spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list na podporu školských knižníc

My, dolupodpísaní riaditelia základných škôl, učitelia vo funkcii školských knihovníkov, učitelia, rodičia, školskí profesionálni knihovníci, spisovatelia, knihovníci obecných knižníc, zriaďovatelia škôl, kultúrna a odborná verejnosť sa týmto otvoreným listom obraciame na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s výzvou na uskutočnenie efektívnych krokov pre záchranu a zveľadenie školských knižníc.

Ak má byť školská knižnica efektívna, musí sa stať moderným informačným, študijným, multimediálnym, komunikačným a kultúrnym centrom školy. Žiaľ, v čase zlej situácie v oblasti čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov je stav školských knižníc na Slovensku neadekvátny dobe a potrebám školstva, mnohé zanikajú a prežívajúce knižnice nemôžu efektívne plniť svoju funkciu.

Niekoľko údajov o súčasnom stave školských knižníc:


Existencia šk. knižníc

 • Rok 2011 - šk. knižnicu má 58 % škôl, rok 2015 - šk. knižnicu má 49 % škôl. Medzi rokmi 2011 - 2015 zaniklo 361 šk. knižníc, vôbec nemá šk. knižnicu 51 % škôl.

Vybavenie existujúcich šk. knižníc v r. 2015

 • v existujúcich šk. knižniciach nevyčlenilo na mzdu knihovníkov žiadne prostriedky 82 % škôl,
 • ani jednu knihu alebo jediný časopis nekúpilo do fondu 44 % škôl,
 • na školskú knižnicu nevyčlenilo v rozpočte ani jedno euro 37 % škôl,
 • v 50 % škôl sú otvorené 1 max. 2 hodiny týždenne,
 • 97 % školských knihovníkov nemá knihovnícke vzdelanie


Túto situáciu musíme zmeniť.

V dobe, keď hľadáme cesty k zlepšovaniu výsledkov slovenského školstva, je nevyhnutné zodpovedať na tieto kľúčové otázky týkajúce sa školských knižníc:

 • Budú školské knižnice kvalitne fungovať aj bez platených knihovníkov? Môžu školské knižnice fungovať bez nákupu kníh do fondu? Ako riešiť zastaranosť fondu a jeho mimoriadne pomalú obmenu? Je v normatíve na žiaka dostatok finančných prostriedkov aj na financovanie knižníc? Ak nie, ako to zmeniť?
 • Smerujú aktívne školské knižnice k tomu, aby sa stali modernými informačnými a kultúrnymi centrami škôl? Vedia pracovníci knižníc, ako reálne premeniť školskú knižnicu zo „skladu mimočítankovej literatúry“ na moderné informačné, multimediálne a komunikačné centrá škôl?
 • Akým spôsobom riešiť katastrofálnu situáciu so vzdelaním školských knihovníkov? Kto, kedy a ako môže učiť školských knihovníkov reálne, prakticky a kvalitne zvládnuť moderné metódy práce školského knihovníka?
 • Je súčasná enormná byrokratická záťaž knihovníkov, nadiktovaná legislatívou o knižniciach, únosná? Nespôsobuje aj tento fakt preťaženia pracovníkov knižníc štatistikami zánik školských knižníc? Ak áno, ako túto záťaž odbúrať?
 • Čo urobíme s viac ako polovicou škôl na Slovensku, ktoré nemajú školskú knižnicu? Existuje vízia, ako zriadiť či obnoviť školské knižnice na školách, kde nie sú?


ZÁLEŽÍ NÁM NA DEŤOCH A ICH VZDELANÍ

 • Chceme zlepšiť študijné výsledky žiakov, budovať ich zručnosti, morálne postoje, rozvíjať ich schopnosti tak, ako je to bežné v iných moderných krajinách 21. storočia. Ak máme v školách reálne rozvíjať vzťah žiakov k informáciám, k ich kritickému mysleniu a budovať ich kultúru prejavu, nie je možné to robiť bez systematickej podpory budovania školských knižníc ako integrálneho jadra vzdelávacích inštitúcií s plnou metodickou, odbornou a finančnou podporou.
 • Oceňujeme iniciatívu p. štátneho tajomníka Petra Krajňáka pri organizovaní neformálneho Okrúhleho stola ku školským knižniciam. Z diskusie vyplynulo, že nastolené kľúčové problémy školských knižníc nie je možné vyriešiť v neformálnom kruhu,


PRETO ŽIADAME MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, ABY:

1. v 1. štvrťroku 2017  bola ustanovená pracovná skupinu pri MŠVVaŠ SR, ktorá

a) sformuluje realistickú víziu školských knižníc a návrh stratégie rozvoja tejto siete
b) bude pravidelne dvakrát ročne vyhodnocovať plnenie cieľov tejto vízie a stratégie

2. sa zmenil systém práce Slovenskej pedagogickej knižnice v oblasti metodiky školských knižníc tak, aby

a) bola významne posilnená metodická podpora budovania knižníc ako funkčných nástrojov budovania čitateľskej gramotnosti
b) bola v komunikácii so školami výrazne potlačená administratívna a štatistická stránka, a naopak, aby do popredia vystúpila rozvojová stránka činnosti SPgK ako metodického orgánu vo vzťahu ku školským knižniciam

3. čo najskôr bolo vyriešené financovanie školských knižníc - nákup knižného fondu, materiálneho zabezpečenia a mzdových prostriedkov na školských knihovníkov účelovo viazanými finančnými prostriedkami.

4. čo najskôr bolo vyriešené postavenie školského knihovníka v kariérnom systéme pedagogických pracovníkov.

5. sa naše požiadavky riešili urýchlene a zároveň, aby sa budovanie a rozvoj školských knižníc stali súčasťou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti regionálneho školstva Učiace sa Slovensko.


Signatári

Daniel Hevier, spisovateľ, Bratislava
Gabriela Futová, spisovateľka pre deti a knihovníčka, Prešov
Dado Nagy, moderátor a literárny publicista , Bratislava
Janette Maziniová Motlová, zakladateľka n.o. Od emócií k poznaniu, spisovateľka, Bratislava
Daniel Pastirčák, spisovateľ, Bratislava
Michal Hvorecký, spisovateľ, prekladateľ, vedie nemeckú knižnicu v Goetheho inštitúte v Bratislave
Peter Bero, Zuzana Berová, autori učebníc a kníh pre učiteľov, Bratislava
Jana Kontúrová, riaditeľka základnej školy, Bošany
Marta Hlušíková, spisovateľka pre deti a mládež, Rimavská Sobota
Daniel Rušar, kouč, trenér a spisovateľ, Bratislava
Juraj Raýman, scenárista, spisovateľ, rodič, Bratislava
Valentín Šefčík, básnik pre deti a riaditeľ základnej školy, Bertotovce
Andrea Gregušová, spisovateľka pre deti, Horné Orešany
Alexandra Pavelková, spisovateľka, redaktorka a publicistka, Zvolen
Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, Bratislava

Iniciátori

Iniciatíva Za školské knižnice:
Tibor Hujdič, rodič a propagátor čítania detí a deťom, Bratislava
Anna Chlupíková, riaditeľka, Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
Jozef Zvolenský, učiteľ , ZŠ Skýcov
Terézia Bučková, učiteľka a školská knihovníčka, ZŠ s MŠ Mikušovce 16, Mikušovce
Miriam Kohutová, učiteľka a školská knihovníčka, Gymnázium a Základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Eva Kvantíková, učiteľka a školská knihovníčka, ZŠ Zarevúca 18, RužomberokTento list svojím podpisom podporujú vyššie uvedené osoby. List môžu verejne podporiť aj ďalší signatári prostredníctvom portálu changenet.sk.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt