spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=8402&docEID=437561&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1


Návrh zákona umožňuje športovým klubom podmieňovať odregistráciu maloletých detí (ktoré nemajú žiadnu zmluvu a vôbec nie sú profesionálni športovci) finančným plnením, pod hrozbou zákazu výkonu daného športu na určité obdobie. Návrh tým umožňuje biznis s malými deťmi, namiesto aby aktívne podporoval ich športovanie. 

Návrh je v rozpore so záujmami detí, v rozpore s právami (i ústavnými) rodičov, a zavádza do registračných pravidiel malých detí v športových kluboch možnosť ustanovení, ktoré nemajú v takomto prípade opodstatnenie.

Pripomienku je možné podporiť iba počas prázdnin, do 29. júla 2015. Pripomienka je zásadná. 

Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Za doterajší § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:


„Ochrana maloletých športovcov

§ 5a

(1) Ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 sa nevzťahujú na maloletých športovcov. 

(2) Zrušenie registrácie maloletého športovca, ktorý nevykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu alebo na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ako aj registrácia a vykonávanie športu v inom športovom klube alebo športovom zväze nesmie byť podmienená alebo obmedzená žiadnym zákazom vykonávať šport, a to aj súťažne, ani podmienkou vyrovnania finančných alebo iných majetkových nárokov športového klubu alebo športového zväzu voči maloletému športovcovi alebo jeho zákonnému zástupcovi. 

(3) Ustanovenia akýchkoľvek interných predpisov športových zväzov alebo športových klubov, ktoré sú v rozpore  s ods. 2, sú neplatné. 


O d ô v o d n e n i e 

Všeobecná časť:

Návrh zákona o športe, tak, ako je predstavený, umožňuje športovým klubom podmieňovať preregistrovanie maloletého dieťaťa (ktoré nemá žiadnu zmluvu a nevykonáva šport profesionálne) finančným alebo iným plnením od rodičov.

Uvedené podmienky preregistrácie sú v poriadku, ak sa týkajú športovcov so zmluvou, či profesionálov. Nie sú však v poriadku, ak sa týkajú športu maloletých detí, ktoré nemajú a nesmú byť predmetom biznisu.

V praxi sa už dnes stáva, že rodičia zaregistrujú svoje malé dieťa do klubu, kde športuje. Rodičia financujú športovú činnosť tohto dieťaťa, klub voči nemu nemá žiadne záväzky ani povinnosti. Ak však chcú prehlásiť svoje dieťa do iného klubu, stáva sa, že na základe registračného poriadku klub môže odregistráciu dieťaťa podmieniť finančným poplatkom alebo žiadosťou o iné plnenie, a v prípade neuposlúchnutia vystaviť dieťaťu zákaz hrania daného športu na 12 mesiacov (existuje konkrétny príklad). Predložený návrh tieto praktiky niektorých zväzov povyšuje na zákonnú normu! Takéto praktiky sú pritom v poriadku pri zmluvných vzťahoch, ale v prípade maloletých detí bez zmluvného vzťahu nemajú opodstatnenie, sú v rozpore so záujmami a právami rodičov i štátu, a narážajú na nesúlad s článkom 41, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.


Podrobné vysvetlenie:

V praxi sa často stretávame s prístupom športových zväzov, resp. športových klubov, na základe ktorej sa v interných predpisoch vyskytujú ustanovenia, ktoré dostávajú rodičov maloletých detí – športovcov do situácie, do ktorej by sa za iných podmienok nedostali a pokiaľ by boli dostatočne informovaní už od začiatku, ani by sa do nej dostať nechceli.

Z praktických skúseností vieme, že niektoré športové zväzy vo svojich predpisoch, napríklad rôznych registračných poriadkoch a pod., kladú na „odregistráciu“, resp. prestup športovcov v rámci klubov rôzne prekážky – ktoré sú v poriadku, pokiaľ sú tieto súčasťou zmluvných ustanovení. Ak však dieťa vykonáva určitý šport na základe registrácie, toto už v poriadku nie je. Dostávame sa až do ústavnoprávnej roviny ochrany a porušovania práv rodičov.

Častokrát celý proces totiž funguje tak, že rodič ako zákonný zástupca maloletého športovca podpíše registráciu svojho dieťaťa v športovom zväze, čo mu je prezentované ako podmienka vykonávania určitej športovej aktivity jeho dieťaťa, pričom však rodič však nie je oboznámený s ďalšími podmienkami, obmedzeniami a zákazmi, ktoré sa vyskytujú vo zväzových predpisoch, ku ktorým sa podpisom registrácie zaviazal a s ktorými by za normálnych okolností nesúhlasil.

Pokiaľ napríklad o preregistrovanie športovca, resp. jeho „odregistráciu“ navrhne športovému zväzu športový klub, tento proces prebehne bez akýchkoľvek podmienok ako bežný administratívny proces v určenej lehote. Ak však o toto isté požiada zákonný zástupca maloletého športovca, podľa vnútorných predpisov niektorých športových zväzov môže tento administratívny úkon športový zväz podmieniť tým, že maloletý športovec bude mať zákaz športovej činnosti, a to až na rok, resp. to môže  podmieniť rôznymi finančnými a inými majetkovými plneniami. Často sa stretávame s tým, že tieto plnenia sú skryté pod rôzne zmluvné formy darovania, sponzorstva, a pod. 

Preregistrácia maloletého športovca – z rôznych dôvodov, ktoré môžu mať svoj pôvod v rôznych príčinách, ktoré sa ani nemusia týkať športu samotného – je právom jeho zákonného zástupcu. Podľa ustanovenia Ústavy SR, čl. 41 ods. 4 totiž:

„Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.“.

Vyššie uvedené zásahy zo strany športových klubov a športových zväzov, navyše bez toho, aby tak bolo urobené vo forme zákona, čo je jedinou formou, kedy sa môže do rodičovských práv zasahovať, sú neprijateľné, a to z viacerých dôvodov. Tými dôvodmi je najmä to, že rodičia sa tak „dobrovoľne“, podpisom registrácie svojho dieťaťa, vzdávajú časti svojich práv na starostlivosť a výchovu svojich detí – pričom v skutočnosti nejde o dobrovoľnosť, ale o omyl, do ktorého sú „bežným“ postupom uvedení. 

Okrem toho, zakázať dieťaťu športovať (vykonávať ten istý šport) len na základe toho, že bude vyhovené žiadosti zákonného zástupcu o jeho preregistráciu, resp. „odregistrovanie“ zo športového zväzu, nie je ani v záujme štátu, ani v záujme zákonných zástupcov dieťaťa, ani v záujme dieťaťa samotného. Jediný, kto si tu rieši nejaké svoje záujmy, je športový zväz, ktorý je však v tomto prípade nepodstatný.

Vykonávanie športu u maloletých detí je súčasťou ich práva na rodičovskú výchovu a starostlivosť, ako aj ch práva na vzdelanie všeobecne, ktoré je zaručené ústavou. Športovanie je súčasťou  vzdelávania detí (telesná výchova) a štát sa cez ústavu, ale aj cez viaceré zákony hlási k presadzovaniu tohto záujmu u detí. Obmedzenia a zákazy, ktoré sú súčasťou rôznych „zväzových“ predpisov a ktoré sa takýmto spôsobom majú dostať do platnej legislatívy, sú v prípade maloletých športovcov neprijateľné a idú proti záujmom detí, rodičov a štátu. Preto je potrebné, aby sa obmedzenia na registrovaných maloletých športovcov nevzťahovali a naopak, aby boli maloletí športovci a ich zákonní zástupcovia pred takýmito praktikami chránení.


Táto pripomienka je zásadná.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:


Rastislav Antala, Kysucká 1, 811 04 Bratislava

Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01 Bratislava

Jaroslav Pilát, Balkánska 106, 851 10 Bratislava

Juraj Miškov, Prešernova 4,  811 02 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
10.11.2015 00:22 | Ivan Huraj

Fair-play
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
27.7.2015 20:35 | Anikó Maruščáková

Dakujem!
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
26.7.2015 16:57 | Marek Mikuš

Podporte mladých športovcov a obmedzte komerciu , klientelizmus a korupciu v şporte
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
26.7.2015 15:51 | Ronald KUPKA

Vrcholom naivity je myslieť si, že x- násť ročný chlapec ma zaručený zárobok pri futbale alebo hokeji a dovolím si povedať, že to platí o ktoromkoľvek kolektívnom športe. Cesta k ozajstnému úspechu vedie cez vnútornú motiváciu, ktorou je túžba niečo dosiahnuť a potom prídej aj ohodnotenie v podobe materiálneho efektu. To isté platí o kluboch! Najprv nech ukážu že vedia pracovať , nech dokážu pritiahnuť mládež svojou kvalitnou prácou a potom si možu diktovať podmienky a ich práca bude adekvátne ohodnotená nielen záujmom zo strany rodičov ale aj finančne. Dnes si kluby určujú výšku príspevkov lubovolne bez obmadzenia. Preto by sa každý rodič mal možnosť dobrovolne rozhodnúť kde svoje dieťa umiestni. Kluby bez výnimky zneužívajú protiústavnosť zvazových poriadkov či už prestupového alebo registračného s aroganciou, neznalý zákona a iných ustanovení právneho poriadku si myslia, že vydieraním rodičov dosiahu svoje nepodložené a neoprávnené finančné požiadavky, ktorými podmieňujú premiestnenie detí,hráčov, do inej organizácie podobného zamerania. Nie klub ale rodič má právo určovať ,ake prostredie a personálne osadenstvo bude pre jeho dieťa vhodné, pretože je jediným vykonávateľom práv svojho dieťaťa!!!!! Ak sa ako rodič rozhodnem pre podpis klubovej zmluvy a príjmem podmienky, ktoré mi ukladajú moje práva a závazky voči klubu som si plne vedomí svojej zodpovednosti. Aj tu, pri podpise , je zabezpečená moja slobodná vôľa. Ak takáto zmluva neexistuje mám právo sa slobodne rozhodnúť kde sa bude moje dieťa vzdelávať bez finančných sankcii resp. nárokov pri zmene pôsobiska. Termín kedy takúto zmenu možem uskutočniť aspon raz do roka, vid zahraničné okolite štáty, mi môže určiť presupový poriadok vzhľadom na daný šport. Ak sa toto právo rodiča uprie v novom zákone o športe, bude to doslova katastrofa.
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
23.7.2015 10:10 | Dušan Štancel

Z Vášho pohľadu ako rodiča, máte pravdepodobne pravdu. No musíte si uvedomiť, že takéto praktiky fungujú iba vo Futbale a Ľadovom hokeji, kde je pravdepodobnosť že dieťa, neskôr hráč bude zarábať finančné prostriedky športom a tieto ho aj uživia. Riešenie je jednoduché pre klub a zložité pre menej finančne zabezpečeného rodiča. Zvýšte mesačné náklady na tréningový proces. Ak si osobne dohodnem zmluvné podmienky pre trénera, lekára, realizačný tým aj s prenájmom priestorov na tréningový proces som slobodný hráč a môžem prestúpiť kde a kedy chcem.
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
17.7.2015 08:15 | Tomáš Tokoš

Aby bolo cestou prijatia novely zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a v prípade prijatia nového „Zákona o športe“ uzákonené
- Právo rodičov maloletých detí vykonávajúcich športovú činnosť kedykoľvek a bez akéhokoľvek postihu voči deťom, alebo ich rodičom, rozhodnúť o zmene športového klubu, či zväzu
- Zákaz športovým zväzom a klubom podmieňovať vykonanie rozhodnutia rodičov o zmene športového klubu, alebo zväzu poskytnutím finančného alebo iného plnenia v prospech klubu alebo zväzu
- Zákaz športovým zväzom a klubom zakazovať vykonávanie športu deťom na akékoľvek obdobie, či už z dôvodu žiadosti o zrušenie registrácie v klube, či zväze na žiadosť rodiča, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu

ostatne vid. www.irsak.com/data/file/petici...
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
16.7.2015 17:49 | Ronald Kupka

Ano v praxi to takto funguje a mozem povedat ze na 100 %. Je nutné zakony do detailu prepravcovat lebo mentalne nie sme na urovni aby sme pochopili ze existuje princip, Keď niečo Dáš .... Možeš pytať spať. U nás sa zneužíva systém na finančne obohacovanie sa a preto treba tento neduh eliminovať zákonom!!!!
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
15.7.2015 22:19 | Eva Honečková

👍
Ad: Hromadná pripomienka k vládnemu návrhu zákona o športe
15.7.2015 16:54 | Feantisek Molnar
Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (9)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS