spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za lacnejší benzín

Touto hromadnou pripomienkou navrhujeme znížiť spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimálnu úroveň stanovenú príslušnou smernicou EÚ.

Ministerstvo financií predkladaným návrhom novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja namiesto podstatného zníženia vysokých sadzieb spotrebných daní navrhuje ponechať ich na súčasných úrovniach pre benzín a naftu s biozložkami resp. zvýšiť ich pre benzín a naftu bez biozložiek.

Minimálne sadzby dane na pohonné látky určuje Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov.

Navrhujeme zavedenie len jednej sadzby dane. Jedna sadzba dane by výrazne znížila náklady najmä štátu na evidenciu a kontrolu dvoch druhov sadzieb.

Kým minimálna sadzba na bezolovnatý benzín je Európskou úniou stanovená na 359 eur na 1000 litrov, na Slovensku je stanovená na úrovniach 514,50 eur resp. 550,52 eur na 1000 litrov. Návrh ministerstva financií hovorí o zachovaní (mikroznížení) sadzby na 514 eur pre palivá obsahujúce biozložku a jej zvýšení na 554 eur na 1000 litrov pre palivá bez biozložky.

Kým minimálna sadzba na motorovú naftu (plynový olej) je Európskou úniou stanovená na 330 eur na 1000 litrov, na Slovensku je stanovená na úrovniach 368 resp. 386,40 eur na 1000 litrov. Návrh ministerstva financií hovorí o zachovaní sadzby 368 eur pre naftu obsahujúcu biozložku a zvýšení sadzby na 394 eur na 1000 litrov pre naftu bez biozložky.

Sadzba spotrebnej dane spoločne so sadzbou DPH ovplyvňuje vo významnej miere ceny benzínov na Slovensku. Dôsledkom je, že aktuálne podľa priemerných cien za jeden liter benzínu zaplatia menej než na Slovensku obyvatelia 10 členských krajín EÚ, pričom sa medzi nimi nachádzajú všetci naši susedia, ktorí sú členmi EÚ (Rakúsko, Česko, Poľsko i Maďarsko).

V prípade nafty, ktorej slovenská sadzba sa tej Európskou úniou minimálne danej nevzďaľuje tak výrazne ako v prípade benzínov, možno tankovať lacnejšie v štyroch krajinách EÚ (medzi nimi je i Poľsko).

Ak by sa znížila sadzba spotrebnej dane na minimálnu úroveň požadovanú EÚ, mohli by sme na Slovensku ušetriť na tankovaní jednej plnej 50-litrovej nádrže približne 10 eur v prípade benzínov a takmer tri eurá v prípade nafty. K takémuto kroku je možné pristúpiť vzhľadom na uplynulý trend zvyšovania rastu daňového zaťaženia. Daňovo odvodové príjmy vzrástli na 31,1 % HDP z úrovne 28,4 % HDP v predkrízových rokoch.

Návrh ministerstva financií nereflektuje adekvátne ekonomickú realitu. Spotrebná daň na benzíny je najvyššia v regióne V4, čo sa prejavuje v pomerne výraznom odklone spotreby do zahraničia. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií hodnotí index konkurencieschopnosti cien palív, v ktorom konštatuje konkurencieschopnú cenu nafty, ale zaostávajúce ceny benzínu. Výsledkom je existencia ekonomickej motivácie čerpať lacnejšie palivá v zahraničí. Spotrebu palív v zahraničí započítava IFP do daňovej medzery, pričom v prípade nafty konštatuje, že tranzit využíva relatívne nízku sadzbu dane na čerpanie práve na Slovensku.

Okrem zníženia sadzieb navrhujeme z návrhu zákona vypustiť ustanovenia, ktoré negatívne zasahujú do podnikateľského prostredia, nerešpektujú prezumpciu neviny a vytvárajú priestor pre svojvoľné rozhodovanie štátnych úradov (možnosť dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia na prijímanie minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu opakovane, alebo povolenia na obchodovanie, alebo povolenia na distribúciu, alebo povolenia na predaj, možnosť obmedziť prístup k elektronickému systému prepráv). V prípade ponechania týchto ustanovení v návrhu zákona navrhujeme ich úpravu tak, aby tieto možnosti boli vymedzené spôsobom, ktorý by obmedzil možnú svojvôľu štátneho úradu (nahradenie rozhodovania úradu rozhodovaním súdu, uplatňovanie obmedzení až po vznesení obvinenia voči podozrivým osobám).Návrh zákona:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/338Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 16. júna 2017.Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Martin Mlýnek, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Richard Ďurana, INESS

Radovan Ďurana, INESS

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Radovan Kazda, vydavateľ energie-portal.sk

Martin Reguli, Nadácia F. A. Hayeka (NFAH)

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka (NFAH)

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Ivan Kuhn, Občianska konzervatívna strana (OKS)Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rezortné číslo: MF/6233/2017-732

Všetky body hromadnej pripomienky sa týkajú článku I návrhu zákona.1a. Znížiť sadzby spotrebnej dane na motorové palivá na minimálne úrovne požadované smernicou EÚ (k bodom 4 a 5 článku I)

Navrhujeme, aby znenie § 6 ods. 1 písm. a) a písmeno d) bolo nasledovné:

„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49

359 eur/1 000 l,“.

„d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19

330 eur/1 000 l,“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.Odôvodnenie:

Uvedené sadzby predstavujú minimálne úrovne stanovené Smernicou Rady č. 2003/96/EC z 27. októbra 2003. Slovensko tieto minimálne úrovne na základe vlastného rozhodnutia, najmä v prípade benzínov, vo významnej miere prekračuje. To má negatívne dopady na domácnosti aj podnikateľský sektor.1b. Znížiť sadzby spotrebnej dane na benzín (k bodom 4 a 5 článku I) na úroveň priemeru sadzieb regiónu V3 (V4 bez Slovenska)

V prípade neakceptovania bodu č. 1a hromadnej pripomienky navrhujeme, aby znenie § 6 ods. 1 písm. a) a písmeno d) bolo nasledovné:

„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49

426 eur/1 000 l,“.

„d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19

368 eur/1 000 l,“.Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

V prípade neakceptovania bodu č. 1a hromadnej pripomienky, teda návrhu na zníženie spotrebnej dane z palív na minimálnu úroveň požadovanú legislatívou EÚ (Alternatíva 1), navrhujeme, aby boli sadzby benzínu znížené na priemer regiónu V3 (V4 bez Slovenska), čo v prípade benzínu predstavuje sadzbu na úrovni 426 eur, pričom sadzba za naftu by bola ponechaná na súčasnej úrovni (priemer V3 je 375 eur).

Podľa statických prepočtov na základe údajov o spotrebe palív za rok 2015 by Alternatíva 1 znamenala výpadok verejných financií v objeme 109 mil. eur a Alternatíva 2 výpadok 62 mil. eur. Ak by sme však do týchto prepočtov zahrnuli dynamický pohľad, to znamená návrat „benzínovej“ spotreby na Slovensko, výpadok by bol podstatne nižší. Efektívnejšia práca Finančnej správy vo vymáhaní daňových nedoplatkov a predchádzanie daňových podvodov by mohla v konečnom dôsledku eliminovať prípadný výpadok, keďže daňová medzera je dnes odhadovaná na 234-269 mil. eur.2. Nezaviesť možnosť svojvoľne obmedziť prístup k elektronickému systému (k bodu 31 článku I)

Navrhujeme v článku I vypustiť bod 31.Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Navrhujeme vypustiť z návrhu zákona ustanovenie, ktoré by malo umožniť Kriminálnemu úradu finančnej správy pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcov a registrovanému odosielateľovi, ak sú tieto osoby podozrivé zo spáchania trestného činu súvisiaceho s porušením daňových predpisov. Toto ustanovenie nerešpektuje princíp prezumpcie neviny a vytvára priestor pre svojvoľné rozhodovanie štátneho úradu.3. Stanoviť prísnejšie pravidlá pre možnosť obmedzenia prístupu k elektronickému systému (k bodu 31 článku I)

V prípade neakceptovania bodu č. 2 hromadnej pripomienky navrhujeme, aby v článku I bod 31 znel:

31. V § 24a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému, 6c) osobe podľa odseku 1 môže na návrh Kriminálneho úradu finančnej správy aj súd, ak je táto osoba obvinená zo spáchania trestného činu súvisiaceho s porušením daňových predpisov. Súd je povinný postupovať pri pozastavení prístupu do elektronického systému, 6c) podľa odsekov 2 a 3 rovnako ako colný úrad a bezodkladne informovať colný úrad o pozastavení prístupu do elektronického systému 6c) a o jeho ukončení.“.Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

V prípade neakceptovania bodu č. 2 hromadnej pripomienky, navrhujeme, aby možnosť dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv bola vymedzená spôsobom, ktorý by obmedzil možnú svojvôľu štátneho úradu. Predpokladom na pozastavenie prístupu by bolo až vznesenie obvinenia voči príslušnej osobe, nielen existencia podozrenia zo spáchania trestného činu. Ďalej navrhujeme, aby o obmedzení prístupu nerozhodoval Kriminálny úrad finančnej správy, ale na jeho návrh súd.4. Nezaviesť možnosť pozastaviť uplatňovanie povolenia (k bodu 39 článku I)

Navrhujeme v článku I vypustiť bod 39.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Navrhujeme vypustiť z návrhu zákona ustanovenie, ktoré umožní Kriminálnemu úradu finančnej správy dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia na prijímanie minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu opakovane, alebo povolenia na obchodovanie, alebo povolenia na distribúciu, alebo povolenia na predaj (ďalej len „pozastavenie uplatňovania povolenia“), ak je táto osoba podozrivá zo spáchania trestného činu súvisiaceho s porušením daňových predpisov. Toto ustanovenie nerešpektuje princíp prezumpcie neviny a vytvára priestor pre svojvoľné rozhodovanie štátneho úradu. Toto ustanovenie bude mať negatívne dopady na podnikateľské prostredie. Pozastavenie platnosti povolenia na prevádzkovanie daňového skladu bude mať za následok zastavenie výrobného procesu v podnikoch na výrobu minerálneho oleja a k následnému vzniku finančných strát a poškodeniu dobrého mena podniku.5. Stanoviť prísnejšie pravidlá pre možnosť pozastaviť uplatňovanie povolenia (k bodu 39 článku I)

V prípade neakceptovania bodu č. 4 hromadnej pripomienky navrhujeme, aby v článku I bod 39 znel:

39. Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25c

Pozastavenie uplatňovania povolenia

(1) Súd môže na návrh Kriminálneho úradu finančnej správy osobe podľa § 21, 25, 25a, 25b ods. 1 alebo 4 dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia na prijímanie minerálneho oleja v pozastavení dane z iné členského štátu opakovane, alebo povolenia na obchodovanie, alebo povolenia na distribúciu, alebo povolenia na predaj (ďalej len „pozastavenie uplatňovania povolenia“), ak je táto osoba obvinená zo spáchania trestného činu súvisiaceho s porušením daňových predpisov. Súd v rozhodnutí o pozastavení uplatňovania povolenia uvedenie dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal. Súd je povinný informovať colný úrad o pozastavení uplatňovania povolenia.

(2) Súd môže osobe podľa § 21, 25, 25a, 25b ods. 1 alebo 4 pozastaviť uplatňovanie povolenia na obdobie najviac 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o pozastavení uplatňovania povolenia. V odôvodnených prípadoch môže súd na návrh Kriminálneho úradu finančnej správy predĺžiť pozastavenie uplatňovania povolenia na 120 dní. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o pozastavení uplatňovania povolenia je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.

(3) Ak pominú dôvody, na základe ktorých Kriminálny úrad finančnej správy navrhol súdu rozhodnúť o pozastavení uplatňovania povolenia osobe podľa § 21, 25, 25a, 25b ods. 1 alebo 4, je povinný o tejto skutočnosti informovať túto osobu a colný úrad. Dňom doručenia oznámenia Kriminálneho úradu finančnej správy o ukončení pozastavenia uplatňovania povolenia môže osoba podľa § 21, 25, 25a, 25b ods. 1 alebo 4 vykonávať svoju činnosť. Na návrh osoby podľa § 21, 25, 25a, 25b ods. 1 alebo 4 môže o pominutí dôvodov pozastavenia uplatňovania povolenia a o jeho ukončení rozhodnúť súd.“.Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

V prípade neakceptovania bodu č. 4 hromadnej pripomienky, navrhujeme, aby možnosť dočasného pozastavenie uplatňovania povolenia bola vymedzená spôsobom, ktorý by obmedzil možnú svojvôľu štátneho úradu. Predpokladom na pozastavenie uplatňovania povolenia by bolo až vznesenie obvinenia voči príslušnej osobe, nielen existencia podozrenia zo spáchania trestného činu. Ďalej navrhujeme, aby o dočasnom pozastavení uplatňovania povolenia nerozhodoval Kriminálny úrad finančnej správy, ale na jeho návrh súd. Súd by nemal povinnosť pozastaviť uplatňovanie povolenia, ale rozhodoval by o ňom na základe dôvodov uvedených v návrhu Kriminálneho úradu finančnej správy. V prípade pominutia dôvodov pre pozastavenie uplatňovania povolenia by o ukončení pozastavenia mohol rozhodnúť samotný Kriminálny úrad finančnej správy. V prípade, žeby pominuli dôvody pre pozastavenie uplatňovania povolenia a pozastavenie by nebolo ukončené Kriminálnym úradom finančnej správy, mohol by o jeho ukončení rozhodnúť na návrh dotknutej osoby súd.Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk

Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk

Martin Mlýnek, Drobného 1, 841 01 Bratislava, martinmlynek @ gmail.com

Richard Ďurana, Hodálova 4, 841 04 Bratislava, richard.durana @ iness.sk

Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 03861, Vrútky, radovan.durana @ iness.sk

Peter Gonda, Tupého 51B, 83101 Bratislava, petergonda @ institute.sk

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
DopravaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS