spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
12.3.2010 | |

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania podala na vládnom Portáli právnych predpisov hromadnú pripomienku k novele vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá definuje povinné očkovania. Žiada, aby očkovania neboli povinné, len odporúčané a aby bolo zrušené očkovanie proti tuberkulóze.

Verejnosť môže hromadnú pripomienku podporiť po registrácii na Portáli právnych predpisov.

Vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorá definuje povinné očkovania, je podľa iniciatívy neústavná. Obmedzuje základné práva a slobody garantované ústavou, pričom ústava stanovuje, že práva a slobody je možné obmedzovať len zákonom, nie podzákonným aktom, akým je vyhláška. Už vôbec nie je prípustné delegovať takéto právomoci dokumentom, ktoré nepredstavujú právne predpisy akým je navrhovaný očkovací kalendár.

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia síce stanovuje pokutu za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, ale nedefinuje špecifické očkovania, z ktorých každé jedno predstavuje ďalšiu povinnosť uloženú občanom nad rámec zákona, z ktorého vychádza, a navyše obmedzuje základné práva a slobody. Podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy SR však povinnosti možno ukladať len zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Ďalej, podľa ods. 2 toho istého článku medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom. V podobnom prípade pokusu o zúženie práv a slobôd nariadením vlády v inej oblasti Ústavný súd už raz potvrdil (nález č. 13 - PL. ÚS 7/94), že podzákonnému aktu toto neprináleží.

Aj keby povinné očkovania boli stanovené priamo v zákone, bolo by to naďalej v rozpore s Ústavou SR, lebo by bezdôvodne obmedzovalo základné práva a slobody ňou zaručené, medzi ktoré patrí aj sloboda voľby. Navyše, povinné očkovanie je v rozpore s čl. 5 a 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, ktorý je, ako medzinárodná zmluva, nadradený ústave.

Riešenie tohto problému by vyžadovalo nahradenie označenia „nariaďuje“ označením „odporúča“ v návrhu novej vyhlášky a jeho úpravu pôvodnej vyhlášky tak, aby „povinné“ očkovanie bolo nahradené "odporúčaným“.


Návrh vyhlášky by bolo potrebné rozšíriť o vypustenie očkovania proti tuberkulóze z pôvodnej vyhlášky.

Plošné očkovanie BCG vakcínou proti tuberkulóze sa na Slovensku začalo v roku 1953. v súčasnosti sa používa dánska BCG vaccine SSI s kmeňom Copenhagen 1331 a vakcína je zaradená medzi povinné. V EÚ je Slovensko tak jednou z troch krajín (popri Česku a Bulharsku), v ktorých sa naďalej očkuje plošne a povinne proti TBC.

BCG vakcína obsahuje oslabené, no živé mykobaktérie tuberkulózy. Z tohto plynú niektoré veľmi závažné problémy:

  • Mykobaktérie z organizmu nezmiznú, iba sú imunitným systémom potlačené. V prípade oslabenia imunity sa reaktivujú a obnovia infekciu.
  • Prepuknutie infekcie môže prebiehať formou stredne vážnych až vážnych komplikácií, ako je generalizovaný exantém, hnisavý zápal lymfatických uzlín, tuberkulóza kostí, očí, vnútorných orgánov, aj s odstupom rokov od očkovania [1], nezriedka v súvislosti s niektorým ďalším očkovaním. Kostné komplikácie sa pozorujú najmä od rozšírenia DTP+polio vakcíny o zložky HiB, VHB; 1-3 týždne po hexavakcíne sa obnoví infekcia BCG a nastáva bolestivosť, začervenanie a hnisanie [2][3].
  • Očkovanie veľmi oslabeného človeka môže viesť ku ťažkej diseminovanej forme tuberkulózy až k úmrtiu. Takéto úmrtia sa už vyskytli.

Jedným zo stavov vážneho oslabenia imunitného systému, a hrozby smrteľných následkov očkovania, je primárna imunodeficiencia. Toto ochorenie sa dá liečiť, ale diagnostikovať sa dá až od veku 6 mesiacov. Očkovanie 4-dňových novorodencov je vysokorizikové, nakoľko nie je možné spoľahlivo vylúčiť závažnú kontraindikáciu, ktorou je primárna imunodeficiencia. Posunom očkovania na vek aspoň 7 mesiacov je možné eliminovať väčšinu vážnych následkov BCG vakcíny [2][3].

Komplikácie BCG vakcíny vo forme hnisajúcich lymfatických uzlín, vyžadujúcich ošetrovanie na kalmetizačných strediskách a nezriedka aj závažnú antibiotickú liečbu až chirurgický zákrok, sú pomerne časté. Predstavujú tiež nutnosť odkladania ďalších očkovaní, ktoré sú oficiálne považované za dôležitejšie [2][3]. Komplikácie BCG vakcíny predstavujú väčšinu hlásených komplikácií po očkovaní celkovo [4]. Môžu sa vyskytovať až u 10 % novorodencov [6].

Fínsko bolo nútené prejsť na rovnakú dánsku vakcínu aká sa používa na Slovensku po tom, ako bola pre vážne nedostatky vo výrobe v roku 2002 zavretá linka na pôvodnú vakcínu. Očkovanie dánskou vakcínou však bolo predčasne ukončené 1.9.2006 kvôli vážnym nežiadúcim účinkom. Bolo uznané, že vakcína spôsobila „viac škody než úžitku v tejto konkrétnej populácii“ [8][9]. Sú deti na Slovensku „odolnejšie“ voči nežiaducim účinkom alebo sa u nás len venuje málo pozornosti ich sledovaniu, ako naznačuje výsledok náhodnej kontroly ŠFZÚ [7]?

Výrobca samotný uvádza v príbalovom letáku, že vakcína nemusí vyvolať odolnosť voči ochoreniu. ... v prípade tuberkulózy sa nedá uplatňovať tvrdenie o kolektívnej imunite, keďže práve ľahšie, pľúcne formy, pred ktorými ani podľa optimistických teórií vakcína nechráni, sú nákazlivejšie, kým ťažšie formy sú relatívne málo nákazlivé [10][11].

Opatrné konštatovanie z príbalového letáku môžeme pokojne generalizovať, pretože viaceré rozsiahle klinické štúdie spoľahlivo preukázali, že BCG vakcína neposkytuje žiadnu ochranu pred samotným ochorením [12][13][14]. Zaočkovanosť navyše môže interferovať s testami na prebiehajúcu infekciu.

Ďalším indikátorom zbytočnosti vakcíny sú predčasne narodené deti, ktorých je na Slovensku okolo 4000 ročne. Sú BCG vakcínou očkované až po ukončení základnej vakcinácie ostatnými vakcínami, napriek tomu netrpia zvýšeným výskytom tuberkulózy [5].

Ako jeden argument zachovania očkovania sa uvádza experimentálne prerušenie očkovania v stredočeskom a juhočeskom kraji v 80. rokoch. Z 200.000 neočkovaných detí sa vyskytlo 48 prípadov, avšak išlo len o minimálne pľúcne postihnutia s ľahkým priebehom, u 6 detí boli postihnuté len lymfatické uzliny. Len 1 dieťa zomrelo na disseminovanú tuberkulózu. Riziko infekcie je teda veľmi nízke (0,04 %) a týka sa vo väčšine prípadov detí starších ako 11 rokov [10]. Nežiaduce účinky očkovania súčasnou vakcínou vychádzajú v porovnaní ako významnejší problém.

V súčasnosti už proti tuberkulóze plošne očkuje z krajín EÚ len Česko, Slovensko a Bulharsko. Ostatné krajiny EÚ, v súlade s odporúčaním EÚ a WHO, toto očkovanie zrušili [15]. Priemerný výskyt tuberkulózy v EÚ je 17/100.000, na Slovensku len 12/100.000, pričom 83 % pripadá na vekovú skupinu nad 40 rokov [4]. V Českej republike sa proti očkovaniu stavajú stavovské organizácie pediatrov, Česká vakcinologická spoločnosť, a dokonca aj hlavný hygienik. Očkovanie pretrváva len vďaka úsiliu pneumológov, ktorí však v tejto otázke nie sú nestranní, nakoľko by po ukončení očkovania museli zmeniť svoje zameranie a prišli by o časť finančných prostriedkov [10].

Na Slovensku Úrad verejného zdravotníctva SR uvádza, že dlhodobý priaznivý vývoj počtu prípadov by mohol viesť k zrušeniu plošného očkovania, avšak zatiaľ toto predsavzatie nedodržal napriek priam vynikajúcim ukazovateľom. Navyše, ide o logický paradox, udržiavať očkovanie z hľadiska ukazovateľa výskytu, na ktorý očkovanie nemá žiaden pozitívny, a dokonca podľa niektorých štúdií skôr negatívny vplyv!

Ako argument zotrvania v očkovaní sa používa príliv cudzincov z exponovaných krajín. Lenže viaceré krajiny EÚ, ktoré očkovanie nevykonávajú, čelia podstatne väčšiemu pohybu a napríklad Rakúsko napriek tomu neočkuje dokonca ani tieto rizikové skupiny [6][10].

Ako zhrnuli českí pediatri:

  • vakcína predstavuje veľkú záťaž zdravotného systému, detí aj rodičov kvôli nežiadúcim účinkom, ktoré vysoko prevyšujú akýkoľvek hypotetický prínos [10]
  • Jej vyradením by sa uľahčilo aj dodržanie navrhovaného harmonogramu ostatných očkovaní, čo v súčasnosti u nezanedbateľného počtu detí nie je možné, pretože komplikácie BCG vakcíny ho narúšajú aj pri súčasnom benevolentnom prístupe, ktorý požaduje len zahojenie chráničky. Podľa súčasných poznatkov však je potrebný 6-mesačný odstup medzi úplným vymiznutím následkov BCG vakcíny a ďalšími vakcínami, aby sa minimalizovalo riziko vážnych komplikácií. V takomto režime by niektoré deti nemohli byť už vôbec očkované v prvom roku života.
  • Ukončenie plošného očkovania touto vakcínou by aj prinieslo úspory v rozpočte na zdravotníctvo.

Podľa kritéria výskytu ochorenia, situácia na Slovensku je podstatne priaznivejšia než je európsky priemer. Všetky uvedené skutočnosti, vrátane odporúčaní WHO a EÚ, sú jasne v prospech ukončenia tohto problematického očkovania.


Poznámky:

[1] BCG vaccine SSI: PIL. http://www.nobelplus.sk/web/humanne-lieky/detail/bcg-vaccine-ssi-671.html
[2] Problematika BCG vakcinace v České Republice. Karel Křepela, P. Nykodýmová, E. Šejdová, J. Balý, E. Vítková. 11. Národní očkovací den, 2005. http://www.ockovanideti.cz/ocko_den/ockod11/p8.htm
[3] MUDr. Hana Rázgová. Očkování proti TBC. http://www.mimi-klub.cz/co-a-jak/kdyz-je-mu-ouvej/ockovani-proti-tbc.html
[4] Očkovanie proti TBC - pre a proti. MUDr. Zuzana Pitoňáková. 20.9.2009. http://detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=ockovanie-tbc-tuberkuloza
[5] MUDr. Jaroslava Orosová. Ešte raz BCG. http://poradne.rodinka.sk/viewtopic.php?f=23&t=6335
[6] Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. předseda, Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., vědec. sekretář: Česká pediatrická společnost; MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Pavel Neugebauer: Odborná společnost praktických dětských lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Očkování proti tuberkulose u dětí v České republice. Leden 2009. http://www.ockovanideti.cz/aktuality/BCG_09.htm
[7] Lančová, J., Palová, K., Maťašová, A. Postvakcinačné reakcie hlásené v roku 2002 v Slovenskej republike. Štátny fakultný zdravotný ústav Slovenskej republiky, Bratislava. http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/liekove-riziko/liekove-riziko-23/2004
[8] Terhi Kilpi, Jussi Mertsola, and Tapani Melkas. Finland switches rapidly from universal tuberculosis vaccination of all newborns to targeted risk group vaccination. National Institute for Health and Welfare, Finland, 23 May 2006. http://www.ktl.fi/portal/english/ktl/news?bid=2205
[9] BCG disease outbreak in Finland in the 2000's. http://www.answers.com/topic/bcg-disease-outbreak-in-finland-in-the-2000-s
[10] Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. předseda, Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., vědec. sekretář: Česká pediatrická společnost; MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Pavel Neugebauer: Odborná společnost praktických dětských lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Očkování proti tuberkulose u dětí v České republice. Leden 2009. http://www.ockovanideti.cz/aktuality/BCG_09.htm
[11] Jan Krejsek, Otakar Kopecký, Karolína Jankovičová: Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK v Hradci Králové. Aktivní imunizace BCG vakcinou a imunita proti mycobakterium tuberculosis. Alergie 2001(2). http://www.tigis.cz/alergie/ALERG201/11.htm
[12] Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report, Bulletin of the WHO, 57(5): 819-827, 1979. PMID: 396057.
[13] Fifteen year follow up of trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention. Tuberculosis Research Centre (ICMR), Chennai. Indian J Med Res. 1999 Aug;110:56-69. PMID: 10573656.
[14] Randomised controlled trial of single BCG, repeated BCG, or combined BCG and killed Mycobacterium leprae vaccine for prevention of leprosy and tuberculosis in Malawi. Karonga Prevention Trial Group. Lancet. 1996 Jul 6;348(9019):17-24. PMID: 8691924.
[15] Ministerstvo ruší přeočkování dětí proti tuberkulóze. ČTK 13.1.2010.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ministerstvo-rusi-preockovani-deti-proti-tuberkuloze_100126.html

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
22.3.2010 22:48 | Tora

Navsteva u nas sedi velmi pohodlne, na zemi, v tureckom sede, alebo dokonca aj lezi, alebo v kresle a ked sa niekomu chce zdvihnut cteny zadok a sadnut si k PC, ma slobodne pravo...to uz sedi na stolicke :)
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
22.3.2010 21:15 | Tomas Husar

Tora et tutti quanti

Cize ako to je? Plati to co povedala "22.3.2010 20:26 | Tora", alebo "22.3.2010 20:06 | Tora". Lebo podla mojho citu pre krasno a geometriu to vyzera tak, ako by si tie dve verzie odporovali. Pripadne ako keby niekto tej mladsej tore medzi tym vysvetlil preco Noro spoznal, ze ten mnohonick pouziva jedna jedina osoba.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
22.3.2010 21:14 | Noro Brázda

Ale no tak... Rozprávky o návštevách čo u Vás sedia za počítačom si nechajte radšej pre iných a už to nerozmazávajte.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
22.3.2010 20:26 | Tora

Este dodavam, aby to nebolo chapane "uchylne", ze prispevky zaslane viacerymi ludmi z 1 PC automaticky neznamena, ze to pise jeden a ten isty clovek,...ked mate navstevu, ktora sa chce k teme vyjadrit, tak jej to nezakazete len preto, ze nejaky administrator sa zacne nad tym pozastavovat.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
22.3.2010 20:06 | Tora

Pan Brazda, vyber nicku je kazdeho osobna vec, hoci je meneny, vzdy je to nova reakcia a nazor al. nova skutocnost...a nie je to uchylne, som zdravotne v poriadku :) Zamyslite sa radsej nad obsahom ako nad obalom :) Dufam, ze mate aj vaznejsie problemy :)
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
22.3.2010 17:03 | Noro Brázda

Chápem, keď sa niekto nepodpíše plným menom a použije nick, môže mať na to dôvody.

Ale je úchylné, keď niekto mení nicky a snaží sa tak vyvolať dojem, že reakcie píšu viacerí ľudia. Súvislosť toho čo píšem s nickami Napad, Tora, Ivka, Halo, Limka, Zora, Alinka nie je náhodná. Takže nech sa už v skutočnosti voláte akokoľvek, vyberte si jeden nick a nemeňte ho.
PODARILO SA! ĎAkujeme!
21.3.2010 20:32 | vandar

Veľmi ma teší, že táto téma Vás stále zaujíma, aj keď už zapadla mnohými novšími článkami.

Preto Vám sa radosťou oznamujem, že s pomocou changenetu a ďalších nezávislých webov (bez podpory printových médií :(
sa nám narýchlo podarilo do 18.3. zhromaždiť 778 Vašich podpisov!

Tým sme prekročili hranicu povinných 500 podpisov a naša hromadná pripomienka sa stala zásadnou! To znamená, že sme postúpili do ďalšieho kola: ak ju ministerstvo zdravotníctva neakceptuje, bude nás musieť prizvať na rozporové konanie.

BLižšie šťavnaté informácie sme pre Vás spísali do tlačovej správy, ktorú sme v piatok zaslali do všetkých agentúr a relevantných printových denníkov. Keďže je otázne kedy a čo redakcie vytlačia, ponúkame Vám celú verziu opäť tu:
www.changenet.sk/?section=spr&...

Ešte raz Vám všetkým Ďakujeme a dočítania v ďalších leveloch našej akcie ;)

Vanda Rybanská
OZ Iniciatíva za Uvedomenie si Rizík Očkovania
www.RizikaOckovania.sk
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
21.3.2010 17:11 | Napad

Mala by sa urobit studia sledovania vyvoja imunitneho systemu a chorobnosti neockovanych deti a taktiez ockovanych a potom vyvodit zavery. A urcite je mnoho adeptov, rodicov, ktori by velmi radi na vlastne riziko zaradili svoje deti do skupiny neockovanych :)
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
21.3.2010 17:03 | Tora

Na jednej strane vyjadrenie imunológa: "...imunitná odpoveď detí má svoje vekové špecifické obdobia. Postupne sa vyvíja od narodenia. V období od 36. do 48. mesiaca je prechodná hypogamaglobulinaemia, kedy dieťa nemá prenesené protilátky, nie je dojčené a nezoznámilo sa ešte s rôznymi infekciami, na ktoré by malo mať pamäťovú stopu v imunite. Obzvlášť dramaticky prebieha chorobnosť v tomto veku, keď je malý organizmus neprimerane zaťažený nadmerným kontaktom s rôznymi druhmi infekcií a vyvíjajúca sa imunita sa nevie dostatočne rýchlo a správne profilovať."
Na druhej strane fakt, ze sa preferuju coraz castejsie vakciny s x antigenmi /napr. Infanrix Hexa/. Uvedomuju si lekari, aky chaos to moze sposobit pre imunitny system dojcata??? Aka je pravdepodobnost, ze by sa v tom istom case dojca stretlo so zaskrtom, tetanom , ciernym kaslom, hepatitidou B, detskou obrnou, haemophilus influenzae b, ktore su "v balicku" Infanrix Hexa ? To naozaj tomu lekari veria, ze tato cesta je super?? Potom niet divu, ze ludia so zdravym rozumom neveria im. Kedysi sa ockovalo vakcinami s jednym antigenom /a nie dovoz zo zapadu/ a nebolo tolko autoimunitnych ochoreni...
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
21.3.2010 16:29 | Ivka

BCG vakcina pouzivana na ockovanie proti TBC u 4-dnovych novorodencov je vakcina ziva a nesmie sa pouzit, ako uvadza sam vyrobca vakciny, v pripadoch primarnej alebo sekundarnej imunodeficiencie. Otazka na lekarov: ako viete, ktory novorodenec ma al. nema primarnu al. sekundarnu imunodeficiencu??? Urcujete to podla farby pokozky, farby oci al. inych "diagnostickych metod" ??? Odpoved je, ze neviete o ich imunite nic ! Tento postoj k ockovaniu novorodencov, ktorych imunita je vo vyvoji a je nezrela /potrebuje este ochranne protilatky od matky, dojcenim/ vo mne len vzbudzuje podozrenie, ako postupujete pri inych ockovaniach, vakcinach a kontraindikaciach. To by bol "pruser", ak by ste nahodou zistili, ze 1/2 svojich pacientov ani nesmiete ockovat a vas prijem by sa znizil, vsak? Radsej nevediet a ockovat a pripadne nasledky ockovanie zasifrovat pod ine diagnozy, ktorych je neurekom. Hanba !!!
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
18.3.2010 20:11 | Noro Brázda

Vďaka za odpoveď, argumenty beriem, zdá sa, že do seba celkom dobre zapadajú.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
18.3.2010 17:44 | Peter Tuhársky

Noro Brázda: Štúdie samotné sú dosť často žonglovaním s číslami. Ja píšem len niekoľko faktov.

1, Fakt, že očkovanie nepredchádza pľúcnej tuberkulóze. Uvádzajú to lekári, a je to úplne logické, pretože ani prekonanie pľúcnej tuberkulózy ako takej neznamená odolnosť, takže očkovanie tiež nie. Rozsiahle štúdie WHO to potvrdzujú. Tu niet čo riešiť.
2, Fakt, že uvádzaných 48 prípadov bolo napospol ľahkých pľúcnych foriem. Jediný prípad bol ťažkej diseminovanej tuberkulózy. To je taký, ktorým údajne vakcína do istej miery predchádza.

Ostatné veci, ktoré som písal, sú implikáciou.

K Tvojej otázke, je niekoľko faktorov, kvôli ktorým mohla štúdia zaznamenala zvýšený výskyt.
1, Štúdia nebola slepá placebom kontrolovaná, za kontrolnú skupinu bola jednoducho použitá iná oblasť. Ťažko vylúčiť miestnu anomáliu. Pneumológovia uvádzajú, že tuberkulóza postihuje najmä sociálne neprispôsobivých občanov, často Rómov, a tento faktor má silnú územnú väzbu, čo môže viesť k skresleniu. Aký bol v tom čase demografický vývoj v kohorte a v kontrolnej skupine?

2, Podhlasovanie tuberkulózy. Samotní pneumológovia uvádzajú, že ľahké formy tuberkulózy ľahko unikajú pozornosti lekárob a že len časť prípadov je ohlásených. Dá sa pritom predpokladať, že súčasťou experimentu bolo na začiatku oboznámenie pediatrov, školenia na diagnostiku, a že akonáhle bolo oznámené prerušenie očkovania, lekári začali venovať zvýšenú pozornosť aj ľahkým prípadom, ktoré u očkovanej populácie nebudia pozornosť.

3, Predpojatosť lekárov. Lekári nie sú nachylní diagnostikovať ochorenie, proti ktorému bol jedinec zaočkovaný, pretože veria, že vakcína chráni, a píšu príbuzné diagnózy. U neočkovaných takúto predpojatosť nevídať, skôr opačnú.

A iné...

Takže zvýšený výskyt mohol v skutočnosti vypovedať skôr o nízkej úrovni diagnostiky u očkovaných, než o reálnom zvýšení chorobnosti.

Práve preto je nevyhnutné, aby štúdia podľa štandardu EBM bola dvojitá slepá, placebom kontrolovaná. To znamená, fľaštičky sa očíslujú, všetci dostanú injekciu, časť obsahuje vakcínu, časť sterilnú vodu, nikto nevie ktorá je aká (ani lekár, ani pacient), a po rokoch sa rozpečatia obálky a vyhodnotí sa. Iba takto sa dá dosiahnuť dôkladné "premiešanie" štatistickej vzorky (vylúčiť výberovú predpojatosť, napríklad v tomto prípade podľa územnej príslušnosti), a dosiahnuť objektivitu lekárov pri posudzovaní prípadov.

Lenže takéto štúdie sa pri vakcínach zvyčajne nerobia.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
18.3.2010 10:05 | Zuzana Timková

pridávam sa
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
18.3.2010 02:34 | Algida

Pripomienka VsZP k materialu MZ SR, ktory stoji za to si precitat:
"Dôvodová správa uvádza zmenu v epidemiologickej situácii v náraste výskytu chorobnosti na čierny kašeľ. VšZP nie je kompetentná spochybňovať riziká pre verejné zdravie, ale je prinajmenšom diskutabilné, či celková chorobnosť na čierny kašeľ - 289 ochorení za rok 2009 je dôvodom na povinné zaradenie booster dávky v 13. roku života. Podľa dát vykázaných vo VšZP v roku 2009 boli náklady na liečbu čierneho kašľa vo výške 1500 € na lieky. Náklady na hospitalizáciu, špecializovanú ambulantnú starostlivosť a SVaLZ-y neboli vykázané. Napriek tomu, že je potrebné rátať s určitou chybou pri vykazovaní nákladov na liečbu ochorenia podľa diagnózy, odhadované náklady na celoplošnú vakcináciu populácie vo výške 360tis. € (poistenci VšZP), vychádzajú z tohto pohľadu pre poisťovne nepriaznivo a dôvodovú správu požadujeme doplniť o farmakoekonomický rozbor." PS Len doplnam, ze z poctu 289 pripadov cierneho kasla v r. 2009 NIKTO NEZOMREL.

Vsetky pripomienky k navrhu zmeny vyhlasky MZ SR si mozete precitat tu: lt.justice.gov.sk/Material/Mat...

Slovenska lekarska komora vyjadrila jedinu pripomienku, a to ku slovicku odkanalizavanie, ma sa nahradit slovom kanalizacia.
Inymi slovami, deklaruju, ze s celym navrhom suhlasia :(

Milo ma prekvapili pripomienky NBU. :)
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
18.3.2010 01:17 | Limka

Dostala sa mi do ruk mala prirucka s nazvom Sprievodca ockovanim, autormi su clenovia pracovnej skupiny pre imunizaciu MZ SR Dluholucky, Simurka, Urbancikova.
Ako je v nej pekne uvedene pri ockovani na vlastnu ziadost proti kiahnam, pricom sa pouziva ziva vakcina, je kontraindikaciou ockovania porucha bunkovej imunity. Existuje samostatna vakcina pre ocko. proti kiahnam, ale aj kombinovana - plus osypky, mumps, rubeola /tiez ziva/.
Tzv. MMR vakcina /ziva, ale len osypky, mumps, rubeola/, ktora patri medzi povinne ockovanie, tuto poruchu bunkovej imunity uz neuvadza ako kontraindikaciu. Preco? Zivy priklad, dcerka, ktorej potvrdili znizenu bunkovu imnunitu, bola MMR-kou ockovana podla daneho terminu vo vyhlaske. Po ockovani sme skoncili v nemocnici s celotelovym ekzemom a az nasledne nam potvrdili znizenu /aj bunkovu/ imunitu. Dcerka sa javila pediatricke ako zdrave dieta, "len ma ekzem", spusteny po ockovani /akoby sa jednalo len o esteticky dojem, ved tak sa moze prejavit aj nedostatocna detoxikacia napr. od tazkych kovov/, takze s kludom ju ockovala a nenapadlo ju (?), ze moze mat problem s imunitou. Co tym chcem povedat? Myslim si, ze imunologicke vysetrenie dietata by malo byt POVINNE pred podanim zivej ockovacej latky, pretoze imunodeficit nemusi byt na prvy pohlad zjavny, ale z rozboru krvi dietata sa moze zistit. Tym padom by tymto detom bolo toto ocko. zivymi vakcinami odlozene az do obdobia normalizacie ich imunitneho systemu, napr. dcerka sa dostala do normalu az v 6. rokoch. Je nedemokraticke chciet od rodicov, aby poslusne nastupili do radu aj so svojimi detmi na vakcinaciu a pritom snaha lekarov k poznaniu skutocneho zdravotneho stavu pacienta je miziva. Zamlcuju sa rodicom neziaduce ucinky vakcinacie a ked podpisu pri ockovani informovany suhlas, lekar je za vodou a rodicovi, ktory "blbec" netusil, ze jeho dieta ma poruchy imunity, mozu zostat napokon oci pre plac.
PS Nechapem, preco v tejto brozurke su porovnavane udaje vyskytu infekcnych chorob z r. 1941 a r. 2001. V r. 1941 bola 2. svetova vojna, bieda a chudoba, stresove podmienky zivota /boj o zivot/...a vobec sa tam neuvadzaju udaje o pocte zomretych na infekcne choroby, len akasi statistika kolko bolo ochoreni, dalej vobec sa tam neuvadzaju udaje o typoch vakcin, atd...verejnost to zaujima, nielen vas, vazeni MUDr-ci. Diskutujte aj s vasimi oponentami, viete, uroven znalosti anglictiny sa na Slovensku zvysuje a ludia maju pristup k vysledkom studii odbornikov zo zahranicia, takze rozpravky Kde bolo, tam bolo, bola jedna bezchybna krajina, pardon, vakcina uz do buducnosti nestacia.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
17.3.2010 21:58 | cora73
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
17.3.2010 00:12 | Noro Brázda

Peter Tuhársky: "z tých 48 prípadov TBC po prerušení očkovania, len 1 prípad je relevantný z hľadiska očkovania, pretože len ten 1 prípad je teoreticky predchádzateľný očkovaním"

Nežonglujete trochu s číslami? Ja som tú štúdiu nečítal (nenašiel som na webe), ale v citovanom odkaze uvázajú 6-násobné zvýšenie výskytu TBC u neočkovaných detí oproti očkovaným deťom. Ako vysvetlíte ten nárast, keď tvrdíte, že s očkovaním nesúvisí?
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
16.3.2010 23:40 | Zora

Co je na tom smutne, ze poctivi lekari, ktori dbaju o svojich pacientov a pre istotu ich poslu na odborne vysetrenia /asi vysoko nad limit/ su decimovani flakacmi /ked existuju v kazdom odbore, myslim si, ze medicina nie je vynimkou/, ktori maju nizke pocty odb. vysetreni a potom sa to spriemeruje a vznikne z toho nejaky priemerny limit, ktory nema nic spolocne s realitou.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
16.3.2010 23:17 | Zora

Vyberam z jednej stranky pre lekarov, indikacne obmedzenia pre lieciva a lieky plne alebo ciastocne uhradzane na zaklade verejneho zdravotneho poistenia (dalej „hradena liecba“):
pr. J07AJ52 Vakcíny proti pertusis, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi parent.
Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať
a) v rámci povinného očkovania,
b) po schválení revíznym lekárom a preukázaním indikácie vyšetrením príslušným odborným lekárom je očkovacia látka hradená plne spôsobom úhrady „V“ pri týchto indikáciách:
1. u nedonosených alebo u hypotrofických novorodencov s popôrodnou hmotnosťou pod 1500 g (najskôr po dosiahnutí troch mesiacov veku),
2. u neurologických indikácií u detí
2a. s neprogresívnym poškodením CNS z perinatálneho a postnatálneho obdobia (napr. stav po hypoxicko-ischemickej, hemoragickej, ischemickej, infekčnej, metabolickej či inej encefalopatii, stav po kŕčoch novorodenca vyžadujúce hospitalizáciu); očkovanie začať po šiestom mesiaci veku,
2b. so stabilizovanými neurologickými ochoreniami (definitívne formy DMO, niektoré formy epilepsie, vrodené vývojové chyby mozgu),
2c. po febrilných kŕčoch vyžadujúcich hospitalizáciu (odstup od kŕčov minimálne tri mesiace),
3. u imunologických a alergologických indikácií u detí
3a. so závažným alergickým ochorením (generalizovaný ekzém, nekompenzovaná astma, ťažká polyvalentná alergia preukázaná kožnými testami),
3b. orgánovo špecifickými autoimunitnými ochoreniami (neuropénia, hemolytická anémia, diabetes mellitus 1. typu, tyreoiditída, ulcerózna kolitída).

Co je na tom pre mna zaujimave je to, ze ak porovavnam body a) a b), vidim, ze pri imunol. a alergol. ochoreni deti musi ockovanie schvalit revizny leakr, aby bolo pediatrom poistovnami preplatene.
Ako som si citala diskusiu sukr. lekarov, ktori su mizerne plateni, ako sa vyjadrili a vyjadrenia typu budem posielat na vysetrenia pacientov len do limitu a ked bude pacient nad limit, nech si trhne nohou,
a problemovostou bodu b), pretoze ak by mal lekar zistit tieto ochorenia u deti, mozno by musel pracovat akoze zadarmo /nad limit/ a az vyjadrenie revizneho lekara by potvrdilo opravnenost hradenia ockovania poistovnou, to zn., ze je pre neho ovela jednoduchsie drzat sa bodu a) a nic nezistovat.
Co je na tom paradoxne je aj to, ze poistovna vobec hradi ockovania napr. bod b)3. autoimunitne ochorenia, ktore sa casto prejavia v imuno. profile ako nejaky deficit a prave v letakoch vakcin je imunodeficit ako kontraindikacia.
Je to na hlavu postavene a obavam sa, ze banalizacia imunitnych ochoreni u deti a ockovanim je sposobena bohuzial ekonomickymi zaujmami lekarov, ja im nezazlievam, ze su s platmi nespokojni, nech si ich vydobiju, ale ked to ma dopad aj na ludske zivoty, tak je to tragedia.
Ad: Hromadnou pripomienkou žiadajú liberalizáciu očkovania
16.3.2010 17:32 | cora73

Celosvetova peticia za zrusenie povinneho ockovania:

www.thepetitionsite.com/1/a-un...

K dnesnemu dnu "IBA" 50.945 podpisov ludi z celeho sveta,velakrat aj s popisom tazkeho poskodenia zdravia,alebo umrtia po ockovani....

mozete podpisat...

» Vaše reakcie (62)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.sme
Súvisiace témy
Deti a mládež, Ľudské práva, Zdravie, Právo, Štátna správa

Regióny
Bratislava


[47392]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS