spájame ľudí, ktorí menia svet
Aktuálne
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
Janušek chystá drastické vyvlastňovanie
20.8.2007 | |

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek predložil na najbližšie rokovanie vlády návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb. Schválenie novely by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv. Výkon takéhoto zákona bude predstavovať hrozbu pre všetkých vlastníkov pozemkov a stavieb v Slovenskej republike.

Napriek závažnosti tohto návrhu zákona nebol jeho text predložený na pripomienkové konanie, hoci pripomienkové konanie vyžadujú Legislatívne pravidlá vlády (čl. 9 a 10). K návrhu sa tak nemohli v rámci štandardného legislatívneho procesu vyjadriť nielen dotknuté orgány štátnej správy, ale ani odborná a laická verejnosť, záujmové organizácie a samospráva.

Predstavitelia Iniciatívy za spravodlivé vyvlastňovanie, Občianskej konzervatívnej strany, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz sa obracajú na ministra výstavby a regionálneho rozvoja, na predsedu vlády a na vládu SR s výzvou a hromadnou pripomienkou.

Ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka žiadajú, aby stiahol uvedený návrh zákona z programu rokovania vlády a predložil ho na riadne verejné pripomienkové konanie. Predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby v prípade, že minister Marian Janušek nestiahne uvedený návrh zákona z programu vlády sám, navrhol stiahnutie materiálu z programu vlády ako predseda vlády a vládu SR žiadajú, aby o uvedenom návrhu zákona nerokovala, keďže neprešiel riadnym verejným pripomienkovým konaním a nemohli sa k nemu v pripomienkovom konaní vyjadriť iné rezorty, orgány štátnej správy a verejnosť.

V prípade, že oslovení predstavitelia vyhovejú tejto požiadavke a ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja uskutoční pripomienkové konanie, žiadajú zohľadnenie pripomienok k textu návrhu zákona, ktoré podávajú formou hromadnej pripomienky.

Podľa predloženého návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb môže vláda fakticky svojvoľne rozhodnúť o akejkoľvek budúcej verejnej alebo súkromnej stavbe, že je vo verejnom záujme bez toho, aby bol verejný záujem preukázaný, prípadne aj keď vôbec neexistuje. Dôsledkom takého rozhodnutia potom je, že kvôli jej výstavbe potom možno majiteľom vyvlastniť pozemky a existujúce stavby na týchto pozemkoch. Návrh zavádza „gumové“ kritériá, podľa ktorých by vláda mohla priznať štatút strategickej stavby pre doslova akúkoľvek investíciu, ak v odôvodnení uvedie, že stavba je „významná pre zabezpečenie rozvoja zamestnanosti“, „národohospodársky významná“ alebo „nevyhnutná pre zabezpečenie verejných potrieb“ a s niektorou s týchto domnienok sa stotožní nadpolovičná väčšina členov vlády,

Štát podľa návrhu už nebude mať povinnosť vo vyvlastňovacom konaní v prípade strategických stavieb preukazovať verejný záujem,
nezabezpečuje sa ani to, že vyvlastnený vlastník dostane za vyvlastnenú nehnuteľnosť primeranú náhradu a zavádza pre všetkých vlastníkov novú povinnosť – vlastník nehnuteľnosti na strategickom pozemku je povinný umožniť vstup do svojej nehnuteľnosti cudzej osobe – znalcovi. Janušekov návrh negarantuje prednosť vecnej náhrady pri majetkovoprávnom usporiadaní pred náhradou v peniazoch a ruší odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení, ak odvolanie smeruje k iným častiam vyvlastňovacieho rozhodnutia, ako je výroku o predmete, rozsahu a účelu vyvlastnenia.

Návrh zákona tiež zavádza zásadnú zmenu do vzťahu medzi výkonnou a súdnou mocnou. Ak je proti právoplatnému rozhodnutiu o vyvlastnení podaná žaloba, podľa navrhovaného zákona súd nemá mať možnosť odložiť vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení,
obciam a mestám (ako orgánom územného plánovania) ukladá novú povinnosť vyznačiť umiestnenie diaľnice v územnom pláne obce na základe jej technického riešenia, ktoré vypracuje investor. Táto povinnosť pritom zasahuje do kompetencie zastupiteľstiev, ktoré sú demokraticky zvolené, zodpovedajú za územné plánovanie v území a za jeho dôsledky voličom, od ktorých v demokratickom zriadení pochádza moc. Návrh ďalej pre strategické stavby ruší všeobecnú povinnosť investora predložiť v územnom konaní zoznam účastníkov a zoznam parciel, na ktorých sa strategická stavba má uskutočniť a ruší aj doterajšiu povinnosť uskutočniť vo vyvlastňovacom konaní ústne konanie.

Ministerstvo výstavby chce tiež zmeniť zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tak, aby zainteresovaná verejnosť nemala postavenie účastníka, ale iba zúčastnenej osoby, čo je v rozpore s Aarhuským dohovorom, ktorým je Slovenská republika viazaná.
» Vaše reakcie (0)
» Verzia pre tlač
» Poslať e-mailom
» Pridať na Facebook
» Pridať na vybrali.smeČítajte tiež:
Riziko za 250 miliárd
Žiadajú Janušeka, aby dodržiaval legislatívne pravidlá vlády


Kontakty:
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, n.f.
Iniciatíva za spravodlivé vyvlastňovanie

Súvisiace témy
Ľudské práva, Samospráva, Rozvoj, Demokracia, Ekonomika, Politika, Právo, Vyvlastňovanie, Štátna správa, Európska únia, Doprava

Regióny
Bratislava


[28990]REKLAMACHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS