spájame ľudí, ktorí menia svet
Kultúra | AKTUÁLNE
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Stavebník domu na Beblavého už rok porušuje zákon
13.11.2012 | | Bratislava Otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) konštatujú, že táto nelegálna stavba narástla za rok nenápadne ako hríb v lese. Presne pred rokom BAO po prvý raz upozornila samosprávu na nevhodnú výstavbu bytového domu na najexponovanejšom mieste panorámy hradného vrchu, v pamiatkovej rezervácii na Beblavého ulici. V tom čase tam bol iba skelet stavby s podzemnou garážou pre 5 vozidiel.

„Stavebník Ing. arch. Dušan Fischer nerešpektuje schválený územný plán zóny (ÚPZ) Podhradie a stavia dom podľa svojej ľubovôle, pričom ničí historickú vedutu Bratislavy. Deje sa to zvlášť nekultúrnym spôsobom, ktorý hrubo zasahuje do vzhľadu mestskej pamiatkovej rezervácie. Kompetentné orgány však napriek našim opakovaným upozorneniam nie sú schopné účinne zasiahnuť,“ konštatuje Matej Vagač z iniciatívy Bratislava otvorene.

Pri takomto smutnom výročí rekapitulujeme, čo sa za ten rok udialo:

30. 11. 2011 BAO vydáva tlačovú správu (TS), pripája sa ku kritickej výzve kunsthistorika J. Lenharta adresovanej primátorovi, hlavnej architektke, starostke Starého Mesta a poslancom mestského zastupiteľstva.
16. 12. 2011 magistrát písomne upozorňuje stavebníka (č. j. MAGS ORM 54844/2011/350932), že zjavne nedodržuje povolenú maximálnu výšku zástavby, stanovenú po výšku rímsy susedného objektu, čím okrem iného nedodržuje Územný plán zóny Podhradie.
24. 1. 2012 Staré Mesto vykonáva štátny stavebný dohľad a zisťuje, že stavba je v rozpore so stavebným povolením. Vyzýva stavebníka na zastavenie stavebných prác a uvedenie stavby do súladu s právoplatnou stavebnou dokumentáciou.
Stavebník výzvu o zastavení stavebných prác nedodržuje, stavba ďalej pokračuje. Stavebník žiada Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) o záväzné stanovisko pre zmenu stavby pred dokončením.
KPÚ vydáva 7. 2. 2012 nesúhlasné záväzné stanovisko k zmene stavby pred dokončením (č. j. BA-12/237-2/762/FER). V ňom okrem už spomenutých výšok namieta nesplnenie „riešenia proporcionality a tektoniky uličných fasád a strechy“. Stavba ďalej pokračuje.
28. 3. 2012 BAO vydáva TS, kde upozorňuje na to, že stavba nedodržuje podstatné podmienky ÚPZ Podhradie z jeho záväznej textovej časti. Okrem primeraných výšok a objemov majú byť objekty ukončené šikmými strechami s tvrdou šablónovou strešnou krytinou, má byť zachovaný existujúci charakter strešnej krajiny a ďalšie dôležité regulatívy, ktoré majú zabezpečiť tradičný historický ráz hradného vrchu ako pamiatkovej rezervácie. Stavba ďalej pokračuje.
4. 4. 2012 oznamuje Staré Mesto začatie konania o dodatočnom povolení stavby a vyzýva stavebníka na predloženie potrebných dokladov do 30 dní. Zároveň vydáva rozhodnutie o prerušení tohto konania.
12. 4. 2012 BAO organizuje tlačovú besedu a vydáva TS, v ktorej pozýva verejnosť na protestnú demonštráciu. Zverejňuje písomné požiadavky proti výstavbe bytového domu na Beblavého, ktoré predložilo kompetentným orgánom, zákonodarcom, samospráve a štátnej správe. Okrem toho posiela list ministrovi kultúry a ministrovi dopravy s cieľom upozorniť na akútnu potrebu novelizácie pamiatkového a stavebného zákona. Stavba ďalej pokračuje.
18. 4. 2012 sa koná protestná demonštrácia pred Fischerovým domom. Asi 200 občanov a občianok, medzi inými aj známi umelci a osobnosti spoločenského života vyjadruje svoj názor na nevhodnosť Fischerovho domu v pamiatkovej rezervácii. Žiadajú kompetentné orgány, aby zakročili proti zjavnému nedodržiavaniu zákona a poškodzovaniu pamiatkovej rezervácie. Na stavbe sa stále pracuje. 
27. 4. 2012 podáva BAO podnet na okresnú prokuratúru Bratislava I., kde žiada preskúmať zákonnosť vo veci vydaného územného rozhodnutia a následného stavebného povolenia a ich súlad s ÚPZ Podhradie. Stavba ďalej pokračuje.
30. 5. 2012 vydáva magistrát nesúhlasné stanovisko (č. j. MAGS ORM 41977/12-269017) k dodatočnej zmene stavby pred dokončením z dôvodu, že táto zmena nie je v súlade s ÚPZ Podhradie, nakoľko nie sú splnené záväzné regulatívy. Stavba ďalej pokračuje.
1. 6. 2012 žiada BAO o stretnutie so starostkou Starého Mesta p. Rosovou. Na stretnutí 19. 7. starostka informuje, že stavebník má povinnosť doplniť dokumentáciu tak, aby mohlo začať konanie s ohľadom budúcnosti stavby. Podľa zákona môže byť stavba zlegalizovaná, alebo stavebný úrad môže nariadiť zbúranie stavby alebo jej časti.
19. 7. 2012 magistrát odpovedá stavebníkovi (č. j. MAGS ORM 45954/12-335737) na žiadosť o opätovné prehodnotenie záväzného stanoviska k jeho investičnej činnosti. Znovu mu vytýka nerešpektovanie ÚPZ Podhradie a oznamuje, že zotrváva na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku. 
26. 7. 2012 posiela BAO starostke Starého Mesta žiadosť o preskúmanie problematickej stavby štátnym stavebným dozorom, lebo na stavbe Fischerovho domu sa naďalej pracuje. BAO uvádza, že podľa fotodokumentácie a názorov odborníkov stavebník postavil riadnu konštrukciu strechy, čím ukončil svoju stavbu, na ktorú však stále nedostal povolenie a kompetentné orgány mu zaslali nesúhlasné stanoviská.
27. 7. 2012 vykonáva pracovník stavebného úradu obhliadku stavby, lebo stavebník žiadal o dočasné uzavretie stavby pred poškodením nepriaznivým počasím.
1. 8. 2012 vydáva Staré Mesto predbežné opatrenie, aby sa stavebník zdržal stavebných prác, kým nebude rozhodnuté v konaní o dodatočnom povoľovaní stavby a aby do 5 dní predložil dokumentáciu k svojej žiadosti o „uzavretie stavby“. Stavebník sa odvoláva.   
18. 9. 2012 magistrát znova posiela stavebníkovi odpoveď (č. j. MAGS ORM 50761/12-380820) na jeho žiadosť o revíziu záväzného stanoviska k investičnej činnosti. Oznamuje mu, že zotrváva na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku.
Ani do 17. 10. 2012 stavebník nepredložil potrebné stanoviská k pokračovaniu konania o dodatočnom povolení stavby.

Vyzerá to neuveriteľne, ale za rok je hrubá stavba de facto dokončená aj napriek tomu, že porušuje zákony, ničí panorámu Bratislavy a všetky kompetentné orgány sa vyjadrovali proti nej. Stavebník Fischer preukázal svoju „silu“ a hrubú stavbu dostaval, kompetentné orgány zároveň ukázali neschopnosť tomu zabrániť. U stavebníka takéto cynické správanie hraničí s drzosťou, u orgánov verejnej správy sa treba pýtať na zodpovednosť voči verejnému záujmu a občanom. Zvlášť by na tom malo záležať Krajskému pamiatkovému úradu, lebo takáto stavba nezodpovedá požiadavkám pamiatkovej rezervácie.

Upozorňujeme aj na „zaujímavosť“, že stavebník sa s vytrvalou pravidelnosťou domáha revízie názoru magistrátu na jeho stavbu, nerešpektujúcu ÚPZ a za rok dostal 4-krát nesúhlasné písomné stanovisko. „Namieste je otázka: Načo sa čaká? Až niekto niekoho zainteresuje? Alebo finančne motivuje? Veď stavebník doteraz nič nezmenil, nič nedodržal, prestúpil všetky zákony a predpisy, ignoruje nariadenia a výzvy!“ rozhorčuje sa Vagač. 

A čo verejný záujem? V tomto prípade nejde o hocijakú stavbu niekde v mestskej zástavbe, ale o stavbu, ktorá navždy zmení „tvár“ Bratislavy. To je dôvod na verejnú diskusiu alebo aspoň prezentáciu. Zatiaľ však nikto nenabral odvahu, aby prezentoval tento dom verejnosti – ani autor projektu, ani hlavná architektka, primátor či starostka. Verejnosť si nemôže byť istá, či výsledná podoba domu teraz „nevzniká“ s cieľom presadiť čo najväčší objem stavby, teda najväčší zisk pre stavebníka, alebo či sa nehľadá kompromis ako „ohnúť“ územný plán zóny a jeho regulatívy.

Celá kauza je dosť typickým smutným príbehom toho, ako sa ničí Bratislava, ako sa z nej stáva pêle-mêle architektonických nápadov a egoistických realizácií a ako absurdne sa „riešia“ takéto prípady. V iných krajinách ich riešia ráznejšie: v Chorvátsku od roku 2007 zbúrali viac ako tritisíc nelegálnych stavieb, v Rakúsku môže pokuta za čiernu stavbu dosiahnuť až 36-tisíc eur, prípadne môže byť zhabaný materiál, náradie a stavebné zariadenia a stavebníkovi hrozí aj odňatie slobody na 6 týždňov, vo Švajčiarsku je možné priamo na mieste zadržať osobu, ktorá realizuje stavbu, hrozí jej väzenie až tri roky a pokuta môže dosiahnuť až 10 percent hodnoty stavby.  

Panoráma Bratislavy sa nesmie sprivatizovať! To, ako vyzerajú vzácne historické miesta, musí vzísť z väčšinového konsenzu názorov, uspokojovať potreby väčšiny občanov aj samotného mesta a nesmie byť v rozpore s verejným záujmom! 

Pre vyššie uvedené dôvody iniciatíva Bratislava otvorene žiada starostku Starého Mesta, hlavnú architektku a primátora Bratislavy, aby:
  • trvali na dôslednom dodržiavaní zákonov, záveroch štátneho stavebného dohľadu, aby sa znížila výška stavby (odstránením nepovolenej časti stavby) a rešpektovala sa pôvodná schválená dokumentácia,
  • trvali na dodržiavaní zákonov v Bratislave, zabezpečili dôslednú realizáciu podmienok ÚPZ Podhradie v projekte bytového domu na Beblavého a pri hľadaní riešenia rešpektovali, že predmetná stavba sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, 
  • zabezpečili, aby sa viac neopakovali takéto „nepríjemné prekvapenia“ v podobe stavieb, ktoré sú v rozpore s požiadavkami zachovania existujúcej historickej panorámy mesta a jej rešpektovania ako kultúrnej hodnoty,
  • zabezpečili systémové zmeny v informovaní verejnosti a jej aktívnej participácii pri prijímaní dôležitých rozhodnutí a formovaní tváre mesta: občania majú byť dostatočne vopred oboznámení s dôležitými plánovanými zámermi, vyzvaní na verejnú diskusiu a navrhovanie riešení, má sa seriózne zisťovať verejná mienka, zabezpečiť verejné zvažovanie riešení (deliberácia) a následne majú byť prijaté a zapracované podľa možnosti konsenzuálne riešenia problémov. Iba takýmto spôsobom kreovaná aktívna účasť verejnosti na živote mesta a mestských častí môže spoluvytvárať požadovanú lojalitu občanov k Bratislave.

Taktiež iniciatíva Bratislava otvorene žiada Krajský pamiatkový úrad:
  • aby začali okamžite konať v záujme zachovania historických a kultúrnych hodnôt Bratislavy, zvlášť zachovania pamiatkovej rezervácie, historickej panorámy mesta a celého hradného komplexu
  • aby sa prehodnotil doterajší koncept novej modernej výstavby v pamiatkovej rezervácii na Podhradí ako aj na Hradnom kopci, a aby sa pamiatková rezervácia čo najviac navrátila k pôvodnej historickej zástavbe,
  • aby sa prehodnotili Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie a stali sa jednoznačným podkladom pre ochranu územia a pamiatkových hodnôt, pretože súčasné zásady ani po 20 rokoch od revolúcie neobsahujú dostatočné regulatívy a podmienky pre ich záchranu a následnú revitalizáciu v oblasti Podhradia.

Chráňme si historický obraz Bratislavy, nezostaňme ľahostajní k ničeniu siluety mesta!
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Stavebník domu na Beblavého už rok porušuje zákon
14.11.2012 07:59 | Roman Kanala

Žiadne zníženie výšky stavby, tam to treba jednoducho zbúrať. Je to čiernota od A do Z.

» Vaše reakcie (1)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Kontakty:
Bratislava otvorene

Súvisiace témy
Pamiatky, Samospráva, Právo, Štátna správa, Životné prostredie

Regióny
Bratislava


[10510]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS