spájame ľudí, ktorí menia svet
Právo | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
17.5.2013 | | Iniciatíva Inakosť

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Pri tejto príležitosti zverejňuje aj Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky z najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s LGBT komunitou.

Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, že 52 % LGBT ľudí na Slovensku sa za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných alebo ako obete obťažovania, pričom priemer EÚ je 47 %. Podľa názoru FRA práve tu majú kľúčovú rolu národné inštitúcie pre rovnaké zaobchádzanie – u nás Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Tieto by mali zvýšiť informovanosť LGBT ľudí o ich právach a možnostiach, ako sa domôcť nápravy v prípade ich porušenia. SNSĽP práve v tejto úlohe však dlhodobo zlyháva.

S negatívnymi postojmi spoločnosti sú LGBT ľudia konfrontovaní už v mladosti. Podľa výskumu FRA až 86 % LGBT ľudí na Slovensku si spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie spolužiakov a spolužiačok za ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. FRA tu zdôrazňuje povinnosť štátu zabezpečiť podporné školské prostredie pre mladých LGBT ľudí, ako aj kladie dôraz na to, aby súčasťou povinných vzdelávacích programov boli objektívne informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite.

„Naše školy v súčasnosti nepredstavujú pre LGBT ľudí bezpečné prostredie. Homofóbne posmešky počúvajú nielen od spolužiakov, ale stretávajú sa s predsudkami aj priamo od učiteľov a učiteliek, napríklad o tom, že zdravá sexuálna orientácia je heterosexuálna. Pritom učitelia a učiteľky by mali byť pozitívnym vzorom pre mladých ľudí aj pri rešpektovaní ľudských práv LGBT ľudí.  Tento fakt je výsledkom absencie problematiky sexuálnej orientácie a rodovej identity v školských osnovách a nevzdelávajú sa v nej ani budúce pedagogičky a pedagógovia“, konštatuje Andrej Kuruc (člen Inakosti a Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania). 

Spoločenská akceptácia LGBT ľudí je stále na veľmi nízkej úrovni. Kým 81 % LGBT ľudí na Slovensku považuje držanie sa za ruku heterosexuálnych párov na verejnosti za veľmi rozšírené, páry rovnakého pohlavia sú prakticky neviditeľné (držanie sa za ruky je rozšírené len podľa 2%). Strach párov rovnakého pohlavia na Slovensku aj z bežných prejavov náklonnosti na verejnosti posilňuje aj absencia trestnoprávnej ochrany pred násilnými trestnými činmi alebo verbálnymi prejavmi motivovanými nenávisťou voči LGBT ľuďom. Tu zaznamenávame zatiaľ najvýznamnejší ústretový krok slovenskej vlády – návrh novely Trestného zákona, ktorou zavádza medzi osobitné motívy trestných činov nenávisť pre sexuálnu orientáciu. „Novela Trestného zákona, v prípade svojho schválenia v parlamente, prvý krát jasne ukáže, že homofóbia je pre štát rovnako neprijateľná ako rasizmus, antisemitizmus a ostatné formy intolerancie. Umožní polícii aj zaznamenávanie štatistík o týchto prípadoch, ktoré sú v súčasnosti neviditeľné“, hovorí Martin Macko (výkonný riaditeľ Inakosti a podpredseda Výboru pre práva LGBTI ľudí).

Novela však nijako nerieši situáciu transrodových ľudí, ktorí sú aj podľa výskumu FRA skupinou najviac ohrozenou násilnými trestnými činmi. Vzťahuje sa totiž len na nenávisť pre sexuálnu orientáciu a nie rodovú identitu, čo je prípad týchto ľudí. Predpokladáme, že toto sa podarí napraviť v procese implementácie novej smernice EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorá uznáva za skupinu obetí s osobitnými potrebami aj transrodové osoby.

V prípade Slovenska musela FRA v minulosti opakovane skonštatovať nedostatok štatistík a dát o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie vo všetkých skúmaných oblastiach: sloboda pohybu, azylová politika, sloboda zhromažďovania, trestné činy z nenávisti a pod. Ešte horšia situácia je pri štatistikách a dátach k rodovej identite, ktoré prakticky neexistujú. „Výskum FRA je pre získavanie objektívnych informácií o LGBT ľuďoch na Slovensku mimoriadne dôležitý aj preto, že nahrádza dlhoročnú nečinnosti slovenských štátnych orgánov“, dodáva Martin Macko. Príprava analýz v tejto oblasti bude podľa vyjadrenia predsedu novozaloženého Výboru pre práva LGBTI ľudí ministra Tomáša Boreca jednou z jeho hlavných úloh.

Je však nepochopiteľné, že oficiálny preklad mediálnych výstupov FRA do slovenčiny obsahuje nekorektné a zastaralé výrazy. Inštitúcie EÚ a Rada Európy na označenie ľudí s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou dôsledne používajú anglickú skratku LGBT alebo LGBTI, teda lesbian, gay, bisexual, and transgender (intersexual). V predmetných materiáloch je slovenský preklad týchto pojmov nasledovný: "lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli (LGBT)". „V roku 2013 by sme už konečne uvítali dôsledné dodržiavanie zaužívanej terminológie, ktorá sa vyvíjala v LGBT hnutí ako súčasť pozitívneho zviditeľňovania komunity. Nakoniec anglický termín gay má svoj slovenský ekvivalent gej uznaný Jazykovedným ústavom už v 90. rokoch. Lesby sú hrdé na to, že sú lesbami, nie zdrobneninami v podobe lesbičiek“, konštatuje Jana Jablonická-Zezulová (členka Inakosti a Výboru pre práva LGBTI ľudí).

Potreba používania korektného jazyka je viackrát zdôrazňovaná predstaviteľmi a predstaviteľkami EÚ, okrem iného aj v uzneseniach Európskeho parlamentu. Jazyk ako prvý slúži na odstraňovanie predsudkov a stereotypov. Nakoniec korektnú formu termínov používa aj slovenská vláda: lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia. „Používanie spomenutých termínov v slovenskom preklade je nielen úplne nesprávne z prekladateľského hľadiska, ale je aj v priamom rozpore s dlhoročnou prácou EÚ pri odstraňovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, je dehonestáciou činnosti Európskej agentúry pre ľudské práva a dovolím si povedať, že by vzbudilo zhrozenie u expertov a expertiek, ktorí/é sa na tomto prieskume podieľali,“ uzatvára Martin Macko.

Pre zintenzívnenie snáh o dosiahnutie vyššej spoločenskej akceptácie LGBT ľudí na Slovensku sa Inakosť rozhodla pridať ku Queer Leaders Forum pri organizácii Dúhového PRIDE Bratislava v septembri tohto roka.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: referendum
13.2.2016 21:41 | Cecil Hrejivý

Dobrý den, pozrite sa lbGtY na referendum, taktiež na Pochod za život a uvidíte, že vaše "práva" su absolutne nezpredmetné riešit a venovat im vaščiu pozornost ako inym skupinam...
Prajem Vám pekný zimný/chladný večer.
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
4.6.2014 09:17 | Sebastian Sorad

Homosexuálna orientácia je orientácia, ktorú si človek sám nevyberá je mu daná do vienka. T.z. že ide z hľadiska prírody o normálny jav ako ľavorukosť, farba pleti a pod. Homosexuálne orientovaní ľudia nemajú šancu svoj stav zmeniť aj keby chceli. A keďže rovnako platia dane pre tento štát ako ostatní, majú nárok aj na svoje práva, či sa to už niekomu páči alebo nie. Akékoľvek osočovanie alebo ponižovanie tejto skupiny ľudí nie je namieste a musí byť trestné. A reči, ktoré tu odzneli na fóre mi pripomíbajú Hitlerov hon na židov. čo si myslíte aj židia boli pre Hitlera omylom prírody? Takže trocha osvety do problematiky želám a potom si vyjadrujte svoj názor. Nezabudnite že nikto z homosexuálov nepotrebuje aby ste ho tolerovali. Nemáte nikto právo ich tolerovať, každý musí jednoducho prijať fakt, že táto časť ľudskej spoločnosti tu je a bude aj naďalej. nabudúce to možno bude Vaše dieťa, pošlete ho do plynu???
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
4.6.2014 09:12 | Sebastian Sorad

Homosexuálny orientácia je orientácia, ktorú si človek sám nevyberá je mu daná do vienka. T.z. že ide z hľadiska prírody o normálny jav ako ľavorukosť, farba pleti a pod. Homosexuálne orientovaní ľudia nemajú šancu svoj stav zmeniť aj keby chceli. A keďže rovnako platia dane pre tento štát ako ostatní, majú nárok aj na svoje práva, či sa to už niekomu páči alebo nie. Akékoľvek osočovanie alebo ponižovanie tejto skupiny ľudí nie je namieste a musí byť trestné. A reči, ktoré tu odzneli na fóre mi pripomíbajú Hitlerov hon na židov. čo si myslíte aj židia boli pre Hitlera omylom prírody? Takže trocha osvety do problematiky želám a potom si vyjadrujte svoj názor. Nezabudnite že nikto z homosexuálov nepotrebuje aby ste ho tolerovali. Nemáte nikto právo ich tolerovať, každý musí jednoducho prijať fakt, že táto časť ľudskej spoločnosti tu je a bude aj naďalej. nabudúce to možno bude Vaše dieťa, pošlete ho do plynu???
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
25.1.2014 20:25 | Mylan

Ja som za to aby bol tento ľudský odpad preventívne utratený, aby nerobil,bnábor do svojich radov medzi našimi deťmi.
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
25.1.2014 20:13 | ja

kua- co dochodci a invalidi? kedy sa ich niekto zastane a opyta na diskriminaciou.
a to vacsinou cely zivot makali
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
21.12.2013 18:36 | Ivan

Ako som napísal inde, podporujem petície ktoré sa venujú ochrane prírody a krajiny, ale toto je proti prírode - lobby platené z USA, akoby nič iné v tejto krajine nebolo treba riešiť, ľudia a rodiny žijú v chudobe, majú problémy s prácou, zdravotníctvom, školstvom - a vásjediné čo zaujíma je pretláčať a otravovať aj tak ťažký život ešte s hlúposťami, ktoré sú už smiešne a trapné aj niektorým mojim kamarátom homosexuálom ? Tu moja známi mi posunula aj tento článok od francúzskych homosexuálov : www.hlavnespravy.sk/sok-pre-fr...

Takže milí aktivisti, za koho vlastne bojujete a kto vás za to bohato platí ?
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
2.11.2013 09:34 | Tončo

Čo chcete, aby sme vám povedal áno? Tak to nikdy, lebo toto ide proti samej prírode aj. Tak sa spamätajte, lebo s takým niečim nie je možné nám sa stotožniť, ktorí také niečo považujú za hriešne, choré a zvrátené!
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
2.11.2013 06:09 | Darius Kolar

LGBT pozitiv na diskusiach mna a inych nazorovych oponentov sprosto osocuju a nazyvaju homofobmi. Ako sa spracuva tato netolerancia do statistik, kedze som si ju tam nevsimol?
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
26.10.2013 22:09 | Ivanko

Tito LG su uz otravny jak holokast
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
22.8.2013 01:11 | Olinka Genderová

Homosexuálov treba liečiť a nie poskytovať im nejaké nasilu vymyslené práva a iné zvrátenosti.
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
7.7.2013 12:47 | Tom Linsel

A ja zase ziadam, aby bol nasou vladou prijaty Medzinarodny den proti okuliarofobii, kedze MNE a MNE a MNE NAJHLAVNEJSIEMU sa na zakladnej skole smiali deti, ze nosim okuliare. A ked nie, tak sa budem stazovat na Rade Europy, ze sa mi smiali nekorektnymi vyrazmi typu "okuliarnik". Vy, co sa ukajate v LGBT podobnymi clankami, vy to po sebe aj citate?
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
22.5.2013 10:54 | Eva Szaboova

Dobry postreh Marika.Len ma napada ci nepatria aj ti LGB
medzi postihnutych.Potom by sa tvoja poznamka vztahovala aj na nich !?
Ad: Situácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí na Slovensku
20.5.2013 21:42 | Marika

Nasa spolocnost by sa mala viac zaoberat problemami postihnutych ludi , telesne aj dusevne postihnutych a nie vymyslenymi problemami LGB. Nevidiaci maju permanentne problemy , vozickari ci stari a chori ludia , tam treba pomahat a nie minat peniaze na akesi LGB propagandou zivene problemy.
Viete vobec v akych katastrofalnych pomeroch v domovoch ziju dusevne potihnuti? Nehanbite sa vy LGB ze im beriete peniaze zo statneho rozpoctu?

» Vaše reakcie (13)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Iniciatíva Inakosť

Súvisiace témy
Ľudské práva, Diskriminácia a rovnosť šancí, Menšiny, Právo

Regióny
Bratislava


[29230]REKLAMA

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt