Uveďme ještě, že na jednoho Inda připadne 1 tuna a že obyvatelé třiceti nejchudších afrických zemí přispívají ke znečištění méně než 0,1 tuny CO2 ročně.

Je ale nepochybné, že účinná opatření jsou potřebná všude. Vědci se dnes shodují na tom, že abychom zabránili katastrofálním a nevratným změnám v planetárním měřítku, je třeba udržet průměrné oteplení pod dvěma stupni Celsia. To podle současných modelů znamená zastavit růst emisí v nejbližších deseti letech a do roku 2050 je pak celosvětově snížit alespoň na polovinu.

Je proto nezbytné, aby představitelé bohatých zemí přestali váhat a mluvit do větru, ale okamžitě přistoupili k razantním opatřením. Na mezinárodní úrovni je třeba přijmout dohodu, která naváže na Kjótský protokol a uloží většině zemí – tentokrát už i těm větším rozvojovým – závazné a vymahatelné cíle, jejichž naplnění povede ke zmíněné stabilizace a následnému snížení globálních skleníkových emisí.

O to, jak která země k záchraně klimatu přispěje, se určitě ještě povedou spory. Z hlediska legitimity a spravedlivosti celosvětové dohody je však třeba do národních cílů promítnout historickou zátěž i aktuální situaci tamních obyvatel. Lze například snadno odvodit, že za čtyřicet let by roční emise na osobu žijící na naší planetě neměly překročit 1,5 tuny CO2. To například pro Českou republiku znamená snížit emise o téměř 90 %. Bohužel se zatím nezdá, že by kterýkoliv náš politický představitel byl schopen se tomuto životně důležitému imperativu postavit čelem a předložit veřejnosti vizi, jak a proč je toho třeba dosáhnout.


Hrozby slepých uliček

Díky mnohaletému úsilí ekologických iniciativ, vědců a v poslední době také rozvojových organizací se klimatické změny stávají klíčovým tématem mezinárodní politiky. Také průmyslové korporace, které se nejprve snažily zpochybnit samotný fenomén a posléze jeho souvislost s lidskou činností (do této fáze nyní opožděně přešel Václav Klaus), byly nuceny problém i nezbytnost nějakého řešení připustit.

Změnit během jedné generace současné hospodářství tak, aby mělo prakticky nulové emise uhlíku, se ovšem neobejde bez zásadních proměn v ekonomice i ve společnosti. Je to výzva svým rozsahem skutečně revoluční, proto nevyčítejme jen českým politikům, že k takovému úkolu nemají chuť, odvahu a často ani dispozice. Většina státníků i zástupců průmyslu přichází s opatřeními jen velmi váhavě a volí taková, která by pokud možno neměla výraznější dopad na zaběhnutý systém a náš životní styl.

Bohužel hrozí, že nás ukolébají a zavedou ještě hlouběji do slepé uličky – a to ve chvíli, kdy je nezbytné každou jednu korunu a každý jeden den využít k tomu, abychom začali obracet smrtonosný kurz. Mezi falešnými řešeními, která sice nyní nebolí, ale dříve nebo později se ukáže, že z různých důvodů selhala, je přechod automobilů na vodík nebo biopaliva (i když ty jsou v místním měřítku určitou alternativou), „čisté uhlí“ a pumpování CO2 ze spalin do podzemí nebo jaderná energetika.

Každé z těchto témat by vydalo nejméně na samostatný článek, věnujme se proto jen krátce jednomu za všechny: jaderným elektrárnám. Ty jsou nám opět nabízeny jako atraktivní menší zlo, protože vyrábějí energii, aniž by vypouštěly skleníkové plyny. Ve skutečnosti sice kvůli energeticky vysoce náročné těžbě uranu a výrobě paliva i jaderná elektřina zatěžuje klima, nicméně hlavní problém je jinde. Jaderné elektrárny dnes vyrábějí celosvětově 16,5 % elektřiny, což představuje asi jen 5 % celkové spotřeby energie. Kdybychom chtěli pomocí reaktorů výrazněji snížit emise ze spalování uhlí, musel by se jejich počet několikanásobně zvýšit. Přitom už i čtyři stovky jaderných bloků, které jsou v provozu dnes, představují značné problémy spojené s ubývajícími zásobami uranu, s rizikem těžké havárie a zamoření rozsáhlých území, s možností teroristického útoku a s narůstajícím množstvím vysoce radioaktivních odpadů, které zůstane životu nebezpečné statisíce let a pro jehož bezpečnou izolaci neexistuje řešení.

Vzhledem k tomu, že emise je třeba razantně snížit během nejbližších dvou či tří desetiletí, museli bychom okamžitě začít stavět nové reaktory tempem jednoho velkého bloku každý týden. To je technicky těžko představitelné a ekonomicky skoro neuskutečnitelné, protože jaderné elektrárny představují z hlediska počáteční investice zdaleka nejdražší zdroj (jenom výstavba jednoho velkého bloku stojí 3 až 5 miliard Euro).

Masivní rozšíření jaderné energetiky by ale nejen pohltilo velkou část omezených finančních i technologických kapacit, ale zásadním způsobem by podkopalo světovou bezpečnost. O přístup k jaderným technologiím projevuje nově zájem řada států, jejichž pouhý výčet (v přehledu World Nuclear Association z června 2007) nahání hrůzu: Bělorusko, Turecko, Írán, Saudská Arábie, Izrael, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Tunisko, Libye, Alžírsko, Maroko, Nigérie, Ghana, Namíbie, Azerbajdžán, Gruzie, Kazachstán, Chile, Venezuela, Bangladéš, Indonésie, Vietnam, Thajsko, Malajsie a Jemen.

Nejde jen o to, že provozovat bezpečně jaderný reaktor stěží zvládají operátoři i v tak disciplinovaných zemích, jako je Japonsko. Především je potíž v tom, že jaderné technologie a materiály, které slouží k výrobě energie, lze velmi snadno a rychle použít i k vojenským účelům, ať už z rozhodnutí vládců daného státu nebo i menší organizovanou a odhodlanou skupinou. Už dnes zažíváme jadernou krizi v Severní Koreji nebo Íránu, v minulosti tímto způsobem získal přístup k jaderným zbraním Pákistán, Indie, Izrael a Jihoafrická republika. Je nepředstavitelné, že by se podařilo předejít podobnému zneužití v případě masivního rozšíření jaderné energetiky do celé řady nestabilních zemí. A to opomíjíme otázky, jak by se naložilo s jadernými odpady a kde by se vůbec získal uran, který v reaktorech slouží jako palivo.


Řešení pro všechny: efektivita a obnovitelné zdroje

Přitom je záchrana klimatu zvladatelná s již dnes ověřenými a komerčně dostupnými technologiemi: klíčem je snížení spotřeby a přechod na obnovitelné zdroje energie. To jsou navíc opatření, které si mohou dovolit bez vedlejších rizik i chudé státy.

Scénářů, které dokládají uskutečnitelnost (technickou i ekonomickou) přechodu na obnovitelné zdroje při výrazném zvýšení energetické efektivity, existuje několik. Mezi ty nejlépe propracované patří studie „Energy [R]evolution“ publikovaná organizací Greenpeace. Zpracoval ji německý Ústav systémových a technologických analýz při Německém centru letectví a kosmonautiky (DLR) a zabývá se podrobnou analýzou nejen jednotlivých regionů a tamního potenciálu, ale i výší potřebných investic. Ukazuje, že snížení globálních emisí skleníkových plynů do roku 2050 na polovinu je nejen uskutečnitelné a ve výsledku a finančně výhodné, ale že je to také cesta k tomu, aby i chudí lidé v rozvojových zemích získali přístup k domácím, stabilním a dlouhodobě udržitelným zdrojům energie.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad:Nahly vyron magmy na Sibiri
10.8.2007 01:26 | GRZVNL

znicil cez 95% bioty na suši.
To musela byť taka pecka CO2, Franky, ale Zem to rozchodila. Potom padol do mexickeho zalivu meteorit, znova pecka; CO2.
V minulosti, podla hustoty prieduchov vysšich rastlin, koncentracia CO2 bola 10X VYSSIA?!
Bolo tu "peklo" na Zemi!?
Planetka si to dokazala rozchodil!

Je tu faktor cyklu CO2, ktory sa ulozil do vrchných geologickych vrstiev v podobe morskeho dna a premenych hornin ako CaCO3, MgCO3, ktore sa vracaju do zemskej magmy, A TA z casu na cas vyroni nejaky ten zavaznejsi globalny problem, vid KRAKATOA.
CLovek je podla mna taky chytrak, ze dokaze sa vyhnut rieseniam typu predbezna ochrana, a minimalne vypusti kozmicku lod pred sLNKO v pripade scenara ohrievajuceho Zem, otvori pred planetkou Zem " slnečnik", ktory nas ochrani pred narastajucim slnecnym ziarenim, resp. odsunie Zem z terajsej obeznej drahy na vhodnejsiu.
A v tuto ludsku vynaliezavost ja skutocne verim?!

Ani tie dve obrovske globalne problemy nedokazali zivot na Zemi zlikvidovat. ZEby ten "idiot" to dokazal?!Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
9.8.2007 23:55 |

K historickej paralele ohľadne geocentrizmu a heliocentrizmu:
tradičný geocentrizmus vysvetľoval pozorované pohyby planét pomocou epicyklov a deferentov. To sú nadbytočné komplikácie, ktoré heliocentrická hypotéza nepotrebuje. V spore okolo klimatických zmien jedna strana neustále hľadá a postuluje nejaké neantropogénne vonkajšie príčiny (a ich kombinácie) a snaží sa vysvetliť komplikovane to, čo druhá hypotéza vysvetľuje priamejšie. Ten CO2 je uvoľnený spaľovaním fosílnych palív, jeho priemerný obsah v atmosfére medziročne plynule narastá a je to plyn so skleníkovým efektom. Tieto tri fakty nespochybníte, sú odvodené z pozorovaní, meraní a teórie. Hľadanie nejakých iných dominantných príčin aktuálnych klimatických zmien sa podobá skôr na geocentrické epicyklovanie a deferentovanie. Nie že by tieto iné príčiny v histórii Zeme neexistovali, je ich určite veľa a môžu mať v nejakých dlhších časových škálach oveľa mohutnejšie účinky, než zatiaľ dokázal náš hlavný podozrivý - antropogénny CO2. Ale rezolútne zamietanie tohto faktora je v rozpore s jedným dobrým princípom tvorby vedeckých hypotéz - s princípom Occamovej britvy (ak na vysvetlenie nejakého javu existuje niekoľko konkurenčných teórií (hypotéz), ktoré sú inak rovnocenné v ostatných aspektoch, ale líšia sa počtom postulovaných domnienok a predpokladov, je doporučené za správnejšiu považovať tú, ktorá ich má čo najmenej).
Ad: Rudolf Pado
9.8.2007 20:34 | Juraj Fellmayer

K Vašim pripomienkam k mojim názorom.
1. Proklamácia nestačí. Treba informovat. A enviromentalisti predsa nemozu na jednej strane takmer hystericky kricat a ked sa ma prejednavat citliva problematika (napr. co to vsetko bude stat), tak to hodit na statne a ine oficialne organy. To je nezodpovedne a zda sa mi to pokrytecke (prepacte, ale naozaj to tak vnimam). Takze myslim, ze bucham na tie spravne dvere.
2. Nepisal som o tlakoch ale o presvedceni vedcov tych cias. Totizto takmer vsetci boli uprimne presvedceni, ze okolo zeme obieha vsetko co vidno na oblohe. A ked pozorovania nesedeli s matematickymi vypoctami, tak vymyslali este zlozitejsie vypocty na potvrdenie toho svojho presvedcenia.

Dakujem, ze som bol hodny Vasej pozornosti.
Ad: Pre velkych optimistov
9.8.2007 16:56 | Rudolf Pado

zaujemcom o klimaticke zmeny a ich dopad na krajinu medzi Dunajom a Tatrami
doporucujem do pozornosti zaujimavy rozhovor v Pravde - see

http://data.pravda.sk/sk/dp/pravdapdf/2007/070806-pa- 16-xx-01.pdf
Ad: Tony
9.8.2007 10:18 | Rudolf Pado

Vase posledne vyjadrenie je dost nekorektne. Sukromny sektor je nieco specificke? A ked sme uz pri nom, tak co tak osvojit si nieco ako spolocenska zodpovednost firiem? A to sa netykla iba zivotneho prostredia.
Ad: Tony
9.8.2007 10:14 | Rudolf Pado

1. Modelovanie v numerickych GCM vobec nie je tym "ze sa vezme niekolko udajov". Precitajte si prosim celu diskusiu pod tymto clankom. Zdrojovu databazu tvori 10 000 pozemskych stanic, cca 7 000 na moriach a oceanoch a 10 specializovanych druzic + vyskumy ladovcov (napr. 3 000 metrovy v Antarktide cca 500 km od stanice Vostok, kde sa analyzuje uz cca poslednych 500 metrov, doteraz analyzovane casti poskytli informacie o 740 000 rokoch), stromov, pelov, ....

2. Cca od roku 1986 je priznany vplyv cloveka na atmosferu. jednoducha logicka uvaha: Ak clovek svojim konanim dokazal preukazatelne ovplvnit ozonosferu, ktora je sucastou atmosfery, je viac nez pravdepodobne, ze ovplyvnuje aj atmosferu. Samozrejme, ze je to zlozitejsie. Cely klimaticky system pozostava s mnozstvom interakcii medzi ciastkovymi klimatickymi systemami ako kryosfera, hydrosfera, litosfera ...

3. To, ze hlavnym sklenikovym plynom nie je CO2 je uplne irelevantne. Napriek tomu, ze CH4 ma 21 nasobny sklenikovy ucinok, N2O - 310nasobny, CFC - podla druhu az 14 000 nasobny, z hladiska obsahu v atmosfere je rozhodujucim plynom CO2. Obsah vodnej pary v atmosfere nemozete ovplyvnit nakolko je determinovany teplotou.

4. Vplyv roznych internych a externych pricin, t.j. Milankovicove cykly, sopky, termohalinna cirkulacia, globalne atmosfericke stmievanie ... su sucastou modelov. Napr. uz dnes sa predpoklada, ze bez posledneho javu (sposobeneho aerosolami v atmosfere a kondenzacnymi drahami po lietadlach), by pri emisiach Co2 nebolo oteplenie o 0,74 C ale az o 5 C.

5. Kym nastane "globalne ochladzovanie", na ktore sa chcete pripravovat, tak sa udeju este udalosti, ktore budu mat dopad na ludstvo ako take. v tejto chvili uz niektori clenovia AOSIC vyjednavaju z Novym Zelendom o moznosti presidlenia sa v pripade zatopenia ich ostrovov a pripravuju sa velke zaloby c zmysle charty OSN na niektore krajiny ako USA za znicenie "prava na domov".

6. Globalne ochladzovanie je fakt. Je to pomerne rychla faza do ktorej prechadza dlhsia faza globalneho oteplovania. Startuju ju poruchy v termohalinej cirkulacii v severnom Atlantiku a umocnuju niektore fazy Milankovicovych cyklov. Existuju dokonca odborne nazory, ze fosilne paliva by sme si mali setrit na fazu globalneho ochladzovania a ich masivnym spalovanim pri jeho nastupe, zmiernit dopad glob. ochladzovania na ludsku civilizaciu (nieco podobne obhajoval svante Arhenius v 19. storoci, lebo chcel mat miernu klimu vo Svedsku).

7. Pri teme klimatickych zmien nema ist o "husiu kozu" n tele cloveka, ale prijimanie vhodnych adaptacnych opatreni na ocakavane zmeny a postupnu prestavbu energetickeho systemu, dopravy ... Opakujem asi 4-krat, ja sam pokladam vetu "boj s klimatickymi zmenami" za znacne nestastnu.
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
9.8.2007 10:10 | Tony

Že vraj vedec, od toho má tento pán pekne ďaleko. Takto sa seriózny vedci nesprávajú(dokonca ani "obyčajný" ľudia).
Pripájam sa k Ferinovi a k zákazu prdieť navrhujem zakázať aj dýchať. Všetkým ľuďom na svete, prasiatkám a kravičkám vo všetkých farmách sveta odporúčam nemetabolizovať CO2, aby bol pán kanala a jeho kamoši spokojný.
Musím si už robiť srandu, lebo s Vami sa ináč nedá.Vy si už aj tak budete tvrdiť svoje, Vy máte totižto už svoje kariéry vybudované na zachraňovaní sveta pred niečím čo vôbec neexistuje.

PS: Páni neviem čo by ste robili, keby ste pracovali v súkromnom sektore. Nezarobili by ste ani na gate s Vašim zmýšlaním a názormi.
Ad: Kedy skoncia idioti...
9.8.2007 07:50 | GRZVNL

zavadzat tu na tejto planete,ktori sa spravaju nezodpovedne voci svojej " matke", a kedy nastupi doba "nadčloveka", ktory bude robit iba to, co mu nasi osvieteni a vzdelaní vedci nalinkuju v živote?!

ZEby to spravime tak ako sa o to pokusila skupina istej nadrasy v minulom storočí?!

Vedec si ma pisat svoje članky, skumat a skumat a vedatorovať.
Ale v kombinacií s politikou, to je uz silna kava, lebo aj keby chcel byt hocijakych lidrom alebo by ziskal kult jedinecnosti/namor/, aj tak sa musi prisposobit masam ekonomickych lobistov, ktori "uplatia" uz vzniknutymi nadhodnotami kazdeho jedinca.
A ako vznikli prve nadhodnoty?! NO predsa po drancovani nasej "matky" prirody?!
Kde konci vedecke poznanie pred mocou, zeby tak ako p. KOpernik, musel odvolat vo svojej dobe svoje dielo alebo sa necha upalit ako Bruno.

Cize aj vedci su len ludia, p. Al Gore by sa mal uz rozhodnut, coze to vlastne chce byt vedcom-enviromentalistom alebo iba obycajnym politikom-napr. Prezidentom USA.

Po svete uz bludilo vela prorokov a aj ich este bude bludit viac.

Ja len, pokial nedame priestor na vyjadrenie i "idiotom", moze sa doba plurality zivota zmenit na totalitu.

PS: P. Kanala, s tym idiotom ma skutocne vytacate?!
Pre mna idiot nie je svojpravny clovek, cize vobec nema vedomie.
A Vy takto častujete kazdeho oponenta z tej druhej strany barikad. AUtujete sa z kola von, takto sa stranicke PR nerobi?! TO VAm potvrdi kazdy medialny analytik.

Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
8.8.2007 22:35 |

Tu prítomní amatéri provokujú a tešia sa, keď dokážu niekoho vytočiť. Potom sa ešte chvíľu pohoršujú, aby mohli víťazne odpochodovať a nacvičovať pantomímu inde.
Tony škoda, že si nezalistoval aj do predchádzajúcich kapitol, takto si zabudol spomenúť zaľadnenia z prekambria, ordoviku, devónu a permokarbónu. Argumentov krása, to je naša spása. Okrem toho už stovky milónov rokov vybuchujú sopky, padajú meteority, zemská os tancuje valčík, magnetická os hopsá dancefloor, slnko pulzuje v rytme samby, najnovšie nacvičuje lambadu.
Už len čakám, že tu nejaký týpek objaví koleso a celý rozrušený nám oznámi, že aj kontinenty sa premiestňujú. A že dokonca aj tie veľké jašteričky vykapali bez pomoci človeka, toť jasný dôkaz kozmických činiteľov na vyhynutie mamutíkov a chlpatých nosorožcov, ba aj tiav a koňov v severnej amerike a ktovie, či nie aj vtáčkov moa na novom zélande.
Ad: Roman Kanala
8.8.2007 22:11 |

Čo si Ty za človeka?
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
8.8.2007 21:28 |

este ze mame romana kanalu....
neviem preco vedec jeho formatu vobec
diskutuje s tupritomnimi amatermi....
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
8.8.2007 20:49 | Roman Kanala

Aha, ešte jeden idiot. Najprv sa pýta, či existuje antropogénny forcing a chce, aby mu to niekto vysvetlil. Potom splieta niečo o histórii klímy a zjavne cituje niečo, čo nemá z vlastnej hlavy, ale bez uvedenia zdroja. Napokon patlá nejaký text, pravdepodobne tiež nie z vlastnej hlavy, kde tvrdí, že dôležitý je kozmologický forcing. V skutočnosti je tento o dva rády slabší v porovnaní s človečími vplyvmi.

Spočiatku som bol zdesený, teraz ma to začína unavovať. Vrtichvost Ferino sfalšuje citáciu a povynecháva, čo sa mu nehodí. Tento idiot tu najprv kladie naivnú otázku, potom príde s akýmisi vlastnými závermi, ktoré už má dopredu hotové. Ja teda neviem, čo vás to tam v škole učia. Tu nejde ani tak o fakty, ale o tú absolútnu metodologickú nepripravenosť pracovať s faktmi a prijímať fakty, aj keď nehrajú do karát. Intelektuálna čestnosť nula.
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
8.8.2007 19:54 | Tony


Očakáva nás globálne oteplenie?

Napriek tomu, že vo všeobecnosti sa príjma narastanie skleníkového efektu ako fakt, odborné fóra nie sú v názore na tento jav jednotné. Samotný skleníkový efekt predstavuje dosť ťažko merateľný jav a stanoviť jeho zmeny je ešte obtiažnejšie. Nedá sa zjednodušovať tak, že sa vezme niekoľko údajov za ostatných sto rokov, preloží sa nimi priamka a z nej sa usudzuje na ďalší vývoj.
Predpoklad, že zvyšovanie obsahu oxidu uhličitého v ovzduší spôsobuje zvyšovanie teploty, čo zase vedie ku klimatickým zmenám, nie je kľúčom k pochopeniu histórie klímy našej planéty.
Naostatok nemožno zamlčať, že vplyv zvyšovania obsahu oxidu uhličitého v atmosfére predstavuje len zlomok možnej príčiny otepľovania. Významný vplyv na skleníkový efekt majú aj koncentrácie ďalších plynov, predovšetkým metánu, halogénovych uhľovodíkov, oxidu dusného, ozónu a freónov. Najvýznamnejším faktorom však nie je ani obsah oxidu uhličitého, ani koncentrácia ostatných vyššie menovaných plynov, ale koncentrácia vodnej pary, ktorá je zase závislá na klimatických podmienkach.

Dnešné teplé obdobie končí, ale práve vplyvom človeka sa môže zdeformovať jeho priebeh. Pre nás však môže mať veľký význam aj celkom malá odchýlka na pravidelne sa opakujúcej krivke. Campbell et al predpokladá na základe extrapolácie zákonitostí geologického vývoja, že bez vplyvu človeka by prirodzené otepľovanie mohlo pokračovať zhruba do roku 2 400 a potom možno očakávať náhle ochladenie.
Geologické poznatky vývoja klimatických podmienok Zeme indikujú, že z krátkodobého hľadiska niekoľkých generácií bude ľudstvo musieť pravdepodobne čeliť problémom spojeným s oteplením, avšak z dlhodobejšieho hľadiska niekoľkých storočí sotva dokážeme nástup ochladenia zastaviť, ak však o ňom vieme, budeme mať dosť času sa pripraviť...

Napriek tomu, že význam oxidu uhličitého ako skleníkového plynu nemožno spochybniť, najnovšie vedecké výskumy priamu závislosť medzi jeho obsahom v atmosfére a globálnym oteplením výrazne spochybnili. Za hlavný iniciačný mechanizmus globálnych klimatických zmien považujú zmeny v intenzite slnečného žiarenia a v cirkulácii morských prúdov. Nemožno podceňovať ani fenomén periodicky sa opakujúcich chladných a teplých klimatických období vo vývoji Zeme. Mechanizmus, ktorý ich spôsobuje, disponuje pravdepodobne omnoho závažnejšími faktormi ako je antropické znečistenie atmosféry oxidom uhličitým a inými plynmi. Pokiaľ by sa to potvrdilo, potom ani zníženie emisií oxidu uhličitého nemusí viesť k želanému výsledku a ľudstvo bude azda čoskoro musieť čeliť globálnym klimatickým zmenám závažného charakteru.

Nepríjemnou skúsenosťou je fakt, že ku klimatickým zmenám spravidla nedochádza postupne ale náhle. Takéto zmeny potom mávajú katastrofálne dôsledky na živé organizmy. Klimatické zmeny sú intímne prepojené s globálnou cirkuláciou morskej vody. Dopad zmeny obidvoch faktorov na životné podmienky na Zemi preto môže byť viac než dramatický.


Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
8.8.2007 19:37 | Tony

Nechápem čo majú spoločné ľudia na tejto planéte s klimatickými zmenami. Vysvetlí mi to niekto?
Ad: Juraj Fellmayer
8.8.2007 10:30 | Rudolf Pado

1. Nikto na tejto konferencii nemoze za to, ze zodpovedne organy a organizacie neinformuju obyvatelstvo o moznych (a zaznamenanych) dopadoch klimatickej zmeny na verejnost. Vsetky narodne spravy o zmene klimy v casti praca s verejnostou obsahuju proklamaciu, ze obvatelstvo bude informovane. Cize buchate na nespravne dvere.

2. Porovnavat tlaky na vedu v 16. a 21. storoci, nie je prave primerane. Mozem len dodat, ze tlaky politikov na IPCC vedu skor k spozitivnovaniu sprav, nez opacne.

P.S: Ferino: Este som zabudol, ze ja som ten posledny, kto bude obhajovat "nicneriesiace konferencie". Aj tieto konferencie su vsak len vysledkom politickej reality a zaujmu problem riesit.
Ad: Stellbach
8.8.2007 10:23 | Rudolf Pado

Changenet nie je priestor, kde Vam bude niekto vysvetlovat to, co pozadujete, a to z casovych a priestorovych dovodov.

Cast veci som naznacil v predchadzajucich prispevkoch. To, co podla Vas nie je preskumanem je uz davno preskumane a je brane ako ista "vaha pozadia". Prave po ocisteni modelov od vplyvov externch a internych planetarnych pricin bolo skonstatovany vplyv cloveka na klimu.

Existuju desiatky publikacii k teme, stovky studii ... Ako so uz pisal na servery Enviroportal, by ste mali najst vsetky 4 Narodne spravy o zmene klimy v SR, Uzemnu studiu Slovenska.

Knihy, ktore sa len za posledny rok opbjavili na kniznom trhu:

* Pascal Acot: Historie a změny klimatu, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, 229 s.

* Tim Flannery: Měníme podnebí. Minulost a budoucnost klimatických změn., Nakladatelství Dokořán, Praha 2007, 270 s.

* Brian Fagan: Malá doba ledová. Jak klíma formovala dějiny v letech 1 300 – 1 850, Naklaatelství Academia 2007, 289 s.

* Lubomír Nátr: Země jako skleník. Proč se bát CO2?, Nakladatelství Akademia, Praha 2006, 142 s.

* Al Gore: Nepříjemná pravda. Naše planéta v ohrožení – globální oteplovaní a co s ním můžeme udělat., Nakladatelství Argo, Praha 2007, 327 s.
Ad: Ferino
8.8.2007 10:16 | Rudolf Pado

Ferino napisal: Pridávam citát Pascal Salin - "O pravde sa nerozhoduje väčšinou hlasov."

Co ste tym chcel povedat? Opravde sa nikdy v historii nerozhodovalo vacsinou hlasov. Absolutna vacsina ludi, v kazdej historickej dobe, sa moznosti "zastat sa pravdy" dobrovolne vzdava. Kolko ludi dnes obhajuje "pravdu" v obciach a mestach Slovenska? Pravda moze byt ba taka silna a taka "hlucna", aka je sila ludi, ktori sa za nu postavia.
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
8.8.2007 01:02 | Roman Kanala

No ľudkovia, nevychádzam z úžasu...

"Pretože nik ľuďom nepovedal, o koľko im klesne životná úroveň, je pokrytecké, aby žiadali..." Ja neviem, kam ste si strčili hlavu, ale možno je čas ju odtiaľ vytiahnuť - je jasné, že "business as usual" prinesie omnoho väčšie náklady. Už dnes prepoisťovacie spoločnosti ako Munich-Re a Swiss-Re dávajú vyššie sadzby pre krajiny, ktoré sa správajú nezodpovedne a spôsobujú globálne otepľovanie, lebo proti nemu nerobia vôbec nič. Napríklad Americko začína byť veľkým spotrebiteľom poistiek.

Životná úroveň sa vôbec nemusí znížiť, ak znížite spotrebu elektriny o 15% - to je totiž podiel parazitných odberov na standby. Stačí rozbočka s vypínačom, kde sa vypnú všetky tie spotrebiče naraz. Najhorším elektrožrútom je chladnička, ak sa často otvárajú dvere a televízia, ktorá v slovenských domácnostiach beží po celý deň. Zrieknuť sa pohodlia, že netreba vstávať z pohovky, to môže znamenať úsporu jednej uhoľnej elektrárne.

A čo sa týka vedeckého konsenzu, ide o expertov vo svojom obore a nie slovenských ušmudlaných psíkov s ich krčmovými kecmi, ako vrtichvost Ferino. Napriek všetkej vedeckej skepse sa ukazuje, že sa začínajú realizovať tie pesimistickejšie scenáre a že procesy sú rýchlejšie, než sa pôvodne myslelo. A ficovláda žaluje EÚ, lebo chce vyššie kvóty na CO2.
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
7.8.2007 22:16 | stelbach

klimaticke zmeny tu chvalabohu bolistale a dufajme ze aj budu...
chyba mi vsak pohlad na vec zo "siroka"-to znamena pohlad z hladiska dlhodobych cyklov hlavne Zeme ale aj slnka a inych planet,pohybu hlavnych morskych prudov,prenos bilogickeho materialu v ramci Zeme a vztahmi medzi nimi....

nemate niekto odkaz na takuto studiu??
Ad: Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti
7.8.2007 21:19 | Juraj Fellmayer

Dve poznamky.
1. Zda sa mi pokrytecke pozadovat od ludi aby vyvijali tlak na vlady za zabranenie/obmedzenie oteplovania planety, pretoze zatial nikto ludom otvorene nepovedal, ako velmi im bude musiet poklesnut zivotna uroven.
2. Tusim na poslednom IPCC sa zhodlo 95% vedcov, ze za oteplenie moze clovek. Zda sa to v poriadku, ved prevazna vacsina sa zhodla, tak to musi byt pravda. Unika nam vsak to, ze veda nie je demokracia, a to, na com sa zhodne prevazna vacsina este nemusi byt naozaj pravda. V 16. storoci bolo 99% vedcov presvedcenych, ze okolo zeme sa toci Slnko, Mesiac a ostatne zname planety. Preto si myslim, ze tu je potrebna otvorena a hlavne VECNA diskusia, bez takych propagandistickych vyhlaseni ako napriklad "Popírání klimatických změn je zločinem proti lidskosti". Velmi sa to podoba vyroku "Tvrdenie o obiehani Zeme okolo Slnka je popieranie boha"

» Vaše reakcie (65)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme


Čítajte tiež:
Masívna produkcia biopalív stráca podporu

Súvisiace témy
Ekonomika, Politika, Štátna správa, Veda a výskum, Odpady a znečistenie[36736]
REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS