spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za dôslednejšie uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o správnom poriadku. Cieľom predloženého návrhu zákona je zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov na základe tzv. princípu „jedenkrát a dosť“. Vítame tento návrh ako dôležitý krok správnym smerom. Sme však presvedčení, že návrh môže ísť ešte ďalej.

V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme rozšíriť uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“ aj na ďalšie informácie, ktorými štát disponuje. Ak štát má nejakú informáciu k dispozícii, nemá ju vyžadovať od občanov alebo právnických osôb, ale má si ju vyhľadať v rámci vlastných informačných systémov.

Preto navrhujeme:

 • pravidlo prednosti princípu „jedenkrát a dosť“,

 • zrušenie povinnosti predkladať výpisy z verejných registrov aj pre mimovládne neziskové organizácie (nielen pre podnikateľské subjekty),

 • nevyžadovanie ďalších informácií, ktorými disponuje verejná správa (daňový úrad, Sociálna poisťovňa...),

 • uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“ aj pri povinnom oznamovaní zmien údajov verejnej správe.

Návrh zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/783


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr vo štvrtok 23. novembra 2017.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS), poslanec NR SR

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov

Ivan Kuhn, KI

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR

Radovan Kazda, vydavateľ

Slavomíra Salajová, právnička, Mediálny inštitút

Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Irena Bihariová, Ľudia proti rasizmu

Peter Gonda, KI

Viera Dubačová, poslankyňa NR SR

Martin Reguli, Nadácia F.A.Hayeka

Gábor Grendel, NOVA, poslanec NR SR

Lucia Vidanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Malacky, ZOMOS

Zuzana Aufrichtová, urbanistka

Šimon Jeseňák, Mladí konzervatívci

Gábor Hajtman, politológ

Jakub Nedoba, Mladí liberáli

Denisa Havrľová, novinárka

Juraj Petrovič, OKS

Kamil Bodnár, asistent podpredsedníčky NR SR

Zuzana Demjanová, OKS

Soňa Parnická, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto

Martin Alušic, advokát, Ružomberok

Katarína Šimončičová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava

Martin Šechný, IT špecialista

Matej Vagač, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto

Roman Frnčo, advokát, Košice

Martin Mlýnek, OKS

Peter Uhlár, poslanec obecného zastupiteľstva, Zlatá Baňa

Vladimír Dolinay, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka

Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava

Juraj Petráš, OKS

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiuHromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Rezortné číslo: 2397/2017/oLG-1)


 1. Pravidlo prednosti princípu „jedenkrát a dosť“


Navrhujeme, aby v čl. I doplnenie správneho poriadku znelo:


V § 19 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Účastník konania nie je povinný predložiť doklady alebo preukazovať skutočnosti, ak je možné použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ustanovenie predchádzajúcej vety má prednosť pred ustanoveniami osobitných zákonov, ktoré to od účastníka konania vyžadujú, ak ide o doklady a skutočnosti, ktorých zoznam upraví vláda nariadením.“


Odôvodnenie: Úrad podpredsedu vlády navrhuje doplniť správny poriadok o ustanovenie, že účastník konania nie je povinný predložiť doklady alebo preukazovať skutočnosti, ak je možné použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Podmieňuje to však tým, že osobitný zákon neustanovuje inak.

Navrhujeme upraviť úradom navrhované doplnenie tak, aby pravidlo „jedenkrát a dosť“ malo prednosť pred ustanoveniami osobitných zákonov, ktoré predkladanie dokladov a preukazovanie skutočností, ktorými verejná správa disponuje vyžadujú.

V záujme právnej istoty navrhujeme, aby vláda zoznam takýchto dokladov a skutočností upravila formou nariadenia.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


 1. Zrušenie povinnosti predkladať výpisy z verejných registrov aj pre mimovládne neziskové organizácie


Navrhujeme, aby sa zásada nevyžadovať od právnických osôb doklady o registrácii uplatňovala nielen na podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri, ale aj na neziskové mimovládne organizácie, najmä nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy a občianske združenia.


Odôvodnenie: Úrad podpredsedu vlády navrhuje zrušiť povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov. Podľa dôvodovej správy je „neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedené v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti“.

Návrh zákona je však pri uplatňovaní princípu „jedenkrát a dosť“ nedôsledný. Kým podnikateľské subjekty (obchodné spoločnosti a družstvá, ako aj živnostníci) majú byť zbavené povinnosti predkladať verejnej správe doklady preukazujúce ich existenciu (výpis z obchodného, resp. živnostenského registra), vo vzťahu k mimovládnym neziskovým organizáciám má byť takáto povinnosť zachovaná. Pritom verejná správa sama vo svojich informačných systémoch disponuje informáciami o existencii aj tohto typu právnických osôb a prevádzkuje ich verejné a verejne dostupné registre.

Preto navrhujeme zrušiť povinnosť predkladať výpisy z verejných registrov aj pre nepodnikateľské subjekty, ako sú nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie s medzinárodným prvkom, politické strany, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie (https://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii).


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


 1. Nevyžadovanie informácií, ktorými disponuje verejná správa (daňový úrad, Sociálna poisťovňa...)


Navrhujeme, aby sa zásada „jedenkrát a dosť“ uplatňovala aj na ďalšie informácie, ktorými disponuje verejná správa – napr. na rôzne potvrdenia o neexistencii nedoplatkov na daniach a povinných odvodoch, potvrdenia o pridelení IČO, stanovy a zriaďovateľské listiny právnických osôb registrované v príslušných registroch a podobne.


Odôvodnenie: Úrad podpredsedu vlády navrhuje zrušiť povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov. Podľa dôvodovej správy je dôvodom predloženia návrhu snaha „o odbyrokratizovanie spoločnosti a odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb“.

Osobitné zákony však v niektorých prípadoch vyžadujú od fyzických a právnických osôb aj iné typy informácií, ktorými verejná správa disponuje, a povinnosť fyzických a právnických osôb preukazovať ich tak bude tieto osoby naďalej zbytočne administratívne zaťažovať.

Napríklad podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa splnenie niektorých podmienok pre poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu preukazuje aj nasledovnými potvrdeniami (§ 8a ods. 5):

 • potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 • potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

 • potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

 • potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Týmito informáciami pritom verejná správa disponuje a môže si ich sama zaobstarať. Rovnako nie je potrebné od právnických osôb vyžadovať kópiu dokladu o pridelení IČO, kópiu stanov, zriaďovateľskej alebo inej listiny, ktorá je registrovaná iným orgánom verejnej správy.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


 1. Uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“ aj pri povinnom oznamovaní zmien údajov verejnej správe


Navrhujeme, aby sa princíp „jedenkrát a dosť“ uplatňoval aj vo vzťahu k povinnosti hlásiť zmeny údajov evidovaných v rôznych registroch verejnej správy.


Odôvodnenie: Niektoré informácie eviduje verejná správa o fyzických osobách a právnických osobách vo viacerých registroch a informačných systémoch. Existujú situácie, keď dôjde k zmene jedného údaju, ale fyzická osoba je povinná zmenu údajov osobitne hlásiť do viacerých registrov, v ktorých je tento údaj registrovaný. Napr. človek ako fyzická osoba ohlási zmenu trvalého pobytu na ohlasovni pobytu. Zároveň je ako vlastník nehnuteľností povinný zmenu pobytu ohlásiť v katastri nehnuteľností, ako živnostník v živnostenskom registri, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnom registri, ako štatutárny zástupca neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby v registri neziskových organizácií atď. Navrhujeme, aby boli informačné systémy verejnej správy prepojené prinajmenšom do tej miery, že ohlásenie zmeny údajov týkajúce sa tej istej fyzickej osoby by sa automaticky premietlo do zmeny údajov aj v iných registroch verejnej správy.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


***


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk

Slavomíra Salajová, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, salajova @ pubres.sk

Vladimír Špánik, Hlavná 343, 951 06 Vinodol, spanikv @ zomos.sk

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.sk

Dušan Sloboda, Bučuháza 48, 931 01 Šamorín, dusansloboda @ institute.sk

Marcel Zajac, Púpavova 15, 841 04 Bratislava, zajac @ changenet.sk
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS