spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o hazardných hrách

Ministerstvo Financií SR sa rozhodlo, že zruší priame určenie používania výnosov z hazardných hier na verejnoprospešné účely. Prijatím tohto zákona sa stanú všetky výnosy hazardných hier príjmami štátneho rozpočtu. Ministerstvo taktiež odmietlo zapracovať do tohto zákona vznik charitatívnych loterií, ktoré by mali priamo určené, že svoje výnosy použijú na verejnoprospešné účely. Hromadné pripomienka zavádza do zákona Charitatívne predplatitelské lotérie, ktoré fungujú vo viacerých krajinách západnej Európy a umožnili by aj u nás vznik nezávisleho zdroja financovania neziskového sektora. Podporte pripomienky Nadácie Socia, Nadácie Ekopolis a Nadácie pre deti Slovenska k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto sa pripájam k nižšie uvedenej hromadnej pripomienke verejnosti vypracovanej organizáciami Nadácia Socia, Nadácia Ekopolis a Nadácia pre deti Slovenska k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň svojim podpisom splnomocňujem Helenu Wolekovú, nar. 17.1.1946, Filipa Vagača, nar. 22.1.1965, Petra Medveďa, nar. 8.5.1969, Luciu Štasselovú, nar. 4.11.1958 na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl. 10 ods. 5 legislatívnych pravidiel vlády. TEXT PRIPOMIENKY: 1.V § 4 odsek 3 vložiť za písmeno e) nové písmeno f), ktoré znie: „ f) charitatívne predplatiteľské lotérie,“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Charitatívne lotérie nie sú do návrhu zákona vôbec zapracované napriek tomu, že na rokovaní vlády dňa 17. februára bola prijatá pripomienka viacerých členov vlády na ich zapracovanie do koncepcie štátnej politiky v oblasti hazardných hier. Predplatiteľské loterie nie sú upravené v rámci navrhovaného zákona a nespadajú pod žiadnu z uvedených loterijnych hier. 2.§ 4 doplniť novým odsekom 11, ktorý znie: „ (11) Charitatívne predplatiteľské lotérie sú hazardné hry, pri ktorých si hráč predplatí účasť v hre, na základe ktorej mu bude pridelené identifikačné číslo. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný hráčovi na základe tohto čísla poskytnúť výhru podľa pravidiel uvedených v hernom pláne, pričom pravidlá určujú výhercu na základe verejne vyžrebovaného identifikačného čísla. Na základe herného plánu môže byť výhra poskytnutá aj skupine výhercov, ktorých identifikačné číslo sa bude čiastočne zhodovať s verejne vyžrebovaným čislom. Pri predplatiteľských loteriách nie je vopred určený ani počet hráčov, ani výška hernej istiny. Výhra sa vypočítava na základe herného plánu podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov. Jeden hráč si môže predplatiť aj viacero identifikačných čísel. V prípade, ak si hráč nedpreplatí ďaľšiu účasť v hre v určenom termíne, prestáva byť účastníkom hry“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je zaviesť presnú definíciu predplatiteľských loterií, ktoré nie sú v rámci loteriových hier upravené. 3. V § 17 odsek 3 vložiť za písmeno b) nové písmeno c), ktoré znie: „c) päť rokov pri charitatívnych predplatitelských lotériách,“. Doterajšie písmená c) až h) označiť ako písmená d) až ch). Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Vzhľadom nato, že charitatívne loterie by sa mali stať dlhodobým projektom priamej podpory verejnoprospešných aktivít navrhujeme ustanoviť dlhšie obdobie trvania licenie. 4.V § 20 odsek 1 vložiť za písmeno b) nové písmeno c), ktoré znie: „ c) 1 000 000 Sk pri charitatívnych predplatitelských lotériách,“. Doterajšie písmená c) až g) označiť ako písmená d) až h). Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je stanoviť základné imanie. pri charitatívnych predplatiteľských lotériach 5.V § 21 vložiť za odsek 2 nový odsek 3, ktorý znie: „ (3) Žiadateľom o udelenie licencie v prípade charitatívnej predplatitelskej lotérie môže byť iba nadácia alebo záujmové združenie takýchto právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý a)má nadačné imanie vo výške 10 000 000 Sk alebo takú výšku dosahuje súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenie právnických osôb, b)za posledné dva roky v každom roku poskytol v grantových programoch pre mimovládne organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky aspoň 50 000 000 Sk, c)za posledné dva roky v každom roku podporil aspoň 10 projektov iných subjektov, d) za posledné dva roky v každom roku preukáže vyhotovenie auditu účtovnej závierky.“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je stanoviť prísne podmienky na výber žiadateľa licencie, aby charitatívne predplatiteľské loterie nemohli byť zneuživané. Musí ísť o nadácie, ktoré už preukázali v dostatočnej miere, že sú schopné spravovať finančné prostriedky a majú aj dostatočnú skúsenosť v rámci neyiskového sektora. 6.V § 21 za novooznačený odsek 3 vložiť nový odsek 4, ktorý znie: „ (4) Na žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej predplatitelskej lotérie platia primerane ustanovenia o lotériových hrách.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je stanoviť podmienky pre udelenie licencie, ktoré by mali byť rovnaké ako pre ostatné loteriové hry. 7.V § 21 za novooznačený odsek 4 vložiť nový odsek 5, ktorý znie: „ (5) V prípade charitatívnej predplatitelskej lotérie sa môže udeliť licencia žiadateľovi tak, že prevádzkovanie sa môže vykonávať prostredníctvom akciovej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú založí žiadateľ na činnosť súvisiacu výlučne s prevádzkovaním charitatívnej predplatitelskej lotérie. Táto činnosť bude podliehať pod dozor Úradu pre finančný trh. Výnosy tejto spoločnosti sa môžu použiť výlučne na charitatívne účely, ktoré prerozdelí držiteľ licencie na základe §43, odsek 7.“. Doterajšie odseky 3 až 12 označiť ako odseky 6 až 15. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je umožniť nadáciam zriadiť obchodnú spoločnosť, ktorá bude zriadená výlučne na účelom prevádzkovania charitatívnej predplatitelskej lotérie. Táto spoločnosť bude pod kontrolou štátu a vynosy sa budú môcť použivať podľa presne stanovených podmienok 8. V § 36 odsek 4 vložiť za písmeno b) nové písmeno c), ktoré znie: „c) pri charitatívnych predplatitelských lotériách 200 000 Sk,“. Doterajšie písmená c) až g) označiť ako písmená d) až h). Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je stanoviť výšku istoty. pre charitatívne prdplatitelské lotérie 9.V § 37 odsek 1 vložiť za písmeno e) nové písmeno f), ktoré znie: „f) pri charitatívnych predplatitelských lotériách 4% z hernej istiny do štátneho rozpočtu,“. Doterajšie písmená f) až l) označiť ako písmená g) až m). Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom tohto ustanovenia je stanoviť odvody do štátneho rozpočtu. Nakoľko výnosy charitatívnej lotérie budú už prerozdeľované na verejnoprospešné aktivity, navrhueme stanoviť tieto odvody na minimálnej úrovni. Štát prostredníctvom tohto zíkona presne stanoví použitie výnosov charitatívnych loterií na aktivity neziskových organizácií. 10.V § 39 vložiť za odsek 2 nový odsek 3, ktorý znie: „ (3) Hernou istinou pri charitatívnych predplatitelských lotériách je suma rovnajúca sa výške prijatých vkladov. Doterajšie odseky 3 až 6 označiť ako 4 až 7. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je stanovenie hernej istiny. 11.V § 39 vložiť za novooznačený odsek 7 nový odsek 8, ktorý znie: „ (8) Úhrnná hodnota výhier pritom nesmie byť nižšia ako 30 % hernej istiny, na zabezpečenie prevádzky založenej obchodnej spoločnosti nesmie byť vynaložené viac ako 30 % hernej istiny a na charitatívne účely musí držiteľ licencie vynaložiť minimálne 36 % hernej istiny.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je stanoviť presné prerozdelenie použitia všetkých finančných prostriedkov, ktoré budú v charitatívnych predplatiteľských loteriách použité. Účelom je zabezpečiť, aby prostriedky boli využité hlavne na verejnoprospešné účely. 12.V § 56 vložiť odsek (7), ktorý znie: Ustanovenie § 43 ods. 7 nadobúda účinnosť 2 roky po udelení licencie charitatívnej predplatitelskej lotérie Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom ustanovenia je umožniť vznik charitatívnej predplatitelskej loterie a umožniť jej „rozbehové“ obdobie. 13.V § 57, čl. II, ktorý mení zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v sadzobníku správnych poplatkov v položke 140 písm. a) vložiť za bod 2 nový bod 3, ktorý znie: „ 2. Charitatívne predplatitelske lotérie 10 000 Sk“. Doterajšie body 3 až 10 označiť ako body 4 až 11.“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie Cieľom je stanoviť poplatky pre charitatívne predplatitelské loterie.

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS