spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za Slovensko bez GMO

Dozrel čas, aby sa Slovensko nasmerovalo na cestu zdravých potravín, živého vidieka a potravinovej sebestačnosti. Dnes Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré stále nezakázali pestovanie geneticky modifikovaných (GM) plodín, napriek tomu že to legislatíva EÚ dovoľuje a väčšina členských štátov EÚ tak do konca roku 2015 aj spravila – vrátane našich susedov Poľska Rakúska a Maďarska. V júni roku 2016 Slovensko hlasovalo v EÚ opakovane za predĺženie autorizácie najpoužívanejšieho pesticídu na svete i u nás – glyfosát, používaný aj pri GM plodinách, napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila túto účinnú látku za potenciálny karcinogén.

Aj preto v nadväznosti na „papierovú“ petíciu, ktorá už dnes má viac ako 15 000 signatárov, spúšťame aj túto on-line elektronickú formu, ktorou chceme mobilizovať čo najviac spotrebiteľov a zodpovedných farmárov na Slovensku. Petíciu plánujeme spoločne s podporou verejnosti odovzdať na kompetentné ministerstvá v októbri 2016 a tak spustiť zavedenie potrebných, systémových zmien v našom poľnohospodárstve.

Ďalšie informácie o kampani, problematike GMO, papierové hárky na stiahnutie, ako aj aktuálne informácie o odovzdávaní petície nájdete na stránke www.vsetkoogmo.sk.

Podpis on-line petície nevylučuje podpísanie „papierovej“ verzie, ktorá sa bude odovzdávať. Papierové hárky môžete do 15.09.2016 posielať na novú korešpondenčnú adresu OZ CEPTA: P.O.BOX 172, 96001 Zvolen.Ďakujeme za vašu podporu a pomoc pri šírení tejto iniciatívy – petičný výbor:

Martin Chudý, Peter Sudovský, Mária Stieranková a Daniel Lešinský.
PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisovVážené ministerstvá pôdohospodárstva MPRV SR a životného prostredia MŽP SR,
vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,

my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), vás žiadame o vytvorenie podmienok, ktoré budú mať priaznivý vplyv na zdravie nášho národa, kvalitu životného prostredia a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku.               

S veľkým sklamaním sme sa dozvedeli, že geneticky modifikované (ďalej len „GM“) plodiny sa pestujú na komerčné a pokusné účely aj v SR, a to aj bez súhlasu alebo vôle občanov SR. Pritom chýbajú štúdie potvrdzujúce bezpečnosť GM plodín pre človeka, (agro) ekosystém a životné prostredie pri dlhodobom pôsobení. Naopak, mnohé štúdie a skúsenosti# z krajín, kde sa GM plodiny pestujú a pestovali, spochybňujú tvrdenia o ich neškodnosti. Aj na základe týchto poznatkov, sme presvedčení o škodlivých vplyvoch GM plodín na zdravie človeka, (agro) ekosystém, životné prostredie a spoločnosť ako takú, kde môžu spôsobiť nevratné škody. Preto vás touto petíciou žiadame do 12 mesiacov od odovzdania petičných hárkov:
  1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. #
  2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni;
  3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore; 
  4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo;
  5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR;
  6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR;
  7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko - systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR.


Zdroje informácií a petícia s petičnými hárkami na www.vsetkoogmo.sk


Petičný výbor:

Martin CHUDÝ – Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, peticia@vsetkoogmo.sk - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy;
Ing. Peter SUDOVSKÝ – Jeruzalemská 28, 917 01 Trnava;
Mgr. Mária STIERANKOVÁ – Podhradík 27, 080 06 Prešov, (rod. Potočňáková);
Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD. – Záhonok 19, 960 01 Zvolen;POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
14.10.2016 17:14 | Eva Midriaková

Grneticky modifikované potraviny menia zdravý metabolizmus na poškodený. Potraviny majú mať jasnú výstrahu o genetickej modifikácii a kto chce, nech ich papá. Ale ĺudia, ktori chcú byť zdravší, ich odmietajú. Tak nech sa im nepodsúvajú v hypermarketoch bez dostatočných informácií.
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
22.9.2016 08:21 | Peter Bátory

Som proti pestovaniu a hlavne predaju GMO rastlín, ktoré sú pridané do potravín na Slovensku.
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
10.9.2016 21:45 | Naďa Velickova

🍞
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
13.8.2016 10:02 | Roman Kanala

Podpora prokurátorovi Špirkovi perzekuovaného Kaliňákom

www.peticie.com/podpora_prokur...

Na changenete by tá petícia bola viditeľnejšia - ujme sa niekto zorganizovať ju? Podpíšem okamžite.
Ad: Petícia za Slovensko bez GMO
8.8.2016 17:53 | WAnda Traubnerova

ePridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Genetické technológie
PoľnohospodárstvoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS