spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu vlastníckych práv k pôde

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR opätovne predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Zákon bol schválený v roku 2014 a obmedzil právo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva. Vlastník poľnohospodárskej pôdy stratil právo slobodne previesť svoj majetok na inú osobu podľa svojho vlastného rozhodnutia. Prednostné právo na získanie tejto pôdy získali osoby podnikajúce v poľnohospodárstve najmenej tri roky, pričom zvýhodnené sú osoby podnikajúce v katastri tej istej, resp. susednej obce.

Sme presvedčení, že zákon je v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. Európska komisia upozornila Slovenskú republiku na to, že zákon diskriminuje investorov z iných členských krajín Európskej únie (ďalej len „EÚ“), zasahuje do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa a začala voči Slovensku konanie.

Predkladaná novela reaguje len na niektoré výhrady EÚ. Diskriminačný charakter zákona a neprimerané obmedzovanie vlastníckeho práva sa však nemajú zmeniť. Nad rámec doterajšej úpravy má štátny Slovenský pozemkový fond získať predkupné právo na predávanú poľnohospodársku pôdu. Návrh novely ďalej reaguje na nedávno schválenú novelu ústavy týkajúcu sa poľnohospodárskej pôdy. Schválením novely zákona v navrhnutej podobe by tak zákon nielen zachoval neprimerané zásahy štátu do vlastníckeho práva súkromných vlastníkov, ale navyše by aj vytvoril podmienky pre získavanie doteraz súkromnej pôdy do vlastníctva štátu a zaviedol bez primeraného dôvodu nové obmedzenia do vlastníckeho práva vlastníkov pôdy na základe nejasne vymedzeného záujmu o potravinovú bezpečnosť, či stanovením majetkového stropu pre nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.

V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme:

 1. zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku nenovelizovať, ale zrušiť,

 2. v prípade nezrušeniu zákona ako celku ho upraviť tak, aby neobmedzoval vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy,

 3. vypustiť z návrhu novely predkupné právo pre štátny Slovenský pozemkový fond,

 4. nediskriminovať poľnohospodárov pri nadobúdaní pôdy podľa dĺžky podnikania, ani podľa veku,

 5. nediskriminovať poľnohospodárov podľa miesta podnikania,

 6. nepredlžovať vlastníkom pôdy dobu povinného zverejňovania ponuky z 15 na 30 dní,

 7. vyňať darovanie z režimu zákona,

 8. vyňať pozemky do 10 000 m2 z režimu zákona,

 9. zachovať predkupné právo spoluvlastníkov pozemku,

 10. nediskriminovať občanov a firmy z iných krajín EÚ pri nadobúdaní pôdy,

 11. netrestať občanov iných krajín za legislatívu ich krajín,

 12. nezavádzať nové zásahy do vlastníckeho práva pod zámienkou potravinovej bezpečnosti,

 13. nezavádzať majetkový strop pre nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov,

 14. nevyžadovať doklad o nepoberaní platieb za účelom podpory nákupu poľnohospodárskeho pozemku v inom členskom štáte EÚ,

 15. predĺžiť lehotu na voľný predaj pozemku po neúspešnom ponukovom konaní podľa zákona,

 16. rozšíriť možnosť voľného predaja pozemku o ďalšie prípady.


Návrh zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/429


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 23. júna 2017.


Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Richard Ďurana, INESS

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Radovan Ďurana, INESS

Martin Vlachynský, INESS

Slavomíra Salajová, právnička

Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk

Martin Reguli, Nadácia F. A. Hayeka

Jakub Nedoba, Mladí liberáli

Dušan Sloboda, KI

Juraj Petrovič, OKS

Šimon Jeseňák, Mladí konzervatívci

Martin Mlýnek, OKS

Dávid Nagy, Strana maďarskej komunity (SMK)

Ivan Kuhn, KI

Jozef Mečiar, Šala

Zuzana Demjanová, OKS

Radovan Kazda, vydavateľ, PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o.

Radovan Potočár, študent

Tibor Takáč, projektant pozemkových uprav

Roman Frnčo, advokát

Gábor Hajtman, študent

Michal Drotován, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača

Vladimír Dolinay, učiteľ a poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka

Richard Drutarovský, občiansky aktivista a poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov
Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu, zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rezortné číslo: 124/2017-100


 1. Zrušiť zákon ako celok


Navrhujeme zrušiť zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ako celok. Navrhujeme zmeniť znenie návrhu zákona nasledovne:


Čl. I

Zrušuje sa čl. I zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 122/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z..


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Zákon neopodstatnene a nad rámec ústavy zasahuje do jedného zo základných ústavných práv. Ani schválením ministerstvom navrhnutej novely zákona sa na tom nič nezmení. Právo vlastniť majetok má podľa ústavy každý a vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ods. 1). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v predchádzajúcom volebnom období presadilo schválenie zákona, ktorý obmedzuje vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým obmedzuje ich právo slobodne nakladať s vlastným majetkom a previesť ho na iné osoby bez zasahovania zo strany štátu. Zároveň obmedzuje ďalšie osoby v ich práve nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy. Zákon neopodstatnene zvýhodňuje podnikateľské subjekty v oblasti poľnohospodárstva pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.

Ústava stanovuje prípady, kedy možno zákonom alebo na základe zákona zasiahnuť do vlastníckeho práva. Predmetný zákon nespadá do žiadneho z takýchto prípadov. Navrhujeme preto zrušiť zákon ako celok.


V prípade neakceptovania bodu č. 1 tejto hromadnej pripomienky navrhujeme urobiť v návrhu zákona nasledovné zmeny:


 1. Vypustiť zo zákona ustanovenia obmedzujúce vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona nahradiť body 3 až 6 bodom 3 v znení:

„3. § 4 a § 5 sa vypúšťajú.“


Ostatné body sa primerane prečíslujú.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: V prípade, že ministerstvo nevyhovie prvému bodu našej hromadnej pripomienky a nenavrhne zrušenie návrhu zákona ako celku, navrhujeme vypustiť zo zákona ustanovenia, ktoré zasahujú do vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a primerane upraviť zvyšok zákona.

Podľa § 4 je vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný prednostne ponúknuť jej predaj osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Slobodne môže previesť vlastníctvo iba na osobu vykonávajúcu poľnohospodársku výrobu v tej istej obci, spoluvlastníkovi pozemku a blízkej osobe. Na iné osoby môže previesť vlastníctvo pôdy iba prostredníctvom zverejnenia ponuky v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“). Prednosť má kupujúci z tej istej obce, potom kupujúci zo susednej obce až následne kupujúci bez ohľadu na miesto podnikania. Musí však vykonávať poľnohospodársku činnosť najmenej tri roky a mať na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov. Ponuka musí byť okrem registra zverejnená aj na úradnej tabuli príslušnej obce. Až v prípade, že žiadna takáto osoba neprejaví záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy, môže ju jej vlastník previesť na inú osobu.

Navrhovanou novelou sa má vypustiť podmienka desaťročného trvalého pobytu alebo sídla na území SR a povinnosť zverejňovať ponuku na úradnej tabuli obce. Takáto zmena je však podľa nášho názoru nedostatočná z hľadiska zosúladenia predmetného zákona so slovenskou ústavou, ako aj s právom Európskej únie.

Zákon neopodstatnene zasahuje do vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy i záujemcov o jej nadobudnutie. Podľa čl. 20 ods. 1 ústavy „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“ Zákon však vlastníckemu právu vlastníkov poľnohospodárskej pôdy priznáva iný zákonný obsah ako vlastníckemu právu iných vlastníkov. Neexistuje žiadny legitímny dôvod, pre ktorý by vlastníci poľnohospodárskej pôdy mali byť obmedzovaní v tom, na koho môžu previesť svoj majetok. Neexistuje žiadny legitímny dôvod, prečo by pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy mali byť zo zákona zvýhodňované osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu viac ako tri roky pred inými osobami.

Účelom zákona malo byť podľa jeho dôvodovej správy „vytvorenie takého právneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnohospodársku pôdu, ktorá má aj naďalej slúžiť svojmu účelu, nadobúdali zásadne osoby, ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť pre hospodárenie na pôde a ktoré budú na nej hospodáriť pri dodržiavaní kritérií dobrej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe“. Zákon v schválenej podobe nedáva nijakú záruku, že sa podarí naplniť tento účel. Kategorizuje a diskriminuje uchádzačov o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, nedáva však záruku, že na pôde budú vykonávať poľnohospodársku výrobu. Predovšetkým však takto deklarovaný účel nepredstavuje legitímny dôvod pre vážny zásah do vlastníckych práv a do slobodného rozhodovania vlastníkov poľnohospodárskej pôdy o vlastnom majetku.


 1. Nezavádzať predkupné právo pre Slovenský pozemkový fond


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 3 vypustiť v § 4 ods. 9.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje, aby Slovenský pozemkový fond získal na dobu 30 dní od zverejnenia ponuky predkupné právo na ponúkaný pozemok. Dôvodová správa nevysvetľuje, prečo by mal mať štátny fond právo nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy, dokonca formou predkupného práva. Uvádza len, že „účelom tohto ustanovenia je vytvoriť pre fond možnosť, ak to bude z hľadiska jeho potrieb a úloh ako aj z hľadiska záujmu na racionálnom usporiadaní vlastníckej a užívacej štruktúry poľnohospodárskych pozemkov opodstatnené (najmä z hľadiska zmien územnoplánovacej dokumentácie), získať vlastníctvo ďalších pozemkov.“. Dokonca sa navrhuje, aby toto „predkupné právo malo vždy prednosť pred ostatnými zákonnými ale aj zmluvnými predkupnými právami s výnimkou zákonom ustanovených predkupných práv orgánov verejnej správy“.

Slovenský pozemkový fond spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov, prenajíma ich, predáva, uspokojuje reštitučné nároky, neexistuje však žiadny legitímny dôvod, pre ktorý by mal tento štátny a zákonom zriadený fond začať poľnohospodárske pozemky nakupovať. V návrhu vidíme nebezpečnú snahu otvoriť dvere zoštátňovaniu poľnohospodárskej pôdy.


 1. Nediskriminovať podnikateľov podľa doby podnikania, ani podľa veku


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 3 vypustiť v § 4 ods. 1 písm. a) a v § 4 ods. 4 vypustiť slová „najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: V prípade zachovania podmienky, že poľnohospodársku pôdu môže nadobudnúť iba osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, navrhujeme, aby zo zákona bolo vypustené ustanovenie, že ju musí vykonávať najmenej tri roky. Na takéto obmedzenie neexistuje žiadny legitímny dôvod. Tieto ustanovenia predstavujú neopodstatnenú diskrimináciu poľnohospodárov podnikajúcich kratšiu dobu ako tri roky. Zákon sa túto diskrimináciu snaží zmierniť prostredníctvom výnimky pre túto podmienku, ktorú poskytuje pre osobu, ktorá je začínajúcim poľnohospodárom (navrhované znenie § 4 ods. 12 a 13). Miesto zrušenia nezmyselného obmedzenia sa tak ďalšia výnimka zo stanovenej podmienky, ktorá bude mať naďalej diskriminačný charakter z hľadiska veku voči osobám, ktoré dovŕšili 40 rokov, keďže začínajúcim poľnohospodárom bude môcť byť iba podnikateľ, ktorý má vek do 40 rokov.


 1. Nediskriminovať poľnohospodárov podľa miesta podnikania


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 3 v § 4 vypustiť odseky 5 až 7.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Zákon zvýhodňuje poľnohospodárov z obce, v ktorej sa nachádza predávaný pozemok, pred poľnohospodármi zo susedných obcí a tých zasa pred inými poľnohospodármi. V prípade, že v zákone ostane zachované prednostné právo poľnohospodárov pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy, nevidíme dôvod, aby títo boli diskriminovaní podľa toho, kde vykonávajú poľnohospodársku výrobu.


 1. Nepredlžovať lehotu povinného zverejňovania ponuky z 15 na 30 dní


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 3 v § 4 ods. 3 slová „30 dní“ nahradiť slovami „15 dní“.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Zákon v súčasnosti ukladá vlastníkovi poľnohospodárskej pôdy povinnosť zverejniť ponuku na jej prevod na dobu najmenej 15 dní. Ministerstvo navrhuje predĺžiť dobu zverejnenia, ktorá obmedzuje vlastníka poľnohospodárskej pôdy pri nakladaní s vlastným majetkom, z 15 na 30 dní. Dôvodová správa to vysvetľuje tým, aby Slovenský pozemkový fond a samostatne hospodáriaci roľníci mohli realizovať svoje predkupné právo, ktoré chce navrhovaná novela zaviesť. Nevidíme žiadny dôvod, prečo by mala byť predlžovaná doba, počas ktorej je súkromný vlastník obmedzovaný disponovať so svojim majetkom. A už vôbec nemožno za legitímny dôvod považovať snahu štátu nadobúdať od súkromných vlastníkov pozemky do svojho vlastníctva alebo určovať, ktorí záujemcovia o nadobudnutie vlastníctva pozemku majú mať prednosť pred inými.


 1. Vyňať darovanie z režimu zákona


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 3 v § 4 vypustiť odsek 8.


Zároveň v § 3 ods. 1 zákona vypustiť slová „alebo bezodplatný prevod“ a slová „a § 628 až 630“.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Zákon sa v súčasnosti vzťahuje nielen na predaj poľnohospodárskych pozemkov, ale aj na ich bezodplatný prevod formou darovania. V prípade zachovania mechanizmov zákona pre odplatný prevod formou predaja navrhujeme, aby sa tento zákon na darovanie nevzťahoval. V prípade, že chce vlastník svoj pozemok niekomu darovať, nie je možné, aby si obdarovaného nevyberal podľa svojho slobodného rozhodnutia, ale podľa výsledkov ponukového konania v registri. V zákone stanovený mechanizmus je technicky nastavený na predaj pozemkov, nie na ich darovanie.


 1. Vyňať pozemky do 10 000 m2 z režimu zákona


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona doplniť nový bod 1 v znení:

„1. V § 2 ods. 2 písm. c) sa číslovka „2 000“ nahrádza číslovkou „10 000“.


Ostatné body sa primerane prečíslujú.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia zákona sa jeho režim nevzťahuje na pozemky menšie ako 2 000 m2. Domnievame sa, že v rámci zjednodušenia podmienok pre vlastníkov menších poľnohospodárskych pozemkov by sa režim zákona nemal vzťahovať na pozemky až do veľkosti 10 000 m2.


 1. Zachovať predkupné právo spoluvlastníkov pozemku


Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 3 v § 4 vypustiť odsek 10.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje, aby si pri prevode poľnohospodárskeho pozemku podľa tohto zákona neuplatňovalo predkupné právo spoluvlastníka pozemku podľa § 140 Občianskeho zákonníka. Podľa nášho názoru neexistuje dôvod ignorovať predkupné právo spoluvlastníka pozemku len z dôvodu, že sa má poľnohospodársky pozemok v režime zákona previesť na poľnohospodára.


 1. Nediskriminovať občanov a firmy z iných krajín EÚ pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy


Navrhujeme upraviť znenie bodov 7 (§ 6) a 8 (§ 6a a § 6b), ako aj ďalších ustanovení zákona tak, aby umožňoval nadobúdať poľnohospodársku pôdu aj fyzickým osobám a právnickým osobám z iných krajín Európskej únie za rovnakých podmienok ako fyzickým osobám a právnickým osobám zo Slovenskej republiky.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Jedným z hlavných dôvodov predloženia návrhu novely zákona sú výhrady Európskej komisie, že zákon diskriminuje investorov z iných členských krajín EÚ, zasahuje do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Európska komisia dokonca už v tejto veci začala voči SR konanie. Ministerstvo však navrhovanou novelou neodstraňuje všetky výhrady zo strany Európskej komisie. Podľa dôvodovej správy Slovenská republika trvá na tom, že ostatné Európskou komisiou napadnuté ustanovenia, t. j. prednosť záujemcu z nižšieho ponukového stupňa a podmienka aspoň trojročného výkonu podnikania v poľnohospodárskej výrobe, nie sú v rozpore s právom EÚ. Takáto zmena je nedostatočná a možno predpokladať, že Európska komisia bude aj po jej schválení pokračovať v konaní voči SR.

V nových paragrafoch 6a a 6b by sa mala zaviesť evidencia poľnohospodárov oprávnených nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku. Za absurdnú možno považovať skutočnosť, že táto evidencia má záujemcom o nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy aspoň čiastočne zjednodušiť vybavovanie administratívnych formalít a byrokratických prekážok, ktoré boli vytvorené práve týmto zákonom a až do jeho schválenia vôbec neexistovali. V tejto súvislosti možno vysloviť pochybnosť, či už existujúci register a navrhovaná evidencia nemajú byť cestou k ďalšiemu rozsiahlejšiemu informačnému systému, ktorý bude financovaný formou ďalšieho predraženého projektu prostredníctvom eurofondov.


 1. Netrestať občanov iných krajín za legislatívu ich krajín


Navrhujeme v čl. I bod 9 v § 7 obmedziť zákaz nadobúdania poľnohospodárskej pôdy iba na štáty, ktoré neumožňujú občanom Slovenskej republiky nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde, nie aj na ďalšie osoby, ktoré majú vzťah k takýmto štátom.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Zákon v § 7 zakazuje nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva štátom, ktorých právny poriadok neumožňuje občanom SR nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde. Okrem samotných štátov sa však zákaz vzťahuje aj na ich občanov, fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom v takomto štáte a podľa navrhovanej novely aj na právnické osoby v ktorých majú také osoby majetkovú účasť. Vo vzťahu k takýmto osobám zákon podľa nášho názoru pôsobí neodôvodnene diskriminačne. Navrhujeme neobmedzovať právo nadobúdať poľnohospodársku pôdu fyzickým a právnickým osobám s výnimkou samotných štátov, ktoré neumožňujú nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy občanom SR.


 1. Nezavádzať nové zásahy do vlastníckeho práva pod zámienkou potravinovej bezpečnosti


Navrhujeme v čl. I bode 9 vypustiť v § 7 ods. 4.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Návrh zákona v § 7 ods. 4 zavádza tzv. objektívny limit, ktorý znamená, že poľnohospodársku pôdu až do vyčerpania celkovej výmery potrebnej na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti budú môcť nadobúdať len v zákone vymedzené subjekty, konkrétne fyzická osoba, samostatne hospodáriaci roľník, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú len fyzické osoby, družstvo, ktorého členmi sú len fyzické osoby, a osoby podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) (spoluvlastník pozemku a blízka osoba). Celkovú výmeru poľnohospodárskej pôdy potrebnú na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti má ustanoviť ministerstvo vyhláškou na päťročné obdobie.

Toto obmedzenie je nejasné, nezrozumiteľné, nie je v dôvodovej správe nijako vysvetlené a neexistuje preň žiadny legitímny dôvod. Predmetné ustanovenie neprimerane zasahuje do vlastníckych práv, a to nie v nevyhnutnej miere, čo vyžaduje ústava. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by zákon mal umožňovať nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy iba vyššie uvedeným typom spoločností s ručením obmedzeným a družstiev a zakazovať nadobúdanie pôdy iným typom právnických osôb (spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkom je aj právnická osoba, družstvo, ktorého členom je aj právnická osoba, akciová spoločnosť, iné typy obchodných spoločností, právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom podnikania, ako občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, právnické osoby registrované v súlade so zákonmi iných krajín).


 1. Nezavádzať majetkový strop pre nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov


Navrhujeme v čl. I bode 9 vypustiť v § 7 odseky 5 a 7.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Návrh zákona v § 7 ods. 5 zavádza majetkový strop (tzv. subjektívny limit) pre nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Zakazuje nadobudnúť poľnohospodársky pozemok osobe, ak celková výmera poľnohospodárskych pozemkov v Slovenskej republike v jej vlastníctve presiahne 3 ha. Pre samostatne hospodáriaceho roľníka bude právo nadobúdať nový poľnohospodársky pozemok limitované vlastníctvom maximálne 300 ha poľnohospodárskych pozemkov a pre právnickú osobu vlastníctvom 700 ha.

Zavedenie majetkového stropu pre nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy nie je v dôvodovej správe nijako vysvetlené a neexistuje preň žiadny legitímny dôvod. Predmetné ustanovenie neprimerane zasahuje do vlastníckych práv, a to nie v nevyhnutnej miere. Ústava SR v čl. 20 ods. 1 uvádza, že „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu“.

Odsekom 7 bude zároveň dochádzať k porušeniu princípu rovnakého zákonného obsahu a ochrany vlastníckeho práva všetkých vlastníkov, pretože obmedzenia podľa odseku 8 sa nebudú vzťahovať na štát, vyššie územné celky, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a podobne. Preto navrhujeme oba odseky z návrhu zákona vypustiť.


 1. Nevyžadovať doklad o nepoberaní platieb za účelom podpory nákupu poľnohospodárskeho pozemku v inom členskom štáte EÚ


Navrhujeme v čl. I bode 7 vypustiť v § 6 ods. 3 písm. c) prílohu č. 9.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Účelom predkladania prílohy č. 9 je podľa dôvodovej snaha „získať informácie o finančnej podpore alebo inak poskytnutej výhode (napr. v úrokových sadzbách pôžičiek) v inom členskom štáte namierenej na podporu nákupu pôdy v zahraničí. Žiadateľ bude mať povinnosť preukazovať, aké platby či benefity z verejných zdrojov poskytované v inom členskom štáte EÚ poberá. Zároveň musí preukázať, že nepoberá takú platbu či výhodu, ktorá je namierená na podporu nákupu pôdy v zahraničí. Ak žiadne z týchto podpôr žiadateľ nepoberá, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie. Pri právnickej osobe je potrebné poskytnúť uvedené informácie a preukázať nepoberanie výhod či platieb na nákup pôdy v cudzine i za právnickú osobu, v ktorej má záujemca o pôdu majetkovú účasť, alebo ktorá je v záujemcovi ovládajúcou osobou. Ak však žiadateľ takú platbu poberá, neustanovuje sa žiadna sankcia, pretože účel predkladanie týchto príloh je len informatívny.“

Toto zdôvodnenie v rámci dôvodovej správy je však v rozpore s navrhovaným znením zákona, ktorý v § 6 ods. 2 stanovuje osobe, ktorá má záujem nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku, povinnosť pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podať žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku okresnému úradu. A uvedená príloha č. 9 je v zmysle § 6 ods. 3 jej povinnou náležitosťou, takže sankciou logicky bude nemožnosť nadobudnutia poľnohospodárskeho pozemku záujemcom pre nesplnenie zákonom stanovenej podmienky.

Snaha predkladateľa zjavne smeruje k obmedzeniu voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa, ktoré sú v Európskej únii zaručené a v záujme ochrany ktorých vedie Európska komisia proti Slovenskej republike príslušné konanie. Ak právo EÚ nezakazuje členským štátom poskytovať finančnú podporu na nákup poľnohospodárskeho pozemku v iných členských štátoch, nemôže vnútroštátna legislatíva zakazovať nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku záujemcom z iných členských štátov EÚ, ktorým bola takáto podpora poskytnutá.


 1. Predĺžiť lehotu na voľný predaj pozemku po neúspešnom ponukovom konaní podľa zákona


Navrhujeme v čl. I bode 3 v § 4 ods. 7 nahradiť slová „do šiestich mesiacov“ slovami „do jedného roka“.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Zákon stanovuje postup vlastníka poľnohospodárskeho pozemku pri jeho predaji, ktorý obmedzuje jeho slobodné rozhodovanie o nakladaní s vlastným majetkom a ukladá mu viaceré administratívne povinnosti. V prípade, že nedôjde k predaju poľnohospodárskeho pozemku na základe zákonom stanoveného ponukového konania, môže vlastník predať svoj pozemok aj inej osobe podľa svojho vlastného rozhodnutia, avšak len do šiestich mesiacov o ukončenia ponukového konania. Navrhujeme predĺžiť túto lehotu na dvojnásobok, aby mal vlastník pozemku po absolvovaní zákonom stanoveného ponukového konania, ktoré neviedlo k výsledku, viac času previesť svoj pozemok na ktorúkoľvek osobu podľa vlastného slobodného rozhodnutia.


 1. Rozšíriť možnosť voľného predaja pozemku o ďalšie prípady


Navrhujeme v čl. I bode 3 v § 4 ods. 1 v písm. d) nahradiť slová „3 ha“ slovami „10 ha“ a doplniť písm. e) v znení:

„e) právnickej osobe, ktorej je predávajúci, osoba podľa písm. b) alebo c) členom alebo spoločníkom“.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


Odôvodnenie: Zákon v § 4 ods. 1 vymedzuje osoby, na ktoré môže vlastník previesť poľnohospodársky pozemok bez zákonom stanoveného ponukového konania. Ide o osobu vykonávajúcu poľnohospodársku výrobu v rovnakej obci najmenej tri roky, spoluvlastníka poľnohospodárskeho pozemku, blízku osobu a príbuzného.

Navrhovaná novela dopĺňa výnimku o fyzickú osobu, ak výmera prevádzaného poľnohospodárskeho pozemku nie je vyššia ako 3 ha. Podľa dôvodovej správy „Prax ukazuje, že prísnosť ponukových postupov sťažuje nadobúdanie pozemkov fyzickými osobami, ktoré obhospodarujú pozemky a využívajú ich na poľnohospodárske účely, avšak nemajú status podnikateľa ani zamestnanca podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe.“

Vzhľadom na uvedené navrhujeme zvýšiť hranicu pre nadobúdanie poľnohospodárskeho pozemku fyzickou osobou z 3 na 10 ha. Ďalej navrhujeme, aby vlastník pozemku nebol viazaný zákonom predpísaným ponukovým konaním ani v prípade, že chce predať poľnohospodársky pozemok právnickej osobe, ktorej je on sám, osobu jemu blízka, alebo spoluvlastník pozemku členom alebo spoločníkom. Cieľom je rozšíriť okruh osôb, ktorým môže vlastník previesť svoj majetok na základe vlastného rozhodnutia bez absolvovania zákonom stanoveného ponukového konania.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk

Richard Ďurana, Hodálova 4, 841 04 Bratislava, richard.durana @ iness.sk

Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 03861, Vrútky, radovan.durana @ iness.sk

Martin Vlachynský, Dominova 3617/12, 92101 Banka, martin.vlachynský @ iness.sk

Slavomíra Salajová, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, salajova @ pubres.sk

Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk

Radovan Kazda, Bodrocká 24, 821 07 Bratislava; radovan.kazda @ odpady-portal.sk

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava; ivankuhn @ivankuhn.sk

Dušan Sloboda, Bučuháza 48, 931 01 Šamorín; dusansloboda @ institute.sk

Roman Frnčo, Uralská 11, 040 12, Košice; roman.frnco @ gmail.com
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS