spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti realizácií projektu Goralská dedina Osturňa v katastrálnom území obce Osturňa

My, podpísaní obyvatelia obce Osturňa, vlastníci a užívatelia rodinných domov, chalúp, ostatných stavieb, poľnohospodárskych a lesných pozemkov a ich rodinní príslušníci v obci Osturňa sme:
  • proti začatiu obstarávania zmeny územného plánu obce Osturňa z dôvodu zámeru realizovať  projekt Goralská dedina Osturňa v katastrálnom území obce Osturňa,
  • proti podpore, schváleniu i samotnej realizácií projektu Goralská dedina Osturňa v katastrálnom území obce Osturňa,
V katastrálnom území obce Osturňa sa stretávajú ochranné pásma PIENAP-u a TANAP-u a na jeho území sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 v platnom znení vyhlásené dve prírodné rezervácie – Veľké osturnianske jazero a Malé jazerá – a prírodná pamiatka Jazero.

Uznesením vlády SSR č. 315/1979 Zb. bola obec Osturňa vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Predmetom ochrany je súbor obytných a hospodárskych objektov ľudového staviteľstva z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktoré sú nositeľmi charakteristických znakov spôsobu života obyvateľov, jeho sociálnych, kultúrnych a hospodárskych podmienok. Súčasťou sú aj terasové políčka na svahoch pri obci a najbližšie prírodné okolie, ako neoddeliteľná súčasť jednotného urbanistického celku.

Takýto urbanistický celok sme v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi dlhé desaťročia ťažko a komplikovane budovali, čo pre nás znamenalo aj veľa hospodárskych, ale najmä stavebných obmedzení, zvýšené náklady i zrieknutie sa obvyklých a zaužívaných štandardov.

Investičný zámer projektu Goralská dedina Osturňa rúca všetky doteraz takto vytvorené unikátne, vzácne a ťažko vybudované kultúrne, architektonické, historické i hospodárske osídlenie, naviac naša obec nebola a nie je goralskou obcou a dopad realizácie tohto projektu rozhodne nezvládne ani infraštruktúra našej obce. Preto nižšie podpísaní máme za to, že tento projekt je potrebné zastaviť už vo fáze jeho prípravy.


Petičný výbor:
Mgr. Zuzana Križková, Vtáčnik 1, 831 01 Bratislava
Peter Mudrák, Osturňa č. 50, 059 79 Osturňa
Ján Kaňuk, MPČĽ 3053/9, 058 01 Poprad

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Mgr. Zuzana Križková, Vtáčnik 1, 831 01 Bratislava.


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS