spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za slobodu v písaní

Ministerstvo školstva schválilo 11.5.2017 dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu. Od 1.9.2017 zavádza presne definovaný tvar písaného písma, ktorým sa v škole učia deti písať v prvom ročníku. Tento tvar potom musí povinne každý zvládnuť, hoci žiak, jeho učiteľ i jeho rodič by vo výučbe radšej uprednostnili iné bežne používané tvary rukopisného písma. Touto reguláciou sa Slovensko vracia 85 rokov dozadu, do roku 1932, kedy naposledy existovala takáto záväzná úprava tvarov písma. A dokonca aj tvary písma sa takmer zhodujú s tými, ktoré predpisuje ministerstvo od septembra. Zavedením tejto regulácie utrpia žiaci desiatok škôl, ktoré už používajú zjednodušené písmo Comenia Script. Toto písmo je overené v Českej republike a učitelia, rodičia i žiaci v Česku i na Slovensku s ním majú výborné skúsenosti. (Viac o vzniknutej situácii si prečítajte v blogu na stránkach Denníka N.) Ministerstvo na zavedenie novej regulácie neuviedlo ani jeden relevantný dôvod, ktorý by vzápätí nebol vyvrátený alebo spochybnený. Zmenu sa snaží bagatelizovať, alebo celkom poprieť. Preto sa obraciame sa na Ministerstvo školstva s petíciou, v ktorej žiadame, aby aj do budúcnosti garantovalo žiakom, ich rodičom a učiteľom slobodu voľby písma, ktorú mali doteraz. Prosíme, podporte túto petíciu.


Petícia

My, podpísaní občania, nesúhlasíme so zmenou Štátneho vzdelávacieho programu, ktorou sa pre všetkých žiakov 1. ročníka ZŠ zavádzajú presne definované tvary písma, a to podľa 85 rokov starej predlohy. Žiadame, aby bola zachovaná možnosť používať modernejšie tvary písma, bez nutnosti učiť sa staršie tvary.

Žiadame Ministerstvo školstva, mládeže a vedy SR (ďalej v texte len: Ministerstvo), a osobitne Ministra školstva mládeže a vedy SR pána Petra Plavčana o zrušenie tej časti Dodatku č. 1 schváleného dňa 11.5.2017 pod číslom 2017-7449/20017:1-10A0, ktorou sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (platný od 1.9.2015), s účinnosťou od 1.9.2017(ďalej v texte len: Dodatok). Žiadame, aby Dodatok v bodoch 4., 5. a 6., vrátane prílohy č. 1, bol zrušený ešte pred nadobudnutím účinnosti.

Petíciou sa domáhame ochrany verejného záujmu, ktorým je zachovanie princípov výchovy a vzdelávania, ako ich definuje Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v §3, písm. c), h), i) a l):

 • princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,

 • princíp slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

 • princíp zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja,

 • princíp integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície.

Spoločným záujmom osôb podporujúcich túto petíciu je zachovanie možnosti voľby tvarov písaného písma. Našim cieľom nie je plošné a pre všetkých povinné nahradenie vzorov písma uvedených v Dodatku inými záväznými vzormi. Naším cieľom je akceptácia viacerých foriem písaného písma (okrem písma v Dodatku napr. písmo Comenia Script), ktorými je možné naplniť literu štátneho vzdelávacieho programu.


Petičný výbor:

Lucie Cesarová, Helsinská 21A, 036 01 Martin, rodič

Andrea Cinegová, Kazanská 8772/41, 821 07 Bratislava, učiteľka

Juraj Droppa, Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica, zriaďovateľ školy

Anna Chlupíková, Ul. Fr. Kráľa 108/9, 972 71 Nováky, riaditeľka školy

Martin Kríž, Svätoplukova 2663/4, 902 01 Pezinok, rodič a pedagóg

Marcela Lášticová, Cukrovarská 758/4, 926 01 Sereď, rodič

Marta Paligová, Okružná 84, 071 01 Michalovce, učiteľka


Zástupca poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

Martin Kríž, Svätoplukova 2663/4, 902 01 PezinokStiahnite si petičný hárok na vytlačenie (formát pdf – tlačte obojstranne):
Petícia za slobodu v písaníPetíciu ďalej podporili:

Andrej Balážik, o.z. The Last Corporation, Bratislava

Roman Baranovič, riaditeľ školy, Bratislava

Alexander Bárta, herec, Bratislava

Daniel Bútora, manažér škôl, Bratislava

Marián Damankoš, riaditeľ školy, Prešov

Vladimír Dočkal, detský psychológ, Bratislava

Ján Gottweis, občan, Bratislava

Peter Halák, riaditeľ n.o. Indícia a podpredseda Mestskej školskej rady, Bratislava

Zuzana Herbrychová, učiteľka a matka, Martin

Pavol Janoško, vedúci katedry PdF UK, Trenčianska Teplá

Ivan Ježík, Voices, Trenčín

Ivan Kalaš, univerzitný profesor, Bratislava

Katarína Kalašová, Asociácia Učiace sa slovensko, o.z., Bratislava

Marek Kmeť, mentor, Košice

Jana Konturová, riaditeľka školy, Bošany

Matúš Kováčik, Naučmesa.sk, Bratislava

Viera Krajčovičová, o.z. domáce vzdelávanie, Igram

Martin Kuruc, výskumný pracovník PdF UK, Bratislava

Katarína Martiňáková, riaditeľka školy, Košice

Norbert Maur, Nadácia Pontis, Bratislava

Henrieta Mičkovicová, herečka, Bratislava

Zuzana Michalíková, InkluCiTy, Bratislava

Dana Palacková, manažérka a matka, Senec

Slavomír Pavolko, riaditeľ školy, Michalovce

Štefan Porubský, dekan PdF UMB, Banská Bystrica

Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR, Bratislava

Lucia Rosáková, InkluCiTy, Veľký Grob

Kamil Sládek, manažér, Bratislava

Mária Smreková, riaditeľka školy, Bratislava

Dana Spurná, prekladateľka, Bratislava

Peter Ščigulinský, Slobodaučenia.sk, Bratislava

Anna Thomková, riaditeľka školy, Martin

Mária Tóthová Šimčáková, psychologička, Bratislava

Kristína Uhlíková, učiteľka, Bratislava

Ľubica Voľanská, etnologička SAV, Bratislava


Podrobné zdôvodnenie Petície za slobodu v písaní

Dodatok ohrozuje verejný záujem definovaný v Zákone 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní nasledovným spôsobom:

 1. §3, písm. i - Princíp zdokonaľovania výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja.

 1. Záväzné tvary písma neboli doteraz súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu a poslednou všeobecne záväznou normou v tejto oblasti bol Výnos Ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 7.12.1932. Tento Výnos predpisoval tvary písma, ktoré iba s drobnými obmenami chce Ministerstvo zaviesť ako pre každé dieťa záväzný vzor aj od 1.9.2017. Pritom odborníci na didaktiku písania už od 90-ych rokov minulého storočia upozorňujú na potrebu zjednodušenia tvarov písaného písma.

 2. Ministerstvo ďalej zavádza v Dodatku nový, vo vede doteraz nedefinovaný pojem “spojitého” písma.

 3. Ministerstvo ignoruje výsledky overovania používania písma Comenia Script v Českej republike v období od 1.9.2010 do 30.6.2012, ktorého záverom je odporúčanie, aby písmo Comenia Script bolo v školách využívané ako alternatíva k obvyklému písanému písmu.

 4. Napokon Ministerstvo ignoruje výsledky experimentáleho overovania schváleného rozhodnutím Ministerstva školstva č. 2013-5884/39311:6-921 z 21. augusta 2013 (gestor Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Pedagogická fakulta UK Bratislava), kde sa v záverečnej správe na str. 31 a 32 píše: “Rovnako veľmi pozitívne hodnotíme zavedenie nového typu písma (Comenia Script), ktoré sa deti v prvom ročníku učili. Vo všetkých testovacích úlohách, kde sa od detí žiadala písomná odpoveď deti z experimentálnej skupiny podali lepší výkon ako deti z kontrolnej skupiny Môžeme teda konštatovať, že nespojitý typ písma deti nijak neznevýhodňuje pri písaní diktátov alebo slohu. Práve naopak, vďaka tomu, že v experimentálnych triedach venovali menej času nácviku písma a bolo viac priestoru na prácu s porozumením a produkciou naratív a na prácu s ortografickými aspektmi slovenského jazyka, deti z experimentálnej skupiny sú lepšie v pravopise a ich spontánna písomná produkcia je obsahovo bohatšia a lepšie štruktúrovaná.”

 1. §3, písm. l - Princíp integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície.

 1. Ministerstvo nezobralo do úvahy výsledky overovania písma Comenia Script v Českej republike, s ktorou máme prinajmenšom od vyššie citovanej regulácie z roku 1932 spoločnú tradíciu a podobné skúsenosti.

 2. Ministerstvo nezobralo do úvahy fakt, že tvary písma z roku 1932, ani v mierne upravenej forme z roku 2017, nie sú dobre čitateľné pre obyvateľov väčšiny krajín európskeho vzdelávacieho priestoru, čo potvrdzujú skúsenosti občanov SR, ktorí študujú alebo pracujú v krajinách EÚ, ako aj skúsenosti zahraničných lektorov, ktorí vyučujú na školách v SR.

 3. Ministerstvo nezobralo na zreteľ ani každodennú skúsenosť občanov SR, ktorí pri kontakte s orgánmi štátnej správy čítajú vo formulároch a tlačivách poučenie “vyplňte paličkovým písmom”. Vzory tohto písma sú súčasťou niektorých tlačív. Tieto vzory sú podstatne odlišné od vzorov v Dodatku. Nie je nám známy ani jeden formulár, ktorý by obsahoval poučenie “vyplňte spojitým písaným písmom”, prípadne vzory písma ako ich vidíme v Dodatku. Vypĺňanie formulárov tvarmi písmen pripomínajúcimi tlačené písmo sa stalo tradíciou aj vtedy, ak formulár žiadne poučenie neobsahuje. Je nepochopiteľné, že ústredný orgán štátnej správy nariadi deťom učiť sa v škole tvary písmen, ktoré potom iné orgány štátnej správy neakceptujú vo svojich formulároch.

 1. §3, písm. h - Princíp slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 1. Na Slovensku dnes existujú školy, kde sa žiaci učia písať iba Comenia Script na základe súhlasu rodičov i učiteľov. Z hľadiska dnes účinného Štátneho vzdelávacieho programu je to možné. Prijatím Dodatku bude týmto rodičom, ich deťom a učiteľom škôl obmedzené právo slobodne si voliť vzdelávanie; na očakávania a predpoklady detí sa tu neprihliada.

 2. Dodatok nerešpektuje existujúce možnosti našej vzdelávacej sústavy. Ignoruje fakt, že na Slovensku je viac ako 400 učiteľov, ktorí absolvovali vzdelávanie na vyučovanie Comenia Script, nerešpektuje ani fakt, že existujú pracovné zošity a iné vzdelávacie médiá na výučbu Comenia Script, ktoré si školy nakúpili, a to aj na budúci školský rok, na základe vyjadrenej vôle rodičov pri zápise detí do prvého ročníka.


 1. §3, písm. c - Princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie.

 1. Všetci žiaci budú musieť používať rovnaké tvary písma, bez zohľadnenia ich individuálnych pisateľských a osobnostných tendencií - pričom Comenia Script existuje vo viacerých variáciách, ktoré tieto tendencie umožňujú zohľadniť.

 2. Ľaváci budú mať aj naďalej sťažené písanie, nebudú sa môcť rozhodnúť pre Comenia Script, ktorý má verziu aj pre ľavákov.

 3. Deti s dysgrafiou nebudú môcť používať zjednodušené tvary písma, čím pre nich budujeme nebezpečnú vzdelávaciu bariéru.


Na záver poukazujeme na to, že Ministerstvo prijalo Dodatok bez akejkoľvek diskusie, bez možnosti pripraviť sa na zmenu vopred, bez akejkoľvek opory v serióznom výskume (ba dokonca v rozpore s existujúcimi výskumami), bez uvedenia jediného relevantného argumentu. Jediné zdôvodnenie, ktoré zaznelo a nebolo spochybnené, je požiadavka na jednotné písmo v Testovaní 5 a v Testovaní 9. Táto požiadavka však nemá oporu v legislatíve, v odbornej verejnosti a ani v zdravom rozume. Takáto svojvôľa v rozhodovaní nie je obvyklá v demokratických právnych štátoch, akým Slovenská republika podľa svojej Ústavy je.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS