spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti utajovaniu agrodotácií

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Doterajšia úroveň transparentnosti čerpania fondov Európskej únie a poskytovania agrodotácií nie je dostatočná. Predkladaný návrh zákona neprináša v tomto smere žiadne zlepšenie, keďže sa v ňom nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by zvyšovalo transparentnosť prideľovania a čerpania agrodotácií. Dokonca sa navrhuje úplne zakázať poskytovanie akýchkoľvek informácií o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame podpory.

Väčšina finančných prostriedkov na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pochádza z fondov EÚ. Na Slovensku bolo od vstupu do EÚ odhalených viacero káuz netransparentného a neefektívneho využívania dotácií z fondov EÚ, či dokonca korupcie pri rozhodovaní o udelení nenávratných finančných prostriedkov alebo zákaziek z eurofondov.

Nedávno na takého podozrenia poukázal Najvyšší kontrolný úrad SR aj v súvislosti s dotáciami do poľnohospodárstva. „Kontrolná skupina NKÚ nenadobudla primerané uistenie o tom, že vo fáze odborého hodnotenia bol zabezpečený jednotný, odborný, objektívny a transparentný prístup v súlade s európskymi princípmi. Čiže ukázalo sa tam množstvo nedostatkov,“ uvádza sa v protokole z kontroly NKÚ na Poľnohospodárskej platobnej agentúre.

Verejná správa disponuje dostatkom informácií, ktoré sú zhromaždené a v prehľadnej forme usporiadané v rámci informačných systémov. Zväčša ide o informácie, ktoré je možné sprístupniť na základe žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nie sú však aktívne zverejňované.
Nevidíme žiadny dôvod tieto informácie nezverejňovať. Rovnako nevidíme dôvod utajovať informácie o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame podpory.

V hromadnej pripomienka preto navrhujeme:

zverejňovať na internete informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
neutajovať informácie o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame podpory.

Návrh zákona:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/1062


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 9. januára 2017.

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ondrej Dostál, poslanec NR SR, Občianska konzervatívna strana
Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu
Veronika Remišová, poslankyňa NR SR, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)
Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu
Peter Kunder, Aliancia Fair-play
Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, iniciatíva Na vašej strane
Martin Poliačik, poslanec NR SR, Sloboda a Solidarita
Miroslav Beblavý, poslanec NR SR
Matej Hruška, Nadácia Zastavme korupciu
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska
Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Dávid Nagy, Strana maďarskej komunity (SMK)
Radovan Kazda, vydavateľ denníka Odpady-portal.sk
Jakub Nedoba, Mladí liberáli
Šimon Jeseňák, Mladí konzervatívci
Pavel Nechala, advokát, spolupracovník Transparency International Slovensko

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Rezortné číslo: 3671/2016-410

1. Zverejňovanie informácií z informačného systému Poľnohospodárskej platobnej agentúry

1.1. V § 16 navrhujeme v odseku 2 doplniť písm. g) v znení:
„g) zabezpečuje zverejňovanie informácií z informačného systému spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. 92)

92) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.“

1.2. V § 16 navrhujeme doplniť ods. 5 v znení:
„(5) Spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa ods. 2 písm. g) sa zverejňujú informácie z informačného systému v rozsahu
a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu podľa ods. 3 písm. a),
b) meno, priezvisko,  identifikačné číslo organizácie a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa podľa ods. 3 písm. b),
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, štatutárneho zástupcu alebo členov jej štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu podľa ods. 3 písm. c) a
d) všetky ostatné informácie z informačného systému, ktoré nie sú uvedené v ods. 3; to neplatí informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov. 93)

93) Napríklad zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“

1.3. V § 20 navrhujeme v odseku 9 vypustiť slová „pravidlá a rozsah informácií poskytovaných z informačného systému“.

Odôvodnenie: Navrhujeme do návrhu zákona doplniť ustanovenia, ktoré zabezpečia zverejňovanie informácií z informačného systému Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Informačný systém zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný systém, účtovný systém a systém pre automatizovanú podporu činností vykonávaných v rámci administrovania projektov a štátnej pomoci (§ 16 ods. 1).
Návrh ministerstva nepočíta s aktívnym zverejňovaním informácií z tohto informačného systému. Navrhujeme, aby informačný systém zabezpečoval zverejňovanie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, čiže prostredníctvom internetu (bod 1.1.). Výnimku z aktívneho zverejňovania budú mať informácie, ktoré sú chránené ako osobné údaje, alebo ich zverejnenie zakazujú iné zákony (bod 1.2.).
Ministerstvo navrhuje, aby pravidlá a rozsah informácií poskytovaných z informačného systému stanovil všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo (§ 20 ods. 9). Vzhľadom na to, že informácie by mali byť zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (bod 1.1.) a ich rozsah bude vymedzený priamo v zákone (bod 1.2.), je toto ustanovenie nadbytočné, a preto ho navrhujeme vypustiť (bod 1.3.)

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


2. Neutajovanie informácií o konaniach týkajúcich sa žiadostí o priame platby

V § 29 navrhujeme nahradiť odsek 2 novým znením a vypustiť odsek 3.
Nové znenie ods. 2:
„(2) Inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 konajúci orgán poskytne informácie o priebehu konania a umožní nahliadnuť do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie takým spôsobom, aby neboli sprístupnené osobné údaje fyzickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa s výnimkou tých, ktoré sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa § 16 ods. 5.“

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje úplne utajovať informácie o konaniach, týkajúcich sa žiadostí o priame platby. Podľa navrhovaného § 29 ods. 1 má mať právo nahliadať do spisu iba žiadateľ a jeho splnomocnený zástupca. V § 29 ods. 3 sa navrhuje stanoviť, že inej osobe neposkytne „žiadne informácie o priebehu konania“. Úplný zákaz poskytovania akýchkoľvek informácií o priebehu konania je absurdný a neodôvodnený a je v rozpore s ústavou garantovaným právom na informácie.
Podľa § 29 ods. 2  môže konajúci orgán inej osobe povoliť nahliadnuť do spisu, ak tak ustanovuje osobitný predpis, pričom sa odvoláva na zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ten však nahliadnutie do spisu uvádza iba ako jeden zo spôsobov sprístupnenia informácií na žiadosť (§ 16), neustanovuje konkrétne, v akých prípadoch má byť žiadateľovi nahliadnutie do spisu umožnené.
Vzhľadom na to navrhujeme vypustiť z návrhu zákona úplný zákaz poskytovania informácií o priebehu konania (ods. 3) a upraviť v ods. 2 nahliadanie do spisu a poskytovanie informácií tak, aby sa nesprístupňovali osobné údaje fyzickej osoby, s výnimkou tých, ktoré sa budú zverejňovať.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

***

Všetky body hromadnej pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.sk
Dušan Sloboda, Bučuháza 48, 931 01 Šamorín, dusansloboda @ institute.sk
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Veronika Remišová, Karadžičova 1, 811 09 Bratislava, remisova @ gmail.comPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS