spájame ľudí, ktorí menia svet
Neziskový sektor | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
EkoFond opäť podporí inovatívne projekty mladých vedcov
18.1.2013 | |

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil výzvu na podávanie projektov v štvrtom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu.

Základným cieľom programu je naďalej podporovať projekty v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu; inovatívne metódy a procesy súvisiace s využívaním zemného plynu a projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy, distribúcie a uskladnenia zemného plynu, ktoré konkrétne pomôžu zlepšiť enviromentálne a bezpečné prostredie okolo nás. Výstupy projektov musia byť využiteľné v pedagogickom procese a musia mať  reálny potenciál byť využiteľné v praxi v podmienkach Slovenskej republiky. 

V nadväznosti na doterajšie aktivity EkoFondu v oblasti vzdelávania a najmä prepájania teórie s praxou, podporí EkoFond projekty mladých vedeckých pracovníkov ako autorov inovatívnych výskumných projektov s konkrétnymi výsledkami reálne využiteľnými v podmienkach Slovenskej republiky.

 V rámci programu je možné žiadať o podporu v  oblastiach:
  • aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu; 
  • inovatívnych metód a procesov súvisiacich s využívaním zemného plynu;
  • vývoja technológií príp. prototypov, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti odberných plynových odberných zariadení a samotných odberných miest;
  • projektov  v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy zemného plynu.
V programe chceme podporiť tie projekty, ktoré sa ešte len budú realizovať a nie tie, ktoré sa práve realizujú alebo boli zrealizované v minulosti. Podmienkou pri predkladaní projektov je partnerstvo aspoň s jedným nepodnikateľským subjektom (napr. obec, škola). Výška finančných prostriedkov určená na podporu v programe je 200 000€, pričom na jeden projekt je možné získať finančné prostriedky až do výšky 70 000€  

Medzi oprávnených žiadateľov v programe patria  najmä verejné vysoké školy, Slovenská akadémia vied a príspevkové a rozpočtové organizácie vrátane vedecko- výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov, ktoré vykonávajú výhradne verejnoprospešnú činnosť.

Podrobné informácie o podmienkach poskytovania finančných príspevkov v programe ako aj formulár žiadosti nájdete na stránke EkoFondu. Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 1.3.2013.
V rámci programu bolo od roku 2008 podporených 7 vedeckých projektov celkovou sumou 617 663 €.  Doteraz bola zrealizovaný napr.  vývoj monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií alebo inštalácia prvého plynového tepelného čerpadla na Slovensku. Informácie o schválených žiadostiach nájdete na stránke www.ekofond.sk. 

Program  Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu je praktickým naplnením dlhodobého snaženia EkoFondu o podporu vedecko-výskumných projektov nepodnikateľských subjektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti na Slovensku. EkoFond chce ďalším kolom programu potvrdiť svoj záujem stať sa partnerom mladým vedeckým pracovníkom, ktorí ako realizátori inovatívnych projektov prinesú do spoločnosti nové riešenia energeticky efektívneho zaobchádzania  s energiou, prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o prínosoch progresívnych technológií na báze zemného plynu a  dosiahnutými výsledkami predstavia ekologické a ekonomické výhody realizovaných energetických opatrení.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Granty, fundraising a filantropia, Energia, Životné prostredie

Regióny
Bratislava


[8353]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS