spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa

V Bratislave, 16. augusta 2016.


Dôstojný Zbor biskupov ECAV, vážené Predsedníctvo ECAV na Slovensku,

my, dolu podpísaní pedagógovia a doktorandi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK), sme so znepokojením vzali na vedomie skutočnosť, že ste sa rozhodli nepredĺžiť pracovnú zmluvu kaplánovi Mgr. Jakubovi Pavlúsovi. Od 15. augusta 2016 je preto bez práce a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV) prichádza o nádejného kňaza. Deje sa to v situácii, keď v cirkvi začíname pociťovať vážny nedostatok mladých ľudí ochotných pracovať v cirkvi. Naše znepokojenie má tieto tri hlavné dôvody, ktoré chceme touto cestou oznámiť Vám i verejnosti a požiadať Vás o zmenu Vášho postoja.

Prvý dôvod je ľudský.  Vaším rozhodnutím ste pripravili o živobytie otca mladej rodiny a neočakávane ho dostali do ťažkej sociálnej situácie. Z ľudského hľadiska to považujeme za neprimerane tvrdý postih.

Druhý dôvod je teologický. Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána Jakuba Pavlúsa zo dňa 10. 8. 2016 ako dôvod nepredĺženia jeho pracovnej zmluvy verejne vyhlasuje, „že názory a stanoviská brata kaplána Jakuba Pavlúsa na manželstvo a rodinu sú v rozpore s vieroukou ECAV na Slovensku a so stanoviskom, ktoré Synoda ECAV na Slovensku ako najvyšší orgán cirkvi prijala 28. 6. 2013 v Myjave.“ Znepokojuje nás, že z pohľadu na manželstvo a rodinu sa stala otázka vierouky, ktorá má dopad na duchovnú službu v cirkvi. Je to totiž v rozpore s pohľadom evanjelických cirkví združených vo Svetovom luteránskom zväze (SLZ), ktorého zakladajúcim členom je aj ECAV na Slovensku. Evanjelické cirkvi nepovažujú názor na manželstvo za tzv. „status confessionis“, teda za otázku spásy a otázku, pri ktorej nemožno prekročiť únosné medze rozmanitosti názorov v cirkvi. (Lutherischer Weltbund: Ehe, Familie und menschliche Sexualität. Lund, März 2007, str. 7). Nevyčleňujete Vaším zdôvodnením ECAV na Slovensku zo spoločenstva cirkví združených v SLZ? Cirkvi v ňom združené samozrejme majú právo zvrchovane sa rozhodnúť, akú prax v otázkach manželstva a rodiny zavedú a ako ju budú v priebehu času meniť. Znepokojuje nás však, že Zbor biskupov svojím rozhodnutím povýšil otázku pohľadu na manželstvo na otázku stojacu v rozpore so spasiteľnou vierou. Podľa nášho názoru Jakub Pavlús ako kaplán nekonal v rozpore s učením ECAV na Slovensku a ani neporušil žiaden cirkevno-právny predpis. Veď v osobnom pohovore so Zborom biskupov vyjadril výhradne svoj osobný názor na manželstvo a rodinu.

Tretím dôvodom je otázka uplatnenia cirkevnej disciplíny. Podľa čl. 28 Augsburského vyznania biskupom síce patrí právomoc „posudzovať a odmietať učenie, ktoré nie je v súlade s evanjeliom“, ale má sa to diať Slovom Božím. V stanovisku Zboru biskupov sa však takéto zdôvodnenie neobjavuje. Aj samotný postup Zboru biskupov odporuje biblickej zásade cirkevnej disciplíny. Ak totiž existovalo podozrenie, že Jakub Pavlús koná v rozpore s učením a zásadami evanjelickej cirkvi, bolo povinnosťou biskupov najprv hovoriť s predstaviteľmi cirkevného zboru a s jeho priamymi nadriadenými a až po zvážení ich hodnotení rozhodovať o predĺžení, resp. nepredĺžení pracovnej zmluvy. Za precedens považujeme, že na ukončenie pracovného pomeru bolo použité stanovisko Synody, ktoré nebolo koncipované ani prijímané s cieľom určovať riešenie personálnych otázok v cirkvi. Znepokojuje nás absencia pastorálneho prístupu biskupov k mladému oltárnemu bratovi.

S ohľadom na uvedené dôvody Vás žiadame, aby ste prehodnotili rozhodnutie Zboru biskupov v prípade kaplána Mgr. Jakuba Pavlúsa a umožnili mu ďalšiu službu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

S ohľadom na diskusiu v evanjelických cirkvách združených v SLZ Vás žiadame, aby ste v cirkvi vytvorili atmosféru slobody a dôvery, v ktorej bude možné otvorene diskutovať o rôznych postojoch a názoroch na manželstvo a rodinu v duchu reformačnej zásady, že cirkev je  „semper reformanda“ (neustále sa reformujúca) – a to zvlášť  v roku prípravy na 500. výročie reformácie.

S úctou


Ondrej Prostredník
Ľubomír Batka
Dávid Benka
Milan Jurík
Július Filo
František Ábel
Peter Gažík
Marek Neština
Radoslav Hanus
Martin Kováč 
Štefan Panuška
Eva Oslíková
Eva Guldanová
Anna-Maria BenkováTento list svojim podpisom podporujú vyššie uvedené osoby. List môžu verejne podporiť aj ďalší signatári prostredníctvom portálu changenet.sk. Súhlasné stanovisko je možné vyjadriť aj neverejne odoslaním informácie o jeho podpore Zboru biskupov alebo Predsedníctvu ECAV na Slovensku, prípadne poukázaním príspevku na zbierku pre rodinu Jakuba Pavlúsa v symbolickej výške 1 EUR s poznámkou „súhlasím s otvoreným listom“. Ďakujeme!


POZNÁMKY / vaše reakcie
Docent teológie Martin Prudký, upozorňuje na zlé preklady Biblie o homosexualite. Katolícka cirkev cielene a vedome klame veriacich
17.9.2016 23:11 | Matej

Docent teológie Martin Prudký, upozorňuje na zlé preklady Biblie o homosexualite. Katolícka cirkev cielene a vedome klame veriacich krestanstvo.czweb.org/clanky/d...
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
31.8.2016 09:22 | Tatiana Laskovičová

Niečo je zhnité v našej cirkvi.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
26.8.2016 17:39 | Miroslav Behro

Nesúhlasím s otvoreným listom. Takýmto spôsobom sa neriešia veci v cirkvi.
Je mi ľuto že na teologickej fakulte sú takéto názory na veci ktoré sú v Biblii jasne definované.
Pýtam sa: načo sú im všetky tituly, pred menom aj za menom, keď nechcú prijať základné biblické pravdy.
Chápem však niektorých vyučujúcich, že takýmto spôsobom si asi obhajujú svoje liberálne názory prevzaté pravdepodobne so SLZ a niektorých nemeckých a škandinávských cirkví /výsledky v duchovnej oblasti v týchto cirkvách a krajinách už vidíme/.
Len mi je potom ľúto študentov ktorí idu na fakultu s úprimným zámerom poznávať Božie pravdy.
Pre mna ako radového kresťana sú v tejto otázke rozhodujúce napr. tieto texty z Biblie:
a/ Rim 12,2
b/ Rim 1,21-32
c/ 1. Kor. 6,9-11.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
22.8.2016 15:58 | Matej

Katolícka Cirkev v minulosti vykonávala sobáše aj pre homosexuálov. Desivá a hrôzostrašná pravda pre konzervatívnych kresťanov. Katolíci nepoznajú svoju vlastnú históriu. Oháňať sa pojmom tradičné hodnoty nemá žiaden význam, pretože v minulosti boli v Katolíckej cirkvi tradičné aj homosexuálne sobáše, ktoré boli inšpirované ešte pred-kresťanskou kultúrou v Európe. To že v minulosti v Katolíckej cirkvi boli cirkevné sobáše, na to existujú aj seriózne vedecké akademické práce, ktoré si môžete každý dohľadať v angličtine.
Mnohí konzervatívni katolíci sa psychicky zrútia po prečítaní tohoto článku.
Nezabúdajme ani na moment kedy bol pápež František ostro kritizovaný konzervatívnymi kresťanmi, že má tlerantný prístup k párom rovnakého pohlavia.
krestanstvo.czweb.org/clanky/k...
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
22.8.2016 10:14 | Jela Marková

Vyjadrujem podporu p. Pavlúsovi.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
22.8.2016 08:56 | Janka Mineková

Brat kaplán vyjadril tento svoj názor v dipl.práci-teda výskume, kde je nutné vyjadriť aj svoj názor (to neznamená, že ho bude mať do smrti)... a v rozhovore s p. biskupmi povedal, že rešpektuje všetky cirkevno-právne predpisy a nič z jeho názoru nešíri...
Reakcia zboru biskupov je podľa mňa neprimeraná vo všetkých hľadiskách.
Vyslovujem podporu br.kaplánovi a pripájam sa k otvorenému listu.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
22.8.2016 06:42 | Helena Pašiaková

Suhlasim a podporujem
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
21.8.2016 22:33 | Mgr. Daniela Hulmanová

Súhlasím s otvoreným listom na podporu brata kaplána Mgr. Jakuba Pavlúsa. Miešajú sa tu dve odlišné veci. Jedna - vieroučné stanovisko, a druhá vecná - nepredĺženie zmluvy, čo je vlastne vyhadzov, pekne zaobalená výpoveď. Zbor biskupov a Predsedníctvo ECAV podľa mňa nerieši to , čo riešiť má. Ja som tiež zažila niečo podobné ako katechétka.A nemali čas, i keď som žiadala o prešetrenie môjho prípadu. Bola som nezamestnaná po 24 rokoch služby v cirkvi a pár rokov pred dôchodkom.A odvtedy som sklamaná z jednania bratov biskupov, dokonca brat generálny dozorca mi doteraz ani na osobný list neodpovedal./ 3 roky/
Vôbec ma neprekvapuje, že sa celý rok nikto nezaujímal o mladého kaplána, keď už páni biskupi nemali čas, tak mohol hocikto z predsedníctva, napr. aj brat gen. dozorca alebo iní....Možno dali prednosť televíznemu prenosu, kde sa málokedy vidí kňaz z daného zboru, ktorý tam pôsobí,aby kázal. Dôležitejšie sa zviditeľňovať...A potom niet času zaujímať sa o problémy, či názory mladých kňazov a ak sa už vyskytnú , tak ich zrazu rýchlo riešiť aby bol pokoj, bez ohľadu na to, čo sa tým spôsobí...
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
21.8.2016 00:39 | Karin

..navrhujem vyhodit boha z cirkvi, ved chudacisko nie je ani muz ani zena.. ono je len neohranicena laska.. tvorca vsetkeho a VSETKYCH.. naco nam je taky boh..
ach jo..
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
20.8.2016 20:40 | Dano Misina

Suhlasim s tymto stanoviskom. Zmluva na dobu urcitu je porusenim CPP, uzurpaciou prava, ktore im nikto nedal. Trestanie za nazor su komunisticke a stbacke praktiky. A ak chce byt GB rovnako cestny, ako to ziada od Jakuba, mal by dat vypoved z funkcie v SLZ. Inak je presne tak rozpoltenou osobou ako to tvrdi o Jakubovi.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
20.8.2016 16:38 | Mgr.Daniela Kissová

Čítam reakcie na otvorený list... Ak opomeniem tie na primitívno-vulgárnej úrovni,evidujem v ostatných určitú dávku dramatičnosti-je to vari nenávisť k homosexuálom, ak poviem, že homosexuálne manželstvá nie sú v súlade s Božím slovom? Hádžem kameňom, ak vyslovím názor,že evanjelický duchovný predsa nemôže súhlasiť s homosexuálnymi manželstvami? Som zvedavá na postoje mnohých ,,moderných" evanjelikov, keď sa o pár rokov budú dožadovať svojich ,,práv" v sexuálnej oblasti aj dalšie menšiny/napr.skupina pedofilov/ Nech mi nik nehovorí, že to je iné. Sexuálna túžba je sexuálna túžba- jeden ju cíti k op. pohlaviu, iný k rovnakému,iný k dieťaťu, iný k ... Budeme sa v ECAV riadiť dobou, alebo Božím slovom? Iná reakcia zase zahanbuje prispievateľa:,,Ze sa nehanbíte pán S" Ja som toho názoru, že hanbiť sa majú tí, ktorí obchádzajú a deformujú Božie slovo a nie tí, čo sa ním riadia - či u nás v ECAV to má byť takto ,,po novom"? A iná reakcia - ak sa nevypočuje hlas veriaceho ľudu,vraciame sa o 500 r. dozadu. Omyl - 500 r. dozadu sa nedbalo na pravé, čisté Božie slovo, podobne ako dnes a aj v tejto kauze. Na záver chcem podotknúť, že voči homosexuálom neprechovávam ani nenávisť, ani odpor, ani ich nevnímam ako menejcennú skupinu, rada s nimi diskutujem a veľmi,veľmi si vážim tých kresťanov -homosexuálov, ktorí berú vážne Božie slovo, so všetkými dôsledkami, ktoré do ich života plynú. Každý kresťan bez ohľadu na sex.orientáciu musí veľakrát opustiť svoju vôľu, stanovisko, spôsob života, ak to Božie slovo požaduje.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
20.8.2016 09:38 | Lucia Némethová

Jakub urobil chybu,no trest v jeho situácii je viac než krutý.
Súhlasím s tým, aby mladý nádejný farár mal možnosť pokračovať vo vykonávaní svojho zamestnania.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 21:26 | Monika Bujnová

Generácia mojich evanjelických starých rodičov si myslela, že sex v manželstve je hriešny a židia sú skazou slovenského národa, generácia mojich rodičov laškovala s myšlienkami komunizmu(nie moji rodičia)a moja generácia teraz naliehavo rieši otázku zväzkov rovnakého pohlavia. Samozrejme štát ich nakoniec uzná, sme euroobčania, či už sa to nám evanjelikom páčiť bude, alebo nie. Len škoda bolo prísť o mladého nádejného farára, pretože je čestný a múdry a ľudí, ktorí vravia to, čo si myslia, by práve cirkev mala podporovať, pretože je to vzácne a je to Dar Boží. Také to "srholecké" kresťanstvo, to je to, čo mňa oslovuje a prečo verím.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 20:21 | Lada Mikolasova

Souhladim s otevrenym listem.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 18:15 | Eleonora Orbanova

Budte zhovievavi! Toto by sa nepacilo ani Jezisovi Kristovi! Ved kto je bez viny, nech hodi kamenom! Vy ste bez viny? Mozete hodit kamenom?
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 15:32 | Marko Dulak

Suhlasim a podporujem otvoreny list teologov EBF UK aj kaplana Pavlusa. ECAV nemoze robit cistky na zaklade ich osobneho presvedcenia a mala by razne prehodnotit svoj selektivny pristup. Ani Jezis si nevyberal, kto je ci nie je pre neho hoden.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 13:41 | Eva Dobrotová

Súhlasím s otvoreným listom.
"Dôstojní bratia biskupi by mali dobrovoľne odstúpiť zo svojich postov.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 12:40 | Ivan Žáry

Začínam sa hanbiť, že som pokrstený evanjelik a zvažujem vystúpenie z tejto cirkvi. Takýmto prenasledovaním iných názorov sa začína evanjelická cirkev podobať na katolícku cirkev a akoby si brala príklad aj zo špinavej slovenskej politiky. Pomaly už aj katolícky pápež pôsobí modernejším dojmom ako naši evanjelickí biskupi. Je mi z toho smutno.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 10:38 | Dominik Hewlett

Súhlasím a podporujem otvorený list.
Ad: Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
19.8.2016 06:26 | Martin Hruška

Kedysi platilo "drž hubu a krok". Strach šírila ŠTB,
nepohodlných komunisti vyšachovali odobratím "štátneho súhlasu".
Dnes tieto maniere používa GBÚ ?

Tá vlna solidarity je veľmi silný a jasný signál.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (33)

 Súvisiace témy:
NáboženstvoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS