spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku

My občania, učitelia, rodičia, predstavitelia stavovských organizácií a občianskych združení, vyjadrujeme svoje znepokojenie z pokračujúceho stavu porušovania ústavných a medzinárodných  práv, osobitne práva na prístup všetkých detí ku kvalitnému vzdelávaniu a ich právo na primeranú podporu. Za závažný problém považujeme nedostatok odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na školách. Inkluzívne snahy  však vážne ohrozuje zavádzanie vzdelávacích programov pre rôzne kategórie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré v súčasnosti aktualizuje a vydáva Štátny pedagogický ústav pre všetky typy škôl.  Tie smerujú k prehlbovaniu diferenciácie, vyčleňovaniu detí  zdôraznením ich odlišnosti a odkláňajú pozornosť učiteľov od uplatňovania inkluzívnych foriem vzdelávania k často nerealizovateľným požiadavkám. Možno očakávať nárast  rezignácie, intolerancie, bariér  a nespokojnosti ako na strane učiteľov, tak rodičov a ich detí. Zasadzujeme sa  za prístupy, ktoré rozvíjajú potenciál  u všetkých detí a vedú k dobrej klíme na školách. Z uvedených dôvodov preto vyzývame na prehodnotenie súčasného stavu a navrhujeme:
  • V súlade s povinnosťou budovať inkluzívne školstvo, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala prijatím Dohovoru OSN o právach osôb zo zdravotným postihnutím a inkluzívnou koncepciou materiálu Učiace sa Slovensko ponechať jeden spoločný vzdelávací program pre všetky deti. Špecifikácia podmienok vzdelávania detí s rôznorodými potrebami by mala ostať súčasťou školských vzdelávacích programov.

  • Jasne popísať kompetencie poradenských zariadení tak, aby v spolupráci s odbornými zamestnancami školy, učiteľmi a rodičmi boli schopné viesť proces vytvárania potrebných podporných opatrení k napĺňaniu potrieb konkrétneho  dieťaťa a prostredia triedy. V tejto úzkej spolupráci zainteresovaných sa konkrétne určí spôsob a intenzita realizácie podporných mechanizmov (čas, obdobie, zodpovedná osoba). Podporné opatrenia sa majú týkať všetkých detí, ktoré sa nerozvíjajú primerane svojim možnostiam a schopnostiam, majú byť nárokovateľné a realizované podľa ich individuálnych potrieb.

  • Do prípravy zmien smerujúcich k zabezpečeniu spoločného vzdelávania všetkých detí vo všetkých typoch škôl prizývať odborníkov zo stavovských organizácií zastupujúcich ľudí z praxe i vedeckých pracovníkov, učiteľov, rodičov a odborných zamestnancov.

Sme presvedčení, že štát je povinný zabezpečiť podporné a prijímajúce prostredie pre všetky deti v spoločnom edukačnom priestore. To sa dá dosiahnuť len dostatočným zabezpečením potrieb všetkých účastníkov vzdelávania (učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov i rodičov).V Bratislave, 21.novembra 2017


InkluCiTy

Platforma rodín detí so ZZ

Slovenská komora učiteľov

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov

Nadácia otvorenej spoločnosti

To dá rozum

Krajanský inštitút

Inštitút celostnej edukácie

Social Inclusion of Learners

Nové školstvo

Koalícia pre detiProf. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Phdr. Magdaléna Špotáková, CSc.

Mgr. Jana Žitňanská

PaedDr. Viktor KrižoPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Podporte túto kampaň!

Priezvisko [*]
Meno [*]
Profesia / Organizácia
Adresa trvalého bydliska [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail [*]
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov? / Display your name in the list of supporters?

Polia označené [*] sú povinné.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom podania petície / výzvy / hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a ich informovaní o ďalšom priebehu procesu.Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS