spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za doplnenie mládežníckeho parlamentu v novele zákona o obecnom zriadení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hromadnou pripomienkou žiadame doplniť krátky odsek o mestskom mládežníckom parlamente, plniaci úlohu iniciatívneho a poradného orgánu mesta, ktoré na žiadosť mládeže zriaďuje mestské zastupiteľstvo.

Považujeme za dôležité vytvoriť pre mladých ľudí podmienky pre zlepšenie ich prístupu k rozhodovacím procesom a zlepšenie ich aktívnej participácie. Veríme, že o mladých sa nemá rozhodovať bez nich.

V modernej demokracii je dôležité učiť naše deti, ako funguje politika a čo dokážu pre mladých prostredníctvom nej dosiahnuť. Zadefinovaním mládežníckeho parlamentu môžu mladí získať z prvej ruky skúsenosti na miestnej úrovni, uvidia že dokážu spraviť zmenu a možno tu vyrastú budúci lídri demokracie.

Návrh zákona: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/515

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr 20.7.2017.

Jakub Dančo, Národný mládežnícky parlament
Tibor Iró, Asociácia krajských rád mládeže


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Rezortné číslo: KM-OLVS-74/2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/515

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Navrhujeme návrh novely zákona doplniť o nový bod, kde v § 24 sa v odseku 1 vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
,,zriaďuje na žiadosť mládeže mestský mládežnícky parlament ako svoj poradný a iniciatívny orgán.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Vláda SR prijala svojim uznesením č. 192 dňa 23. apríla 2014 Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020. Stratégia v oblasti o participácii mládeže na veciach verejných uvádza strategický cieľ ,,Podporovať inovatívne formy participácie mladých ľudí na živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni.” Za tým účelom stratégia navrhuje ako opatrenie ,,zadefinovať postavenie mestského a obecného mládežníckeho parlamentu v legislatíve a ich miery vplyvu na spolurozhodovanie.”

K danému opatreniu bola utvorená pracovná skupina, finančne podporená ministerstvom školstva, ktorá pracovala na naplnení tohoto opatrenia. Tá dnes predkladá navrhované riešenie na implementáciu.

Cieľom opatrenia je prispieť k zvyšovaniu kvality života mladých ľudí, najmä prostredníctvom
rozvoja osobností mladých občanov SR ako kultivovaných osobností, ktoré sú pripravené
pracovať v neustále sa meniacom demokratickom prostredí a využívať svoj tvorivý potenciál
v praxi i aktívnej participácii v spoločnosti. Veríme v potrebu podporiť a uplatniť potenciál mladých ľudí pri obnove spoločnosti a potrebu aktívne ich zapájať do rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach. Opatrenie je plne kompatibilné s európskym rámcom, kde existuje jeden z troch cieľov, úzko súvisiaci s cieľmi obnovovania sociálnej agendy, a tým je zlepšenie prístupu a plná participácia mladých ľudí v spoločnosti.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:
Jakub Dančo, Rázusova 17, 058 01 Poprad, jakubdanco@gmail.sk
Tibor Iró, Ružový háj 1372/49, 92901 Dunajská Streda, tibor.iro.ds@gmail.comPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Samospráva
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS