spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách

Hromadná pripomienka (neformálnej) Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

MPSVR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Naše návrhy reagujú na dlhodobo neriešenú a v súčasnosti už neudržateľnú situáciu vo financovaní sociálnych služieb pre klientov neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb. Navrhované zmeny sú len čiastkové a neriešia systémovo financovanie sociálnych služieb z dlhodobého hľadiska.

Napriek tomu žiadame, aby boli prijaté v tejto novele ako opatrenia na prechodné obdobie, nakoľko občania - prijímatelia služieb, ani poskytovatelia už nemôžu ďalej čakať. Všetci čakáme už celých 5 rokov, každý rok s prísľubom, že MPSVR pripraví komplexné a systémové zmeny vo financovaní sociálnych služieb, vrátane tých, ktoré zrovnoprávnia nielen prijímateľov, ale aj poskytovateľov sociálnych služieb, Požadovaných zmien sme sa však dodnes nedočkali a tzv. veľká novela je sľúbená až na budúci rok. Dôvody, ktoré MPSVR uvádzalo boli vždy veľmi vágne (napr. je potrebné počkať na výsledky auditu verejnej správy a pritom tie už roky máme, finančné prostriedky nie sú zahrnuté v štátnom rozpočte, je pred voľbami atď). Nedostali sme odpoveď na otázku, aký zmysel mala každomesačná účasť zástupcov neverejných poskytovateľov v pracovnej skupine k financovaniu sociálnych služieb, ktorí tam trávili svoj drahocenný čas, keď ani po viac ako 1,5 roku MPSVR nepredložilo žiadny návrh na systémové riešenie financovania sociálnych služieb. Opäť si túto úlohu odkladá na budúci rok, bez akýchkoľvek záruk. Prichádza síce s rozsiahlou novelou, ktorá však okrem „jaslí“ nerieši nič zásadné.

Predloženými návrhmi žiadame:

  1. zvýšiť výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov, ktoré sú upravené v prílohe č.6

  2. zabezpečiť čiastočné financovanie dvoch druhov sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, zo štátneho rozpočtu.

V obidvoch skupinách služieb je ich financovanie v takom kritickom stave, že zásadným spôsobom ohrozuje ich ďalšiu udržateľnosť a tým aj dostupnosť služieb pre obyvateľov.

Návrh Legislatívnych pravidiel vlády SR:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/537

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 26. augusta 2016.


Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Rezortné číslo: MPSVRSR-123456/2016


Za bod 34 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú:


35. V § 77 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c). ktoré znie:

„c) sumou finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa §78a, ak ide o sociálne služby uvedené v § 24b a v § 28.“.

Odôvodnenie:
Návrhom sa zavádza spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku, ktorý poskytuje obec aj pre vybrané dva druhy sociálnych služieb krízovej intervencie. Cieľom je zabrániť duplicite finančnej podpory z verejných zdrojov, nakoľko ak na nízkoprahové denné centrum a nízkoprahovú služba pre deti a rodinu bude štát prispievať paušálnou sumou príspevku, obec, ktorá obligatórne má poskytovať finančný príspevok na prevádzku vybraných druhov služieb krízovej intervencie, zníži tento príspevok o sumu finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok zo štátneho rozpočtu podľa § 78a.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú


36. V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) nízkoprahové denné centrum

f) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.“.

Odôvodnenie:
Navrhuje sa, aby sa štát začal podieľať a finančne participoval aj na financovaní ďalších vybraných druhov sociálnych služieb krízovej intervencie a to konkrétne na nízkoprahové denné centru a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a nielen na financovaní sociálnej služby v nocľahárni. Navrhovaná zmena vytvára podmienky na to, aby lokálna samospráva mohla zvládnuť svoje obligatórne povinnosti, nakoľko jej hlavným argumentom pri neplnení si svojich zákonných povinností a to aj vo vzťahu k sociálnej službe pre ľudí bez domova a pre deti a rodiny v nepriaznivej krízovej sociálnej situácii v nízkoprahovom dennom centre a v nízkoprahovej službe pre deti a rodinu je skutočnosť, že v rámci decentralizácie a presunu kompetencií, na tieto druhy sociálnych služieb, neboli obciam/mestám „zabezpečené“ potrebné finančné prostriedky.

Z uvedených dôvodov menované druhy sociálnych služieb krízovej intervencie na území celého Slovenska len prežívajú a nie sú zo strany obcí financované vôbec alebo len symbolickými a nedostatočnými sumami, z ktorých nie je možné prevádzkovať dané sociálne služby. Neverejní poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú pravidelne (aj každé tri mesiace) na pokraji krachu, nakoľko nemajú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie mzdy a odvodov svojich zamestnancov. Situáciu nerieši ani možnosť čerpania zdrojov EK, nakoľko len obmedzené množstvo subjektov má možnosť tieto prostriedky čerpať. Ak sú v danej lokalite 2 poskytovatelia tejto služby, finančne môže byť podporený len jeden z nich, napriek tomu, že potreby klientov danej komunity nevie jeden poskytovateľ zabezpečiť. Navyše prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje sú len dočasným riešením pre niektorých poskytovateľov a nie systémovým riešením. O význame a efektivite uvedených sociálnych služieb krízovej intervencie niet snáď žiadnych pochýb, hrajú dôležitú úlohu v systéme sociálnej podpory a to nielen odkázaným občanom, ale aj ostatnému obyvateľstvu, nakoľko okrem konkrétnej pomoci a podpory klientom, ktorí sa prostredníctvom týchto služieb môžu sociálne začleniť alebo vyhnúť ohrozeniu z vylúčenia, pôsobia aj preventívne a v prospech všetkých obyvateľov danej komunity.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú


37.
V § 78a ods.3 sa za slová „č.6“ vkladajú slová „ a č. 6a.“.

Odôvodnenie:
Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na navrhnuté zmeny v ustanovení § 78a odsek 1 zákona, ktorými sa dopĺňajú nové druhy sociálnej služby krízovej intervencie, na ktorých financovaní bude participovať aj štát prostredníctvom finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Preto bolo potrebné doplniť prílohu č.6 o novú prílohu č.6a, v ktorej je upravená výška príspevku na tieto druhy sociálnych služieb.


38.
V § 78a odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o sociálnu službu uvedenú v § 24b a v § 28.“.

Odôvodnenie:
Ide o legislatívno technickú zmenu v nadväznosti na navrhnuté zmeny v ustanovení § 77 odsek 2 (spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku).


Za bod 56 navrhujeme doplniť nové body, ktoré znejú:

57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur.“.

Príloha č. 6

Druh sociálnej služby

Pôvodné znenie - Výška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na mesiac

Navrhovaná zmena - Výška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na mesiac

Pôvodné znenie - Výška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na rozpočtový rok

Navrhovaná zmena - Výška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na rozpočtový rok

nocľaháreň

120 eur

120 eur

1 440 eur

1 440 eur

zariadenie pre seniorov

320 eur

405 eur

3 840 eur

4 860 eur

zariadenie opatrovateľskej služby

320 eur

405 eur

3 840 eur

4 860 eur

denný stacionár

184 eur

184 eur

2 208 eur

2 208 eur

Odôvodnenie:
Navrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesačne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur.

Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyšší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti.

Na rozdiel od verejných poskytovateľov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktorých napriek tomu podporuje finančne aj štát, pre neverejných poskytovateľov týchto druhov sociálnych služieb, je práve finančný príspevok zo štátu jediným zdrojom príjmu z verejných zdrojov. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú neverejní poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa však dostávajú klienti neverejných poskytovateľov do znevýhodneného a diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov sú tak nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov a to bez ohľadu na to, či na to majú alebo nie. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich neverejnému poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom.. Títo sú navyše plne kapacitne obsadení pre nízku úhradu a tak si ich klient ani nemá možnosť vybrať. Pri porovnávaní kapacity verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tohto druhu, neverejní poskytovatelia v súlade s filozofiou poskytovania sociálnych služieb rodinného typu, ku ktorej sa hlási aj vláda SR, v prevažnej miere poskytujú svoje sociálne služby v nízkokapacitných zariadeniach. Tým sa však objektívne zvyšujú ich náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v porovnaní s verejnými zariadeniami s vysokou kapacitou.

Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú


58.
Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „

Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z.

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a

Príloha č. 6a

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac

Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok

nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov

1 900 eur

22 800 eur

nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov

3 800 eur

45 600 eur

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov

1 900 eur

22 800 eur

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov

3 800 eur

45 600 eur

Odôvodnenie:
V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy(1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom.

Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti), pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že MPSVR SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia.


Oprávnenie zastupovať predkladateľa hromadnej pripomienky pri rokovaní o pripomienke majú:

Lýdia Brichtová, Námestie 1. mája 8, 811 06 Bratislava, lydia.brichtova@gmail.com
Milada Dobrotková, Čachtická 17, 831 06 Bratislava dobrotkova@stonline.sk
Anna Ghannamová, Hruškový sad 18, 841 06 Bratislava ghannamova@naruczachrany.sk, predsednicka@pomocseniorom.sk
Sergej Kára, Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, sergej.kara@vagus.sk


Organizáciami združenými v (neformálnej) Platforme za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sú:

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky

Slovenská katolícka charita

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.

Asociácia sestier a pacientov – ASAPPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
1.11.2016 07:26 | julius minarik

Podporujem tuto opravnenu iniciativu
Herak
22.10.2016 11:45 | Jozef

suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
21.9.2016 16:28 | Mária Nágelová

Súhlasím s pripomienkou
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
26.8.2016 09:06 | Miloš Halas

Súhlasím s priúpomienkami.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
25.8.2016 16:05 | Monika Michalkova

Podporujem na 100% a držím palce..
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
24.8.2016 21:53 | Ivana Bernathová

Priama cesta k opatrovanemu!
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
24.8.2016 09:46 | Andrea Szépová

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
24.8.2016 09:19 | Andrea Madunová

podporujem a súhlasím.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
23.8.2016 22:11 | Denisa Knapova

Suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
23.8.2016 17:01 | Jan Kmet

Suhlasim s textom hromadnej pripomienky ako s docasnym riesenim Financivanie socialnych sluzieb zlyhava a je to evidedentne nielen u nevernych poskytovatelov ale aj u verejnych poskytovatelov Ako verejny poskytovatel mam velky problem najst zamestnancov na viacere pracovne miesta napr sestra opatrovatel pomocna sila do kuchyne a pod z dovodu absolutne nemotivacnej mzdy a na druhej strane znacnej narocnosti prace V zariadenich soc sluzieb uz pracuju iba nadsenci pre ktorych je tato praca poslanim a zaroven musia trpiet tym ze tato praca ich neuzivi Casto maju dve zamestnania aby prezili co sa odraza na ich zdravotnom stave a pracovnom vykone Socialne sluzby na Slovensku predstavuju jednu velku casovanu bombu ak sa urychlene neprijmu zmysluplne opatrenia system soc sluzieb sa zruti
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
22.8.2016 12:54 | Ľubica Dúbravská

Súhlasím.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
22.8.2016 12:18 | Klára Kissová

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
22.8.2016 10:44 | Milada Dobrotkova

Financovanie socialnych sluzieb je hanbou kazdej doterajsiej vlady. ODKAZANI su obcania tohoto statu a vlady sa o nich NESTARAJU. Zomieraju bez pomoci, lebo NIE SU PENIAZE!!! Opatrovatelia a sestry su pretazene NEZAPLATENE a chceme od nich usmev, profesionalitu. Politici maju plne usta "deinstitucionalizanie" ale neurobili pre nu NIC. Domacu opateru nevieme a nechceme platit, lebo samospravy na nu nemaju peniaze a stat hovori, ze samosprava na domacu opateru uz dostala peniaze v podielovych daniach. Sestry si platia odkazani z vlastneho a je jedno ako to poskytovatelia prefinancovaju. STALI SME SA HOSPICMI. HANBA, HANBA vsetkym doterajsim vladam. Predkladane riesenie ma zabezpecit, aby sme prezili DO VELKEJ NOVELY (UZ 13-tej!!!).
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
21.8.2016 06:39 | Renáta Zabáková

Súhlasím.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
20.8.2016 11:43 | Alena Tóthová

Súhlasím!!! Malo by sa urýchlene skoncovať so setrenim na chorých v domácom prostredí a ich opatrovatelov!!!Postoj vlády K tejto problematike je už desaťročia diktatorsky, neludsky nepatrí do sociálnej demokracie!!
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
20.8.2016 11:19 | Peter Šrámka

Súhlasím a držím palce!
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
20.8.2016 06:38 | Eva Gabrižová

suhlasim je to zle a nie len v socialnych sluzbach
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
20.8.2016 00:53 | Anna Ghannamová

Nerozumiem Vašej argumentácii. Ak ste zástupca neverejného poskytovateľa, tak nemôžete byť v nejakom relevantnom zisku. Iste sú tu zariadenia, ktoré podnikajú za účelom zisku v sociálnych službách, ale to sú podnikatelia, ktorí môžu mať len samoplatcov, inak by porušili zákon. Väčšina poskytovateľov - neziskových - je zo zákona povinná mať aj audit, takže ich vyúčtovania aj výška zisku, respektíve straty, sú verejné a auditované. Ale súhlasím s Vami, že zákon je celý zlý. Aj s tým, že v systémovo riešení, o ktoré nám nejde teraz, by mal byť príspevok vyplácaný občanovi a on si vyberie.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
19.8.2016 21:33 | Mgr. Jana Hiczérová

Oprávnená požiadavka. Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnych službách
19.8.2016 20:54 | Mgr. Iveta Ruzekova

Ako zastupca neverejneho poskytovatela nesuhlasim.... navrh v tomto zneni nic neriesi a je potrebne prekopat cely zakon o soc. sluzbach. Pocnuc od poskytovatelov- ktorymi je dnes kde-kto az po prispevok, ktory kym sa dostane k opatrovanemu "preperu" tri statne institucie. Prispevok na opatrovanie na zaklade posudku o odkazanosti a zaradeni do stupna odkazanosti ma dostat opatrovany a ten nech rozhodne podla vlastnej vole, aku sluzbu si vyberie. Neobjavime Ameriku, tak to funguje aj napr. v Rakusku, kde chodia opatrovat nase kvalifikovane sily. Ak prepocitame naklady na opatrovanie na jedneho seniora v statnom zariadeni-tiez podla stupna odkazanosti, pristaneme na sume, ktorou by senior v pohode uhradil starostlivost o seba aj v svojom domacom prostredi, alebo v zariadeni, ktore si uz aj podla svojich ostatnych prijmov sam vyberie. Zaroven by sme sa nemuseli bavit o nejakych teoretickych standardoch poskytovanych sluzieb, pretoze spokojnost seniorov by bola najlepsou vizitkou- tam, kde by sa im nepacilo, jednoducho by neboli. Povodny system je dlhodobo zastaraly, nefunkcny, a dava priestor len na korupciu- dotacie dostanu len blizky a este blizsi.
Zaroven - o neziskovosti istych neziskoviek by sa tu dalo tiez este vela popisat a tiez si myslm, ze ich ziskovost je diametralne odlisna s ich prezentaciou na verejnosti. Som silno presvedcena, ze tu silna lobuje silna skupina velkych hracov na poli poskytovania socialnych sluzieb.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (33)

 Súvisiace témy:
Sociálne služby a pomoc
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS