spájame žudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za záchranu Mŕtveho ramena Váhu v Komárne v rekreačnej oblasti Apáli / Petíció a komáromi Holt-Vág és az Apáli üdülőkörzet megmentése érdekében


Dolu podpísaní občania sa týmto obraciame na mestské zastupitežstvo Mesta Komárno v súlade so zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a žiadame ho, aby v procese obstarávania a schvažovania územného plánu mesta Komárno vylúčilo také riešenie dopravy, ktoré počíta s vybudovaním obchvatu mesta Komárno cez rekreačnú lokalitu Mŕtve rameno Váhu.

Zároveň vyjadrujeme svoj súhlas a podporujeme výstavbu obchvatu mesta Komárno, ale v inom variante, ktorý nezasiahne do rekreačnej oblasti Apáli.
Dovožujeme si upozorni na dve dôležité skutočnosti, že v ybudovanie obchvatu vedúceho cez oblas Mŕtveho ramena Váhu je v zásadnom rozpore so Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2003 o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblast i Apáli a s dlhodobou konce pciou rozvoja tejto časti mesta, a Mŕtve rameno Váhu je organickou súčasou mesta, z tohto dôvodu tento “ tzv. obchvat“ v skutočnosti nie je obchvatom, ale cestou vedúcou cez mesto a v jej bezprostrednej blízkosti.

Výstavba obchvatu cez toto územie spôsobí:

1. Zničenie jedinej rekreačnej a oddychovej oblasti prístupnej pre všetkých občanov Komárna a znehodnotenie doterajších investícií.

2. Samotná stavba nielen nezvratne zlikviduje prírodný charakter Mŕtveho ramena Váh u a všetkých prižahlých oblastí, ale vypúšané exhaláty, imisie a hluk negatívne ovplyvnia naše životy a životy budúcich generácií.

3. Negatívny zásah, ohrozenie bezpečnosti a narušenie tréningovej oblasti centra rýchlostnej kanoistiky mládeže, kolísky súčasných a budúcich olympionikov.

4. Likvidáciu značnej časti zóny športových rybárov.

5. Narušenie novovybudovanej cyklotrasy, ktorá je prepojená s medzinárodn ou sieou cyklotrás.

6. Likvidačný a negatívny zásah do života tisícov občanov Komárna, stoviek záhradkárov a obyvatežov prižahlých oblastí.

7. Ohrozenie bezpečnosti pohybu osôb v dotknutej oblasti.

8. Permanentný nárast nadmerného hluku a znečistenie ovzdušia poškodzujúce zdravie občanov nielen v širšom okolí, ale aj v meste Komárno počas niekožko rokov trvajúcej stavby a aj po jej dokončení.

9. Žiaci základných a stredných škôl prídu o možnos spoznávania prírody a školy o možnos organizovania športových dní a cvičenia na ochranu človeka a prírody.

Na záver prosíme vážených poslancov, aby spolu s obyvatežmi mesta hžadali také riešenie obchvatu, ktoré mesto obíde. 

Petícia za záchranu Mŕtveho ramena Váhu v Komárne v rekreačnej oblasti Apáli

Dolu podpísaní občania sa týmto obraciame na mestské zastupitežstvo Mesta Komárno v súlade so zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a žiadame ho, aby v procese obstarávania a schvažovania územného plánu mesta Komárno  vylúčilo také riešenie dopravy, ktoré počíta s  vybudovaním obchvatu mesta Komárno cez rekreačnú lokalitu Mŕtve rameno Váhu.

Zároveň  vyjadrujeme  svoj  súhlas  a podporujeme  výstavbu  obchvatu  mesta  Komárno,  ale  v inom  variante,  ktorý  nezasiahne  do rekreačnej oblasti Apáli.

Vyhlasujem že som bol s obsahom tejto petície oboznámený pred jej podpísaním, že som obsahu petície porozumel v celom jej znení a na znak súhlasu  s touto petíciou ju svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem.

Mi, alulírott lakosok, a petíciós jog értelmében a 85/1990 Zb, számú törvénynek megfelelően kérjük a Komáromi Városi Képviselő-testület tagjait, hogy Komárom területi fejlesztési tervének beszerzése és jóváhagyása során zárja ki az olyan közlekedési megoldást, amely a Komáromot elkerülő út megépítését a Holt-Vág és az Apáli üdülőkörzet területén keresztül vezetve tervezi. Egyúttal egyetértésünket fejezzük ki, és támogatjuk a Komáromot teljes mértékben elkerülő út megépítését, ám más változatban, ami nem érinti az Apáli üdülőkörzetet.

Egyúttal szeretnénk figyelmeztetni két fontos tényre. Az elkerülő út megépítése a Vág holtágának  területén  keresztül  vezetve  egyrészt  alapvetően  ellentétes  az  Apáli  üdülőkörzet területének  védelméről  és  a  város  említett  részének  hosszú  távú  fejlesztési  koncepciójáról rendelkező, 11/2003 számú, Általánosan Kötelező Érvényű Rendelet előírásaival, másrészt a Holt-Vág és környéke a város szerves része, ezért az ún. „elkerülő út” valójában nem a várost elkerülő, hanem a városon át és a város közvetlen közelében vezető út. 

Az elkerülő út megépítése az említett területen keresztül az alábbi károkat okozza:

1. Elpusztítja az  egyetlen üdülésre és  pihenésre  alkalmas  területet,  ami  minden komáromi  lakos  számára  hozzáférhető,  és
egyúttal  elértékteleníti  az  eddigi beru házásokat.

2. Az építkezés nemcsak visszafordíthatatlanul felszámolja a Holt-Vág környékének és a környező területeknek a természeti jellegét, de a
kibocsátott szennyeződés és a közlekedés okozta zaj negatív  hatással  lesz  nemcsak  a jelenlegi  lakosok,  hanem  a jövőbeli generációk életére is.

3. Negatívan hat, megzavarja az ifjúsági gyorsasági kajakosok edzőközpontjának környékét,  a  jelenlegi  és  későbbi  olimpikonok  bölcsőjét, veszélyezteti annak biztonságát.

4. Felszámolja a  sporthorgászok számára kijelölt terület jelentős részét.

5. Megbontja a   közelmúltban   megépített   kerékpárutat,   ami   a   nemzetközi kerékpárútvonal-hálózathoz csatlakozik.

6. Megsemmisítő, negatív beavatkozást jelent  Komárom  több  ezer  lakosa,  több  száz kertész és a környező területek lakosai
életébe.

7. Az érintett térségben veszélyezteti a személyek biztonságos mozgását.

8. A fokozott mértékű zaj és a levegőszennyezés folyamatos  növekedése  károsítja  a lakosok  egészségét  nemcsak  a  szélesebb  környéken,  hanem  Komárom  városában  is, részben a több évig tartó építkezés során, illetve a nnak befejezése után is.

9. Az általános és középiskolák elveszítik a természet megismerésének lehetőségét, az iskolák azt a lehetőséget, hogy sportnapokat és egészség, illetve ter mészetvédelmi gyakorlatokat rendezzenek a területen.

Végezetül  kérjük  a  tisztelt  képviselőket,  hogy  a  lakossággal  közösen  olyan  megoldást keressenek az elkerülő út megépítésére, amelyik valóban elkerüli a várost. 

PETÍCIÓ A KOMÁROMI HOLT-VÁG MEGMENTÉSÉÉRT AZ APÁLI ÜDÜLŐ KÖRZET TERÜLETÉN

Mi, alulírott lakosok, a petíciós jog értelmében a 85/1990 Zb, számú törvénynek megfelelően kérjük a Komáromi Városi Képviselő-testület tagjait, hogy Komárom területi fejlesztési tervének beszerzése és jóváhagyása során zárja ki az olyan közlekedési megoldást, amely a Komáromot elkerülő út megépítését a Holt-Vág és az Apáli üdülőkörzet területén keresztül vezetve tervezi. Egyúttal egyetértésünket
fejezzük ki, és támogatjuk a Komáromot teljes mértékben elkerülő út megépítését, ám más változatban, ami nem érinti az Apáli üdülőkörzetet.

Kijelentem, hogy a petíció tartalmáról annak aláírása előtt tájékoztatást kaptam. A petíció egész tart almát megértettem, és jóváhagyásom jeléül saját kezű aláírásommal megerősítem.

 

Petičný výbor / A petíciós bizottság tagjai:

MUDr. Eva Hanáčková, Nová Osada 3754, 94501 Komárno, Erik Bátora, Nová Osada 3754, 94501 Komárno,
Mgr. Klára Rechtorisová, Gazdovská 40/14, 94501 Komárno, Roman Hrala, Gazdovská 20/8, 94501 Komárno,
dr.jur. Annamária Szabóová, Meštianska 11/19, 94501 Komárno, JUDr. Ivan Majba, 29. Augusta 12, Komárno
Ing. Štefan Kovács, nám. Kossutha 17/6, 94501 Komárno, Tibor Mayer, Nová Osada 2391, 94501 Komárno

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy / Megbízott képviselő:
MUDr. Eva Hanáčková, Nová Osada 3754, 94501 Komárno







POZNÁMKY / vaše reakcie


Prida reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohžady na diskutovanú problematiku môžete ponúknu na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len vežké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehžad podporovatežov

  ť Vaše reakcie (0)

 



Súvisiace regióny
Komárno


REKLAMA



 



CHANGENET.SK | občiansky denník, Š 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS