spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia Slovenskej komory učiteľov za zníženie úväzku vychovávateľov v školských kluboch detí a stanovenie najvyššieho počtu detí v oddelení školského klubu detí

Petícia Slovenskej komory učiteľov (SKU) je určená Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorého kompetencii je upraviť rozsah týždennej výchovnej činnosti vychovávateľov v školských kluboch detí (ŠKD) a stanoviť najvyšší počet detí v oddelení školského klubu detí.

Aktuálne rozsah priamej výchovnej činnosti vychovávateľov v ŠKD upravuje  Nariadenie vlády SR č.422/2009 Z.z. v znení Nariadenia vlády SR č.433/2012, ktorým sa ustanovuje  rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov – pre vychovávateľov je to 27 hodín týždenne. Výsledky prieskumu SKU dokazujú, že takto stanovený úväzok nie je reálne naplniť na 100%. Množstvo vychovávateľov pracuje na nižší pracovný úväzok ako stanovuje aktuálne platná legislatíva, prípadne sú odkázaní vykonávať aj ďalšie pracovné činnosti v mnohých prípadoch nepedagogického charakteru. Riaditeľov škôl tieto skutočnosti  vedú k spájaniu oddelení v priebehu dňa, a tým k nemožnosti plniť ciele výchovného programu zariadenia. Neprihliada sa ani na rozdelenie pracovného času na ranné zmeny pred vyučovaním a odpoludňajšie po vyučovaní, na stúpajúcu náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ani na nárast nových administratívnych činností vychovávateľov, totožných s činnosťami učiteľov ZŠ.

Ďalším výrazným nedostatkom je absencia právnej normy, ktorá by upravovala maximálne počty detí zaradených do oddelení ŠKD so zreteľom na vekovú štruktúru detí a ich bezpečnosť, na adekvátne priestorové podmienky a charakter výchovno-vzdelávacieho procesu. Vyhláška MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež definuje len najmenšiu plochu priestoru určeného na záujmovú a oddychovú činnosť. Prieskum zrealizovaný SKU potvrdzuje, že väčšina oddelení funguje v štandardných triedach školy vybavených nábytkom, lavicami a stoličkami pre školské vyučovanie. Priestor využiteľný na oddych a relaxáciu je preto reálne nepostačujúci, najmä ak je  v jednom oddelení ŠKD zaradených aj viac ako 36 detí. V záujme ich bezpečnosti a ochrany zdravia tak dochádza k tráveniu voľného času prevažne pokojnými činnosťami práve v čase, keď po sedavej činnosti na vyučovaní majú zvýšenú potrebu pohybu. Do oddelení ŠKD sú zaraďované deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  bez pridelenia asistentov vychovávateľa, bez zníženia maximálneho počtu detí. Súčasné nastavenie legislatívnych pravidiel zvyšuje riziko úrazov detí, prispieva k ich psychickej nepohode, je prekážkou aplikácie princípov pedagogiky voľného času, komplikuje prácu vychovávateľov. 

Preto my, dolupodpísaní pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dôrazne žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby v čo najkratšom čase vyriešilo vyššie spomínané problémy a to nasledovne:
  1. Znížiť rozsah priamej výchovnej činnosti vychovávateľov ŠKD na 23 hodín týždenne úpravou  Nariadenia vlády SR č.422/2009 Z.z. v znení Nariadenia vlády SR č.433/2012, ktorým sa ustanovuje  rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
  2. Doplniť do zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovenie o najvyššom počte detí v jednom oddelení ŠKD tak, aby korešpondovali s najvyššími počtami žiakov v triedach jednotlivých ročníkov ZŠ.


 Petičný výbor:
 Mgr. Vladimír Crmoman, Červeňákova 5, 841 01 Bratislava
 Bc. Iveta Kočišová, Chlumeckého 3, 82103 Bratislava
 Andrea Santusová, DiS., Školská 1604/7, 962 05 Hriňová
 Bibiána Šefčíková, Bernolákova 15, 08001 Prešov
 Bc. Lucia Rintelová, Babuškova 4, 821 03 Bratislava
 Mgr. Peter Novák, Gagarinovo námestie 2, 04012 Košice
 Adriana Ridošková, Trnávka 939 , 913 33 Horná Súča
 Bc. Monika Homolová, Školská 152/13, 03491 Ľubochňa

Zástupca poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:
Bc. Iveta Kočišová, Mgr. Vladimír Crmoman

Vyhodnotenie dotazníka o situácii v školských kluboch detí:
http://sku.sk/download/vyhodnotenie-dotaznika-o-situacii-v-skolskych-kluboch-deti-2/?wpdmdl=14840

Výsledky prieskumu SKU o situácii v školských kluboch detí:
http://sku.sk/download/vyhodnotenie-dotaznika-o-situacii-v-skolskych-kluboch-deti/?wpdmdl=14838POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Podporte túto kampaň!

Priezvisko [*]
Meno [*]
Profesia / Organizácia
Adresa trvalého bydliska [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail [*]
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov?

Polia označené [*] sú povinné.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície / výzvy / hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt