spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z.. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.


Podľa predkladateľa je cieľom navrhovaného zákona je
 • implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie), ktorá nahradila smernicu 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (ďalej len „smernica“),
 • riešenie podnetov z aplikačnej praxe, najmä pokiaľ ide o úpravu osobitného finančného vzdelávania v oblasti požiadaviek na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúci finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ako aj sprísnenia podmienok, ktoré musia spĺňať právnické soby, ktoré poskytujú osobitné finančné vzdelávanie pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.

Hoci predkladateľ pri vypracovaní tejto právnej úpravy vychádzal aj z poznatkov a skúseností takmer všetkých zainteresovaných subjektov finančného trhu vyplývajúcich z aplikačnej  praxe, predloženými návrhmi zákonov  neodstránil   podstatné problémy z aplikačnej praxi  v sektore poistenia a zaistenia.

Predkladateľ v záujme dosiahnutia cieľov právnej úpravy taktiež   navrhol oproti súčasnému stavu  kvalitnejšiu reguláciu osobitného finančného vzdelávania finančných agentov a finančných poradcov, avšak  v MPK  nie je  priložený návrh všeobecne  záväzného právnej predpisu, ktorý  by ozrejmil   obsah a rozsah osobitného finančného vzdelávania. Považujeme nevyhnutné  aj pre kvalitu vzdelávania (OFV) predložiť     urýchlene sekundárnu legislatívu, aby   návrh novely mohol byť vnímaný a posúdený s našimi pripomienkami a dopadmi   komplexne. Predkladateľom odhadovaná  priemerná výška   nákladov   na osobitné finančné vzdelávanie pri 15 hodinovej požiadavke   stanovená približne na 60,- eur (30,- eur na deň) ročne na každého pracovníka vykonávajúceho finančné sprostredkovanie  je hlboko podhodnotená,  obzvlášť  pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Predložená novela podľa nášho  názoru  nepodporuje  rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov,  sťažuje schopnosť slovenských sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie, čo spôsobí nižšiu úroveň  ochrany spotrebiteľa a integráciu trhu.

Slovenské subjekty sú od prijatia 186/2009 Z.z. diskriminované v poskytovaní svojej činnosti voči zahraničným subjektom (predovšetkým poisťovacím maklérom), čo porušuje základné princípy „level playing field“, predražuje servis a finálne riešenia poistných krytí   slovenským klientom.

Nemôžeme nespomenúť aj  našu snahu  podporovanú zamestnávateľmi na  sprostredkovateľskom poistnom trhu  z roku 2015  o vytvorenie   štandardu povolania „poisťovací maklér“  v rámci  operačného programu  http://www.sustavapovolani.sk/sektorova_rada-22, ktoré  žiaľ  vďaka súčasnému zneniu 186/2009  Z.z.  nebolo možné dosiahnuť tak, ako je to   napríklad v Českej republike. http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102475&kod_sm1=19

Pripomíname   záväzok vlády v programovom vyhlásení o „prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho  zaťaženia pri podnikaní. Analytické  podklady pre legislatívny proces musia objektívne posúdiť výšku administratívnej zaťaženosti vo väzbe na efekt dosiahnutý  navrhovanou reguláciou.“  Predložený návrh pre malých a stredných podnikateľov  - sprostredkovateľov poistenia  podľa nášho   názoru  predstavuje priveľkú záťaž.

Predkladateľ sa nezaoberal alternatívnymi návrhmi riešení, ktoré by viedli k dosiahnutiu predkladateľom definovaných cieľov, a ktoré boli vznesené napríklad zo strany viacerých asociácií na  finančnom trhu  napr. oddelením v návrhu zákona sektora poistenia od ostatných sektorov  osobitnou časťou. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:
 • Prijať základné pojmy definície z IDD.
 • Upraviť  v novele zákona v súčasnosti činnosti FS a FP  pre sektor poistenia.
 • Doplniť do zákona nový typ samostatného sprostredkovateľa poistenia  poisťovacieho makléra a podriadeného poisťovacieho makléra.
 • Prijať v rozsahu IDD  príslušné paragrafy KAPITOLA V čl. 18 a 19  o konflikte záujmov pre  zvýšenie  transparentnosti činnosti sprostredkovateľov poistenia voči klientovi.
 • Požiadať v rámci MPK MFSR  o predloženie  návrhu „Obsahu a rozsahu osobitného finančného vzdelávania“ a koncepcie  pre kontinuálne  zvyšovanie OFV subjektov na poistnom trhu.
 • Požiadať o vysvetlenie   navrhovanému § 32  zákona 186/2009 Z.z.
 • Zrušiť pravidelné skúšky pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň  odbornej spôsobilosti, ak osoba  kontinuálne vykonáva svoju činnosť  bez prerušenia.
 • Uviesť podmienky  pre uchádzačov pre skúšky pre stredný stupeň  odbornej spôsobilosti bez podmienky vykonávať  skúšky každý sektor  osobitného finančného vzdelávania.
 • Zaviesť rovnaké  podmienky  vzdelávania a overovania VFA a PFA pre sektor poistenia.
 • Vytvoriť  prehľadný jednotný systém uznávania absolvovania OFV v zahraničí.

Materiál Návrh zákona zo dňa 19.06.2017   LP/2017/463
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/463

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 10. júla 2017.


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z.. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve

Rezortné číslo: MF-/013161/2017-613


A.    Pripomienky k jednotlivým bodom návrhu zákona:

1 ) k  čl. I bod 50   navrhujeme zaviesť rovnaké podmienky pre odbornú spôsobilosť   pre VFA a PFA       

Odôvodnenie: Tento návrh nepodporuje  rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov poistenia. Nevidíme žiaden dôvod, aby VFA mal iné odborné spôsobilosti ako PFA (stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vykonaná skúška).

  Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


2)   k čl. I bod. 57  navrhujeme  zaviesť len jednu/prvú  skúšku pre každý stupeň a sektor  a  zrušiť  súčasné pravidelné skúšky pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň  odbornej spôsobilosti, ak osoba  kontinuálne vykonáva svoju činnosť  bez prerušenia a vzdeláva sa  kontinuálne.

V bode 57.  návrhu  novely  v   § 22 ods. 2 navrhujeme upraviť pre  každý stupeň:

„Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre „každý stupeň“ stupeň odbornej spôsobilosti, je povinná každoročne absolvovať osobitné finančné vzdelávanie.  Fyzická osoba  musí pred registráciou v registri v závislosti  od  podmienok preukazovania odbornej spôsobilosti úspešne   vykonať odbornú skúšku  resp.  odbornú skúšku s certifikátom.“

Odôvodnenie:

Nevidíme  opodstatnený dôvod na  sprísňovanie odbornej spôsobilosti, ide o neúmerné zaťaženie subjektov na trhu sprostredkovateľov (poistenia).

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


3) k čl. 61 Navrhujeme   doplniť do  § 22a  ods. 4  bod d)

d) stupne odbornej spôsobilosti

Odôvodnenie: Pre záujemcov o OFV  bude ihneď   zrejmé, ktoré sektory a stupne daný poskytovateľ vykonáva. Viď nadväznosť na ďalšie pripomienky v nasledujúcich bodoch.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


4) k čl. 61 Navrhujeme   upraviť v ods.7 bod e)

e)   „.... a to pre jednotlivé stupne  odbornej spôsobilosti, v ktorých sa bude osobitné finančné vzdelávanie vykonávať.

Odôvodnenie: Podmieňovať  vykonávanie OFV  pre všetky stupne  považujeme za   neprimerané náročné  s podstatným dopadom na kvalitu vzdelávania.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


5) k čl.I 61 navrhujeme   upraviť v ods.7 bod f)

f)   „sektory a stupne, v ktorých má budúci poskytovateľ .....“

Odôvodnenie: rovnako ako  predchádzajúcom bode.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


6) k čl. I bod. 61 ods.  16 navrhujeme predložiť  Návrh  nového všeobecného  záväzného predpisu  z MFSR

Odôvodnenie :

Ide o rozhodujúci  dokument pre naplnenia základných cieľov MFSR  transpozície IDD, ktorý bude mať aj  nemalé  každoročné finančné dopady  sprostredkovateľov poistenia  a naplnenie kvality OFV   na trhu.  Odhadované náklady pre  FA  na vzdelávanie  obzvlášť pre sektor poistenia v analýze dopadov považujeme za  hlboko podhodnotené.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


7)  k čl. I bod  61 Vytvoriť prehľadný a nenáročný systém uznávania absolvovaných OFV v zahraničí pre slovenských sprostredkovateľov (poistenia a zaistenia).

Odôvodnenie:

Pri povinnosti ročne absolvovať  minimálne 15 hodín OFV  pre  príslušný stupeň môže mať už v prvom roku po prijatí účinnosti zákona  kapacitný problém vôbec absolvovať na Slovensku príslušné zodpovedajúce OFV. Už dnes osoby na poistnom trhu sprostredkovania poistenia  využívajú možnosti  vzdelávania    napr. v ČR, Rakúsku a pod. a v predloženom návrh novely nie je stanovený mechanizmus poverenej inštitúcie na Slovensku, ktorá bude overovať dosiahnuté  OFV  mimo územia SR.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


8)  k čl. I bod  65 navrhujeme zrušiť ako celok a ponechať súčasné platné znenie v zákone.

Odôvodnenie:

Návrh predkladateľa spôsobuje  výrazné navýšenie ľudských  kapacít pre obsadenie funkcií odborného garanta. Sme za  zachovanie súčasného stavu i vzhľadom na naše návrhy v časti B,  jeden   odborný garant pre  jeden sektor  bez ohľadu na  kategóriu finančného agenta a/alebo poisťovacieho makléra.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


9)  k čl. I  bodu 68.  navrhujeme podrobne  zvážiť či ide o rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov.

Odôvodnenie:

V § 27 sa vypúšťa odsek 3, ktorou sa navrhuje majetkové prepojenie medzi  finančným poradcom a finančným agentom a odstraňuje sa nedostatok z aplikačnej praxe pre právnické osoby, avšak samotný návrh novely  zvyšuje  pozitívnu diskrimináciu SFA živnostníkov  podnikajúce fyzické osoby. Myslíme si, že  ide o  dôležitý argument na opätovné zváženie  zrušenia delenia   sprostredkovania a poradenstva v sektore  poistenia  alebo zaistenia, nakoľko   viac ako 10 perc.  aktívnych SFA   ( viac ako 50  subjektov ) v registri  NBS podnikajúci na základe SZČO  nemá právny  základ byť zapísaný v oboch registroch aj prípade splnenia všetkých   predpísaných odborných náležitostí.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


10)  k čl. I bod  76  Navrhujeme zrušiť ako celok a ponechať súčasné platné znenie v zákone.

Odôvodnenie:

Návrh predkladateľa spôsobuje ďalšie  každoročné zvyšovanie  nákladov vrátane administratívnej náročnosti.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


11) k čl. I bod. 81   dovoľujeme si  požiadať o vysvetlenie  k návrhu   § 32  ods. 1

a) Prečo predkladateľ  selektuje  klientov a na základe akých skúseností alebo problémov aplikačnej praxe   toto znenie navrhol ?

b)  Ak pre  neprofesionálneho klienta je to  v návrhu nemožné, na základe akého zmluvného vzťahu by to bolo možné pre profesionálneho klienta, pri  nezmenenom znení §6?

Odôvodnenie:  Z pohľadu aplikačnej praxe  je  vysvetlenie dôležité pre následnú činnosť  akéhokoľvek agenta  alebo sprostredkovateľa poistenia v prospech ochrany spotrebiteľa.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


12) k čl. I bod. 81 Dovoľujeme si    požiadať  písomne dovysvetliť do dôvodovej správy predkladateľa,  ktorú výšku odmeny a ktorý typ sprostredkovateľa poistenia   konkrétne   má zverejniť voči klientovi  uvedený údaj  v §32  ods. 2?

Odôvodnenie:

Nejasné však z aplikačnej praxi ostáva, ktorý typ sprostredkovateľa poistenia má  zverejňovať  odmenu. V súčasnosti  doplácajú na uvedené znenie   malé, hlavne „jednoosobové spoločnosti“  sprostredkovateľov voči veľkým sieťam  na  nejasný výklad   NBS  zákona  a považujeme to za  podstatné pre ochranu spotrebiteľa a definovanie  porovnateľných noriem  v oblasti sprístupňovania  informácií a zabezpečenia rovnakých  podmienok medzi distribútormi.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


13) k čl. I bod. 103 Predĺžiť lehotu v prechodných ustanoveniach § 42c

Navrhujeme predĺžiť  lehotu z 30.septembra 2018 do 31.marca 2019.

Odôvodnenie: Sprostredkovatelia poistenia budú   potrebovať  viac času na  zosúladenie s novými právnymi povinnosti   v sektore.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


14) k čl.II   bod 3    ods. 13 ( novele zákona 39/20015 ) doplniť za každé slovo  finančných agentov „...... ,poisťovacích maklérov“

Odôvodnenie: V zmysle   predchádzajúcich pripomienok a navrhovaného  vytvorenia nového typu sprostredkovateľa poistenia v časti B.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.B. Návrh nových novelizačných bodov:


1.      v čl.I  navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí,

Navrhujeme do bodu 12   Čl. I §4 doplniť   písmenami t), u) , v), w), y,)  z)  pojmy/definície  zo smernice IDD

„t)  distribúcia poistenia   sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých poistných zmluvách v súlade s kritériami, ktoré si zákazníci zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie rebríčka poistných produktov vrátane ceny a porovnania produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď zákazník môže na konci procesu priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poistení prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

Pričom doplniť   nasledujúcu vetu  za „....iných médií“:

Za distribúciu poistenia   je považované finančné sprostredkovanie a/alebo finančné poradenstvo pre sektor  poistenia.

„u) distribúcia  zaistenia  činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o zaistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane prípadu, keď ich vykonáva zaisťovňa bez zásahu sprostredkovateľa zaistenia

Pričom doplniť   nasledujúcu vetu za „ ....sprostredkovateľa zaistenia“:

Za distribúciu zaistenia   je považované finančné sprostredkovanie a/alebo finančné poradenstvo pre sektor  zaistenia.

„v) sprostredkovateľ poistenia je každá fyzická alebo právnická osoba s výnimkou poisťovne alebo zaisťovne, alebo ich zamestnancov a s výnimkou sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia

„w) sprostredkovateľ zaistenia je každá fyzická alebo právnická osoba, iná než zaisťovňa alebo jej zamestnanci, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie zaistenia

„y) distribútor  poistenia je akýkoľvek sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo poisťovňa

„z) poradenstvo je poskytovanie osobných odporúčaní  zákazníkovi(klientovi) buď na jeho žiadosť, alebo z iniciatívy distribútora   poistenia v súvislosti  s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení.

Odôvodnenie:

V návrhu zákona bod 12.   v bode m) sa prebral pojem odmeny  zo smernice IDD, pričom  predkladateľ  nezadefinoval pojem „distribúcia finančnej služby“. V súčasnosti  v platnom zákone 186 zadefinovaní finanční sprostredkovatelia  a finanční poradcovia pre sektor poistenia sú podľa zákona  o DPH  osoby vykonávajúce sprostredkovanie poistenia. Smernica  zavádza komplexnejšie  pojmy distribúcie poistenia a distribúcie zaistenia, ktorých nedeliteľnou súčasťou je činnosť  poradenstva. Sprostredkovatelia poistenia obzvlášť  poisťovací makléri musia pri hľadaní komplexných riešení   poistenia pre  profesionálnych i neprofesionálnych klientov  oslovovať špecifické poistné trhy  a  pooly maklérov ( na princípe FOS).  Pravdepodobne v žiadnej inej krajine  EÚ   nie je rozdelenie vysokoodborného špecialistu na poistnom trhu  -„zaistného makléra“  na finančného sprostredkovateľa pre sektor zaistenia a finančného poradcu pre sektor zaistenia. Preto navrhujeme prebrať do  pojmov  základné  pojmy zo smernice,  na ktoré sa bude v našich návrhoch odvolávať.  Pre kontinuálne prepojenie  nových pojmov a súčasného zákona  je potrebné doplnenie doplniť  niektoré vety.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


2.      v čl.I  navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí,

Navrhujeme   zmeniť definície  pre  finančné sprostredkovanie   § 2 ods. 4 a pre finančné poradenstvo v § 3  ods. 3.

Súčasné znenie §2   ods. 4

(4) Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v  odseku 1 je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s  ponúkanými poistnými produktmi.

a  súčasné znenie  § 3 ods. 3

 (3) Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností podľa odseku 1 je aj  zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.

Nahradiť   jedným rovnakým textom:

§2  ods. (4) Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v  odseku 1 sú  aj ostatné činnosti v rámci distribúcie poistenia alebo zaistenia.

§3  ods. (3) Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia okrem činností uvedených v  odseku 1 sú  aj ostatné činnosti v rámci distribúcie poistenia alebo zaistenia.

Odôvodenie:  V smernici IDD nie sú definované či predpísané  činnosti pre sprostredkovateľa poistenia ako identifikácie rizík,  analýzy  poistného rizika....  Ide svojou prapodstatou o nedeliteľné špecifikum sektora poistenia voči iným  finančným sektorom a službám.

Navrhnutým textom  v odsekoch  sa dopĺňajú ostatné činnosti pre  ucelenosť definícií distribúcií poistenia a zaistenia.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


3.      v čl.I  navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí,

Navrhujeme doplniť  nové paragrafy   12a    poisťovací maklér  a 12b  podriadený poisťovací maklér

§ 12a

(1)    Poisťovací maklér je osoba so sídlom, miestom  podnikania alebo  umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie pre sektor  poistenia alebo zaistenia,    najmä  na základe  zmluvy s poisťovňou/pobočkou  poisťovne s iného členského štátu a/alebo klientom na základe  zmluvy.

§ 12b

(1)   Podriadený poisťovací maklér vykonáva sprostredkovanie poistenie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe písomnej zmluvy s poisťovacím maklérom. V tom istom čase môže  mať podriadený poisťovací  maklér podpísanú uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným poisťovacím maklérom.

Odôvodnenie:

Prikladáme  jasnú a komplexnú definíciu  charakteristiky povolania poisťovacieho  makléra, štandardnej profesie  už vyše 300 rokov na poistnom trhu  pôsobiacich  najmä v sektore neživotného poistenia.

Poisťovací  maklér ( angl. Insurance broker, nem. Versicherungsmakler, franc. Courtier d´assurance ) typ sprostredkovateľa poistenia, ktorý  identifikuje, definuje a stanovuje významnosť a rozsah rizík hroziacich klientovi/záujemcovi o poistenie. Na poistnom trhu vyhľadáva optimálny rozsah a kvalitu poistného krytia pre definované poistiteľné riziká za účelom prevodu rizika z klienta na poisťovateľa poistnou zmluvou a na základe rizikovej analýzy spolupracuje s poisťovateľom na stanovení primeraných podmienok poistenia. Spoločne s klientom stanovujú  výšku poistných súm/limitov plnenia a výšku spoluúčasti v súlade s  identifikovanými a definovanými rizikami. Sumarizuje osobitné požiadavky na rozsah poistného krytia za účelom ich  prerokovania s poisťovateľom.  Vypracováva správu o analýze rizika za účelom získania adekvátneho poistného krytia  od poisťovateľov. Vyhodnocuje jednotlivé návrhy poistného krytia od poisťovateľov a vypracováva zdôvodnenie najvýhodnejšej ponuky. S poisťovateľom prerokováva detailné znenie poistnej zmluvy. Predkladá klientovi konečný návrh poistnej zmluvy a pre klienta zrozumiteľným spôsobom ho oboznámi s rozsahom poistného krytia, výlukami z poistného krytia v poistných podmienkach a v osobitných ustanoveniach/dojednaniach poistnej zmluvy. Informuje klienta o prípadnom nesúlade medzi požadovaným a v poistnej zmluve uvedeným rozsahom poistného krytia. Zabezpečuje podpis poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Poskytuje  servis pri správe poistnej zmluvy pravidelnou aktualizáciou  poistnej zmluvy  v rozsahu zmien u klienta na základe  jeho informácií a podkladov. Spolupracuje pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi z poistnej zmluvy, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov. Podpora klienta po vzniku  poistnej udalosti, najmä pri dodržaní všetkých lehôt, ktoré sú pre klienta podstatné. Klientovi poskytuje konzultačné  služby a radí vo forme osobných odporúčaní klientovi v oblasti poistenia v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.

Na základe vyššie uvedeného si dovolíme  tvrdiť, že pre  klienta mať možnosť   osloviť poisťovacieho makléra je príležitosť  využiť top   špecialistu a získať  cez  jeho servis maximálnu mieru ochrany finančného spotrebiteľa.  Služby  vyššie  definovanej profesie od roku 2010  nemohli byť  poskytované slovenskými subjektmi, čím sa snažíme len  zvrátiť negatívny stav najprijateľnejšou formou do  návrhu zákona a ukončiť diskrimináciu slovenských subjektov, ktorí dosiahnu preukázateľne maximálnu  možnú mieru odbornosti. Poisťovací maklér môže byť  odmeňovaný od poisťovne, s ktorou má zmluvu  a/alebo po dohode od klienta na základe zmluvy.

Ide o najčastejší možný spôsob  a v EÚ štandardný  postup odmeňovania za komplexné služby makléra.  Poisťovací maklér  a jeho odborný garant  by mali spĺňať najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, rovnako  absolvoval odbornú skúšku s certifikátom; pre podriadených  poisťovacích maklérov navrhujeme    odbornosti   min. vyšší stupeň a raz vykonať príslušnú skúšku minimálne pre stupeň vyšší.

Trvalé kontinuálne OFV  pre vyššie stupne odbornej spôsobilosti bude klásť  dôraz na  kvalitu OFV a zvyšovanie miery  konkurencie schopnosti subjektov na trhu, čo v konečnom   prispeje k vyššej ochrane klienta a k zlepšovaniu poskytovanému servisu služieb.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


4.      v čl.I  navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí,

V zmysle  nášho bodu  3 hromadnej pripomienky  a k Čl.I bod21    navrhujeme doplniť  do §13   ods. (2) podregistrov bod g)  poisťovacích  maklérov  a bod h) podriadených poisťovacích maklérov

§ 13 Všeobecné ustanovenia o registri

Bod (2 )

Podregister podľa odseku 1 písm. a) sa člení na zoznamy

A) samostatných finančných agentov,

b) viazaných finančných agentov,

c) podriadených finančných agentov,

d) finančných poradcov,

e) finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.

f)  sprostredkovateľov  doplnkového poistenia

g) poisťovacích maklérov

h) podriadených poisťovacích maklérov

a zároveň upraviť v §13  ods. (5)   na základe vyššie uvedenej zmeny   

(5)

Každá osoba môže byť v rámci jedného podregistra podľa odseku 1 súčasne zapísaná iba v jednom z príslušných zoznamov podľa odsekov 2 až 4 okrem  osôb zo  sektora poistenia a zaistenia.

Odôvodnenie:

Doplnenie a duálne vykonávanie jednou  fyzickou alebo právnickou osobou  služieb agenta a makléra   pre sektor poistenia je  vzhľadom na  dlhoročnú aplikačnú prax  nevyhnutnosťou. Paragraf  § 6  taxatívne dovoľuje mať zmluvu agenta len s finančnou inštitúciou a už dnes sa ukazuje   nutnosť vykonávať niektoré činnosti   nad rozsah písomných zmlúv s poisťovňami. Uvedený spôsob považujeme za najviac transparentné  konanie subjektu  voči klientovi, aký servis mu  bude poskytovaný.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


5.      v čl.I  navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí,

Zmeniť  príslušné   paragrafy    od §14 a ekvivalentne všetky príslušné  texty doplniť  za  slovo  finančný agent,  „poisťovací maklér“

Odôvodnenie:

Vzhľadom na komplexnosť úpravy všetkých paragrafov a zosúladením príslušných  právnych predpisov pre poisťovacieho makléra resp. podriadeného poisťovacieho makléra  nie je možné popísať  presne všetky   presné zmeny paragrafového znenia.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


6. v čl.I  navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí

Navrhujeme  zaviesť transparentné kritéria  do  novely zákona   § 22  ods. (3) podmienok  na vykonávanie  odborných skúšok  pre stredný  stupeň bez ohľadu na veľkosť asociácie na finančnom trhu a  nepodmieňovať vykonávať  povinne skúšky  pre všetky sektory. NBS  by  mala zverejnením vyhlásiť  transparentné podmienky  na získanie  licencie na vykonávanie skúšok.

Odôvodnenie: Od roku 2010 dodnes odhadujeme  len príjmy za skúšky pre stredný stupeň vo výške  4  – 5  mil. Eur,  z ktorých sa  primeraná časť  zisku dala reinvestovať do   zlepšenia pre vyšší a najvyšší stupeň OFV.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

7.     v čl.I  navrhujeme nový novelizačný bod v príslušnom poradí

doplniť do návrhu  novely do §  33    nový  bod 4g)

§33

(g) Pred uzavretím poistnej zmluvy sprostredkovateľ poistenia je povinný poskytnúť  zákazníkom| informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch a  | informáciu, či sprostredkovateľ zastupuje zákazníka alebo či koná v prospech poisťovne a v jej mene. Zároveň   sa zakazuje  súbežne vykonávať činnosť finančnému agentovi pre sektor poistenia a poisťovaciemu maklérovi pre klienta pri danej poistnej zmluve.

Odôvodnenie:

Považujeme to jeden z hlavných prvkov zvýšenia ochrany spotrebiteľa v zmysle  IDD KAPITOLY V čl. 18.  i v nadväznosti na našu požiadavku vytvoriť poisťovacieho makléra.  Vyjadrujeme  nesúhlas, že  podľa TAB_ ZHODY 1  ( strany 44 )  bolo  korektne implementované z IDD do  návrhu novely zákona.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.

V prípade, ak ministerstvo nevyhovie  hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré  budú  písomne pozvaní nižšie  uvedení zástupcovia verejnosti:Róbert  Poór, SARM ( vzdelavanie@isarm.sk,  Považská 17, 831 03  Bratislava 3 )

Tibor Bôrik, ( tibor.borik1@gmail.com, Rastislavova 61, 92101 Piešťany )

Oliver Borko, SARM ( vzdelavanie@isarm.sk,    A.Kmeťa 155/30, 971 01 Prievidza )

Dušan Smoleňák, (dsmolenak@gmail.com, Druidská 899/1, 851 10  Bratislava )

Radovan Figura, ( radovan.figura@msig-europe.com, Komenského 1440/18, 900 01Modra )   

Michal Bučko, (michal.bucko@brokerhouse.sk, Bebravská 13273/9, 821 07 Bratislava)
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt