spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti zrušeniu pozemkov v bezplatnom náhradnom užívaní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona 330/1991 o pozemkových úpravách.

Jeho súčasťou je aj následujúci paragraf:

㤠42v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017

(1) Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu.60)"


Návrh:

Navrhujeme paragraf 42v zrušiť.
Navrhujeme zachovanie pozemkov v náhradnom užívaní až po vykonanie pozemkových úprav, tak ako to bolo deklarované v čase ich vydávania.

Vysvetlenie:

Paragraf 42v sa týka cca 30% užívacích vzťahov, t.j. týka sa viac ako 1000 ľudí, ktorí dnes aktívne na náhradných výmerách hospodária.

Náhradné pozemky boli prideľované ľuďom, ktorí si po roku 1991 žiadali svoju pôdu a nemohla im byť vydaná z dôvodu veľkej rozdrobenosti územia. Vydanie pôdy tak znemožnila situácia, ktorá vznikla historickým vývojom. Náhradné pozemky boli vydávané s tým, že ich užívanie je na dobu určitú a končí sa pozemkovými úpravami. Situáciu komplikuje aj fakt, že na 1ha je stále v mnohých prípadoch aj 100 vlastníkov.

Sme presvedčení, že by pri riešení tejto náročnej situácie mal byť nápomocný aj štát.


Pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Lucia Gallová, Račianska 81, Bratislava 831 02

Vidiecka platforma
Hlavná ulica č. 16
Patince 946 39POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS