spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Podľa predkladateľa je cieľom predkladaného návrhu zákona finančne stabilizovať verejnoprávne vysielanie na Slovensku, zaviesť nezávislý, transparentný a flexibilný systém stanovovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej len "úhrada či úhrady"), oslobodiť najslabšiu sociálnu skupinu od povinnosti platiť úhrady, znížiť administratívnu záťaž platiteľov úhrady, a v neposlednom rade poskytnúť poslucháčom a divákom obsahovú protihodnotu za zvýšené úhrady.

Hoci sa navrhovateľ v návrhu niekoľkokrát odkazuje na potrebu zvýšiť transparentnosť systému financovania RTVS, tento návrh predpokladá zachovanie povinnosti platiť úhrady aj na strane zamestnávateľov. Platba zamestnávateľa je netransparentný, nesystémový nástroj financovania, ktorého zachovanie je v rozpore s cieľom dosiahnuť prehľadné financovanie verejnej služby.

Spotrebiteľom služby je a môže byť jedine občan, fyzická osoba, bez ohľadu na fakt, či je organizovaný v domácnosti alebo na pracovisku. Platby zamestnávateľov sú vykonávané na úkor miezd zamestnancov alebo zisku podnikateľa, čím zákon defacto núti občanov, ktorí sú zamestnaní, platiť za tú istú službu dvakrát. Takýto systém vytvára kompletne zbytočné náklady administrácie týchto úhrad, ktorá dosahuje 1 mil.eur ročne. Platba zamestnávateľa by v súlade s cieľom podpory podnikateľského prostredia, uvedenom v programovom vyhlásení vlády, mala byť zrušená úplne, podobne ako to je v Írsku, alebo Dánsku. Zostať by mala len povinnosť úhrady pre domácnosti. Len vtedy bude výška úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS pravdivou, nedeformovanou a spravodlivou.

Z rovnakých dôvodov nesúhlasíme s navrhovaným spôsobom navyšovania úhrady za služby RTVS pre zamestnávateľov. Ak predkladateľ odmietne zrušenie úhrady zamestnávateľov, tieto poplatky by sa nemali zvyšovať, lebo by tak došlo k zachovaniu súčasnej miery netransparentnosti vo financovaní RTVS. Zachovanie súčasnej výšky poplatku by znížilo mieru deformácie tejto cenovej informácie.

Zvyšovanie úhrady RTVS na základe vyhlášky Ministerstva kultúry odobrenej výrokom komisie je len zdanlivo nástrojom na zvýšenie transparentnosti financovania RTVS. Spotrebiteľmi tejto služby sú občania, a oni majú v rámci tohto procesu možnosť dnes vyjadriť svoj názor o (ne)navyšovaní týchto platieb v rámci riadneho pripomienkového konania. Komisia bude len poradný a pravdepodobne tiež politicky exponovaný orgán, o navyšovaní poplatku bude reálne rozhodovať ministerstvo kultúry. Novelizáciou spôsobu rozhodovania o zvýšení platby budú z procesu vynechaní občania, ako aj ich zástupcovia v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorí by sa pri zachovaní súčasnej koncepcie museli snažiť o dosiahnutie všeobecného konsenzu. Zvyšovanie úhrady priamo "od stola" ministra kultúry by v dvojročných intervaloch vytváralo dodatočné administratívne náklady pre platiteľov, ako aj náklady na vymáhanie nedoplatkov tejto úhrady.

Napokon pripomíname, že z predloženého materiálu a sprievodných dokumentov možno usúdiť, že predkladateľ nemal snahu dodržať proces prípravy návrhu zákona tak, ako to stanoví Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá predpokladá zapojenie dotknutých subjektov do procesu prípravy materiálu. Predkladateľ vymedzil len veľmi krátku dobu na pomerne netransparentné konzultácie s verejnosťou, a to v štádiu, kedy už mal návrh zákona dávno pripravený. Predkladateľ sa nezaoberal alternatívnymi návrhmi riešení, ktoré by viedli k dosiahnutiu predkladateľom definovaných cieľov, a ktoré boli vznesené napríklad zo strany Slovak Business Agency. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

  • Zachovanie súčasného modelu navyšovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS
  • Zrušenie úhrady zamestnávateľa za služby verejnosti poskytované RTVS
  • Dôkladné posúdenie alternatívnych návrhov riešení, ktoré boli vznesené počas pripomienkového konania

Návrh Legislatívnych pravidiel vlády SR:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-446

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 10. júna 2016.


Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rezortné číslo: MK-1943/2016-231/6615

1. Zachovanie súčasnej formy navyšovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS

Navrhujeme, aby boli v čl. I vypustené §10a až §10d a §13a a 13b. Súčasne navrhujeme, aby bol text ust. § 6 ods. 2 a 3 upravený tak, že z neho bude vypustená spojitosť s komisiou a možnosť stanoviť sadzbu úhrady všeobecne záväzným predpisom:

Odôvodnenie:
Navrhujeme zachovať súčasný stav, v ktorom je možné sadzbu úhrady RTVS zmeniť len novelizáciou zákona. Takýto postup je dostatočne transparentný a umožňuje občanom sa k navýšeniu sadzby vyjadriť napríklad prostredníctvom hromadnej pripomienky.Komisia bude len poradný orgán ministerstva, o navyšovaní poplatku bude rozhodovať minister kultúry. Pričom z procesu rozhodovania o zvýšení platby budú občania vynechaní. Občania, ako formálni objednávatelia služieb, by týmto  stratili možnosť vstupovať do procesu zvyšovania sadzieb.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú

2. Zrušenie povinnosti zamestnávateľa platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS

Navrhujeme doplniť do návrhu zákona nový bod, ktorým by došlo k zrušeniu ust. §3 písm. b), ako i ďalšie body, ktorými by bola z textu zákona úplne vypustená akákoľvek spojitosť so zamestnávateľmi.

Odôvodnenie:
Platby zamestnávateľov sú nesystémový nástroj financovania RTVS. Právnická osoba je fikcia, ktorá nemôže prijímať vysielanie RTVS. Všetky služby RTVS môžu prijímať len fyzické osoby. Zrušenie týchto poplatkov navrhujeme z nasledujúcich dôvodov:

1) Netransparentnosť
Skutočným prijímateľom služieb RTVS sú a môžu byť len samotní občania. RTVS by mala byť financovaná transparentne, to znamená, že pri súčasnej forme úhrady financovania RTVS, mali by byť celé náklady premietnuté do výšky úhrady občanov, resp. domácností. Občania sú formálne objednávateľmi týchto služieb a v záujme transparentnosti by mali znášať celé náklady tejto služby. Aktuálne predstavujú platby zamestnávateľov 15% príjmov RTVS. Občania tak nevidia celú cenu verejnej služby, čo im neumožňuje objektívne vyhodnotiť pomer prínosov a ceny, ktorú za ne platia.

2) Duplicita
Zamestnávateľ platí úhradu za služby verejnosti z výdavkov, ktoré by inak mohli byť použité na mzdy alebo zisk majiteľa. Dochádza tak k poklesu mzdového fondu a tým aj odmien zamestnancov. Zamestnanci, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, alebo pozemok pripojený k sieti, tak prvýkrát zaplatia úhradu RTVS ako „domácnosť“ a druhýkrát vo forme nižšej mzdy ako „zamestnanec“. Osobitným príkladom absurdnej duplicity je skutočnosť, že zamestnávateľ musí platiť úhradu aj za zamestnankyňu, ktorá je na materskej dovolenke, pričom jej domácnosť musí úhradu tiež platiť.

3) Zbytočné byrokratické náklady
Zamestnávatelia musia neustále sledovať počet zamestnancov a podľa toho navyšovať/znižovať výšku úhrady RTVS. To vyžaduje dodatočné zamestnávanie človeka (resp. pracovný čas už zamestnaného človeka). Pri predpoklade časovej náročnosti 15 minmesačne (kontrola počtu zamestnancov, prípadná úprava príkazu, ohlasovanie zmien) to pre 47 813 firiem, pri priemerných mzdových nákladoch znamená výdavok 1 mil. eur ročne. Tieto náklady predstavujú stratené príležitosti, ktoré firmy museli obetovať, aby mohli splniť požiadavky zákona. Z pohľadu verejnej správy ide o príliš nákladný výber zdrojov, nakoľko byrokratické náklady platcov predstavujú 10% vybranej sumy. Zrušenie poplatkov zamestnávateľov by ponechalo viac zdrojov zamestnávateľom, a nezvýšilo administratívne náklady domácností. Zároveň by klesli výdavky na vymáhanie poplatkov od neplatiacich zamestnávateľov.

4) Prekážka tvorby pracovných miest
Úhrada za služby RTVS má v prípade zamestnávateľov skokový charakter, ktorý sa prejavuje prudkým nárastom výšky platby. Zamestnanie tisíceho zamestnanca znamená rast mesačných nákladov firmy o 265,55 eur, podľa nového návrhu dokonca o 398 eur. Ak tento tisíci zamestnanec má poberať minimálnu mzdu, firma k týmto mzdovým nákladom by musela priložiť 77%.Firma si veľmi dobre rozmyslí, či tisíceho (ale aj dvestopäťdesiateho, päťdesiateho, desiateho, či tretieho) zamestnanca prijme na trvalý úväzok. Takémuto zamestnancovi ponúkne maximálne dohodu o vykonaní práce, keďže tzv. dohodári nie sú za „zamestnancov“ v tomto zákone považovaní. Tento zákon, ak priamo nebráni tvorbe pracovných miest, tak deformuje štruktúru pracovnej sily.

5) Neprimerané zaťaženie malých podnikov
Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k znižovaniu administratívnej náročnosti firiem. Byrokratické náklady firiem sú v prípade úhrady RTVS v zásade rovnaké, vplyv veľkosti firmy je relatívne nízky. Tým pádom podstatne viac dopadajú na malé firmy. Malé a stredné firmy (do 50 zamestnancov) pritom predstavujú 93% všetkých platcov úhrady. Zrušenie tejto povinnosti by pomohlo práve firmám, ktoré sú kľúčovými zamestnávateľmi v slovenskej ekonomike a sú jediným udržateľným riešením pre znižovanie miery nezamestnanosti na Slovensku, na rozdiel od investičnými stimulmi dotovanými firmami.

Alternatíva k návrhu:
V prípade nesúhlasu s týmto návrhom požadujeme zmrazenie existujúcej výšky sadzby úhrady pre zamestnávateľov, čo by aspoň čiastočne zvýšilo mieru transparentnosti financovania RTVS a nezvýšilo tak finančnú záťaž subjektov, ktoré nemôžu byť prijímateľmi týchto služieb.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že MK SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
Radovan Ďurana, Nábrežná 3461/3, 03861 Vrútky, radovan.durana@iness.sk
Richard Ďurana, Hodálova 4, 841 04 Bratislava, richard.durana@iness.sk
Peter Gonda, Tupého 51B, 83101 Bratislava, petergonda@institute.sk
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal@institute.sk
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
13.6.2016 01:09 | Jozef Kresan

Pripájam sa k hromadnej pripomienke
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
12.6.2016 13:59 | Ivan Haluška

12.6.2016 13,30 hod. pripájam sa k hromadnej
pripomienke, až teraz som našiel, že existuje.

3.kanál je najväčšia hlúposť.
Jej plány sa musia zmestiť do "dvojky".
veď je viac možností, ako sledovať šport.
A týka sa to iba pár percent obyvateľstva-
nejaké zahraničné futbaly, basketbaly, tenis, hádzaná ........ nedajbože curling,rugby, baseball, golf!
99,9% ľudí to nezaujíma!
Skutočne "osvietený nápad" zaťažiť firmy koncesionárskymi poplatkami!!!
Ivan Haluška, Žilina
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
12.6.2016 13:56 | Ivan Haluška

12.6.2016 13,30 hod. pripájam sa k hromadnej
pripomienke, až teraz som našiel, že existuje.

3.kanál je najväčšia hlúposť.
Jej plány sa musia zmestiť do "dvojky".
veď je viac možností, ako sledovať šport.
A týka sa to iba pár percent obyvateľstva-
nejaké zahraničné futbaly, basketbaly, tenis, hádzaná ........ nedajbože curling,rugby, baseball, golf!
99% ľudí to nezaujíma!
Skutočne "osvietený nápad" zaťažiť firmy koncesionárskymi poplatkami!!!
Ivan Haluška, Žilina
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
11.6.2016 21:18 | JUDr. Peter Weis

Mimochodom sucasne platny zakon na ucely vyrubenia vysky poplatku povazuje dohodarov za rovnocennych zamestnancov a to aj vtedy, ak sa len formalne vedu v SP a ziadnu pracu nevykonavaju.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
11.6.2016 21:14 | JUDr. Peter Weis

Je velkou skodou nastavenia systemu, ze zjavnu protiustavnost platneho zakona de iure nema bezny obcan moznost uplatnovat priamo na US.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
11.6.2016 13:31 | Katarina Glosova

Mam celé rtvs v pici neplatí im nič a ani nemienim
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
11.6.2016 12:03 | Ing. Ján Buraľ

Rozum sa mi zastavuje, nad touto debilitou!!!
P.S. Jedine ulica pomôže!!!
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
11.6.2016 08:58 | Oľga Dufferová

V každom prípade zrušiť celkové koncesionárske poplatky. Platiť ich yo štátneho rozpočtu. Komu na Slovensku chýba tretí kanál? Skoro každá domácnosť si platí nemalé peniaze za internet i za satelitné vysielania . Prečo by sme mali platiť za službu, ktorú pomaly nik nevyužíva. V RTVS sa vraj chcú zamerať na pôvodnú tvorbu t.j. infatilné nekonečné seriály ktorými sme zavalení súkromnými tv. Čo už majú všetci poslanci vymyté hlboko skryté mozgy? Dufferová
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
11.6.2016 08:57 | Matej Urbasik

Zrusit poplatky!
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
10.6.2016 22:12 | Vladimir

Pripajam sa k hromadnej pripomienke
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
10.6.2016 18:32 | Ľudovít Olejár

Koncesionárske poplatky sú zvrhlé a nemorálne nakoľko verejnoprávne médiá nikdy neboli a nebudú nezávislé a objektívne. Vždy slúžili a slúžia aj budú slúžiť tomu kto vládne. Preto je nemorálne aby občania tejto krajiny si sami financovali svoje vymývanie mozgu nejakou vládnucou mafiou.Kto chce mať vplyv na ľudí nech si to zaplatí z vlastného. Vraj verejnoprávne a vraj nezávislé média ľudia tejto krajiny nepotrebujú lebo su neobjektívne.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
10.6.2016 10:16 | Pavol Karell

..domnievam sa, že v náplni práce zamestnancov nie je sledovanie televízneho vysielania počas pracovnej doby...
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
10.6.2016 09:21 | Martin Bulak

Zrušiť! Aj s celou RTVS. Obyčajná daň vyberaná násilne pod hrozbou basy.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
9.6.2016 16:01 | Marek Fucila

Prasprosta dan vyberana debilnym sposobom. Zrusit a financovat z rozpoctu.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
9.6.2016 14:11 | Roman Kristin

Navrhujem zrusil RTVS
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
8.6.2016 08:22 | Stefan

Dobre je sa dozvediet nieco nove. Vobec som netusil, ze koncesionarske poplatky plati i zamestnavatel. Preco vsak v pripomienke nie je bod celkoveho zrusenia koncesionarskych poplatkov? To by davalo najvacsi zmysel.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
7.6.2016 21:14 | Tomáš Beseda

Od začiatku platnosti "zástrčkového zákona" tvrdím, že je nedemokratický, protiústavný a výpalnícky. Podmieňovať totiž jednu poskytovanú službu (dodávka elektriny) inou službou (TV program), je v dnešnej dobe, keď je civilizovaný človek závislý od elektriny, minimálne neetické a vydieračské, teda výpalnícke.. Okrem toho, program verejnoprávnej televízie je tzv. nevyžiadanou službou, bez ktorej mnoho domácností funguje, napriek plateniu zo zákona. A to sa v plnej miere týka aj verejnoprávneho rozhlasu! Podľa spomínanej "logiky" je potom nepochopiteľné, že napr. taká Tlačová agentúra SR, ktorá je tiež verejnoprávnou inštitúciou, nepožaduje platenie koncesionárskych poplatkov za nevyžiadanú službu ponúkania informácií!
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
7.6.2016 20:23 | Peter Kuba

APridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (18)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS