spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o ovzduší

Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o ovzduší!

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o ovzduší, ktorá reaguje na povinnosť implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284/ES o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie.

Dlhodobá nadlimitná úroveň koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie je hrozbou pre zdravie nás všetkých. Jednou z povinností stanovených implementovanou Smernicou pre Slovenskú republiku je preto prijatie tzv. Národného programu znižovania emisií s cieľom znížiť emisie škodlivých látok do ovzdušia.

V rozpore s cieľmi Smernice však navrhovaná novela neupravuje záväznosť a následnú vymožiteľnosť národného programu. Na základe navrhovaného znenia novely by národný program bol iba formálnym dokumentom bez reálneho dopadu na ovzdušie. Z toho dôvodu navrhujeme, aby bol národný program prijímaný vo forme záväzného dokumentu - vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.

Zároveň navrhovaná novela nedostatočne upravuje možnosť verejnosti zúčastniť sa na tvorbe národného programu, čo je v rozpore s európskou legislatívou. Navrhujeme preto konkrétny proces, ktorý zabezpečí verejnosti možnosť aktívnej účasti na tvorbe programu. 

Organizácie VIA IURIS, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) a Cyklokoalícia preto  predkladajú k návrhu novely zákona o ovzduší hromadnú pripomienku.

Návrh novely zákona o ovzduší je zverejnený tu:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/71

Hromadná pripomienka na SLOV-LEX:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/71/hromadne-pripomienky/zobraz

Hromadnú pripomienku možno podporiť do stredy 28. februára 2018. 

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie predložený dňa 8. 2. 2018 pod rezortným č. 3712/2018-9.1

Navrhujeme tieto pozmeňujúce návrhy:


1.

V Čl. 1 novelizačný bod č. 8 - § 4c ods. 1 posledná veta znie takto:

  1. Národný program znižovania emisií (ďalej len „národný program“) slúži na riadenie znečisťovania ovzdušia so zámerom obmedziť národné ročné antropogénne emisie v súlade s § 4a a tak prispieť k dosiahnutiu cieľov podľa § 1. Národný program vypracuje ministerstvo vyhláškou.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (ďalej „Smernica“) je každý členský štát povinný prijať a vykonávať Národný program znižovania emisií s cieľom znížiť emisie do ovzdušia.

Každý plán musí obsahovať opatrenia na obmedzenie emisií tak, aby bol dosiahnutý smernicou stanovený národný záväzok znižovania emisií. Za týmto účelom musí národný program v zmysle Prílohy č. III k Smernici obsahovať napr. úlohy pridelené národným, regionálnym a miestnym orgánom či opatrenia a politiky vybrané na prijatie, vykonávanie a preskúmanie vrátane harmonogramu ich prijatia, ako aj príslušné orgány.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Národný program musí byť dokument obsahujúci konkrétne úlohy a opatrenia, ktoré musia realizovať všetky orgány verejnej moci.

Na to, aby ciele napĺňané Programom boli v stanovenom časovom horizonte splnené, je nevyhnutné, aby bol program prijímaný ako všeobecne záväzný dokument. Len v takom prípade bude možné kontrolovať a vynucovať napĺňanie cieľov a konkrétnych opatrení programu od všetkých zodpovedných osôb.

Za týmto účelom navrhujeme, aby bol Národný program prijímaný vo forme vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.


2.

V Čl. 1 novelizačný bod č. 8 - § 4c ods. 4 znie takto:

  1. Ministerstvo počas prípravy národného programu alebo pri jeho významnej aktualizácii 

  1. zverejní návrh národného programu na svojom webovom sídle na 30 dní

  2. verejnosť má právo v lehote podľa písm. a) podať ministerstvu písomné pripomienky a stanoviská

  3. konzultuje návrh s verejnosťou a s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných programov môže týkať z dôvodu ich osobitnej environmentálnej pôsobností v oblasti znečisťovania ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach

  4. je povinné najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa písm. a) uskutočniť verejné prerokovanie návrhu národného programu. Termín a miesto verejného prerokovania oznámi ministerstvo najneskôr 10 dní pred jeho konaním príslušným orgánom a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním.

  5. po preskúmaní pripomienok a stanovísk vyjadrených verejnosťou a príslušnými orgánmi, informuje ministerstvo verejnosť o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti

  6. ak je to potrebné, uskutočnia sa cezhraničné konzultácie.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

V zmysle čl. 6 ods. 5 Smernice členské štáty ešte pred dokončením národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia konzultujú svoje návrhy uvedených programov a ich významnú aktualizáciu s verejnosťou v súlade so smernicou 2003/35/ES a s príslušnými orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia pravdepodobne týka z dôvodu ich osobitných environmentálnych pôsobností v oblasti znečisťovania ovzdušia, kvality ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých úrovniach.

Smernica 2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia jasne uvádza, že verejnosť má mať možnosť aktívne participovať na tvorbe národného programu, čo navrhované znenie zákona nezabezpečuje.

Článok 2 Smernice 2003/35/ES stanovuje:

Účasť verejnosti na plánoch a programoch

1. Na účely tohto článku „verejnosť“ znamená jednu alebo viac fyzických alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

2. Členské štáty zaistia, aby verejnosť dostala včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa prípravy a zmeny alebo revízie plánov alebo programov, ktorých vytvorenie sa vyžaduje v predpisoch uvedených v prílohe I. S týmto cieľom členské štáty zaistia, aby:

a) verejnosť bola informovaná, či už prostredníctvom verejných oznámení alebo iných vhodných prostriedkov, ako sú elektronické médiá, ak sú dostupné, o všetkých návrhoch takýchto plánov alebo programov, alebo ich zmien alebo revízií a aby relevantné informácie o takýchto návrhoch sa sprístupnili verejnosti vrátane, okrem iného, informácie o práve zúčastniť sa na rozhodovaní a o príslušnom orgáne, ktorému možno zaslať pripomienky alebo otázky;

b) verejnosť bola oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, ak sú ešte otvorené všetky možnosti, pred uskutočnením rozhodnutí o plánoch a programoch;

c) pri uskutočňovaní rozhodnutí boli riadne vzaté do úvahy výsledky účasti verejnosti;

d) po preskúmaní pripomienok a stanovísk vyjadrených verejnosťou vyvinul príslušný orgán primerané úsilie na informovanie verejnosti o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti.

3. Členské štáty určia na účely odseku 2 verejnosť oprávnenú zúčastniť sa, vrátane relevantných mimovládnych organizácií spĺňajúcich všetky požiadavky uložených vnútroštátnym právom, ako sú organizácie podporujúce ochranu životného prostredia. Podrobné úpravy pre účasť verejnosti podľa tohto článku určia členské štáty tak, aby umožnili verejnosti účinne sa pripraviť a zúčastňovať sa. Poskytnú sa primerané časové rámce, ktoré poskytnú dostatočný čas na každé z rozličných štádií účasti verejnosti požadovanej týmto článkom.

Za týmto účelom navrhujeme zosúladenie povinnosti participácie verejnosti na tvorbe Národného programu. Uvedený spôsob participácie verejnosti je už v zákone o ovzduší zakotvený pri tvorbe jednotlivých programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Pri úprave verejného prerokovania navrhujeme postupovať podľa spôsobu upraveného v zákone č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri prerokovaní strategických dokumentov.


Splnomocnenci pri rokovaní o hromadnej pripomienke:

Kristína Babiaková, VIA IURIS, Holubyho 37, 90201 Pezinok, e-mail: babiakova@babiakova.sk

Daniel Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy, e-mail: lesinsky@changenet.sk

Dáša Barteková, Cyklokoalícia, e-mail: dasa@cyklokoalicia.sk

Dana Mareková, e-mail: dana.marekova@gmail.com

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS