spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva na zlepšenie situácie vo vzdelávaní rómskych detí

Odborníci dlhodobo pôsobiaci v oblasti začleňovania marginalizovaných rómskych komunít vnímajú začatie konania Európskej komisie proti Slovensku pre nerovnaký prístup ku vzdelávaniu rómskych detí za opodstatnené. Rozhodnutie o konaní proti Slovensku oznámili 29. apríla po stretnutí kolégia komisárov. V zdôvodnení sa uvádzajú pochybnosti o dodržiavaní článku 21 Charty Základných práv Európskej únie, ktoré zakazuje diskrimináciu na základe akéhokoľvek dôvodu.

Európska komisia upozornila na dlhodobo neriešený problém vzdelávania rómskych detí. Odborníci na Slovensku opakovane poukazovali na nerovný prístup rómskych detí ku vzdelávaniu, na vytváranie rómskych tried, či škôl, na nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a predčasné ukončovanie základnej školskej dochádzky, čo spôsobuje ich neuplatniteľnosť na trhu práce. Viaceré nástroje vládnych politík, ktoré sa za posledných 15 rokov pilotne overili a osvedčili, sa do politiky súčasnej vlády a do Programového vyhlásenia vlády SR vo vzťahu ku vzdelávaniu časti rómskej populácie  neimplementovali, alebo len parciálne bez komplexnej stratégie, ktorá by zachytávala inkluzívne vzdelávanie od materskej školy až po ukončenie prípravy na povolanie. Situácia vzdelávania rómskych detí sa zhoršuje, v porovnaní so vzdelávaním majoritnej spoločnosti ju vnímame ako nevyváženú, a tak v plnej vážnosti konštatujeme, že súčasný stav vzdelanostnej úrovne časti rómskej populácie je alarmujúci.

Slovenská republika nepristúpila k zamedzeniu segregačných prístupov ani v súvislosti s nadobudnutím právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v Prešove v roku 2012 voči Základnej škole s materskou školou v Šarišských Michaľanoch, ktorý potvrdil segregáciu rómskych detí.

Ak Slovenská republika neprijme účinné opatrenia, ktoré existujú, Európska komisia môže prípad Slovenska postúpiť Európskemu súdnemu dvoru. Vyzývame preto Vládu SR, predovšetkým ministra školstva vedy, výskumu a športu, aby tejto oblasti vzdelávania venoval náležitú pozornosť a urýchlene pripravil kroky zaručujúce desegregáciu a zlepšenie vzdelávania  pre všetky deti v Slovenskej republike bez ohľadu na etnický pôvod alebo sociálne postavenie ich rodičov.

Opatrenia vo vzťahu ku vzdelávaniu rómskych detí boli záväzne prijaté ako uznesenie vlády SR č. 1/2012  - Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu  Rómov roku do roku 2020, ktorý zaväzuje Vládu SR, vecne príslušné rezorty a kompetentné inštitúcie, aby sa danou témou zaoberali a  plnili prijaté opatrenia. Uvedený materiál deklaruje strategické východiská pre realizáciu vládnych politík, ktorými sú  destigmatizácia, desegregácia, a degetoizácie, a tieto princípy majú byť premietané do tvorby štátnych politík.

Je potrebné zvýšiť účasť rómskych detí v predprimárnom  vzdelávaní za predpokladu nielen zvýšenia kapacít materských škôl, ale aj programov výchovy a vzdelávania detí v rannom veku, vrátane implementovania programov orientovaných na zaangažovanie rodičov do predprimárneho vzdelávania.

Je nevyhnutné vytvoriť priestor pre zlepšenie školských výsledkov a dochádzky rómskych detí v základnom vzdelávaní, a to aj prostredníctvom variabilných vzdelávacích programov, celodenného vzdelávacieho systému a prevencii predčasného ukončovania školskej dochádzky.  

Je neodkladné zvýšiť podiel rómskych študentov, ktorí dosiahnu stredoškolské vzdelanie, aby sa tak zvýšila ich šanca na začlenenie na trh práce.

Aj vzhľadom k medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky by bolo náležité vytvoriť priestor aj pre uplatnenie práva využívať rómsky jazyk ako podporný jazyk vo vzdelávaní a to aj prostredníctvom asistentov učiteľa.


PhDr. Anina Botošová
Zuzana Kumanová,PhD.
PhDr. Arne Mann, CSc.
Phdr. Viliam Zeman
RNDr. Miroslav Pollak
Bc. Vlasta Tokolyova
Mgr. Dagmar Litterová
Mgr. Lýdia Gabčová
PhDr. Janette Knapeková
Mgr. Adrián Berky
Mgr. Mária Murínová
Frederik Olšák
PhDr. Ivan Rác
Ivan Berky-Dušík
Mgr. Roman Čonka
Erika Godlová
PhDr. František Godla
Mgr. Janka Hanečáková
Mgr. Gabriela GáborováPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva na zlepšenie situácie vo vzdelávaní rómskych detí
19.5.2015 20:29 | Zuzana Konrádová

Za Koalíciu pre deti Slovenska súhlasíme s Vašou výzvou a podporujeme ju.
Ad: Výzva na zlepšenie situácie vo vzdelávaní rómskych detí
9.5.2015 16:37 | Martin Murin

Plne súhlasím s výzvou.
Ad: Výzva na zlepšenie situácie vo vzdelávaní rómskych detí
9.5.2015 16:33 | Miloš Murin

Súhlasím s výzvou.
Ad: Výzva na zlepšenie situácie vo vzdelávaní rómskych detí
9.5.2015 12:57 | anina Botošova

Vážení občania, táto Výzva nie je namierená proti nikomu,ale v prospech kvalitného vzdelávania časti rómskych detí .Podľa pravdivých, verifikovaných štatistík viac ako 80%( a v niektorých lokalitách viac ako 90%) časti rómskych detí sú po ukončení povinnej školskej dochádzky zaevidovaní na úradoch práce, už nikdy nebudú zaradení do pracovného pomeru, pretože sú neuplatniteľní na trhu práce.Táto výzva je pre všetkých rozumne rozmýšľajúcih ľudí, ktorí chcú ,aby sa to zmenilo, veď Rómovia sú občanmi SR a ich vedomostná úroveň nesmie byť iná ako u majoritnej spoločnosti.Už nikdy by sa nemali opakovať projekty typu čítania rómskych rozprávok pre deti v osadách za 700 000 Eur ai nezmyselné projekty.Ak sa teraz, nepostavíme rozumne k tejto pálčivej otázke, tak za niekoľko rokov už bude neskoro.Preto, bez ohľadu na národnosť, rozumní ľudia podporte dotknutú Výzvu ak s ňou súhlasíte.Veľmi pekne a s pokorou ďakujem.Anina Botošová
Ad: Výzva na zlepšenie situácie vo vzdelávaní rómskych detí
8.5.2015 22:22 | Martina Cernakova

Určite plne suhlasim vacsina romov su velmi talentovany a maju potencial takze podporujem romov.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS