spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu vlastníckych práv k pôde

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

Zákon bol schválený v roku 2014 a obmedzil právo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva. Vlastník poľnohospodárskej pôdy stratil právo slobodne previesť svoj majetok na inú osobu podľa svojho vlastného rozhodnutia. Prednostné právo na získanie tejto pôdy získali osoby podnikajúce v poľnohospodárstve najmenej tri roky, pričom zvýhodnené sú osoby podnikajúce v katastri tej istej, resp. susednej obce. 

Sme presvedčení, že zákon je v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. Európska komisia upozornila Slovenskú republiku na to, že zákon diskriminuje investorov z iných členských krajín Európskej únie (ďalej len „EÚ“), zasahuje do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa a začala voči Slovensku konanie. 

Predkladaná novela reaguje len na niektoré výhrady EÚ. Diskriminačný charakter zákona a neprimerané obmedzovanie vlastníckeho práva sa však nemajú zmeniť. Nad rámec doterajšej úpravy má štátny Slovenský pozemkový fond získať predkupné právo na predávanú poľnohospodársku pôdu. Schválením novely v navrhnutej podobe by tak zákon nielen zachoval neprimerané zásahy štátu do vlastníckeho práva súkromných vlastníkov, ale navyše by aj vytvoril podmienky pre získavanie doteraz súkromnej pôdy do vlastníctva štátu. 

V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme:

 1. zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku nenovelizovať, ale zrušiť,
 2. v prípade nezrušeniu zákona ako celku ho upraviť tak, aby neobmedzoval vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy,
 3. vypustiť z návrhu novely predkupné právo pre štátny Slovenský pozemkový fond,
 4. nediskriminovať poľnohospodárov pri nadobúdaní pôdy podľa dĺžky podnikania, ani podľa veku, 
 5. nediskriminovať poľnohospodárov podľa miesta podnikania, 
 6. nepredlžovať vlastníkom pôdy dobu povinného zverejňovania ponuky z 15 na 30 dní, 
 7. vyňať darovanie z režimu zákona,
 8. vyňať pozemky do 10 000 m2 z režimu zákona, 
 9. zachovať predkupné právo spoluvlastníkov pozemku, 
 10. nediskriminovať občanov a firmy z iných krajín EÚ pri nadobúdaní pôdy,
 11. netrestať občanov iných krajín za legislatívu ich krajín.

 


Návrh zákona:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/539 

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 12. decembra 2016.


Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)
Richard Ďurana, INESS
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Radovan Ďurana, INESS
Martin Vlachynský, INESS
Slavomíra Salajová, právnička 
Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk
Martin Reguli, Nadácia F. A. Hayeka
Jakub Nedoba, Mladí liberáli
Dušan Sloboda, KI
Juraj Petrovič, OKS
Dávid Nagy, Strana maďarskej komunity (SMK)
Ivan Kuhn, KI
Jozef Mečiar, Šala
Zuzana Demjanová, OKS
Radovan Kazda, vydavateľ, PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o.
Radovan Potočár, študent
Tibor Takáč, projektant pozemkových uprav
Roman Frnčo, advokát
Gabriel Hajtman, študent
Michal Drotován, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača
Vladimír Dolinay, učiteľ a poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka 
Richard Drutarovský, občiansky aktivista a poslanec mestského zastupiteľstva, PrešovHromadná pripomienka verejnosti k návrhu, zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rezortné číslo: 2177/2016-410

1. Zrušiť zákon ako celok

Navrhujeme zrušiť zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ako celok. Navrhujeme zmeniť znenie návrhu zákona nasledovne:

„Čl. I
Zrušuje sa čl. I zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 122/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z..
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Zákon neopodstatnene a nad rámec ústavy zasahuje do jedného zo základných ústavných práv. Ani schválením ministerstvom navrhnutej novely zákona sa na tom nič nezmení. Právo vlastniť majetok má podľa ústavy každý a vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ods. 1). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v predchádzajúcom volebnom období presadilo schválenie zákona, ktorý obmedzuje vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým obmedzuje ich právo slobodne nakladať s vlastným majetkom a previesť ho na iné osoby bez zasahovania zo strany štátu. Zároveň obmedzuje ďalšie osoby v ich práve nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy. Zákon neopodstatnene zvýhodňuje podnikateľské subjekty v oblasti poľnohospodárstva pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. 
Ústava stanovuje prípady, kedy možno zákonom alebo na základe zákona zasiahnuť do vlastníckeho práva. Predmetný zákon nespadá do žiadneho z takýchto prípadov. Navrhujeme preto zrušiť zákon ako celok.


V prípade neakceptovania bodu č. 1 tejto hromadnej pripomienky navrhujeme urobiť v návrhu zákona nasledovné zmeny:

2. Vypustiť zo zákona ustanovenia obmedzujúce vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona nahradiť body 2 až 4 bodom 2 v znení:
„2. § 4 a § 5 sa vypúšťajú.“

Ostatné body sa primerane prečíslujú. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: V prípade, že ministerstvo nevyhovie prvému bodu našej hromadnej pripomienky a nenavrhne zrušenie návrhu zákona ako celku, navrhujeme vypustiť zo zákona ustanovenia, ktoré zasahujú do vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a primerane upraviť zvyšok zákona. 
Podľa § 4 je vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný prednostne ponúknuť jej predaj osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Slobodne môže previesť vlastníctvo iba na osobu vykonávajúcu poľnohospodársku výrobu v tej istej obci, spoluvlastníkovi pozemku a blízkej osobe. Na iné osoby môže previesť vlastníctvo pôdy iba prostredníctvom zverejnenia ponuky v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“). Prednosť má kupujúci z tej istej obce, potom kupujúci zo susednej obce až následne kupujúci bez ohľadu na miesto podnikania. Musí však vykonávať poľnohospodársku činnosť najmenej tri roky a mať na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov. Ponuka musí byť okrem registra zverejnená aj na úradnej tabuli príslušnej obce. Až v prípade, že žiadna takáto osoba neprejaví záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy, môže ju jej vlastník previesť na inú osobu. 
Navrhovanou novelou sa má vypustiť podmienka desaťročného trvalého pobytu alebo sídla na území SR a povinnosť zverejňovať ponuku na úradnej tabuli obce. Takáto zmena je však podľa nášho názoru nedostatočná z hľadiska zosúladenia predmetného zákona so slovenskou ústavou, ako aj s právom Európskej únie.
Zákon neopodstatnene zasahuje do vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy i záujemcov o jej nadobudnutie. Podľa čl. 20 ods. 1 ústavy „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“ Zákon však vlastníckemu právu vlastníkov poľnohospodárskej pôdy priznáva iný zákonný obsah ako vlastníckemu právu iných vlastníkov. Neexistuje žiadny legitímny dôvod, pre ktorý by vlastníci poľnohospodárskej pôdy mali byť obmedzovaní v tom, na koho môžu previesť svoj majetok. Neexistuje žiadny legitímny dôvod, prečo by pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy mali byť zo zákona zvýhodňované osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu viac ako tri roky pred inými osobami.
Podľa čl. 20 ods. 2 ústavy „Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike.“ Ústava teda pripúšťa, že zákon obmedzí vlastnícke právo vo vzťahu k niektorým veciam iba na občanov SR, alebo právnické osoby so sídlom v SR. Nepredpokladá však, žeby sa vlastnícke právo malo obmedzovať vo vzťahu k určitým kategóriám občanov SR, či právnických osôb so sídlom v SR. 
Účelom zákona malo byť podľa jeho dôvodovej správy „vytvorenie takého právneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnohospodársku pôdu, ktorá má aj naďalej slúžiť svojmu účelu, nadobúdali zásadne osoby, ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť pre hospodárenie na pôde a ktoré budú na nej hospodáriť pri dodržiavaní kritérií dobrej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe“. Zákon v schválenej podobe nedáva nijakú záruku, že sa podarí naplniť tento účel. Kategorizuje a diskriminuje uchádzačov o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, nedáva však záruku, že na pôde budú vykonávať poľnohospodársku výrobu. Predovšetkým však takto deklarovaný účel nepredstavuje legitímny dôvod pre vážny zásah do vlastníckych práv a do slobodného rozhodovania vlastníkov poľnohospodárskej pôdy o vlastnom majetku. 


3. Nezavádzať predkupné právo pre Slovenský pozemkový fond

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 2 vypustiť v § 4 ods. 9.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje, aby Slovenský pozemkový fond získal na dobu 30 dní od zverejnenia ponuky predkupné právo na ponúkaný pozemok. Dôvodová správa nevysvetľuje, prečo by mal mať štátny fond právo nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy, dokonca formou predkupného práva. Uvádza len, že „Fond tak bude mať možnosť, ak to bude z hľadiska jeho potrieb a úloh ako aj záujmu na racionálnom usporiadaní vlastníckej a užívacej štruktúry poľnohospodárskych pozemkov, získať vlastníctvo ďalších pozemkov“. Dokonca sa navrhuje, aby toto „predkupné právo malo vždy prednosť pred ostatnými zákonnými ale aj zmluvnými predkupnými právami s výnimkou zákonom ustanovených predkupných práv orgánov verejnej správy“. 
Slovenský pozemkový fond spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov, prenajíma ich, predáva, uspokojuje reštitučné nároky, neexistuje však žiadny legitímny dôvod, pre ktorý by mal tento štátny a zákonom zriadený fond začať poľnohospodárske pozemky nakupovať. V návrhu vidíme nebezpečnú snahu otvoriť dvere zoštátňovaniu poľnohospodárskej pôdy. 


4. Nediskriminovať podnikateľov podľa doby podnikania, ani podľa veku

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 2 vypustiť v § 4 ods. 1 písm. a) a v § 4 ods. 4 vypustiť slová „najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: V prípade zachovania podmienky, že poľnohospodársku pôdu môže nadobudnúť iba osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, navrhujeme, aby zo zákona bolo vypustené ustanovenie, že ju musí vykonávať najmenej tri roky. Na takéto obmedzenie neexistuje žiadny legitímny dôvod. Tieto ustanovenia predstavujú neopodstatnenú diskrimináciu poľnohospodárov podnikajúcich kratšiu dobu ako tri roky. Zákon sa túto diskrimináciu snaží zmierniť prostredníctvom výnimky pre túto podmienku, ktorú poskytuje mladým poľnohospodárom (§ 4 ods. 10). Navrhovaná novela zavádza ďalšiu výnimku pre osobu, ktorá je začínajúcim poľnohospodárom (navrhované znenie § 4 ods. 12 a 13). Miesto zrušenia nezmyselného obmedzenia sa tak zavádza ďalšia výnimka zo stanovenej podmienky, ktorá bude mať naďalej diskriminačný charakter z hľadiska veku voči osobám, ktoré dovŕšili 40 rokov, keďže začínajúcim poľnohospodárom bude môcť byť iba podnikateľ, ktorý má vek do 40 rokov. 


5. Nediskriminovať poľnohospodárov podľa miesta podnikania

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 2 v § 4 vypustiť odseky 5 a 6.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Zákon zvýhodňuje poľnohospodárov z obce, v ktorej sa nachádza predávaný pozemok, pred poľnohospodármi zo susedných obcí a tých zasa pred inými poľnohospodármi. V prípade, že v zákone ostane zachované prednostné právo poľnohospodárov pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy, nevidíme dôvod, aby títo boli diskriminovaní podľa toho, kde vykonávajú poľnohospodársku výrobu.   


6. Nepredlžovať lehotu povinného zverejňovania ponuky z 15 na 30 dní

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 2 v § 4 ods. 3 slová „30 dní“ nahradiť slovami „15 dní“. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Zákon v súčasnosti ukladá vlastníkovi poľnohospodárskej pôdy povinnosť zverejniť ponuku na jej prevod na dobu najmenej 15 dní. Ministerstvo  navrhuje predĺžiť dobu zverejnenia, ktorá obmedzuje vlastníka poľnohospodárskej pôdy pri nakladaní s vlastným majetkom, z 15 na 30 dní. Dôvodová správa to vysvetľuje tým, aby Slovenský pozemkový fond mohol realizovať svoje predkupné právo, ktoré chce navrhovaná novela zaviesť. Nevidíme žiadny dôvod, prečo by mala byť predlžovaná doba, počas ktorej je súkromný vlastník obmedzovaný disponovať so svojim majetkom. A už vôbec nemožno za legitímny dôvod považovať snahu štátu nadobúdať od súkromných vlastníkov pozemky do svojho vlastníctva. 


7. Vyňať darovanie z režimu zákona

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 2 v § 4 vypustiť odsek 8.

Zároveň v § 3 ods. 1 zákona vypustiť slová „alebo bezodplatný prevod“ a slová „a § 628 až 630“. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Zákon sa v súčasnosti vzťahuje nielen na predaj poľnohospodárskych pozemkov, ale aj na ich bezodplatný prevod formou darovania. V prípade zachovania mechanizmov zákona pre odplatný prevod formou predaja navrhujeme, aby sa tento zákon na darovanie nevzťahoval. V prípade, že chce vlastník svoj pozemok niekomu darovať, nie je možné, aby si obdarovaného nevyberal podľa svojho slobodného rozhodnutia, ale podľa výsledkov ponukového konania v registri. V zákone stanovený mechanizmus je technicky nastavený na predaj pozemkov, nie na ich darovanie. 


8. Vyňať pozemky do 10 000 m2 z režimu zákona

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona doplniť nový bod 1 v znení:
„1. V § 2 ods. 2 písm. c) sa číslovka „2 000“ nahrádza číslovkou „10 000“. 

Ostatné body sa primerane prečíslujú. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia zákona sa jeho režim nevzťahuje na pozemky menšie ako 2 000 m2. Domnievame sa, že v rámci zjednodušenia podmienok pre vlastníkov menších poľnohospodárskych pozemkov by sa režim zákona nemal vzťahovať na pozemky až do veľkosti 10 000 m2.   


9. Zachovať predkupné právo spoluvlastníkov pozemku

Navrhujeme v čl. I návrhu zákona v bode 2 v § 4 vypustiť odsek 10.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje, aby si pri prevode poľnohospodárskeho pozemku podľa tohto zákona neuplatňovalo predkupné právo spoluvlastníka pozemku podľa § 140 Občianskeho zákonníka. Podľa nášho názoru neexistuje dôvod ignorovať predkupné právo spoluvlastníka pozemku len z dôvodu, že sa má poľnohospodársky pozemok v režime zákona previesť na poľnohospodára. 


10. Nediskriminovať občanov a firmy z iných krajín EÚ pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy

Navrhujeme upraviť znenie bodov 5 (§ 6) a 6 (§ 6a a § 6b), aby umožňoval nadobúdať poľnohospodársku pôdu aj fyzickým osobám a právnickým osobám z iných krajín EÚ.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Hlavným dôvodom predloženia návrhu novely zákona sú výhrady Európskej komisie, že zákon diskriminuje investorov z iných členských krajín EÚ, zasahuje do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Európska komisia dokonca už v tejto veci začala voči SR konanie. Ministerstvo však navrhovanou novelou neodstraňuje všetky výhrady zo strany Európskej komisie. Navrhované vypustenie podmienky, že nadobúdateľ pozemku má mať na území SR najmenej desať rokov trvalý pobyt alebo sídlo, neznamená odstránenie diskriminácie občanov a firiem z iných krajín EÚ. Zákon by aj po schválení novely v predloženej podobe umožňoval nadobúdať poľnohospodársku pôdu iba fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré už podnikajú na území SR. Takáto zmena je nedostatočná a možno predpokladať, že Európska komisia bude aj po jej schválení pokračovať v konaní voči SR.
V nových paragrafoch 6a a 6b by sa mala zaviesť evidencia poľnohospodárov oprávnených nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku. Za absurdnú možno považovať skutočnosť, že táto evidencia má záujemcom o nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy aspoň čiastočne zjednodušiť vybavovanie administratívnych formalít a byrokratických prekážok, ktoré boli vytvorené práve týmto zákonom a až do jeho schválenia vôbec neexistovali. V tejto súvislosti možno vysloviť pochybnosť, či už existujúci register a navrhovaná evidencia  nemajú byť cestou k ďalšiemu rozsiahlejšiemu informačnému systému, ktorý bude financovaný formou ďalšieho predraženého projektu prostredníctvom eurofondov.


11. Netrestať občanov iných krajín za legislatívu ich krajín

Navrhujeme v § 7 obmedziť zákaz nadobúdania poľnohospodárskej pôdy iba na štáty, ktoré neumožňujú občanom Slovenskej republiky nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde, nie aj na ďalšie osoby.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Zákon v § 7 navrhuje úplne zakázať nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva štátom, ktorých právny poriadok neumožňuje občanom SR nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde. Okrem samotných štátov sa však zákaz vzťahuje aj na ich občanov, fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom v takomto štáte. Vo vzťahu k takýmto osobám zákon podľa nášho názoru pôsobí neodôvodnene diskriminačne. Navrhujeme neobmedzovať právo nadobúdať poľnohospodársku pôdu fyzickým a právnickým osobám s výnimkou samotných štátov, ktoré neumožňujú nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy občanom SR.
Podľa čl. 20 ods. 2 ústavy je možné obmedziť vlastnícke právo k niektorým veciam iba na občanov SR alebo právnické osoby so sídlom v SR. Z čl. 20 ods. 2 ústavy nevyplýva možnosť rozlišovať obmedzenie vlastníckeho práva vo vzťahu k rôznym kategóriám fyzických osôb, ktoré nie sú občanmi SR, či právnických osôb so sídlom mimo územia SR.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. 

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk
Richard Ďurana, Hodálova 4, 841 04 Bratislava, richard.durana @ iness.sk
Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 03861, Vrútky, radovan.durana @ iness.sk
Martin Vlachynský, Dominova 3617/12, 92101 Banka, martin.vlachynský @ iness.sk
Slavomíra Salajová, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, salajova @ pubres.sk
Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk
Peter Gonda, Tupého 51B, 83101 Bratislava, petergonda @ institute.sk
Radovan Kazda, Bodrocká 24, 821 07 Bratislava; radovan.kazda @ odpady-portal.sk


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Právo
PoľnohospodárstvoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS