spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?matEID=8344


Návrh tejto novely ale neobsahuje riešenia väčšiny problémov bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov (chodcov, cyklistov) a lepšej vymožiteľnosti pravidiel najmä voči hromadnej doprave a komfortu chodcov.  Vzhľadom na uvedené zásadné nedostatky predkladáme tieto pripomienky:Hromadná pripomienka k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Pripomienku je možné podporiť iba počas prázdnin, do 16. júla 2015.


1. Zvýšenie bezpečnosti premávky

z § 3 ods. 2) písm. a) sa vypúšťa slovné spojenie “alebo plynulosť”.

zo zákona sa vypúšťa § 4 ods. (2) písm. j), §10 ods. (5),

vypúšťa sa v § 20 ods. (1) počnúc slovom “okrem”

do zákona o pozemných komunikáciách - cestný zákon (č. 135/1961 Z.z.) §3 ods. (7) sa pred bodku dopĺňa: “, ktorý posudzuje výhradne bezpečnosť cestnej premávky“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Dôraz na bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť cestnej premávky nesmie byť znížená, aby sa zvýšila plynulosť. Vzhľadom na aplikačné skúsenosti (nervozita vodičov, ktorí si myslia, že bezpečnosť je podriadená plynulosti) žiadame postaviť bezpečnosť jednoznačne, viditeľne a vysoko nad plynulosť.

2. Zavedenie odstupu medzi vozidlami podľa rýchlosti

do § 17 ods. (1) sa pred bodku dopĺňa “, minimálne však vzdialenosť v metroch rovnú 0,5-násobku rýchlosti vozidla v km/h”.

do § 15 ods. (3) sa pred bodku dopĺňa “, od iných účastníkov cestnej premávky ako motorové vozidlá minimálne vzdialenosť v metroch rovnú 0,03-násobku rýchlosti predchádzajúceho vozidla v km/h”.

do § 6a ods. (1) sa dopĺňa bod j), ktorý znie: “j) dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky, najmä podľa § 15 ods. (3) a § 17 ods. (1)”

do § 139a sa dopĺňa ods. (11), ktorý znie: “(11) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil § 6a písm j), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur. V prípade motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pokuta 300 eur.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Bezpečnosť cestnej premávky je výrazne negatívne ovplyvňovaná nedodržiavaním bezpečných a primeraných odstupov medzi vozidlami. Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami je druhou najčastejšou príčinou nehôd (skoro štvrtina nehôd). Samotný bezpečný odstup je daný premenlivými faktormi (stav a povaha vozovky, počasie, a pod.), ale najmä rýchlosťou vozidiel. Minimálne bezpečné odstupy sú teda dané rýchlosťou vozidiel, či už v jazde za sebou, alebo bočné odstupy pri predbiehaní.

Bočné odstupy sú extrémne dôležité najmä pri predchádzaní cyklistu kamiónom. Pri nebezpečnej jazde vodiča kamiónu s nedodržaním bezpečného odstupu fyzika obtekania vzduchu kamiónu spôsobuje nehody až zabitie človeka na bicykli.

Predložené znenie zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky, a zároveň jednoznačne postihuje nebezpečné a agresívne správanie cestných pirátov, ktorí ohrozujú slušných ľudí lepením sa na ich zadné blatníky. Návrh reflektuje bezpečnostnú prax, značenie na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou (značky povinných rozostupov 70 m pri rýchlosti 130 km/h) a situáciu v Nemecku.


3. Vyššie postihy za prekročenie rýchlosti v miestach, kde sú ľudia

§ 139 ods. (2) sa mení nasledovne: “Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 5 € za každé % prekročenia maximálne povolenej rýchlosti.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Zmeniť hodnoty pokút podľa percenta prekročenia rýchlosti, aby boli výrazne dôslednejšie postihy za prekročnie maximálnej povolenej rýchlosti napr. v obytnej zóne alebo v zóne 30 km/h. Podľa súčasného nastavenia napr. dvojnásobné prekročenie rýchlosti v obytnej zóne predstavuje pokutu iba 66 €, čo vôbec nezodpovedá nebezpečnosti konania vodičov motorových vozidiel, keďže pravdepodobnosť smrteľného úrazu chodca sa zvyšuje rádovo päťdesiatnásobne (Pasanen 1991).


4. Prednosť cyklistov na priechodoch pre cyklistov

§55 ods. (8) znie: “Cyklista prechádza cez priechod pre cyklistov rýchlosťou maximálne 17 km/h. Prichádzajúce vozidlá nesmú obmedziť cyklistov na priechode pre cyklistov alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.”

do § 4 ods (1) sa dopĺňa nový bod, ktorý znie:

“j) dať prednosť cyklistom na priechode pre cyklistov”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Aplikačná prax ukazuje praktickú nemožnosť rozlíšiť vodorovné dopravné značenie V2b, V4 (oddelenie cyklopruhu) a V7 (priechod pre cyklistov). Podľa súčasnej legislatívy je prednosť cyklistu na priechode pre cyklistov nejasná (napr. je priestupok pre motorové vozidlá ohroziť cyklistov na priechode pre cyklistov; aplikačná prax je horšia) pri jasnej prednosti cyklistov idúcich po cyklopruhu križovanom autami odbočujúcimi vpravo. Tieto nejasnosti výrazne znižujú bezpečnosť cestnej premávky a najmä zraniteľných účastníkov. Žiadame preto jasné definovanie prednosti pre cyklistov na priechodoch pre cyklistov. Jednotlivé priechody sú aj v súčasnoti výrazne označené (podfarbenie, osvetlenie, …). Samozrejme, výnimočne môže byť križovanie cyklochodníka a ciest robené formou bežného križovania so značkou “daj prednosť v jazde” prípadne “stop”.

5. Zákaz zastavenia v koridore pre cyklistov

do § 25 ods. 1 sa dopĺňa písmeno v), ktoré znie: “v) na koridore pre cyklistov”

do § 4 sa dopĺňa odsek 6), ktorý znie:“6) Vodič motorového vozidla nesmie zastaviť vozidlo tak, aby neumožňoval predchádzanie cyklistami po pravej strane vozovky.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Podpora cyklistiky je realizovaná v stiesnených podmienkach formou koridoru pre cyklistov. Tento koridor má usmerniť cyklistov bezpečnou trajektóriou cez stiestnené a nebezpečné miesto. Iné vozidlo zastavené či dokonca parkujúce v takomto koridore výrazne znižuje bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Koridory sú značené na miestach, kde by navyše zastavením došlo k nedodržaniu voľnej šírky pruhu v jednom smere. Preto žiadame doplniť zákaz zastavenia v takomto koridore.

Zároveň, formalizovaná povinnosť nechať miesto po pravej strane umožní bezpečný prejazd ľudí na bicykloch tak, aby zbytočne nestáli za motorovými vozidlami produkujúcimi zdraviu nebezpečné exhaláty. Tento návrh iba kodifikuje zaužívanú prax.

6. Zrušenie možnosti parkovania a jazdy na chodníku

§ 52 ods. (2) znie: “(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak”

ruší sa pripomienka číslo 6 (zároveň žiadame ponechať §4 ods. 2 písm h) o priechodoch pre chodcov nechať v pôvodnom znení).

§ 25 ods. (1) písm. q) znie “q) na chodníku”.

(prípadne prechodné ustanovenia)

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Divoko parkujúce autá na chodníkoch tvoria závažnú bariéru chodcom. Niektorým často úplne znemožňujú pohyb: ide predovšetkým o mamičky s kočíkmi, starších ľudí alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, vozíčkarov, nevidiacich a slabozrakých. I pri dodržaní 1,5 m odstupu sa stáva. že chodník je autami úplne obsadený, nedá sa po ňom bezpečne pohybovať alebo naň dostať, docháza na ňom k obmedzovaniu a najmä ohrozovaniu chodcov jazdiacimi vozidlami.  Rodičia  s vozíkom či vozíčkari tak musia chodiť po ceste, deti čoraz zriedkavejšie púšťame samé na ulicu, ba ani na chodník bez obavy, či ich tam niekto nezrazí. Vozidlá parkujúce na chodníku zakrývajú vodiace a varovné pásy pre nevidiacich a slabozrakých.

Šírka 1,5 m je v rozpore s STN 73 6110, bod 12.3.4.2, a to lebo 1,5 m je len minimálna šírka chodníka (dva pásy pre chodcov) vo voľnom priestore (napr. zeleň z oboch strán). STN požaduje zachovať 0,5 m bezpečný odstup od vozovky a 0,25 m bočný odstup od pevnej (pozdĺžnej) prekážky, v peších zónach pri výkladoch až 0,60 m.

Navyše šírka 1,5 m často nezodpovedá potrebnej kapacite chodníka. Šírka chodníkov má vychádzať z výpočtu kapacity komunikácií pre chodcov (STN 73 6110, príloha D). V prípade, že vyjde šírka chodníka na 5 m kvôli vysokej vyťaženosti chodníka, nie je logické, aby na danom chodníku mohlo zastaviť a príp. stáť motorové vozidlo s jedným človekom, ktoré ponechá len 1,5 m. To je v rozpore s plynulosťou premávky na komunikácii pre stovky chodcov.

Chodníky a obrubníky nie sú vo všeobecnosti stavebne prispôsobené na záťaž motorových vozidiel. Tým dochádza k znehodnocovaniu majetku obce, ktorá ho má zo zákona chrániť (predpis č. 138/1991 Zb. z.).

Legislatíva, ktorá by paušálne povoľovala parkovanie na chodníkoch, nemá obdobu v žiadnej inej krajine EÚ. Negatívny vplyv na verejné priestory a ľudí je nesmierny: každá voľná plocha je automaticky považovaná za parkovisko a obce, ktoré si prajú tento problém vyriešiť, musia často siahať po náročných alebo nákladných riešeniach v podobe dopravného značenia alebo zábran. Možnosť takto parkovať na chodníkoch taktiež výrazne znižuje motiváciu verejného alebo súkromného sektora budovať miesta na parkovanie alebo sprístupňovať existujúce nepoužívané parkovacie miesta.

Navrhované znenie však stále umožňuje povoliť parkovanie na chodníku dopravným značením tam, kde to nie je prekážkou pohybu a bezpečnosti chodcov. Takéto riešenie je aj výrazne priaznivejšie pre verejné financie: na povolenie parkovania na chodníku v dĺžke 150 metrov stačí jedna dopravná značka, na zamedzenie obmedzujúceho či nebezpečného parkovania na takej istej dĺžke treba 100 stĺpikov - teda opatrenie 50 - 100-krát finančne náročnejšie.


7. Parkovanie mimo boxu je priestupok

v § 25 prvá veta ods. 1) znie: “(1) Vodič nesmie ani časťou vozidla zastaviť alebo stáť”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Aplikačná prax ukazuje, že parkovanie pretŕčaním mimo parkovacieho boxu nie je postihované, príslušníci Policajného zboru SR alebo mestskej polície často chápu trčanie desiatok centimetrov vozidla mimo parkovacieho boxu (napr. na chodník, z ktorého zostane torzo) za parkovanie v súlade so zákonom. Zároveň spojka “a” medzi slovami “zastaviť” a “stáť” sťažuje vymáhanie zastavenia vozidiel. Preto žiadame spresniť definíciu odseku 1).


8. Zlepšenie podmienok hromadnej dopravy

do § 6a doplniť nový bod k), ktorý znie: “k) prednosť autobusu alebo trolejbusu podľa § 12 ods. (3) a § 23 ods. (5), prednosť električke podľa § 19 ods. (5), a povinnosti podľa § 13”

do § 139a doplniť nový odsek 12), ktorý znie: “Držiteľovi vozidla, ktorý porušil § 6a písm k), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.”

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Hromadná doprava má formálne podľa legislatívy prednosť pred individuálnou automobilovou dopravou. Prax však zaostáva za legislatívou. Preto žiadame doplniť objektívnu zodpovednosť za ignorovanie predpisov o prednosti hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky).

9. Zrušenie povinných prilieb

§55 ods. (9) sa ruší.

Pripomienka číslo 27 sa ruší.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Jediný jednoznačný efekt povinných prilieb je v znížení počtu cyklistov (desiatky štúdií, napr. metaštúdia Hynd, Cuerden, Reid and Adams, 2009). Zároveň hlavným faktorom bezpečnosti cyklistov je ich počet: zvýšením počtu cyklistov dochádza k zníženiu relatívneho aj absolútneho počtu nehôd s ich účasťou. Preto žiadame zrušiť povinnosť nosiť prilby. Iba šesť krajín EÚ má túto povinnosť. Navyše je takýto zákon neaplikovateľný, keďže množstvo cykloturistov prichádza z krajín, kde prilby povinné nie sú, a teda ich ani nemôže mať so sebou (nevlastní ich). Takíto cykloturisti zlepšujúci ekonomiku a zamestnanosť Slovenska ale môžu byť pokutovaní práve kvôli neexistujúcej harmonizácii cestných zákonov členských krajín EÚ. Členské krajiny EÚ s najmenšou nehodovosťou cyklistov nemajú prilby povinné (napr. Holandsko, Dánsko).

10. Zníženie zbytočných požiadaviek voči cyklistom

z § 55 ods. 2) sa vypúšťa posledná veta.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Bicykel musí byť vybavený reflexnými prvkami a osvetlením. Je teda zbytočné a nezmyselné vyžadovať, aby cyklista mal na sebe reflexný bezpečnostný odev alebo prvky (keďže bicykel je osvetlený).Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:


Michal Páleník, Povraznícka 11, 811 07 Bratislava,

Andrea Štulajterová, Javorová 7, 974 09 Banská Bystrica

Daniel Duriš, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava

Michal Malý, Štefánikova 14, 966 22 Lutila

Peter Netri, Ondrejská 2, 831 06 Bratislava

Michal Gordiak, Belehradská 13, 040 13 Košice

Jozef Schwarz, Furdekova 12, 851 03, Bratislava

Zora Pauliniová, Sibírska 16, 831 02 Bratislava

Marián Gogoľa, Bláhová 21, 010 04 ŽilinaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
5.8.2015 10:53 | Vladimír Durdovanský

Aj by som novelu zákona podporil ale s požiadavkou na zrušenie povinnosti nosenia prilieb nesúhlasím. Oddôvodňovať to takto (Navyše je takýto zákon neaplikovateľný, keďže množstvo cykloturistov prichádza z krajín, kde prilby povinné nie sú, a teda ich ani nemôže mať so sebou (nevlastní ich)) je podľa mňa mylné.
Ja keď idem napr. lyžovať do krajín kde je povinnosť nosiť pri lyžovaní prilbu tak si ju jednoducho musím kúpiť, tak isto musím mať v aute niektoré časti povinnej výbavy (hasiaci prístroj, alkoholtester a pod.), ktoré u nás mať nemusím. Takže oddôvodňovať to takýmito argumentami je nevhodné. A tiež si myslím že v krajinách kam chodím (lyže, turistika. bicyklovanie) nechám dosť peňazí a tiež v nich zlepšujem ekonomiku a zamestnanosť.
Prilbu na hlave(je jedno či na motorke, lyžiach alebo na bicykli) nosím pre vlastnú bezpečnosť. Nie kôli policajtom alebo vodičom - blbcom, pretože ak sa na ceste niekto správa ako blbec tak je jedno či vidí cyklistu s prilbou alebo bez nej.
Štúdie sú pekná vec, len sa zabudlo napísať, že v štátoch ako napr.Holandsko a Dánsko ktoré sú uvádzané ako vzor sú skoro všade vybudované cykotrasy a cyklocesty, vedené mimo cestných komunikácii kde jazdia vodiči-blbci.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
3.8.2015 12:00 | Palo

Jazda bicyklom na chodniku.

Samozrejme, ako chodec nemam rad, ak okolo mna na uzuckom chodniku prefrci cyklista dvaciatkou.

Ako cyklista viem ze chodec na chodnik patri, ja som tam "trpeny" a teda prisposobujem jazdu situacii.

Absolutny zakaz vstupu bicyklov na chodnik pre mna znemena niekolko zasadnych nejasnosti:

1. Jazda v pesej zone mesta bude teda vylucena - bez existujucich cyklociest okolo centra a cez centrum, bez kapacitne dostatocnych stojanov na okrajoch centra?

2. "Dojazd". Pridem na bicykli do centra. Miesto toho aby som (pozvolne, ale stale za par sekund) primeranou rychlostou presiel na biku na druhy koniec mesta do podniku kde sa s niekym stretavam a zaparkoval niekde v blizkosti, mam bicykel odstavit "niekde" vedla centra a zbytocne kracat stvrt hodinu krizom. To trochu popiera logiku toho preco vobec idem niekde na bicykli. Namiesto pomalej a opatrnej jazdy musiet kracat popri bicykli desiatky a stovky metrov je ciste sikanovanie.

3. Vseobecne, ak nieco mame obmedzit, vynucovanie "kracaj popri bicykli" by malo byt limitovane naozaj na najnevyhnutenjsie pripady v najnebezpecnejsich usekoch. Aby sme zasa neskoncili v lese znaciek "zid z bicykla". Ja rozumiem ze absolutne zakony su "jednoduche" a dnesna doba pomylene veri ze "v jednoduchosti je krasa" a "co je jednoduche je dobre" ... ale mohli by sme uz konecne dospiet nad krasne znejuce hesla a frazy. NIE VZDY. Frustrovanie cyklistov neustalym schadzanim z bicykla sa moze ukazat ako kontra-motivacne.

3. Neostavajme v centre - zoberme si sidlisko Travniky, kde byvam. Navrhnute je ako seria okruznych ulic po obvode obdlznika (1 x 1.5km), s ukludnenym zelenym jadrom, kde krizom prechadzajuce cesty neexistuju. Ak sa chce vodic auta dostat napriklad z jedneho rohu do protilahleho, musi 2.5 km obist po hlavnej ceste po obvode obdlznika. Toto ale nemozete ziadat po cyklistovi, ktory nejazdi na ropu, ale na vlastne nohy. Ina situacia - ak dorazim po 20km jazde na jeden koniec sidliska a nahodou byvam na druhej, mam cele sidlisko niekolko kilometrov obist dookola po hlavnych cestach, namiesto jazdy po sirokych, hustych a vacsinou prazdnych chodnikoch veducich krizom?

4. Spojnice medzi cestami, cyklocestami a cielmi cesty casto neexistuju. Ak sa "po ceste" dostanem niekde do blizkosti svojho domu, ale ku vchodu sa nedostanem nijako inak nez po chodniku, co mam presne robit? Mam namiesto polminutovej "zakazanej jazdy" tlacit bicykel 5 - 10 minut? Ja viem ze sa to nezda "tak vela", ale su situacie, ked sa ponahlam alebo beriem bicykel von prave kvoli tym minutam - pretoze je to "najrychlejsia doprava v meste". Moje najblizsie potraviny napriklad predstavuju tuto dilemu - 30 sekund jazdy alebo 5 minut peso. Minuta jazdy alebo 10 peso. Obzvlast ak sa prave odniekial vraciam - a este by som sa zastavil v obchode - ale ajhla, da sa tam dostat iba po chodniku.

5. V suvislosti s parkovanim na chodniku a podivnym uzkym dizajnom niektorych z nich - niekde je naozaj bezpecnejsie rychlejsie a vyhodnejsie (pre vsetky strany)- prejst NA bicykli, nez kracat POPRI nom (pretoze tlacit bicykel je na niektorych miestach dokonca nemozne). Niekde mozu vedla seba prejst cyklista (primerane) a chodec vedla seba, kdezto popri bicykli by museli jeden na druheho cakat alebo sa vyhybat cez cestu.

6. Takisto, nebol by som rad, aby sa ten absolutny zakaz stal nastrojom sikanovania cyklistov "mentalne viac motorizovanymi" policajtami. Myslim ze este par rockov by sa mali 100% sustredit na vychovu vodicov.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 22:15 | Karol Labaš

Pripomienku som podporil hlavne kvôli logickým podmienkam pre parkovania áut na chodníkoch. Podľa terajšieho právneho stavu sa chodníky stali automaticky dlhodobými odstavnými plochami pre lenivých vodičov aj tam, kde je možnosť iného parkovania mimo verejného priestoru, napr. vo dvore vlastného rodinného domu. Bol som svedkom, keď malý chlapec spoza takto parkujúcej skupiny áut prebehol cez cestu v okamihu prejazdu iného auta a len vďaka pomalej jazde a reflexu vodiča neskončil pod jeho kolesami. Pritom vodič nemal šancu vidieť ho rovnako, ako chlapec auto. Okrem toho autá, ktoré pri takomto parkovaní zasahujú aj do chodníka aj do cesty, sú prekážkou plynulej jazdy prechádzajúcich vozidiel.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 17:43 | Michal

Jožo.

Túto zimu som videl jazdiť viacerých cyklistov po chodníkoch. Cesty neboli poriadne poodhŕňané od snehu, odhrnutý povrch bol mimoriadne šmykľavý od topiacej sa vrstvy ľadu a okraj vozovky zostal pod hrubou vrstvou snehu. Na rozdiel od väčšiny chodníkov, cestičky pre cyklistov neboli vôbec odhrnuté.

Aké máš pre týchto cyklistov odporúčanie?
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 12:43 | Jožo

Jozef Perchanský: K návrhu "V žiadnom prípade NEPOVOLIŤ cyklistom jazdu po chodníkoch pre PEŠÍCH."

Netreba povoľovať, jazda po chodníku nepriamo v zákone povolená už je. Práve táto pripomienka navrhuje odstránenie tejto nejasnosti (a teda zakázanie jazdy po chodníku) v bode "6. Zrušenie možnosti parkovania a jazdy na chodníku".

Dnešný právny stav totiž umožňuje (s veľmi malým obmedzením na voľnú šírku 1,5 m) použiť chodník na parkovanie. Dnes je zákon definovaný voľne, takže umožňuje autám nielen zastaviť na kraji chodníka, ale aj jazdiť desiatky či stovky metrov - všetko v súlade so zákonom. Toto isté ustanovenie je samozrejme možné aplikovať aj na cyklistov, je len podmienkou, aby chodník použili na zastavenie alebo státie, pri ktorom zostane 1,5 m voľného.

Táto pripomienka navrhuje odstránenie tohto stavu (parkovanie bude možné len na vyznačených miestach), teda nie na miestach, na ktoré sa dá dostať len dlhou jazdou po chodníku.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 12:08 | Michal

Súhlasím so zvýšením pokút cyklistom za ohrozenie chodcov na chodníku.

Avšak, vzhľadom na zanedbávanie zimnej údržby cyklochodníkov a ciest trvám na svojom predošlom návrhu. Pokiaľ nie je možné bezpečne jazdiť po cestách, tolerantnú jazdu cyklistov treba tolerovať. Je taktiež nezmysel, aby 10km do práce cyklista tlačil po chodníku bicykel, ak svojou jazdou nikoho neohrozí.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 10:54 | Jozef Perchanský

Doplnenie pre:
Citácia príspevku:
"...Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 01:13 | Michal

Navrhujem do pripomienky zapracovať tieto zmeny:

Zvýšiť pokutu vodičom motorových vozidiel za nedodržanie minimálneho bočného odstupu pri predchadzaní cyklistu na 500 eur a zadržať vodičský preukaz na 1 rok.

Povoliť jazdu cyklistov v buspruhu, pokiaľ sa nachádza pri pravom okraji vozovky a zároveň na ceste nie je zjazdná krajnica so šírkou min. 0,7 m.

Povoliť jazdu cyklistom po chodníku pre chodcov počas hustého dažďa, poľadovice a snehovej kalamity.

Zrušiť povinnosť cyklistov použiť cestičku pre cyklistov, pokiaľ ju nie je možné použiť bez zosadnutia z bicykla alebo stav jej povrchu neumožňuje bezpečnú jazdu pri rýchlosti 25 km/h. ..."

Ja zasa ako protiváhu navrhujem zapracovať túto zmenu:

V prípade jazdy cyklistu po chodníku pre PEŠÍCH možnosť udeliť cyklistovi pokutu v rozpätí 300-500.-€. V žiadnom prípade NEPOVOLIŤ cyklistom jazdu po chodníkoch pre PEŠÍCH. Tak isto TVRDO pokutovať cyklistov kotí prechádzajú cez priechody pre CHODCOV na bicykloch. V rpípade porušenia udeliť pokutu v rozpätí 300-500.-€
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 09:54 | Igor Tuniak

Keby nebolo zrušenie prilby ako zásadná pripomienka tak by som podpísal. Mám výhradu voči cyklistom mladších ako 18 rokov. Keďže sú štúdie na túto tému jasné nejednoznačné, každý si môže urobiť svoj názor, ale až keď bude dospelý.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 04:56 | Peter

Prečo vám tak vadia tie prilby? Pokazia vám uces, či?
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 01:13 | Michal

Navrhujem do pripomienky zapracovať tieto zmeny:

Zvýšiť pokutu vodičom motorových vozidiel za nedodržanie minimálneho bočného odstupu pri predchadzaní cyklistu na 500 eur a zadržať vodičský preukaz na 1 rok.

Povoliť jazdu cyklistov v buspruhu, pokiaľ sa nachádza pri pravom okraji vozovky a zároveň na ceste nie je zjazdná krajnica so šírkou min. 0,7 m.

Povoliť jazdu cyklistom po chodníku pre chodcov počas hustého dažďa, poľadovice a snehovej kalamity.

Zrušiť povinnosť cyklistov použiť cestičku pre cyklistov, pokiaľ ju nie je možné použiť bez zosadnutia z bicykla alebo stav jej povrchu neumožňuje bezpečnú jazdu pri rýchlosti 25 km/h.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
16.7.2015 00:42 | rybarik

suhlasim, ach tie prilby, nech si ich nosi peter ci kata alebo tomas ci jana, ale nas ostatnych nech nechaju na pokoji.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
15.7.2015 22:15 | Peter

Mne zachránila prilba zivot...zrušenie prilieb je hlupost...
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
15.7.2015 20:45 | Frantisek Liptak

Hlavne tie prilby
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
15.7.2015 17:38 | rybarik

aha, rozumiem.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
15.7.2015 16:44 | Peter Rybár

Aby boli ľudia oboznámení s mojím nesúhlasným postojom, rybarik.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
15.7.2015 14:29 | rybarik

to si sem naco potom napisal, peter rybar?
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
15.7.2015 09:59 | Peter Rybár

Pripomienku nepodporím.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
14.7.2015 22:54 | Richard Lamoš

kampaň som podporil preto, lebo pre mňa je zásadné zrušiť povinnosť nosiť prilby pre dospelých
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
14.7.2015 16:16 | Ivan Vlk

Súhlasím s tým, že počet cyklistov zvyšuje ohľaduplnosť vodičov - vlastné skúsenosti z Bolzana :)
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke
13.7.2015 14:13 | Peter Netri

Peter, je dokazane, ze povinne prilby znizuju pocet cyklistov. Ak chces zabit cyklistiku, tak spravit prilby povinne vsade, ako to spravili v jednej jedinej krajine sveta a pocet cyklistov prudko padol. Naopak, prilby ako nepovinna sucast bicykla je vo vacsine sveta, a tie najvyspelejsie krajiny to tak maju - Dansko, Holandsko - pocet nehod na cyklistov na milion kilometrov je tam nizsi ako kdekolvek inde. Vznika tam efekt, ze ked vodic vidi cyklistu s prilbou, tak ho predbieha tesnejsie, a ked prilbu nema, tak si dava vacsi pozor pri predbiehani. To je vedecky dokazane studiami. My chceme, aby vodici jazdili opatrnejsie a aby stupol pocet cyklistov. Cim viac cyklistov na cestach je, tym bezpecnejsie sa ulice stavaju... mozno to znie neuveritelne, ale je to tak, zase to dokazuju studie. Ide tam o to, ze vodici si musia zvyknut na viac cyklistov a potom su opatrnejsi. Dava ti to zmysel?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (21)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt