spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k zákonu o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Dôsledky sú pre spoločnosť zlé: od nemožnosti rodičov pracovne sa uplatniť až po horšie sociálne zručnosti detí, ktoré sa prejavia na základnej škole. Tento problém si všíma aj programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020, ktoré hovorí: „[vláda] vytvorí postupne podmienky na to, aby sa Slovenská republika priblížila čo najviac k 100 % zaškolenosti detí v materských školách od štyroch rokov veku“ ako i „[vláda] podporí rozšírenie dostupnosti predškolského vzdelávania“.

V súčasnosti používané nástroja na dosiahnutie tohto cieľa nie sú systémové. Nárazové dotovanie detských kútikov jednak nerieši dlhodobú a plošnú nedostupnosť materských škôl a je určené na detské kútiky, v ktorých absentuje výchovno-vzdelávací prvok v zmysle §28 školského zákona.

Preto predkladáme hromadnú pripomienku, ktorá čiastočne prispeje k splneniu cieľov kladených v programovom vyhlásení vlády SR tak, aby naozaj každé dieťa od štyroch rokov veku malo naozaj svoje miesto v materskej škole.

Hromadná pripomienka verejnosti k zákonu č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení


(Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/954).


1: v novelizácii v bode 2. sa slovné spojenie „majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky“ mení na „majú najviac dva roky pred plnením povinnej školskej dochádzky“.

zdôvodnenie: tento odsek definuje príspevok zo strany štátu na financovanie detí v materských školách. Žiadame znížiť vekovú hranicu z 5 rokov na 4 roky a zosúladiť tak legislatívu s programovým vyhlásením vlády SR.


2: v zákone 597/2003 sa § 6b, odsek (2) mení nasledovne:
„(2) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu je vo výške 2,5 násobku sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa za každý mesiac pobytu dieťaťa v materskej škole.“

zdôvodnenie: uvádzaná suma zreálňuje náklady materských škôl na jedno dieťa. V súčasnosti je príspevok okolo 14€ na mesiac, ktorý naozaj nemožno považovať za dostačujúci na to, aby reálne pokrylo starostlivosť o deti.


3: ruší sa § 6b (5), § 8b (1) a) 7. a 8., § 8b (1) c) 9. zákona

zdôvodnenie: rozpočtovanie prostriedkov na jednotlivé aktivity je zbytočne byrokraticky náročné a hlavne zbytočné.


4: v Zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa § 3 písmeno a) mení z „bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky“ na
„bezplatnosti vzdelania v materských školách dva roky pred plnením povinnej školskej dochádzky“

zdôvodnenie: ak má vláda SR ambíciu dosiahnuť 100% zaškolenosť detí v materských školách od štyroch rokov veku, je nevyhnutné, aby toto vzdelávanie bolo bezplatné.


5: v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. prílohe číslo 3. v tabuľke 1. Hodnoty koeficientov – riadok s indexom j číslo 3 subjekt textu zmeniť na „dieťa materskej školy vo veku do dvoch rokov pred povinnou školskou dochádzkou“

zdôvodnenie: táto zmena odstraňuje vzniknutú duplicitnosť financovania materských škôl pre deti od 4 rokov.Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.


zástupca verejnosti:
Michal Páleník, Povraznícka 11, 811 07 Bratislava


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Školstvo
VzdelávanieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS