spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti vydaniu osvedčení o významnej investícii pre projekty J&T a HB REAVIS

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania dva návrhy na vydanie osvedčení o významnej investícií pre rozsiahle developerské projekty v Bratislave, za ktorými stoja spoločnosti J&T a HB REAVIS. Touto hromadnou pripomienkou vyjadrujeme nesúhlas s oboma materiálmi a žiadame, aby:

1. podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini odporučil vláde neschváliť návrhy na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekty Spojená Bratislava a Stanica Nivy – Smart City,

2. vláda SR neschválila návrhy na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekty Spojená Bratislava a Stanica Nivy – Smart City,

3. návrhy na vydanie osvedčenia o významnej investícií boli prerokované v riadnom (nie skrátenom) pripomienkovom konaní.


Uvedené žiadame najmä z nasledovných dôvodov:

  • neexistencia verejného záujmu z hľadiska účelu zákona o významných investíciách,

  • vytvorenie priestoru pre ústavne sporné zásahy do vlastníckych práv (vyvlastňovanie nie vo verejnom, ale v súkromnom záujme),

  • obchádzanie štandardného územného a stavebného konania (prenesenie stavebného úradu z mestských častí na okresný úrad),

  • negatívne dopady na príjmy mesta a mestských častí (vyhnutie sa povinnosti platiť miestny poplatok za rozvoj),

  • nesprávnosť postupu, keď o investíciách do verejnej infraštruktúry nebude rozhodovať samospráva, ale súkromný investor,

  • nezáväznosť a nevymáhateľnosť deklarovaných investícií do verejnej infraštruktúry,

  • nesúhlas mestského zastupiteľstva Bratislavy a miestnych zastupiteľstiev všetkých troch dotknutých mestských častí (Ružinov, Petržalka, Staré Mesto),

  • neexistencia dôvodov pre skrátené pripomienkové konanie a porušovanie Legislatívnych pravidiel vlády.


Návrhy na vydanie osvedčení:

Spojená Bratislava (J & T REAL ESTATE, a. s.)
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/874

Stanica Nivy – Smart City (Smart City s.r.o., dcérska spoločnosť HB REAVIS GROUP B.V.)
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/876


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v stredu 6. decembra 2017.


Ondrej Dostál, poslanec NR SR, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Martin Kugla, člen iniciatívy Za efektívnu a ekologickú dopravu a združenia Naša Bratislava

Zuzana Aufrichtová, urbanistka, poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (OKS)

Ján Karman, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka, poslanec Zastupiteľstva BSK (SaS)

Gábor Grendel, poslanec NR SR, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava (NOVA)

Katarína Šimončičová, ochranárka, MV SZOPK, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Ružinov

Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Ružinov

Vladimír Dolinay, učiteľ a poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka

Matej Vagač, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, Staromestská päťka, Občianska iniciatíva Bratislava otvorene

Vladimír Sloboda, poslanec NR SR, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Ružinov (SaS)

Soňa Párnická, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, Staromestská päťka, Občianska iniciatíva Bratislava otvorene

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto (OĽaNO)

Ján Suchal, programátor

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu (CPF), poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves

Martin Vlačiky, predseda OZ Za lepšiu Kolibu, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Nové Mesto, poslanec Zastupiteľstva BSK

Jana Poláčiková, vysokoškolská pedagogička, iniciatíva Slobodné mesto

Peter Strapák, IT projektový manažér, iniciatíva Slobodné mesto

Juraj Mikulášek, finančný manažér, iniciatíva Slobodné mesto

Marek Tydor, bankový kontrolór, iniciatíva Slobodné mesto

Milan Majtán, iniciatíva Slobodné mesto

Peter Herceg, OZ Naša Pošeň, OZ Katarínka

Peter Osuský, poslanec NR SR, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, (SaS)

Michal Drotován, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača, poslanec Zastupiteľstva BSK

Juraj Petrovič, podpredseda OKS

Jakub Nedoba, Mladí liberáli

Kamil Bodnár, asistent podpredsedníčky NR SR

Ivor Švihran, iniciatívy M_P_ BA a Chceme 28. október za štátny sviatok
Ľubor Illek, IT špecialista


Hromadná pripomienka verejnosti

k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava LP/2017/874 (rezortné číslo: 2058/2017/OSP – 6)

a

k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Smart City s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava LP/2017/876 (rezortné číslo: 1670/2017/OSP – 10)


1. Neschválenie významnej investície pre J&T REAL ESTATE


Navrhujeme, aby podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu odporučil vláde neschváliť a aby vláda SR neschválila návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekt Spojená Bratislava pre spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


2. Neschválenie významnej investície pre Smart City s. r. o.


Navrhujeme, aby podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu odporučil vláde neschváliť a aby vláda neschválila návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekt Stanica Nivy – Smart City pre spoločnosť Smart City s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie bodov 1 a 2 hromadnej pripomienky:

A. Neexistencia verejného záujmu

Z hľadiska účelu zákona o významných investíciách neexistuje verejný záujem na schválení osvedčení o významnej investícii pre predmetné investičné zámery. Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o významných investíciách) bol schválený v roku 1999 v situácii, keď Slovenská republika v dôsledku obdobia mečiarizmu pociťovala zásadný nedostatok predovšetkým zahraničných investícií. V dôvodovej správe k návrhu zákona sa uvádzalo: „Do hospodárstva Slovenskej republiky neplynú investície v rozsahu, ktorý je želateľný, ani v rozsahu porovnateľnom s Českou republikou, Maďarskou republikou a Poľskou republikou. Investície do hospodárstva Slovenskej republiky sú niekoľkonásobne nižšie.“ Zákon mal byť neštandardným nástrojom, ktorý prostredníctvom poskytnutia výhod túto situáciu zmení. V súčasnosti už Slovenská republika uvedený problém nemá a netrpí nedostatkom zahraničných investícií.

Účelom zákona o významných investíciách nie je selektívne zvýhodňovať niektoré podnikateľské zámery pred inými a veľkých podnikateľov pred malými, ale vytvoriť podmienky pre realizáciu investícií, ktoré by sa bez takejto formy zvýhodnenia vôbec nerealizovali, prípadne by sa realizovali v inej krajine. Obe predmetné investície však investori majú záujem realizovať bez ohľadu na to, či štatút významnej investície získajú alebo nie. Schválenie osvedčenia o významnej investícii by tak v danom prípade malo charakter poskytnutia neopodstatnenej selektívnej výhody dvom konkrétnym developerským projektom oproti iným developerským projektom.

Schválenie osvedčenia o významnej investícií nemá legitímnu logiku ani z hľadiska ekonomickej situácie v regiónoch. Podmienkami toho, aby sa investícia mohla stať významnou v zmysle zákona sú podľa § 2 ods. 1 zákona o významných investíciách okrem schválenia vládou najmenej 100 miliónov eur investičných nákladov a národohospodársky význam alebo vytvorenie najmenej 300 nových pracovných miest. To síce podľa predložených návrhov obe investície spĺňajú, existencia týchto kritérií však predpokladá, že zvýhodnenie investícií formou štatútu významnej investície by malo smerovať do regiónov s nižšou ekonomickou silu, s podpriemernou mierou investícií a s nadpriemernou nezamestnanosťou. Bratislava je však dlhodobo ekonomicky najrozvinutejším regiónom, má najvyšší HDP v rámci celej krajiny, nemá problém s nedostatkom investícií a miera nezamestnanosti tu patrí k úplne najnižším. Nie je preto žiadny dôvod poskytovať neštandardné zvýhodnenie dvom developerským projektom na území Bratislavy.

B. Ústavne sporné zásahy do vlastníckych práv

Udelenie osvedčenia o významnej investícii vytvára priestor pre ústavne sporné zásahy do vlastníckych práv. Ústava predpokladá, že vyvlastniť alebo inak nútene obmedziť vlastnícke právo možno iba vo verejnom záujme (čl. 20 ods. 4 ústavy). Zákon o významných investíciách zakladá možnosť vyvlastňovania nie vo verejnom, ale v čisto súkromnom záujme. Resp. v záujme súkromnej investície, ktorá sa rozhodnutím vlády prostredníctvom vyhlásenia za významnú investíciu, deklaruje ako verejný záujem.

Ústavne sporné je tak akékoľvek vyvlastňovanie z dôvodu významnej investície. V oboch predmetných prípadoch však navyše vyvoláva pochybnosť aj nesúlad s ďalšou požiadavkou ústavy, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere. To by platilo iba v prípade, že tieto dva developerské projekty nie je možné zrealizovať inak ako prostredníctvom vyvlastnenia niektorých pozemkov, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve iných súkromných osôb alebo obecnej samosprávy. Je pritom evidentné, že tomu tak nie je, pretože množstvo developerských projektov sa aj na území mesta Bratislava realizovalo a realizuje bez toho, aby dochádzalo k vyvlastňovaniu. Podmienka nevyhnutnosti teda tiež nie je splnená.

C. Obchádzanie štandardného územného a stavebného konania

Udelenie osvedčenia o významnej investícii vytvára priestor pre obchádzanie štandardného územného a stavebného konania. V zmysle § 117b stavebného zákona pri stavbe, ktorá je významnou investíciou, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania okresný úrad v sídle kraja.

V prípade, že sa oba projekty stanú významnými investíciami, nebude územné a stavebné konanie realizované na stavebných úradoch v mestských častiach, ktoré budú investičnou činnosťou dotknuté (Ružinov, Staré Mesto, Petržalka), ale na Okresnom úrade Bratislava. Nejde pritom o investície niekde v extraviláne (na zelenej lúke), alebo na okraji obce, ale v centre hlavného mesta. Vzhľadom na rozsah projektov ovplyvní ich realizácia zásadným spôsobom charakter mesta na dlhé desaťročia. Snaha urýchľovať priebeh územného a stavebného konania preto nemôže mať prednosť pred požiadavkou na čo najdôkladnejšie posúdenie oboch devoloperských projektov prostredníctvom štandardného konania realizovaného miestne príslušnými stavebnými úradmi.

D. Negatívne dopady na príjmy samospráv

Udelenie osvedčenia o významnej investícii bude mať výrazne negatívne dopady na príjmy mesta a mestských častí. Stavby sa v zmysle § 3 ods. 3 písm. d) bod 10 zákona o miestnom poplatku za rozvoj vyhnú povinnosti platiť tento miestny poplatok. Dostanú sa tak na úroveň stavieb typu sociálnych a zdravotníckych zariadení, škôl, múzeí, knižníc, galérií, kultúrnych zariadení, či športovísk.

Toto opatrenie sa negatívne premietne do budúcich daňových príjmov mesta Bratislava a mestských častí Bratislava – Ružinov, Bratislava – Staré Mesto a Bratislava – Petržalka. Tvrdenie z oboch materiálov, že „predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy“, je zjavne nepravdivé, pretože je evidentné, že oba predkladané materiály majú výrazne negatívny vplyv na rozpočty samospráv, na území ktorých sa bude predmetná investícia realizovať.

E. Rozhodovanie o verejnej infraštruktúre súkromným investorom

Realizácia predmetných projektov bude mať ďalekosiahle dôsledky na mesto a dopravnú situáciu v ňom. Zásadné zvýšenie dopravnej zaťaženosti územia vyvolá potrebu rozsiahlych investícií do dopravnej infraštruktúry. Predmetné projekty spomínajú v tejto súvislosti aj budovanie električkových tratí a nadzemnej elektrickej dráhy.

Je však absolútne nesprávne, aby o dopravnej infraštruktúre mesta nerozhodovalo samotné mesto posudzujúc dopravnú situáciu aj v ostatných lokalitách a všetky súvislosti a presadzujúc verejný záujem, ale súkromný investor snažiaci sa ošetriť svoj súkromný záujem týkajúci sa jeho vlastnej investície. Rozhodovanie o dopravnej infraštruktúre musí ostať v rukách samosprávy.

Prípadné vybudovanie električkových tratí, či nadzemnej elektrickej dráhy súkromným investorom nemôže byť ani z čisto finančného hľadiska považované za adekvátnu protihodnotu vyhnutiu sa povinnosti platiť za stavby miestny poplatok za rozvoj.

Sľubované dopravné riešenia nie sú z projektového, ani finančného hľadiska rozpracované do takej miery, aby ich prínos bolo možné relevantne posúdiť vo všetkých súvislostiach, vo vzťahu k možným alternatívnym riešeniam a neprešli dôkladnou odbornou diskusiou a diskusiou s občianskou verejnosťou.

F. Nezáväznosť deklarovaných investícií do dopravnej infraštruktúry

Sľubované dopravné riešenia navyše v prípade udelenia osvedčenia o významnej investícii nebudú nijako záväzné a vymáhateľné. Investícia do električkových tratí a do nadzemnej elektrickej dráhy nie je nijako finančne vyčíslená a materiál nestanovuje investorom povinnosť tieto súvisiace investície realizovať. Ak sa súkromní investori rozhodnú od nich ustúpiť, nezrealizovať ich, alebo ich zrealizovať v zmenenej forme, či rozsahu, nebudú existovať efektívne nástroje, ako od nich plnenie v súčasnosti deklarovaných zámerov vymôcť. Zákon o významných investíciách síce v § 5a umožňuje pokutovať neplnenie niektorých povinností investora pokutou 15 % zo sumy investičných nákladov, týka sto však nevynaloženia investičných nákladov v zákonom stanovenej sume 100 mil. eur do siedmich rokov (§ 5a ods. 2) a použitia pozemku po jeho nadobudnutí do vlastníctva na iný účel, ako je uvedený v osvedčení o významnej investícii (§ 5a ods. 3).

Sankciu za nerealizovanie súvisiacich investícií do dopravnej infraštruktúry zákon nepredpokladá. Avizovaná električka aj nadzemná elektrická dráha tak ostávajú v polohe prázdnej a reálne nevymožiteľnej deklarácie.

G. Nesúhlas samosprávy

Nesúhlas s udelením osvedčenia o významnej investícii predmetným projektom vyjadrili orgány samosprávy mesta aj všetkých troch dotknutých mestských častí (Ružinov, Petržalka, Staré Mesto).

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo nesúhlasné stanovisko na svojom zasadnutí dňa 28.9.2017 pomerom hlasov 22 za, 0 proti, 0 sa zdržalo a 3 prítomní poslanci nehlasovali.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka schválilo nesúhlasné stanovisko na svojom zasadnutí dňa 27.6.2017 pomerom hlasov 23 za, 0 proti, 1 sa zdržal a 3 prítomní poslanci nehlasovali.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov schválilo nesúhlasné stanovisko na svojom zasadnutí dňa 26.9.2017 pomerom hlasov 10 za, 1 proti, 6 sa zdržali a 1 prítomný poslanec nehlasoval.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schválilo nesúhlasné stanovisko na svojom zasadnutí dňa 24.10.2017 pomerom hlasov 20 za, 0 proti a 3 sa zdržali.

Súhlas obecnej samosprávy síce nie je zákonnou podmienkou pre udelenie osvedčenia o významnej investícii, avšak vzhľadom na to, že ide o rozsiahle developerské zámery v centre hlavného mesta, vláda by nemala ignorovať jednoznačne nesúhlasné stanoviská mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev všetkých troch dotknutých mestských častí.


3. Štandardné pripomienkové konanie


Navrhujeme, aby návrhy na vydanie osvedčenia o významnej investícií boli prerokované v riadnom (nie skrátenom) pripomienkovom konaní.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie bodu 3 hromadnej pripomienky:


Neexistujú dôvody pre skrátené pripomienkové konanie v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády. Medzirezortné pripomienkové konanie k obom návrhom začalo 30.11.2017 a skončí 6.12.2017, to znamená, že potrvá iba 5 pracovných dní.

Lehota na zaslanie pripomienok je v zmysle čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády 15 pracovných dní, ak predkladateľ neurčí dlhšiu lehotu. Túto lehotu možno podľa čl. 13 ods. 7 skrátiť, ak „nastanú mimoriadne okolnosti (najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať“.

V zmysle na Smernice prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa na pripomienkovanie predkladajú aj nelegislatívne materiály. Podľa čl. 10 ods. 6 Smernice sa na pripomienkové konanie nemusí zaslať materiál nelegislatívnej a nekoncepčnej povahy, ktorý nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci a ani z neho nevyplývajú týmto orgánom nijaké úlohy, alebo ak tak rozhodne vláda. V predmetnom prípade vláda nerozhodla, že materiál nebude predmetom pripomienkového konania. Ide síce materiál nelegislatívnej povahy, zasahuje však do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci (stavebné úrady, samosprávy).

Ako dôvod skrátenia medzirezortného konania sa uvádza „výjazdové rokovanie vlády SR dňa 13. decembra 2017 za účasti primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“. Takýto dôvod nezodpovedá žiadnemu z dôvodov pre skrátenie pripomienkového konania, ktoré sú uvedené v Legislatívnych pravidlách vlády. Skracovaním pripomienkového konania tak dochádza k porušovaniu Legislatívnych pravidiel vlády.

Na skracovanie pripomienkového konania neexistuje ani žiadny vecný dôvod. Žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii na projekt Spojená Bratislava bola podaná 3.8.2017. Žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekt Stanica Nivy – Smart City bola podaná 6.3.2017. Návrhy sa do pripomienkového konania dostali až po niekoľkých mesiacoch, nie je preto odôvodnené obchádzať štandardné pripomienkové konanie a umelo ho skracovať z 15 pracovných dní na 5 pracovných dní.


***


Všetky body hromadnej pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk

Martin Kugla, Mlynarovičova 16, 85103 Bratislava, martin.kugla @ gmail.com

Zuzana Aufrichtová, Podtatranského 8, 811 05 Bratislava, zuzana.aufrichtova @ azet.sk

​Lucia Štasselová, Nezábudkova 2, 821 01 Bratislava, lucia.stasselova @ gmail.com

Matej Vagač, Dobrovičova 10, 811 09 Bratuskava, matej.vagac @ gmail.com

Vladimír Sloboda, Vietnamská 42, Bratislava, vladimir.sloboda @ gmail.com

Ján Karman, Andrusovova 911/5, 851 01 Bratislava, jan.karman @ ozonius.sk
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS