spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb


Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 482/ORPS/2016 k opatreniu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk


Slovenská pošta chce zvýšiť ceny v priemere až o 9,17%. Takéto zvýšenie odmietame, pretože

(i) pri niektorých službách máme platiť viac než Rakúšania, Česi, Poliaci či Maďari,

(ii) od ostatného zvyšovania poštových cien bola na Slovensku nulová inflácia,

(iii) dopady na starších ľudí a podnikateľov nie sú zanedbateľné, pričom pošta nepredstavila žiadne racionalizačné opatrenia na svojej strane – napríklad aj v podobe záväzku vyhýbať sa kauzám ako v minulosti.


V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 4. mája 2016 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 482/ORPS/2016 k opatreniu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.

Znenie hromadnej pripomienky je zaslané prostredníctvom elektronického systému tvorby právnych predpisov. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme predkladateľovi iným spôsobom v súlade s § 10 ods. 4 treťou vetou zákona a čl. 14 ods. 6 treťou vetou legislatívnych pravidiel.

Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04 a ako jeho zástupcov Oskara Dvořáka, Mesačná 1, Bratislava 821 02 a Vincenta Bujňáka, Javorová 21, Viničné 900 23. Každý spomedzi zástupcov môže vykonávať zastúpenie aj jednotlivo.

Žiadame, aby v prípade, že predkladateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle § 10 ods. 4 zákona a čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.


Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:

V zmysle sprievodnej dokumentácie k návrhu opatrenia sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určenie maximálnych cien za poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku v nadväznosti na pripravovanú zmenu poštovej licencie č. 815/001/2012 s účinnosťou od 1. októbra 2016 a v nadväznosti na návrh predložený Slovenskou poštou, a.s., na zmenu poštových sadzieb.

Návrh opatrenia obsahuje okrem iného zmeny súvisiace so zvýšením cien poštových služieb:

Ceny listov sa u každej hmotnostnej kategórie zvyšujú o 0,05 €, čo je v priemere u listov 1. triedy o 4,25% a u listov 2. triedy o 5,63%.

Cena za službu „doporučene“ sa zvyšuje o 7,14%, cena doručenky o 12,5% a cena poistenia k listom v priemere o 3,97%.

Zvýšenie cien listov 2. triedy a služieb doporučene a doručenka sa premietne do vyšších cien  úradných zásielok, ktoré sa v priemere zvyšujú o 9,11%.

Predpokladané zvýšenie výnosov Slovenskej pošty, a.s., v roku 2016 je 3 544,649 tis. eur a v nasledujúcom roku 2017 až 14 178,598 tis. eur (priemerné zvýšenie cien regulovaných poštových služieb o 9,17%).

S návrhom opatrenia obsahujúcim takéto zvýšenie cien poštových služieb vyslovujeme zásadný nesúhlas a v súčasnej podobe žiadame jeho stiahnutie z legislatívneho procesu.

Zvýšenie cien poštových služieb považujú podporovatelia hromadnej pripomienky za neodôvodnené na základe nasledovných skutočností:

1. Najvyššie ceny spomedzi okolitých štátov Európskej únie pri niektorých zásielkach

V zmysle medializovaných informácií je cena listu do 20 gramov v Rakúsku 0,68 eura. Zvýšením na 0,70 eura bude cena v Slovenskej republike vyššia. V Maďarsku sa za jeden list v kategórii do 50 gramov platí okolo 0,63 eura, v Českej republike okolo 0,59 eura a v Poľsku okolo 0,46 eura.

Vzhľadom na to, že ceny poštových služieb sú regulované, nevidíme dôvod pre to, aby Slovensko (aktuálne 33. v kvalite života podľa Boston Consulting Group) ako štát s nižšou životnou úrovňou obyvateľstva ako v Rakúsku (5. miesto), Českej republike (25. miesto) alebo v Poľsku (30. miesto) nastavoval ceny ešte vyššie, než je tomu v uvedených krajinách.


2. Zvýšenie cien poštových služieb nezohľadňuje pokles spotrebiteľských cien

Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, spotrebiteľské ceny sa v júni 2016 v porovnaní s júnom 2015 v úhrne znížili o 0,8 %. Klesli ceny potravín a nealkoholických nápojov o 3,9 %, v doprave o 3,3 %, za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá o 1,5 %, za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domu o 0,1 %. Medziročne vzrástli ceny v odboroch hotely, kaviarne a reštaurácie o 2,3 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, vzdelávanie o 1,5 %, rozličné tovary a služby o 1,3 %, zdravie o 1 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,9 %, odevy a obuv o 0,7 %, poštové a telekomunikačné služby o 0,3 %.

Dopady návrhu však predpokladajú priemerné zvýšenie cien regulovaných poštových služieb až o 9,17%. V tejto súvislosti upozorňujeme napríklad na materiál Národnej banky Slovenska „Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2016“, v zmysle ktorého sa pre rok 2016 očakáva relatívne pomalý rast cien, keď bol odhad revidovaný smerom nadol (prepad cien ropy a nenaplnenie predpokladov potravinových komodít).

Takéto zvyšovanie cien poštových služieb bez toho, aby bola vzatá do úvahy súčasná aj predpokladaná makroekonomická situácia, považujeme za neprípustné.


3. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo a podnikateľské prostredie bez primeraných racionalizačných opatrení

Zvýšenie cien má dopad na všetky domácnosti využívajúce poštové služby  a poštový platobný styk vo vnútroštátnom styku. Pre nich dôjde k zvýšeným nákladom na tieto služby, pričom zvýšené náklady možno očakávať hlavne u starších ľudí veku nad 65 rokov z dôvodu, že v tejto sociálnej skupine (cca 1 milión ľudí) prevažuje využívanie poštových služieb a poštového styku oproti využívaniu elektronickej komunikácie.

Zároveň je potrebné zdôrazniť negatívne vplyvy na podnikateľské subjekty (621 000, z toho 369 000 fyzických osôb), a to až o 9 421 tis. € ročne.

Tieto negatívne dopady kontrastujú s akýmikoľvek primeranými racionalizačnými opatreniami zo strany Slovenskej pošty, a. s. Na mysli máme primárne hospodárne a efektívne nakladanie s vlastnými prostriedkami a majetkom, o čom nesvedčia viaceré kauzy („Slovenská pošta oslavovala. Za zábavu zaplatila takmer 80-tisíc eur!“, „Slovenská pošta: Za opravu strechy zaplatí až 604 730 eur“, „Stratová pošta robí časopis za tisíce, propaguje ľudí zo Smeru“, „Poštový ombudsman je fantóm, nepoznajú ho ani vlastní na pošte“, „Poštový ombudsman si na poštu zobral aj svojho priateľa“).

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
25.8.2016 09:56 | ildi Jurik

Nesuhlas
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
30.7.2016 09:49 | Vladimir Mikus

Nesuhlasim.
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
28.7.2016 10:55 | Roman Kanala

Zdražovať preto, že ľudia ich služby používajú menej, je hlúpe. Ak služby ďalej zdražia, ľudia ich prestanú používať úplne. Napríklad hybridná pošta sa vyplatí z Maďarska. Hybridná pošta je internetový program, cez ktorý sa zadá znenie listu, automaticky sa vytlačí aj s adresami, automat ich dá do obálok a hromadne pošle.

Ak teraz poštári zvýšia tarify, podpíšu si rozsudok smrti. Je desivé, že im to nedochádza.
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
27.7.2016 13:42 | Jozef Hošo

V minulých rokoch naša štátna pošta zdôvodňovala zdražovanie rastom cien nafty. Teraz by podľa toho mala zlacňovať.
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
27.7.2016 08:49 | Michal Panak

Podpisal som a dam podpisat celej rodine ...
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
26.7.2016 21:12 | Slavomír Feč

Mám pocit , že keď sa predávala Slovenská pošta zlodejom tak do zmluvy si dali klauzulu , že budú mať monopol na listové zásielky a podobné veci do roku.... to bohužiaľ neviem presne. Preto si dovoľujú.Ak by mali konkurenciu myslím , že niekde by už zavreli s prístup , ktorí majú.
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
26.7.2016 19:33 | maria plešova

Hromadna pripomienka za zastavenie a zdražovanie poštovych služieb!!!!!! Nenechame sa okradať!!!
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
26.7.2016 10:23 | Alžbeta Kimleová

Mám 63 rokov. Teda dosť rokov na to, aby som vyjadrila viacročné skúsenosti. Tie v tomto štáte sú smutné nielen v zdravotníctve, v sociálnej sfére..a ďalšie, kde evidentne klesá úroveň služieb oproti cenám za ne pre občanov. Teraz by ma zaujímalo, na základe čoho si vôbec dovolia takúto trúfalosť a kam až siaha beztrestná n e n a ž r a n o s ť VEDENIA?!
Pýtam sa ako mnohí z nás, prečo sa majú zvýšiť ceny poštových služieb?
Kam tečú tie peniaze? Na dedinách sú pošty "štandardné" posledných 25 rokov sa nič nezmenilo výrazne k lepšiemu. Najmä platy mimo manažmentu..V regionoch sa jedná slušne, ale skúste jednať s niekym vyššie! Cítiť aroganciu až má bežný človek pocit, že o t r a v u j e samého pána najvyššieho. Je mi špatne z tejto bezbrehej nezodpovednosti ktorú vykazujú jednotlivé inštitúcie. Prečo tak smelo a beztrestne šafária? Kedy sa zobudia kontrolné úrady - počnúc tým najvyšším, kde to ukazuje Smer pre tie ostatné kontrolné úrady? Je mi ľúto, tak veľmi by som si chcela pochvaľovať ako dôchodkyňa, že som sa dožila spravodlivého štátu, kde mám istotu, že už nikam nemusím. Ak odobria tento nezmysel, už nielen mladí budú odchádzať, ale celé rodiny. Rozumej - súrodenci, bratranci, krstní, svokrovci, tety a ujovia a ich deti a rodičia. Kto potom bude nenažrancov živiť? Aký štát si dovolí takúto N E R E G U L É R N O S Ť kam sa okolo seba pozrieš?
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
26.7.2016 10:16 | Štefan Jasenicky

Nesúhlasím so zdrazovanim
Ad: Hromadná pripomienka za zastavenie zdražovania poštových služieb
26.7.2016 09:40 | Jakub Zeman

FPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (10)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS