spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe

Podporte hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe k návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov tzv. staro dôchodcom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do  mimorezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov tzv. staro dôchodcom (z dôvodu uplatňovania vysokej miery solidarity) vypočítaných podľa predpisov účinných pred 1. 1. 2004.

Návrh zákona ale nerieši skupinu tzv. staro dôchodcov z osobitného systému sociálneho poistenia, resp. v prípade schválenia tohto návrhu by suma dôchodku tejto skupiny osôb nebola (napr. v MV SR) zvýšená žiadnemu z nich.

Naša pripomienka smeruje k tomu, aby sa zvýšenie sumy starobných dôchodkov tzv. staro dôchodcov primerane vzťahovalo aj na staro dôchodcov z osobitného systému dôchodkového poistenia.

Hromadná pripomienka APVV k návrhu zákona o sociálnom poistení, ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov tzv. staro je zverejnená na Portáli právnych predpisov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104.

Celé znenie hromadnej pripomienky si môžete stiahnuť Tu.

Do 8. marca 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Zástupcovia verejnosti:
JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVVAsociácia policajtov vo výslužbe
040 01 Košice, Kuzmányho 8, poštová adresa: P. O. Box 2, 040 22 Košice 22

Hromadná pripomienka verejnosti k novele zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do  mimorezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnom poistení“), ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov (z dôvodu uplatňovania vysokej miery solidarity) vypočítaných podľa predpisov účinných pred 1. 1. 2004 tzv. staro dôchodcom. Návrh zákona ale nerieši skupinu tzv. staro dôchodcov z osobitného systému sociálneho poistenia, resp. v prípade schválenia tohto návrhu by suma dôchodku tejto skupiny osôb nebola (napr. v MV SR) zvýšená žiadnemu z nich. Návrh zákona je uvedený na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/104.

Z niektorých informácii zverejnených v predkladaných dokumentoch v návrhu doplnenia zákona o sociálnom poistení (napr. Príloha 2 Analýza vplyvov Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, ukazovateľ - vplyv na ostatné útvary sociálneho zabezpečenia je v odkaze uvedené, že  „Z dôvodu nízkeho počtu dotknutých osôb v ostatných  útvaroch sociálneho zabezpečenia, v prípade ktorých sa počet dotknutých osôb odhaduje na úrovni cca 10 osôb,  neboli tieto výdavky v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy kvantifikované, nakoľko ich celkový finančný vplyv na verejné financie je zanedbateľný“ je možné predpokladať, že tento návrh doplnenia zákona sa vzťahuje aj na poberateľov starobných dôchodkov, ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky (§ 125 zákona č.328/2002 Z. z.. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V návrhu doplnenia zákona, ale ani v ostatných „sprievodných“ dokumentoch táto skupina poistencov – poberateľov starobných dôchodkov nie je uvedená a absentuje aj návrh spôsobu prepočítavania takýchto starobných dôchodkov s prihliadnutím na odlišnosti osobitného systému od všeobecného systému dôchodkového poistenia. Navrhovaný spôsob prepočítavania starobných dôchodkov uvedený v návrhu sa prakticky nebude vzťahovať ani na jedného staro dôchodcu, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, ktorý sa v súčasnosti „považuje“ za výsluhový dôchodok. Vzhľadom na uvedené a aj napriek tomu, že nejde o veľkú skupinu osôb (napr. v prípade policajtov asi o 1400) mal návrh predkladaného zákona riešiť osobitne aj tieto skupiny osôb nakoľko najmä spôsob výpočtu a krátenia sumy týchto  priznaných starobných dôchodkov bol odlišný ako vo všeobecnom systéme.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné do návrhu zákona na doplnenie zákona o sociálnom poistení „zapracovať“ aj túto skupinu staro dôchodcov a to s prihliadnutím na špecifiká osobitného systému sociálneho poistenia alebo riešiť túto skupinu staro dôchodcov samostatným zákonom tak ako napr. v roku 2006 (Zákon č. 586/2006 Z. z. - Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006) a návrh na paragrafové znenie takého zákona predkladáme v prílohe.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú*. V prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice, 100_prezident@sociaciapolicajtov.sk.    Návrh

ZÁKON
z ........................... 2017,
o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2018

    Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1) Výsluhové dôchodky príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov a príslušníkov ozbrojených síl1) sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o
a) 0,15 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998,
b) 0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002.

§ 2
Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných do 30. júna 2002 sa zvyšujú o 1 % .

§ 3
(1) Základom na zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa § 1 a vdoveckých výsluhových dôchodkov podľa § 2 je mesačná suma dôchodku, na ktorú má poberateľ nárok k 30. júnu 2018.
(2) Výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, ktoré sú vyplácané ako čiastkové výsluhové dôchodky podľa medzinárodnej zmluvy2) sa zvyšujú o sumu, ktorá by patrila k takémuto dôchodku pred určením čiastky zodpovedajúcej zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine, zníženej o pomernú čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine.
(3) Zvýšenie dôchodkov sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí a tvorí s ním jeden celok.

§ 4
(1) Dôchodky sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 1. júli 2018.
(2) Doplatok zvýšenia dôchodkov podľa § 1 a 2 sa poukáže poberateľom najneskôr do 30. septembra 2018.

§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Poznámky pod čiarou
1) § 2 ods. 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/1994 Z. z.).POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS