spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Nechceme, aby základná škola v Jakubove podporovala medzinárodný únos dieťaťa

My, dolu podpísaní občania, vyjadrujeme svoje znepokojenie nad situáciou, do ktorej sa dostala 9-ročná Izabela.

Otec dieťaťa má nariadené Uznesením Okresného súdu v Bratislave zo dňa 29.06.2017 odovzdať dieťa do rúk matky od októbra 2017, aby sa navrátilo s matkou do miesta obvyklého pobytu v Ekvádore. O tejto skutočnosti bolo riaditeľstvo ZŠ Jakubov informované a disponuje dotknutými dokumentami.

V lehote, v ktorej bol otcovi nariadený návrat dcéry, ju bez súhlasu matky vzal zo súkromnej bilingválnej ZŠ v Bratislave, ktorú navštevovala počas svojho pobytu na Slovensku a prehlásil ju do ZŠ Jakubov, aby ju mohol v škole celý deň strážiť a brániť jej v kontakte s matkou. V obci Jakubov, kde je jeho otec starostom a zriaďovateľom školy. Tento príbuzenský vzťah mu umožnil zamestnať sa ako asistent učiteľa napriek absencii pedagogického vzdelania či praxe. Týmto správaním si otec rieši súkromný problém na pôde školy.

Rodičia detí navštevujúcich ZŠ v Jakubove boli navyše svedkami toho, ako otec dieťaťa bráni vrstovníkom rozprávať sa so svojou dcérou, ako obmedzuje Izabelku v priateľstvách a ako je pod jeho neustálym dozorom.

Jeho prítomnosť vytvára v škole napätie, ktoré má nepochybne vplyv nielen na jeho dcéru, ale aj na ostatné deti. Tie vnímajú neštandardnú situáciu veľmi citlivo. Ťažko sa nám dá predstaviť ako sa cíti malá Izabelka, ktorá bola odtrhnutá od matky a takýmto spôsobom aj od komunikácie s priateľmi a ostatnými deťmi v škole.

Okresný úrad Bratislava - odbor školstva nariadil ZŠ Jakubov NEPRIJAŤ Izabelu za žiačku tejto školy. Rozhodnutím zo dňa 19.01.2018, pravoplatne od 15.02.2018. Máme za to, že tak urobil po preskúmaní situácie a v najlepšom záujme dieťa. Preto považujeme za nevhodné, že vedenie ZŠ Jakubov toto zrušenie ignoruje a naďalej podporuje svojou nečinnosťou pretrvávanie nevhodného stavu.

Situácia je o to komplikovanejšia, že starosta obce, ako orgán zriaďovateľa ZŠ je starým otcom dieťaťa. Preto máme zato, že nemôže byť zabezpečené objektívna kontrola situácie, ktorá bola nariadená z ministerstva školstva.

Touto petíciou teda žiadame vedenie školy; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Okresný urad Bratislava - odbor školstva; Štátna Školská inšpekcia a Prezídium policajného zboru:

1/ aby v záujme dieťaťa rešpektovalo rozhodnutie Okresného úradu a svojím konaním neprispievalo k traume dieťaťa a k bráneniu jeho slobodnému kontaktu s matkou.

2/ uvoľnilo Izabelkinho otca z pracovného pomeru v tejto škole a nepodporovalo jeho ďalším zotrvaním na pôde ZŠ jeho protiprávne konanie.

3/ v záujme našich detí tiež žiadame, aby vedenie školy obsadilo miesto asistenta učiteľa, ak je potrebné, kvalifikovaným odborníkom. A nie človekom, ktorý si týmto „zamestnaním“ rieši svoje rodinné problémy a ďalej neodbornými zásahmi nevhodne vplýva na atmosféru medzi žiakmi školy.

4/ aby poslali nezávislú inšpekciu do ZŠ Jakubov. Aby prešetrenie situácie nepostupovali na starosť starostovi obce Jakubov, nakoľko je v celom prípade osobne zainteresovaný.

5/ V prípade, že sa riaditeľka školy nebude riadiť rozhodnutím Okresného úradu - odbor školstva, aby tento vykonal neodkladné právne opatrenia z dôvodu jej protiprávneho konania.
Okresný úrad Bratislava odbor školstva rozhodol a ZŠ Jakubov rozhodnutie nerešpektuje!POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt