spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zastavenie realizácie projektu: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č 242/1998 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z.z. o Petičnom práve žiadame ministra životného prostredia Slovenskej republiky (Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia) a riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SO/RO Operačného programu Kvalita životného prostredia) aby zastavili financovanie, a tým aj realizáciu projektu Štátneho vodohospodárskeho podniku s názvom "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami".

Ďalej žiadame primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska, a mestské zastupiteľstvo, aby zabránili realizácii tohto projektu.

Dôvody žiadosti, pre ktoré považujeme projekt a následne aj budúcu protipovodňovú stavbu, za absolútne nepriechodnú:

  • nedodržanie zásady zapojenia verejnosti do prípravy projektu a prejednania projektových zámerov s verejnosťou, tak odbornou ako laickou
  • nedostatočné, iba formalistické posúdenie vplyvov na životné prostredie a kultúrne hodnoty mesta (projekt nemá EIA štúdiu)
  • nedostatočné posúdenie možných alternatív, ktoré poskytujú komplexné riešenie protipovodňových opatrení v rámci povodia Hronu
  • máme odôvodnené pochybnosti o účinnosti takto navrhnutých protipovodňových opatrení pre Banskú Bystricu, a to konkrétne:
  • odrezanie mestskej časti Uhliska od prístupu záchranných zložiek a obsluhy nedoriešený prístup k Uhlisku, projekt nemá protipovodňový plán pre túto lokalitu
  • nedoriešenie protipovodňovej ochrany prítokov Hrona, a prečerpávania ich vôd, čo môže spôsobiť zatopenie mesta
  • nedoriešené prečerpávanie kanalizácie a tým ohrozené zaplavenie objektov a ulíc ale aj obydlí splaškami
  • neodstránenie najväčšej prekážky prívalových vôd - mosta z Kapitulskej ulice, čo môže spôsobiť spätné vzdutie a prielom ochranných hrádzi
  • nedoriešené technicko-organizačné zabezpečenie postavenia mobilných hrádzi (personálne a organizačné kapacity)
Tieto riziká nás oprávňujú vysloviť obavy, že plánovaná ochrana nebude dostatočne účinná a investičné prostriedky budú neefektívne využité.

Chceme, aby tieto finančné zdroje šli na protipovodňovú ochranu Banskej Bystrice, ale na takú, ktorá bude prínosom pre obyvateľov, životné prostredie, kultúrnosť mesta, kvalitu života a biotopov. Na technicky a odborne modernú protipovodňovú ochranu Banskej Bystrice, ktorá nebude ohrozovať miesta a mestá nižšie na toku rieky Hron a miesta, ktoré ležia na prítokoch Hrona v Banskej Bystrici.


Petičný výbor:
Beata Hirt, riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto
Martina Strmeňová, aktivistka
Ivana Figuli, právnička
Jakub Pohle, aktivista
Samuel Bravčok, študentPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Podporte túto kampaň!

Priezvisko [*]
Meno [*]
Profesia / Organizácia
Adresa trvalého bydliska [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail [*]
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov?

Polia označené [*] sú povinné.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície / výzvy / hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt