spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za reguláciu poľovníctva v Lesoparku

Všetkým bezpečnejší bratislavský lesopark

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás požiadať o podporu petície „Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku“. Bratislavský lesopark je veľmi obľúbeným miestom na krátkodobú rekreáciu. Počet návštevníkov každoročne rastie. Hlavným zámerom našej petičnej akcie je v súlade s týmto trendom zvýšenie transparentnosti a bezpečnosti návštevníkov pri poľovačkách na území Mestských lesov v Bratislave. Ako problematický vnímame predovšetkým rozpor medzi rannou a večernou turistikou, prípadne cykloturistikou a z pohľadu verejnosti nekontrolovaným poľovníctvom. Súčasný stav vytvára hrozby konfliktných stretov medzi poľovníkmi a rekreujúcou verejnosťou. Lesopark by mal byť k dispozícií predovšetkým širokej verejnosti, mal by poskytovať oddych a regeneráciu po ťažkom pracovnom týždni, či vytvárať bezpečný priestor pre trávenie krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších. Z týchto dôvodov Vás žiadame o podporu našej petície „Za reguláciu poľovníctva v Lesoparku“.My, nižšie podpísaní občania žiadame primátora a mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy o prijatie opatrení so zámerom zvýšiť bezpečnosť VŠETKÝCH návštevníkov Bratislavského lesoparku z dôvodu naplnenia jeho prioritnej funkcie, čiže vytvárania podmienok pre krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode a šport v lesnom prostredí. Vlastníkom tohto lesného územia je hlavné mesto SR Bratislava a správcom organizácia Mestské lesy v Bratislave (ďalej len ML v BA). Navrhujeme nasledovné kroky:

  1. Vykonávanie manažmentových opatrení (monitoring zdravotného stavu a počtu zveri, selektívny odstrel na základe sociálneho postavenia v stáde, odvádzacie prikrmovanie, odstraňovanie uhynutých zvierat … ) na lesnej zveri bude realizované výhradne na to určenými pracovníkmi ML v BA (ďalej len pracovník), zákonnou formou s vylúčením spoločných poľovačiek a norovania.

  2. Realizovanie odstrelu zveri, len v prípade zlyhania ostatných manažmentových  opatrení, v zmysle platného poľovného zákona č. 274/2009 Z. z. a to iba kompetentným pracovníkom, prípadne poplatkovým poľovníkom (ďalej len poľovník).

  3. Stransparentnenie  každého plánovaného odstrelu formou zverejnenia podrobných informácií, a to konkrétne: druhu a počtu odstrelenej zveri, miesta, času a spôsobu plánovaného odstrelu, aj s identitou pracovníka a prípadného poľovníka, na internetových stránkach ML v BA v sekcii na to špecificky vyhradenej minimálne 5 dni pred samotným lovom.

  4. Udržiavanie počtu zveri v normovanom stave redukciou prikrmovania na minimálnu možnú mieru podľa zákona č. 274/2009 Z. z., a predpisu č. 344/2009 Z. z.; a zverejňovanie typu a množstva krmiva pre jednotlivé druhy lesnej zveri, taktiež času  a miesta podávania krmiva, na internetových stránkach ML v BA v sekcii na to špecificky vyhradenej minimálne 5 dni pred samotným podávaním krmiva.

  5. Zníženie možnosti stretov s rekreujúcou verejnosťou, optimalizáciou časov výkonu poľovníctva na prvé tri dni týždňa - pondelok až streda, s výnimkou na dni špecificky uvedené v zákone č. 274/2009 Z. z. a uspôsobením streleckých koridorov, aby nezasahovali do značených turistických, cyklistických a neoznačených lesných ciest. Taktiež pri streľbe z posedov zreteľne vyznačiť koridor streľby priamo v teréne.

  6. Prevod výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Lesopark, uznanom Lesným úradom Bratislava č.j.: LÚ -164/1996-Fr., na organizáciu ML v BA v plnom rozsahu, t.j. aby ho vykonávala výhradne vo vlastnej réžii. Uvedené žiadame od 30.12.2016, teda okamžite po vypršaní aktuálne platnej zmluvy o predaji odstrelu zveri medzi hl. mestom SR Bratislava a poľovníckou spoločnosťou Hus Divá (IČO: 37992457).

  7. Najneskôr ku dňu 31.12. 2016 zrealizovať vyhlásenie nepoľovných plôch podľa bodu 3.7 schváleného uznesenia č. 1798/2014, a to: „3.7. Požiadať okresný úrad o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za nepoľovné plochy podľa zákona č. 274/2009 Z.z, o poľovníctve(§4,ods. 7) s minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia.“

  8. Alternatívne riešenie výpadku financovania z poľovníctva ML v BA predajom odstrelených zvierat zoologickým záhradám, prípadne reštauráciám. Prípadnú ekonomickú neudržateľnosť navrhovaného modelu riešiť umožnením poplatkového odstrelu zveri, jedine s jednotlivým súhlasom primátora hl. mesta Bratislava a iba v sprievode správcu, a to len v prípade zlyhania ostatných manažmentových opatrení  v zmysle platného poľovného zákona č. 274/2009 Z. z.

  9. Sprístupnenie na poľovanie nevyužívaných posedov pre laickú verejnosť na účely ekovýchovy, poznávania prírody, pozorovania a fotografovania lesnej zvery.

  10. Pokiaľ nie je uvedené inak, žiadame realizáciu nami uvedených krokov najneskôr od 30.12.2016, čiže od vypršania zmluvy o predaji odstrelu zveri medzi hl. mestom SR Bratislava a poľovníckou spoločnosťou Hus Divá (IČO: 37992457).


Petičný výbor:
Marek Poláček LZ VLK Malé Karpaty, Milana Marečka 7, 841 08 Bratislava - zástupca  poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci
Mgr. Monika Falbová, Hubeného 48, 831 53, Bratislava
Matej Malgot, Rajecká 5,82107 Bratislava


Petíciu podporujú následovné organizácie a jednotlivci:

Michal Drotován, iniciatíva „Zachráňme Železnú studienku“
Lucia Deutschová, Raptor Protection of Slovakia
Lívia Poláchová, predsedníčka OZ LÚKA
Tomáš Peciar, oz Cyklokoalícia
Michal Malý, oz Cyklokoalícia
Sabina Barborjak, Združenie občanov lokality Hrad - Slavín
Matúš Čupka, občiansky aktivista
Andrej Popovič, sprievodca na Ekovýletoch


Aktuálne informácie o petícii:
https://www.facebook.com/lz.vlk.male.karpaty/

Petícia vo formáte PDF na stiahnutie:
BA_lesopark_polovnictvo_peticia_final.pdf

Petíciu je potrebné vytlačiť obojstranne. 

Podporte túto kampaň!

Priezvisko [*]
Meno [*]
Profesia / Organizácia
Adresa trvalého bydliska [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail [*]
Zobraziť Vaše meno v zozname signatárov? / Display your name in the list of supporters?

Polia označené [*] sú povinné. Zoznam podporovateľov bude zaslaný adresátom kampane. Podporovatelia budú informovaní o jej výsledkoch a prípadných ďalších kampaniach.Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
LesyREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS