spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka Iniciatívy Chceme veriť k zákonu o policajnom zbore

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o Policajnom zbore a súvisiacich predpisov. Organizácie VIA IURIS, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis predkladajú k návrhu novely zákona o policajnom zbore hromadnú pripomienku.

Mimovládne organizácie sú totiž presvedčené, že predložená novela zákona pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

Policajný prezident má byť podľa navrhovanej novely vyberaný komisiou, ktorá nemá vyvážené zloženie, minister aj naďalej bude môcť rozhodovať o kompetenciách policajného prezidenta a odvolanie policajného prezidenta bude takmer nemožné, ak o ňom má rozhodovať dvojtretinová väčšina parlamentného výboru. Ak navrhované zmeny parlament schváli, vedenie polície bude aj naďalej pod výrazným politickým vplyvom a tak prispeje k ešte nižšej dôveryhodnosti polície.

Preto navrhujeme:

  • doplniť okruh osôb, ktoré sú členmi výberovej komisie, aby komisia nebola menovaná iba osobami pôsobiacimi v Policajnom zbore alebo majúcimi na Policajný zbor vplyv

  • aby navrhovať odvolanie policajného prezidenta mali okrem ministra vnútra aj iné subjekty, aby tak bola zabezpečená rovnováha moci. O odvolaní policajného prezident by mal rozhodovať výbor pre bezpečnosť nadpolovičnou väčšinou, aby mohol byť policajný prezident v prípade neplnenia  úloh aj reálne odvolaný.

  • zriadenie takej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od Policajného zboru a jej úpravu vyčleniť na samostatnú právnu úpravu a širšiu odbornú diskusiu. Tento návrh korešponduje s   požiadavkami Európskeho súdu pre ľudské práva na nezávislé vyšetrovanie.

Predložené pripomienky dávajú zmysel iba ako celok. Ak by boli zapracované len niektoré z nich, nedôjde k naplneniu požadovaného cieľa.Hromadnú pripomienku je možné podporiť do 3. mája 2018.Zverejnené na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/220

Hromadná pripomienka na SLOV-LEX: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/220/hromadne-pripomienky/zobrazCelé znenie hromadnej pripomienky:

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore  v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony , ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený dňa 12.4.2018 Ministerstvom vnútra SR.

Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/220

Navrhujeme tieto pozmeňujúce návrhy:


K čl. I bod 1 - k § 4 ods. 3

V ustanovení § 4 navrhujeme nasledovné znenie § 4 ods. 3 prvá veta: „Prezídium Policajného zboru riadi činnosť útvarov uvedených v odseku 2 písm. c) až h).“

Zároveň navrhujeme vypustenie druhej vety v § 4 ods. 3.

Odôvodnenie:

Politická nezávislosť polície je nevyhnutným predpokladom kvalitného výkonu jej právomocí. Z toho dôvodu nestačí iba zmeniť úpravu o menovaní a odvolaní policajného prezidenta, ak budú útvary Policajného zboru organizačne aj finančne naďalej súčasťou ministerstva vnútra. Novela stanovuje, ktoré útvary riadi prezídium Policajného zboru, pričom ministrovi dáva možnosť bez akýchkoľvek kritérií vyňať tieto útvary z jeho právomoci. Zodpovednosti a právomoci prezídia by mali byť zákonom fixne stanovené tak, aby nebolo v moci ministra kedykoľvek, bez nastavených kritérií a dôvodov, do týchto právomocí politicky zasahovať. Ak minister nebude mať právomoc vyčleniť niektorý útvar z riadiacej pôsobnosti prezídia, druhá veta navrhovaného znenia je už nadbytočná. Navrhovaná zmena má zmysel iba v prípade prijatia oboch týchto pripomienok súčasne.

Organizácie sú presvedčené, že polícia môže dôveryhodne a nezávisle vykonávať svoje právomoci, ak nebude finančným vazalom ministerstva vnútra. Pre odpolitizovanie polície je preto nevyhnutné, aby bol Policajný zbor finančne nezávislý.   

Pripomienka je zásadná.


2.

K čl. I bod 1 - k § 4 ods. 12

V ustanovení § 4 ods. 12 navrhujeme určiť, ktoré útvary majú spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti.


Odôvodnenie:

V záujme právnej istoty a zodpovednosti jednotlivých nadriadených je nevyhnutné, aby bola priamo zo zákona jasne stanovená spôsobilosť jednotlivých útvarov Policajného zboru.

Pripomienka je zásadná.


3.

K čl. III bod 18 - k § 33 ods. 5 a 6

Ustanovenie § 33 ods. 5 sa ruší.

Ustanovenie § 33 ods. 6 sa mení na § 33 ods. 5, v ktorom  navrhujeme nahradiť slovné spojenie “minister interným predpisom” za  “prezident Policajného zboru interným predpisom”. V prípade nadriadeného v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľ Úradu inšpekčnej služby určí podrobnosti o výberovom konaní riaditeľ Úradu inšpekčnej služby.

Odôvodnenie:

Ak by nastavenie podrobností o výberovom konaní, ako je napr. vytvorenie a zloženie komisie, bolo ponechané len na ministra vnútra, opäť by vznikali pochybnosti o politickom vplyve na daný výber. Navrhujeme, aby stanovenie podrobností bolo na policajnom prezidentovi, ktorý riadi jednotlivé útvary.  

Pripomienka ja zásadná.


4.

K čl. 19 - k § 33a ods. 1

Navrhujeme doplniť do ustanovenia § 33a ods. 1:  “a vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ak oba výbory odporučia jeho vymenovanie.”

Odôvodnenie:

Navrhujeme, aby kandidátov na policajného prezidenta okrem Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť vypočul a musel odporúčať aj Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Považujeme za dôležité, aby bola voľba prezidenta Policajného zboru aj predmetom rokovania tohto Výboru, pretože medzi základné úlohy Policajného zboru patrí podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore aj ochrana základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku.

Pripomienka je zásadná.


5.

K čl. III bod 19 – k § 33a ods. 3

Navrhujeme nasledovné znenie § 33a ods. 3:

Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len príslušníka Policajného zboru, ktorý

a) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

d) bol najmenej  päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného policajta, ktorý bol  nadriadeným.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že nie sú známe štatistiky, koľko príslušníkov Policajného zboru by spĺňali novelou navrhované požiadavky kladené na túto funkciu, je dôležité, aby kritériá neboli nastavené príliš prísne a len pre ohraničený počet možných uchádzačov. Keďže v Policajnom zbore dnes nie je riadne nastavený kariérny rast, je nevyhnutné skupinu možných uchádzačov rozšíriť. Ak v rámci medzirezortného pripomienkového konania predloží ministerstvo vnútra štatistiky preukazujúce množstvo príslušníkov, ktorí by spĺňali navrhované kritériá, až na základe toho bude možné tieto požiadavky riadne upraviť.

Pripomienka je zásadná.


6.

K čl. III bod 19 - k § 33a ods. 5

V ustanovení § 33a ods. 5 navrhujeme doplniť písm. e) - smrťou.

Odôvodnenie:

Funkcia prirodzene zaniká aj smrťou. Je bežnou praxou, že sa v zákonnej úprave počíta so zánikom funkcie z dôvodu úmrtia.

Pripomienka ja zásadná.

7.

K čl. III bod 19 – k § 33a ods. 6 písm. i)

V ustanovení § 33a navrhujeme nasledovné znenie § 33a ods. 6 písm. i): „na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra Slovenskej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Prezidenta Slovenskej republiky, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, rektora Akadémie Policajného zboru, Verejného ochrancu práv, odborového orgánu, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru, alebo aspoň 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky odporučí jeho odvolanie výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť aspoň nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. Návrh je možné podať najmä, ak prezident Policajného zboru opakovane neplní úlohy zverené Prezídiu Policajného zboru  v osobitnom zákone (odkaz na zákon o Policajnom zbore) a pokračuje v neplnení týchto úloh aj napriek výzve na odstránenie, alebo ak svojím konaním vážne ohrozuje dôveryhodnosť polície alebo ak opakovane alebo vážnym spôsobom porušuje Etický kódex polície. Návrh musí byť písomný a riadne odôvodnený. K odôvodnenému návrhu na odvolanie sa môžu vo výbore vyjadriť aj orgány, ktoré majú právo menovať členov výberovej komisie. Na tento účel im výbor zašle odôvodnený návrh na odvolanie prezidenta Policajného zboru a určí primeranú lehotu na vyjadrenie.”

Odôvodnenie:

Je nevyhnutné, aby návrhovú právomoc mali okrem ministra vnútra aj iné subjekty, aby tak bola zabezpečená rovnováha moci a aby minister vnútra nebol jediným subjektom, ktorý môže navrhnúť odvolanie policajného prezidenta. Návrh bude môcť byť podaný len ako písomný a odôvodnený návrh a len v prípade, že policajný prezident opakovane nebude plniť úlohy zverené mu zákonom alebo neplnením zákonom zverených úloh vážne ohrozuje dôveryhodnosť polície. Ďalej navrhujeme, aby sa k návrhu na odvolanie policajného prezidenta mohli vyjadriť aj (ostatné) orgány, resp. inštitúcie, ktoré majú právo menovať člena výberovej komisie, ktorá policajného prezidenta vyberala. Tento návrh rešpektuje logiku výberu policajného prezidenta - inštitúcie, ktoré nominovali členov do výberovej komisie by mali mať možnosť vyjadriť sa aj k odôvodnenému návrhu na odvolanie policajného prezidenta. Za týmto účelom im výbor NR SR, ktorý o odvolaní rokuje, zašle písomné odôvodnenie na odvolanie policajného prezidenta a určí im primeranú lehotu na vyjadrenie. Aby nedošlo k zabetónovaniu policajného prezidenta vo funkcii a jeho dovolanie bolo možné ak sa naplnia podmienky zákona, navrhujeme aby výbor o návrhu na odvolanie rozhodoval nadpolovičnou väčšinou.

Pripomienka ja zásadná.
8.

K čl. III bod 19 -  k § 33c ods. 1

Navrhované znenie §33c ods. 1: „Výberové konanie uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Jedného člena komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky a po jednom členovi komisie menuje tiež generálny prokurátor Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru, Verejný ochranca práv a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie. Generálny prokurátor Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky a Verejný ochranca práv môže za člena komisie menovať len osobu, ktorá nie je v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru.”

Odôvodnenie:

Navrhujeme doplniť okruh osôb, ktoré sú členmi výberovej komisie, aby komisia nebola menovaná iba osobami pôsobiacimi v Policajnom zbore alebo majúcimi na Policajný zbor vplyv. Ak bude komisia menovaná aj osobami, či inštitúciami pôsobiacimi mimo polície zvýši to dôveryhodnosť komisie a tiež to môže prispieť k zobjektívneniu posudzovania kandidátov. Preto navrhujeme, aby mal minister vnútra možnosť menovať jedného člena výberovej komisie a aby ďalších dvoch členov mal možnosť vymenovať Prezident Slovenskej republiky a Verejný ochranca práv. Nesúhlasíme s tým, aby člena výberovej komisie mohol menovať aj prezident Policajného zboru. Považujeme za dôležité, aby zákon obsahoval podmienky nestrannosti a morálnych a odborných predpokladov pre výkon funkcie člena komisie, podobne ako je tomu v § 29 ods. 3 zákona 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripomienka je zásadná.


9.

Všeobecná pripomienka k Úradu inšpekčnej služby

Navrhovaná úprava, kedy úkony vyšetrovania trestného činu spáchaného policajtom alebo sťažnosti na policajta budú aj naďalej vykonávať tiež policajti alebo vyšetrovatelia podliehajúci jednému nadriadenému (ministrovi vnútra SR), vzbudzuje pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti takéhoto orgánu. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo viacerých prípadoch konštatoval porušenie Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a slobôd predovšetkým z toho dôvodu, že prípravné úkony vykonávali kolegovia policajtov podozrivých zo spáchania trestného činu (napr. rozsudok Ramsahai a ostatní). ESĽP došiel dokonca opakovane k rovnakému záveru i v prípadoch, kedy vyšetrovanie napríklad vykonávali policajti, ktorí tiež ako vyšetrovaní policajti hierarchicky podliehali generálnemu inšpektorovi polície (napr. rozsudok McKer)  (v SR policajnému prezidentovi).

Vo veci Kummer proti Českej republike sa ESĽP jednoznačne vyjadril, že “Pokud jde o otázku nezávislosti Inspekce policie, Soud podotýká, že se stále jednalo o útvar Ministerstva vnitra. Na rozdíl od Inspekce ministra vnitra, kterou Soud posuzoval ve věci Eremiášová a Pechová (rozsudek cit. výše), je ředitel Inspekce policie jmenován vládou (nikoliv ministrem vnitra) a je odpovědný vládě (nikoliv ministru vnitra). Přestože Soud souhlasí s tím, že tento aspekt zvýšil nezávislost Inspekce policie ve vztahu k policii, nedomnívá se, že tento jediný rozdíl může být důvodem k tomu, aby Soud dospěl k odlišnému závěru než ve věci Eremiášová a Pechová.

Soud musí vzít rovněž v úvahu, že členy Inspekce policie byli nadále příslušníci policie, kteří byli povoláni k výkonu úkolů na Ministerstvu vnitra. Tato skutečnost sama o sobě značně podkopává jejich nezávislost ve vztahu k policii. Podle názoru Soudu toto uspořádání nevyvolává dojem nezávislosti a nezaručuje důvěru veřejnosti v monopol státu na použití síly (viz Eremiášová a Pechová, cit. výše, § 154, a Ramsahai a ostatní, cit. výše, § 325).”

Na základe uvedeného nepovažujeme navrhovanú úpravu za vyhovujúcu požiadavkám ESĽP. Navrhovaná úprava nezabezpečí právnu istotu vo veciach trestných konaní proti policajtom. Z toho dôvodu navrhujeme zriadenie takej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od Policajného zboru a jej úpravu vyčleniť na samostatnú právnu úpravu a širšiu odbornú diskusiu.

Pripomienka je zásadná.


Splnomocnenci pri rokovaní o hromadnej pripomienke:

Kristína Babiaková, VIA IURIS, Holubyho 37, 902 01 Pezinok, e-mail: babiakova@babiakova.sk

Veronika Prachárová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava, email: pracharova@institutsgi.sk

Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, email: sibyla@zastavmekorupciu.sk

Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva, Štúrova 3, Bratislava, email: stevulova@hrl.sk

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt