spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka verejnosti proti možnému zneužitiu obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) banskými firmami na získanie povolení na ťažbu.

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi.

Na portáli Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti SR je zverejnený v rámci medzirezortného pripomienkového konania pod č. LP/2017/814 (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/814) návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda CETA“). Vzhľadom na závažnosť úpravy dohody CETA, ktorá je podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou s právom prednosti pred zákonmi Slovenskej republiky, pripomienkujú tento návrh ústredné orgány štátnej správy (najmä ministerstvá) a aj ďalšie dotknuté inštitúcie verejnej správy. Možnosť pripomienkovať znenie dohody CETA a súvisiace prílohy s prihliadnutím na čl. 1 bod 1 písm. d) v spojení s čl. 13 bod 3 a s ďalšími súvisiacimi ustanoveniami Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválených podľa § 2 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 28. septembra 2016 č. 441) má aj verejnosť.

Vzhľadom na to, že predmet úpravy dohody CETA sa dotýka aj možných investícií kanadských spoločnosti a kanadských štátnych občanov v oblasti prieskumu a dobývania nerastných surovín na Slovensku - venujú obsahu tejto dohody, (ktorá má mať prednosť pred platnými zákonmi Slovenskej republiky) osobitnú pozornosť aj mimovládne organizácie, ktoré sa venujú dôsledkom ťažby nerastných surovín na životné prostredie a na iné dôležité verejné záujmy.

Je všeobecne známe, že už viac ako 15 rokov mali a majú záujem o prieskum a dobývanie rádioaktívnych nerastov na Slovensku (predovšetkým uránu) – t.j. surovín, ktorých ťažba a spracovanie môže mať najvážnejšie dôsledky na životné prostredie najmä spoločnosti, ktorých majoritnými vlastníkmi sú resp. počas rozhodujúcej doby ich pôsobenia boli kanadské spoločnosti a kanadskí alebo americkí štátni občania. S uvedenými podnikateľskými zámermi na Slovensku doposiaľ pôsobí Ludovika Energy s.r.o., ktorej spoločníkmi podľa výpisu z Obchodného registra SR počas prevažnej doby jej existencie boli spoločnosti European Uranium Resources Ltd. so sídlom vo Vancouveri, Britská Kolumbia, Kanada, Tournigan Energy Ltd. (s totožnou adresou sídla), Tournigan Gold Corporation, so sídlom Whitehorse, YT, Kanada, pričom ďalším spoločníkom bol napr. aj p. James Anthony David Walchuck z Vancouveru, Britská Kolumbia, Kanada. Ako sesterská spoločnosť – s rovnakými resp. obdobnými kanadskými majoritnými vlastníkmi – pôsobila aj Kremnica Gold, a.s., ktorá v minulosti podala dokonca návrh na určenie dobývacieho priestoru na dobývanie uránových rúd na Jahodnej pri Košiciach (konanie bolo zastavené pre nepredloženie posudku EIA) a mala záujem aj o ťažbu zlata v Kremnici. Ďalšou sesterskou spoločnosťou je Ludovika Mining, s.r.o, ktorej vlastníkom stále je vyššie spomínaná European Uranium Resources Ltd. (aktuálne používa názov Azarga Metals Ltd.). Táto kanadská spoločnosť má naďalej medzi svojimi projektmi uvedený aj projekt prieskumu a dobývania uránových rúd pri Košiciach v lokalite Kurišková.

V tejto súvislosti uvádzame, že vyššie uvedenej spol. Ludovika Energy s.r.o. boli na základe jej podaných žiadostí v minulosti určené prieskumné územia na výskyt uránových rúd v lokalitách:

a) Víťaz,
b) Chrasť nad Hornádom,
c) Kluknava,
d) Spišská Teplica
e) Spišská Nová Ves – časť Novoveská Huta
f) Košice - lokalita Jahodná – Kurišková

Ludovika Energy s.r.o. zároveň vedie s Ministerstvom životného prostredia SR dva súdne spory o predĺženie platnosti prieskumných území na výskyt uránových rúd (PÚ Čermeľ-Jahodná a PÚ Spišská Nová Ves) a ďalšie dva súdne spory o určenie nových prieskumných území na výskyt vzácnych zemín (s rádioaktívnymi vlastnosťami) v rovnakých lokalitách.

Hoci v súčasnosti vlastníkom spol. Ludovika Energy už nie je kanadská spoločnosť, v prípade získania výhod, vyplývajúcich z dohody CETA pre kanadské právne subjekty (dohoda CETA má prednosť pred platnými zákonmi Slovenskej republiky) je vysoko pravdepodobné, že sa dlhodobá majoritná účasť kanadských subjektov v spol. Ludovika Energy obnoví. Navyše, účasť kanadských subjektov je možné očakávať aj v ďalších obchodných spoločnostiach, pôsobiacich na Slovensku so zámermi prieskumov, resp. dobývania nerastných surovín. Taktiež sa dá očakávať, že aj niektoré americké firmy, ktoré sú v súčasnosti aktívne v projektoch prieskumu alebo ťažby surovín na Slovensku (napr. firma Alpine Oil and Gas, s.r.o., ktorá sa angažuje v prieskume ropy a plynu na severovýchode Slovenska, je dcérskou spoločnosťou firmy so sídlom v USA) môžu v záujme získania výhod z dohody CETA presunúť svoje sídlo do Kanady.

Dôvodom pre tento vývoj je, že prednosť dohody CETA pred našimi zákonmi môže vytvoriť predpoklady pre snahu zahraničných banských spoločností obísť platný zákonný zákaz dobývania ložísk uránových rúd na Slovensku (§ 24a zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov), prípadne pre snahu negovať ďalšie ustanovenia tohto zákona, ktoré upravujú účasť dotknutej verejnosti v súvisiacich správnych konaniach.

Tento záver je odôvodnený nasledovnými skutočnosťami:

Pri uzatváraní medzinárodnej zmluvy s právom prednosti pred zákonmi Slovenskej republiky je nevyhnutnosťou pre každú zmluvnú stranu uviesť, aké konkrétne zákony zmluvnej strany platia v oblasti zamýšľaných investícií, resp. aké sú iné dôležité požiadavky zmluvnej strany, ktoré môžu ovplyvniť reálne investície druhej zmluvnej strany v tejto oblasti (aj v prípade prieskumu a dobývania nerastných surovín).  Zachovať tento postup je nevyhnutné v záujme korektného informovania druhej zmluvnej strany a nadobudnutia jej reálnej predstavy o oprávnených očakávaniach v prípade pripravovaných investícií. Zároveň je nevyhnutné pri tomto informovaní vychádzať okrem  konkrétnych zákonov aj z  ďalších všeobecne záväzných predpisov (v prípade potreby), rovnako aj z  uznesení vlády zmluvnej strany, resp. uznesení a rozhodnutí ďalších dôležitých orgánov verejnej správy, ktoré sú platné v čase uzatvárania medzinárodnej zmluvy. Tieto informácie o dôležitých právnych predpisoch, resp. o prípadných rozhodnutiach orgánov verejnej správy by mali byť uvedené v tzv. výhradách ku zmluve v každej konkrétnej oblasti investovania, vrátane prieskumu a dobývania nerastných surovín.

Mimoriadnu pozornosť týmto informáciám do výhrad zmluvných strán venuje aj dohoda CETA, ktorá obsahuje rozsiahlu Prílohu I uvádzajúcu Výhrady k existujúcim opatreniam a liberalizačným záväzkom, ktoré si uplatňujú v rámci jednotlivých oblastí investovania jednotlivé zmluvné strany (Kanada ako celok, jednotlivé kanadské provincie, EU ako celok a jednotlivé členské štáty EU vrátane Slovenska).

Výhrady, ktoré si uplatnila Slovenská republika v oblasti prieskumu a dobývania nerastných surovín sú však neúplné a dokonca sa v nich uvádzajú nepravdivé informácie (str. L11/842). V opatreniach výhrad v oblasti prieskumu a ťažby nerastných surovín sa uvádza ako zákon, ktorým je potrebné sa riadiť - zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach (Act 313/1999 on Geological Activity), ktorý bol v čase prípravy týchto výhrad už 9 až 10 rokov neplatný (sic!). Táto zrejmá nesprávnosť je v prípade tak závažnej medzinárodnej zmluvy prejavom úplnej neprofesionality a je ju potrebné odstrániť ako omyl. Touto zrejmou nesprávnosťou na základe jednoznačnej hrubej chyby spracovateľov podkladov z dotknutého ministerstva môže reálne dôjsť k mylným informáciám potenciálnych investorov kanadskej zmluvnej strany o zákonných podmienkach prieskumu a ťažby nerastných surovín (napr. o tom, že je ustanovený zákaz ťažby uránovej rudy, ktorý je uvedený v § 24a platného zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „geologický zákon“), resp. že v § 23 ods. 12 tohto právneho predpisu ministerstvo životného prostredia SR neurčí prieskumné územie na výskyt rádioaktívnych nerastov, ak s tým nesúhlasí dotknutá obec alebo samosprávny kraj ako účastník konania. (v predošlom zákone č. 313/1999 Z.z., ktorý sa v rozpore so skutočnosťou uvádza vo výhradách Slovenskej republiky ako platný, tieto úpravy neboli).

Ďalšou zrejmou nesprávnosťou je, že vo výhradách Slovenskej republiky v oblasti prieskumu a dobývania nerastných surovín sa vôbec neuvádza kľúčový platný zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva - banský zákon (ďalej len „banský zákon“) v znení neskorších predpisov, ktorý je nesporne hlavným právnym predpisom v oblasti dobývania nerastných surovín a medzi iným určuje aj podmienky vzniku práva na dobývanie (mining licence), čo sú určite najviac dôležité informácie pre každého potenciálneho investora. Podotýkame, že tieto podmienky ďalší zákon uvádzaný vo výhradách (s nepresným názvom) - zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vôbec neupravuje. Možným motívom neuvedenia banského zákona vo výhradách Slovenskej republiky zo strany spracovateľov podkladov z dotknutých ministerstiev môže platná úprava tohto právneho predpisu,  že vznik práva na dobývanie (ktoré vzniká určením dobývacieho priestoru) je v prípade rádioaktívnych nerastov podmienené súhlasným referendom dotknutého obyvateľstva (viď § 28 ods. 1 písm. g) banského zákona v spojení s § 24a geologického zákona – výnimka zo zákazu ťažby uránovej rudy) a že na použitie technológií pri ťažbe a úprave rádioaktívnych nerastov je potrebný súhlas ministerstva životného prostredia, ktorý je podmienený súhlasným stanoviskom dotknutej obce a dotknutého samosprávneho kraja (§ 30 ods. 5 a 6 banského zákona).  Pokiaľ pravdepodobným dôvodom spracovateľov podkladov z dotknutých ministerstiev pre neuvedenie kľúčového banského zákona vo výhradách Slovenskej republiky je ich nesúhlas s týmito platnými ustanoveniami uvedeného právneho predpisu, pretože sa domnievajú, že by mohli obmedzovať prístup potenciálnych investorov na trh, zdôrazňujeme, že podľa čl. 8.4 bod 2. Dohody CETA (str. 54-55) nie je obmedzením prístupu na trh (je v súlade s bodom 1. tohto článku – prístup na trh) opatrenie, ktorého cieľom je zabezpečiť zachovanie a ochranu prírodných zdrojov a životného prostredia, vrátane obmedzenia dostupnosti, počtu a rozsahu udeľovaných koncesií, ako aj uloženie moratória alebo zákazu; rovnako nie je obmedzením prístupu na trh ani opatrenie v oblasti územnej zonácie alebo územného plánovania, ktoré majú vplyv na rozvoj alebo využitie pozemkov, resp. iné obdobné opatrenie.

Vzhľadom na skutočnosť, že výhrady Slovenskej republiky v rámci dohody CETA poukazy na tieto platné zákony neobsahujú, môžu potenciálni kanadskí investori dospieť k mylnému záveru, že vyššie uvedené ustanovenia platného geologického a banského zákona pri aplikácii medzinárodnej zmluvy CETA, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neplatia, čím môže dôjsť ku odmietaniu plnenia povinností vyplývajúcich z týchto platných zákonných ustanovení. Na základe toho – z viny spracovateľov podkladov k tejto dohode z dotknutých slovenských ministerstiev môže dôjsť aj ku vážnym súdnym sporom o konkrétnych  postupoch kanadských investorov v oblasti prieskumu a dobývania nerastných surovín. Považujeme tento prístup spracovateľov za nehorázny a evidentný prejav klientelizmu voči spoločnostiam so zámermi prieskumu a ťažby nerastov, keďže určite majú informácie už o štyroch prebiehajúcich súdnych sporoch, ktoré v súčasnosti vedie Ludovika Energy, s.r.o. (v súčasnosti reálny a dlhoročný záujemca o pokračovanie v prieskume a o ťažbu uránových rúd pri  Košiciach a v Spišskej Novej Vsi – viď vyššie) voči Ministerstvu životného prostredia SR a kde uvedená spoločnosť hrozí uplatnením náhrady škody vo výške 25 miliónov Eur.

V dôsledku uvedených skutočností opäť požadujeme opravu zrejmej nesprávnosti (ktorá je nedopatrením) a nevyhnutné  doplnenie kľúčového zákona v oblasti nakladania s nerastnými surovinami - zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov do výhrad Slovenskej republiky ku dohode CETA.

V porovnaní s týmto prístupom poukazujeme na postoj niektorých členských štátov Európskej únie, ktoré uplatnili nasledovné výhrady k dohode CETA :
BULHARSKO - str. L11/741-L11/742:

(Odvetvie: Ťažba a dobývanie – Pododvetvie: Ťažba uránových a tóriových rúd)

Na základe rozhodnutia rady ministrov č. 163 z 20. augusta 1992 je ťažba uránovej rudy zakázaná. (pozn. – Bulharskej republike stačí na tento zákaz len uznesenie rady ministrov, pričom Slovenská republika má platné zákonné ustanovenia o zákaze ťažby uránovej rudy).

Pokiaľ ide o ťažbu tóriovej rudy, uplatňuje sa všeobecný režim udeľovania koncesií na ťažbu. Aby mohla kanadská spoločnosť získať koncesiu na ťažbu tóriovej rudy, musí byť založená v súlade s bulharským obchodným zákonom (the Bulgarian Commercial Act) a registrovaná v obchodnom registri. Rozhodnutia týkajúce sa povolení na ťažbu tóriovej rudy sa prijímajú na nediskriminačnom, individuálnom základe.

(Odvetvie: Ťažba a dobývanie – Pododvetvie: Všetky odvetvia iné než ťažba uránových a tóriových rúd)

Spoločnosti registrované v jurisdikciách so zvýhodneným zdaňovaním (teda v daňo­vých rajoch) alebo priamo či nepriamo prepojené s takýmito spoločnosťami, majú za­kázané zapájať sa do verejných súťaží o udeľovanie koncesií na ťažbu prírodných zdrojov vrátane uránových a tóriových rúd, ako aj využívať existujúce povolenia alebo koncesie, ktoré boli udelené, keďže ta­kéto postupy sú vylúčené vrátane možnosti zaregistrovať geologický alebo komerčný nález ložiska ako výsledok prieskumu.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8.4, ods. 1 a 2, podľa rozhodnutia Národného zhromaždenia (parlamentu) Bulharskej republiky z 18. januára 2012 je každé použitie technológie hydraulického štiepenia (frakovanie) na činnosti vyhľadávania, prieskumu alebo ťažby ropy a plynu zakázané. Zakázaný je aj prieskum a ťažba bridlicového plynu.

FÍNSKO - str. L11/771-L11/772:

(Odvetvie: Ťažba a dobývanie – Pododvetvie: Ťažba, Služby súvisiace s ťažbou, Vedecké a technické konzultačné služby súvisiace s inžinierstvom, Ťažba rúd)
Na prieskum a využívanie zdrojov nerastných surovín je potrebná licencia, ktorú v sú­vislosti s ťažbou jadrového materiálu udeľuje vláda. Žiadosť o povolenie na odkúpenie ťažobnej oblasti sa predkladá vláde. Povolenie môže dostať fyzická osoba s pobytom v EHP alebo právnická osoba usadená v EHP. Môže sa uplatniť preverenie existencie hospodárskych potrieb.

ŠVÉDSKO - str. L11/1022:
(Odvetvie: Ťažba a dobývanie, výroba elektriny, dodávky plynu a vody – Pododvetvie: Výroba elektriny z jadrovej energie, Spracovanie jadrového paliva)
Švédsko si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať opatrenia, pokiaľ ide o spracovanie jadrového paliva a výrobu elektriny z jadrovej energie.

TALIANSKO - str. L11/809:
(Odvetvie: Ťažba a dobývanie – Pododvetvie: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba rašeliny, Ťažba ropy a zemného plynu, Ťažba kovových rúd, Ostatná ťažba a dobývanie, Vedecké a technické konzultačné služby súvisiace s inžinierstvom, Služby súvisiace s ťažbou)

Pre bane vo vlastníctve štátu platia osobitné pravidlá prieskumu a ťažby. Pred začatím akejkoľvek činnosti využívania je potrebné získať povolenie na prieskum („permesso di ricerca“, kráľovský dekrét č. 1443/1927 (Royal Decree 1443/1927), čl. 4). Toto po­volenie má určitý čas platnosti, presne vymedzuje hranice priestoru, na ktorom sa vy­konáva prieskum, a pre rovnakú oblasť sa môže vydať viac povolení na prieskum rôz­nym osobám alebo spoločnostiam (licencia tohto druhu nemusí nevyhnutne byť vý­hradná).

Na vykonávanie činností spracovávania a využívania nerastných surovín je potrebné povolenie regionálneho orgánu („concessione (koncesia)“, čl. 14).

Zároveň uvádzame aktuálne znenie výhrad Slovenskej republiky :

SLOVENSKO - str. L11/842:
(Odvetvie: Ťažba a dobývanie)
(Opatrenia: Zákon č. 51/1988 o banskej činnosti (Act 51/1988 on Mining), čl. 4a, Zákon č. 313/1999 o geologických prácach (Act 313/1999 on Geological Activity), čl. 5 - NEPLATNÝ)
Pozn. –chýba zákon č. 44/1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov - Act 44/1988 on the Protection and Exploitation of Mineral Wealth (Mining Act)
Opis: Investície a cezhraničný obchod so službami
V prípade ťažby, činností týkajúcich sa ťažby a geologických prác sa vyžaduje zápis do obchodného registra členského štátu EÚ alebo členského štátu EHP (nemôže ísť o pobočky).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme preto do Prílohy I. Dohody CETA do časti Výhrady k existujúcim opatreniam a liberalizačným záväzkom, upravujúcej aj výhrady Slovenskej republiky (str. L11/842) odstrániť zrejmé nesprávnosti v texte a doplniť nasledovný text :

SLOVENSKO - str. L11/842:
(Odvetvie: Ťažba a dobývanie)
(Opatrenia:
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov - Act 44/1988 on the Protection and Exploitation of Mineral Wealth (Mining Act)
Zákon č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti (Act 51/1988 on Mining),
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (Act 569/2007 on Geological Activity))

Opis: Investície a cezhraničný obchod so službami
V prípade ťažby, činností týkajúcich sa ťažby a geologických prác sa vyžaduje zápis do obchodného registra členského štátu EÚ alebo členského štátu EHP (nemôže ísť o pobočky).

Celý text tejto hromadnej pripomienky, ktorý predkladajú mimovládne organizácie, ktoré sa aktivizovali proti zámerom rizikových spôsobov dobývania alebo spracovania nerastných surovín –o.z. Brečtan, Nové Mesto nad Váhom a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – základná organizácia Košice 2013 (ZO SZOPK Košice 2013) je zverejnený na www.changenet.sk. Návrh dohody CETA je zverejnený na:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/814

Pripomienkové konanie trvá do 1.12.2017 (vrátane tohto dňa) - dovtedy môžete túto hromadnú pripomienku podporiť na portáli www.changenet.sk.
Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke sú splnomocnení títo zástupcovia

Za o. z. Brečtan: JUDr. Jozef Šuchta, člen
Za ZO SZOPK Košice 2013: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda

Text hromadnej pripomienky, zaslanej na portál Slov-Lex

o.z. Brečtan Nové Mesto nad Váhom,
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – základná organizácia Košice 2013
Ministerstvo spravodlivosti SR
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/814
V rámci medzirezortného pripomienkového konania podávame k Návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (rezortné číslo 24829/2017-3110-46225, číslo legislatívneho procesu: LP/2017/814) hromadnú pripomienku verejnosti.


S prihliadnutím na čl. 1 bod 1 písm. d) v spojení s čl. 13 bod 3 a s ďalšími súvisiacimi ustanoveniami Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, (schválených podľa § 2 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 28. septembra 2016 č. 441) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu, uvedenému pod č. legislatívneho procesu: LP/2017/814 k návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (ďalej len „dohoda CETA“). Text hromadnej pripomienky bol zaslaný prostredníctvom portálu Slov-Lex na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky elektronicky zástupcom podporovateľov a je zverejnený na internetovej stránke www.changenet.sk.

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujeme:
JUDr. Jozefa Šuchtu, Nové Mesto nad Váhom,
JUDr. Mgr. Ladislava Rovinského, Košice,

Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že úplne alebo čiastočne nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.

S pozdravom

Za splnomocnencov

Za o.z. Brečtan
Meno a priezvisko : JUDr. Jozef Šuchta
Adresa, obec: Juraja Kréna 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
E-mail: jsuchta@gmail.com

Za ZO SZOPK Košice 2013
Meno a priezvisko : JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Adresa, obec : Pokroku 7 040 11 Košice
E-mail: spolok.kosice@gmail.com

Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:

V súlade s čl. 14 ods. 1 Legislatívnych pravidiel a s prihliadnutím na čl. 14 ods. 3 legislatívnych pravidiel predpisu predkladáme pripomienky ku návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pričom všetky nižšie uvedené pripomienky považujeme za zásadné pokiaľ nie je u konkrétnej pripomienky uvedené inak.
V spojitosti s predložením hromadnej pripomienky verejnosti predkladáme v súlade s čl. 14 ods. 2 legislatívnych pravidiel pripomienky nasledovne:
Pripomienka č. 1 (zásadná): Navrhujeme do Prílohy I. Dohody CETA do časti  Výhrady k existujúcim opatreniam a liberalizačným záväzkom, upravujúcej aj výhrady Slovenskej republiky (str. L11/842) nahradiť doterajší text nasledovným textom:
SLOVENSKO - str. L 11/842:
Odvetvie: Ťažba a dobývanie
Klasifikácia odvetvia: ISIC rev 3.1 10, ISIC rev 3.1 11, ISIC rev 3.1 12, ISIC rev 3.1 13, ISIC rev 3.1 14, CPC 7131
Typ výhrady: Prístup na trh
Úroveň verejnej správy: Celoštátna
Opatrenia:
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov - Act 44/1988 on the Protection and Exploitation of Mineral Wealth (Mining Act)
Zákon č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (Act 51/1988 on Mining, Explosives and State Mining Administration),
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (Act 569/2007 on Geological Activity),

Opis: Investície a cezhraničný obchod so službami
V prípade ťažby, činností týkajúcich sa ťažby a geologických prác sa vyžaduje zápis do obchodného registra členského štátu EÚ alebo členského štátu EHP (nemôže ísť o pobočky).
Odôvodnenie tejto zásadnej pripomienky je uvedené vo výzve na podporu verejnosti predmetnej hromadnej pripomienky, tak ako bola publikovaná na www.changenet.sk, ktorú v prílohe prikladáme.
Pripomienka č. 2 (obyčajná): V dokumente „Doložka vybraných vplyvov“ v bode „9. Vplyvy navrhovaného materiálu“ v časti „Vplyvy na životné prostredie“ navrhujeme zmeniť označenie zo „Žiadne“ na „Negatívne“, prípadne na „Negatívne“ aj „Pozitívne“.
Odôvodnenie: Ako bolo uvedené aj v odôvodnení pripomienky č. 1, značnú časť kanadských investícií na Slovensku tvoria investície týkajúce sa prieskumu, ťažby alebo spracovania nerastných surovín. Aj v dokumente „Kľúčové prvky dohody CETA a dosahy na SR“, ktorý je súčasťou pripomienkovaného materiálu sa uvádza, že (cit.) „Ťažobný priemysel tvoril 39 % z celkového slovenského importu z Kanady“, pričom je pravdepodobné, že tento import nepredstavujú len nerastné suroviny dovezené z Kanady, ale aj (či najmä) zariadenia a technológie na prieskum, dobývanie a spracovanie nerastov na Slovensku. Taktiež v Analýze dopadov dohody CETA na SR, ktorej zhotoviteľmi boli Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum sa uvádza (cit.) „V otázke životného prostredia zostáva nezodpovedaný dopad spomenutých investícii v odvetviach ťažby. Autori predpokladajú limitovaný dopad, avšak zvýrazňujú, že takýto predpoklad je založený na kontrolovanom toku kapitálu smerom k ťažbe v Kanade.“ - vzhľadom na vyššie spomínané aktivity kanadských banských firiem na Slovensku, ktorých početnosť po uzavretí dohody CETA bude s veľkou pravdepodobnosťou narastať, je predpoklad toku kapitálu smerom k ťažbe v Kanade prinajmenšom sporný. Zároveň nevylučujeme, že dohoda CETA môže mať v iných oblastiach aj pozitívne dopady na životné prostredie, nie je však možné tvrdiť, že dopady nebudú „Žiadne“.
Za o. z. Brečtan: JUDr. Jozef Šuchta, člen
Za ZO SZOPK Košice 2013: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda
Príloha č. 1: text od strany 1 po str. 5 predošlého textu pred nadpisom Text hromadnej pripomienky, zaslanej na portál Slov-Lex.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS