spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka verejnosti k novele zákona o sociálnom poistení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do  medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je aj riešenie spôsobu valorizácie dôchodkov od roku 2018.

Návrh novely zákona ale nerieši poistencov z osobitného systému dôchodkového poistenia.

Naša pripomienka smeruje k tomu, aby sa zvýšenie dôchodkov od roku 2018 primerane vzťahovalo aj na dôchodkov z osobitného systému dôchodkového poistenia tak, že bude doplnený a zmenený aj zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Hromadná pripomienka APVV k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorého účelom je aj riešenie spôsobu valorizácie dôchodkov od roku 2018 je zverejnená na Portáli právnych predpisov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/504.

Do 20. júla 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!
Zástupcovia verejnosti:
JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVVHromadná pripomienka verejnosti k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len MPSVaR SR) predložilo dňa 30. 6. 2017 do  medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorého účelom je aj riešenie spôsobu zvyšovania dôchodkov od roku 2018.

Aj napriek návrhom, ktoré sme uplatnili v ustanovenej lehote (po zverejnení Predbežnej informácie návrhu MPSVaR SR na zvyšovanie dôchodkov od roku 2018 - Slov-lex)  ako pripomienku verejnosti, predložený návrh na zmenu a doplnenie zákona o sociálnom poistení nerieši zvyšovanie dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia a táto skupina poistencov - poberateľov výsluhových dôchodkov nie uvedená ani v sprievodných dokumentoch.

Zákon č. 328/2002 Z. z.  o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) upravuje zvyšovanie výsluhových dôchodkov tak, že sa odvoláva priamo na zákon o sociálnom poistení a zvyšovanie týchto dôchodkov od roku 2018 je upravené  v § 68 ods. (16) takto: „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“.

Vychádzajúc z textu predloženého návrhu novely zákona o sociálnom poistení a vzhľadom na súčasnú úpravu zvyšovania „výsluhových dôchodkov“ v zákone č. 328/2002 Z. z. navrhujme zmeniť a doplniť aj tento zákon tak, aby bol splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení uvedený v dôvodovej správe aj pre túto skupinu poistencov teda „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“. Priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky navrhujeme určovať tak, aby zohľadňovala všetky subjekty na ktoré, sa zákon č. 328/2002 Z. z. „vzťahuje“. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že MPSVaR SR nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice, 100_prezident@sociaciapolicajtov.sk.    

Návrh na doplnenie a zmenu pripomienkovaného materiálu.

1. Čl. IV znie:

Zákon č. 328/2002 Z. z.  o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., 534/2002 Z. z., 463/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 732/2004 Z. z., 732/2004 Z. z., 592/2006 Z. z., 592/2006 Z. z., 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 643/2007 Z. z., 61/2008 Z. z., 445/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 58/2009 Z. z., 59/2009 Z. z., 59/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 82/2009 Z. z., 285/2009 Z. z., 543/2010 Z. z., 220/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 80/2013 Z. z., 140/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 281/2015 Z. z., 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 68 odseky 16 a 17 znejú:
(16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o  percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej ministerstvom k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
(17) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá opatrenie, v ktorom určí priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky.

2. Doterajší ods. 17 sa označuje ako ods. 18.

2. Doterajší navrhovaný Čl. IV sa označuje ako Čl. V.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS