spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii

Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)


Všeobecne:

Návrh zákona ako celok nie je pripravený v súlade s doteraz prijatými a schválenými politikami Slovenskej republiky na podporu kreatívneho priemyslu, a to konkrétne s dokumentmi:

a) Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, materiál vzatý na vedomie vládou SR 14.12.2011,
b) Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike schválený uznesením vlády SR č. 223/2014 na rokovaní 14.5.2014,
c) Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike schválená uznesením vlády SR č. 32/2015 na rokovaní 21.1.2015.

Okrem iného nástroje na podporu kreatívneho priemyslu tak, ako ich uvádzajú aj vyššie uvedené dokumenty, a to  súlade s medzinárodnými, ale aj slovenskými skúsenosťami, musia vychádzať z pozitívneho prístupu, vytvárania pozitívnych symbióz, odstránenia nevhodnej regulácie a zmiernenia rozsahu nadbytočnej a neefektívnej regulácie. V opačnom prípade nemajú za následok podporu rozvoja kreatívneho priemyslu, ale jeho devalváciu až likvidáciu.

Návrh zákona je príkladom nesprávneho nástroja na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu.

Návrh zákona neobsahuje žiaden nástroj na zabezpečenie podpory slovenskej hudobnej produkcie, návrh zákona ale obsahuje nástroj na obmedzenie rozhlasového vysielania, a to šíreného tak analógovo, ako aj digitálne. 

Návrh zákona je (bez akýchkoľvek analýz prezentujúcich pozitívny dopad) direktívne postavený na deklarovanej podpore časti kreatívneho priemyslu na úkor inej časti kreatívneho priemyslu. Návrh zákona zavádza ďalšiu nadbytočnú a nevhodnú reguláciu, ktorá navyše poškodzuje konkrétnu službu rozhlasového vysielania a v konečnom dôsledku aj poslucháčov a spotrebiteľov, ktorým núti konkrétny obsah. Predpoklad pozitívneho fungovania a dopadu určenia povinných kvót opomína akékoľvek ratio toho, čo návrh zákona obsahuje.

Návrhu zákona nepredchádzala žiadna verejná ani odborná konzultácia alebo diskusia, na ktorej by bolo možné poukázať práve na nevhodnosť takéhoto návrhu. Respektíve, ak sa ministerstvo kultúry rozhodlo nesystémovo venovať konkrétne hudobnému priemyslu pred tým, ako má pripraviť koncepčný materiál  Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (má byť predložený na rokovanie vlády do 30. júna 2015), tak rozhodne malo takýto nesystémový krok konzultovať so všetkými dotknutými subjektmi.

Na základe uvedeného si dovoľujeme požiadať ministerstvo o stiahnutie návrhu zákona ako celku alebo časti týkajúce sa zavedenia kvót slovenskej hudby a pripraviť nástroje na podporu slovenskej hudby koncepčne až v rámci prípravy a na základe Akčného plánu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Zákon o vysielaní a retransmisii zároveň obsahuje viacero ustanovení, ktoré v súčasnosti už nie sú nevyhnutné k regulácii vysielania, nie sú transpozíciou žiadnej európskej smernice, po spojení verejnoprávnych vysielateľov predstavujú nedovolené obmedzenie hospodárskej súťaže a zásah do rovnakého postavenia na trhu vysielania a reálne predstavujú prekážku jeho rozvoja. Žiadame v prípade otvorenia tohto zákona vládnym návrhom zákona, aby ministerstvo odstránilo tieto nedostatky, na ktoré upozorňujeme už od rok 2010. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

1. K zavedeniu povinných kvót pre slovenské hudobné diala v rozhlasovej programovej službe a jeho nesúladu s Ústavou SR

Rozhlasové vysielanie na Slovensku predstavuje jeden zo spôsobov napĺňania slobody prejavu a práva slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie (čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy SR).  V súlade s čl. 26 ods. 4 Ústavy SR je možné obmedziť slobodu prejavu, ako aj práva vyhľadávať a šíriť informácie výlučne zákonom, a to len vtedy, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Je evidentné, že ustanovenie povinnej kvóty slovenskej hudby pre subjekty, ktoré nie sú verejnoprávnymi inštitúciami, nie sú opatrením nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Prirodzene preto ani návrh zákona ani dôvodová správa neupravuje žiaden z týchto možných dôvodov obmedzenia slobody prejavu, a teda nie je zrejmé, na základe čoho sa konštatuje súlad s Ústavou Slovenskej republiky. Popri citovanom článku Ústavy SR je návrh zákona v rozpore tiež s čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, keďže povinnosti možno ukladať len pri zachovaní základných práv a slobôd, ako aj v rozpore s čl. 13 ods. 2, keďže medze základných práv a slobôd možno upraviť len za podmienok ustanovených ústavou. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Návrh zákona predpokladá zavedenie povinnej kvóty slovenskej hudby, pričom táto kvóta má predstavovať povinnú náležitosť rozhodnutia o udelení licencie na vysielanie. Návrh zákona zároveň priamo právnou fikciou mení už vydané licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby v prechodnom ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii, ako aj zákona o digitálnom vysielaní. Zavedenie kvóty  sa má vzťahovať aj na vysielateľov, ktorí už získali licencie za určitých podmienok a na určité obdobie. Návrh zákona je v rozpore s princípmi právneho štátu, keďže nerešpektuje princíp legitímnych očakávaní a ukladá vysielateľom také podmienky, na ktoré nemohli pomýšľať, keď o udelenie licencie žiadali. Návrh zákona nerieši povinnosť s ohľadom na licencie pro futuro, ale retroaktívne, keď dochádza k zmene podmienok, za ktorých bola licencia na vysielanie žiadaná a vydaná. Uvedené nie je komfortné ani s princípmi právnej istoty, ani s pravidlami a podmienkami ochrany investícií vrátane zahraničného kapitálu.  Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

V Slovenskej republike je zavedený duálny systém, keď vedľa seba koexistuje rozhlasové vysielanie verejnoprávneho vysielateľa (Slovenský rozhlas) a vysielanie komerčných rozhlasových staníc. Pokiaľ predkladateľ skutočne považuje vysielanie slovenskej hudby za službu verejnosti, je potrebné, aby to riešil prostredníctvom vysielateľa verejnej  služby, ktorý sa na tieto účely zriadil, a nie kvótami pre komerčné subjekty, ktoré sa k takejto verejnej službe nezaviazali. Preto považuje za adekvátne riešiť kvóty slovenskej hudby len v zákone o Rozhlase a televízii Slovenska. Ak to takto predkladateľ nechce alebo nemôže riešiť, je legitímnou otázka, prečo potom existuje verejnoprávne vysielanie, ktoré nedokáže plniť verejnú službu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Dovoľujeme si tiež upozorniť na skutočnosť, že argument uvedený v dôvodovej správe – všeobecná časť  „Tento systém podpory je štandardným systémom, ktorý je obsiahnutý v legislatíve viacerých štátov, a to nielen európskych.“ je minimálne pravdu skresľujúcim tvrdením, keďže takáto úprava by bola v rozpore s únijným právom, a z hľadiska súladu s Ústavou SR je aj irelevantným tvrdením.

2. K úprave titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v televíznej programovej službe a návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

Návrh zákona má ambíciu precizovať právnu úpravu multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe, a to konkrétne definovaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorých požiadavky uvádza v návrhu vyhlášky, ktorá je súčasťou materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania.  Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich. Predkladateľ deklaruje uvedenou povinnosťou transponovanie čl. 7 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorý znie „Členské štáty nabádajú poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, na to, aby sa ich služby postupne sprístupňovali osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.“
Ustanovenie smernice nevyžaduje od členského štátu ustanoviť povinnosť, môže využiť akýkoľvek nástroj mediálnej politiky, ktorým dosiahne účel smernice. Transpozícia smernice je však v návrhu zákona postavená na direktívnom určení kvót programov, ktoré majú mať úpravu multimodálneho prístupu, a nie na vytváraní podmienok pre vysielateľov, ktoré by umožňovali zlepšovať zavádzanie takéhoto prístupu. Vysielatelia s licenciou majú záujem na zabezpečovaní multimodálneho prístupu.  Realizácia multimodálneho prístupu k programom však musí byť postavená na primeraných a uskutočniteľných požiadavkách. Zásadne preto trváme na úprave vyhlášky spôsobom, ktorý sa v praxi dá realizovať tak, aby neznevýhodňoval slovenských vysielateľov oproti iným krajinám (napr. ČR). Taktiež aby vyhláška nebola urobená na mieru pre jeden konkrétny spôsob titulkovania, čím by sa mali stať televízie závislé na jednom konkrétnom dodávateľovi takéhoto spôsobu titulkovania. Uvádzame najmä, že uvedená povinnosť má charakter služby vo verejnom záujme a nastavenie presnej formy spracovania titulkov má dopad na náklady, ale aj časový harmonogram spracovania a prípravy programov do vysielania. V tomto kontexte uvádzame, že pokiaľ chce ministerstvo sprísňovať podmienky poskytovania služieb televízneho vysielania takouto formou, tak požiadavku čl. 7 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách by malo ministerstvo zohľadniť zabezpečením automatickej formy podpory pre vysielateľov s licenciou na zabezpečenie úpravy multimodálneho prístupu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

3. K úprave novým povinnostiam distributéra audiovizuálneho diela

Návrh zákona zavádza povinnosť pre distributéra audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečiť pre toto audiovizuálne dielo aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Navrhujeme upraviť túto povinnosť tak, aby zohľadnila prax a práva výrobcu audiovizuálneho diela, ktorý zabezpečuje výrobu titulkov k slovenskému audiovizuálnemu dielu alebo audiovizuálnemu dielu v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave. Zároveň uvádzame, že rovnako ako v prípade televíznych vysielateľov v prípadoch, keď chce štát zabezpečovať plnenie úloh vo verejnom záujme, mal by to reflektovať pozitívnym nástrojom, a to zabezpečením automatickej formy podpory pre výrobcov audiovizuálnych diel na zabezpečenie úpravy multimodálneho prístupu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Osobitne k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona:
USTANOVENIE
NAVRHOVANÉ ZNENIE / NAVRHOVANÁ ZMENA
ZDÔVODNENIE


Čl. I
1 až 4 bod

V čl. I sa vypúšťajú body 1 až 4.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom vypustiť z návrhu zákona zavedenie povinnej kvóty slovenskej hudby. 


Čl. I
7. bod

V Čl. I bod 7 znie:
„7. § 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Povinnosť podľa odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje  na poskytovanie retransmisie doplnkovej obsahovej služby, ak to z technických dôvodov neumožňuje zariadenie koncového používateľa, ani na poskytovanie analógovej retransmisie alebo retransmisie analógového vysielania programovej služby. Pokiaľ prevádzkovateľ retransmisie, ktorý je povinný poskytovať multimodálny prístup podľa odseku 1 písm. i), poskytuje spolu so službou retransmisie koncovým užívateľom set-top-boxy na príjem retransmisie programovej služby, ktoré neumožňujú využitie multimodálneho prístupu, je povinný poskytnúť koncovému užívateľovi set-top-box umožňujúci využitie multimodálneho prístupu k retransmitovanej programovej službe, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti koncového užívateľa; takýto set-top-box je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých ho poskytuje iným koncovým užívateľom v čase vybavenia žiadosti.“.“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Návrh zákona zavádza povinnosť retransmitovať programovú službu vcelku bez ohľadu na to, či ide o analógovú (napr. rozhlasovú) službu alebo digitálnu programovú službu a či vôbec doplnkovú službu možno retransmitovať s ohľadom na spôsob retransmisie alebo je účelné s ohľadom na samotnú doplnkovú službu. Je celkom zrejmé, že RDS ako doplnková rozhlasová obsahová služba, je v rámci napr. káblovej retransmisie úplne zbytočná. Návrh zákona tiež vôbec nezohľadňuje ani iné typy digitálnych programových služieb, napr. interaktívne služby, ktoré poskytuje vysielateľ a vyžadujú si osobitné zariadenie u koncového užívateľa (napr. pripojenie na internet). Návrh zákona tiež zavádza povinnosť prevádzkovateľa retransmisie na výmenu set-top-boxov. Znenie návrhu však umožňuje diskriminovať rôzne skupiny spotrebiteľov. Ak totiž jeden spotrebiteľ má set-top-box drahší (napr. HD) a iný spotrebiteľ má lacnejší (napr. SD), obom sa vymenia ich set-top-boxy za rovnaký set-top-box, avšak za rozličných podmienok, ktoré navyše nebudú zrejme totožné ani s podmienkami, za ktoré získal tento set-top-box spotrebiteľ, ktorý nemá nárok na výmenu. Uplatnenou pripomienkou sa navrhuje odstrániť tieto nezrovnalosti.


Čl. I
12. bod

V čl. I sa vypúšťa pôvodný bod 12.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom vypustiť z návrhu zákona zavedenie povinnej kvóty slovenskej hudby.


Čl. I
13. bod

V čl. I sa vypúšťa pôvodný bod 13.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Navrhuje sa vpustiť celý bod 13 bez náhrady na základe rozporu navrhovanej úpravy  s Ústavou Slovenskej republiky.


Čl. I
Nový bod

V čl. I sa vkladá nový bod x, ktorý znie:
„x. V § 35 sa vypúšťa odsek 8. Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Navrhuje sa odstrániť nadbytočná regulácia rozhlasového vysielania označovania dlhšieho reklamné oznámenia, ktorá je nedôvodná. Táto úprava je prísnejšia ako úprava reklamy pre televízne vysielanie, ktoré je regulované smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách, a to napriek tomu, že táto regulácia nie je vyžadovaná ani európskym právom, ani trhom. Zároveň je potrebné uviesť, že pôvodný význam tohto inštitútu tzv. „rozhlasového telenákupu“ sa v praxi vôbec nepoužíva a uvedené ustanovenie sa nevhodne aplikuje na nedôvodné obmedzovanie rozhlasového vysielania reklamy.

Čl. I
Nový bod

V čl. I sa vkladá nový bod y, ktorý znie:
„y. § 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na rozhlasovú programovú službu. Ak je čiastočne alebo ako celok sponzorovaný program rozhlasovej programovej služby, jeho ucelená časť, séria programov rozhlasovej programovej služby, vysielateľ rozhlasovej programovej služby ich musí na ich začiatku alebo na ich konci  zreteľne označiť názvom, obchodným menom, menom a priezviskom alebo logom sponzora alebo odkazom na výrobok, službu, ochrannú známku, webové sídlo alebo niektorú z aktivít sponzora; ak vysielateľ takto označí program, nemusí už označiť ucelenú časť tohto programu a ak takto označí ucelenú časť programu, nemusí už označiť  program ako celok.“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Navrhuje sa odstrániť nadbytočná regulácia rozhlasového vysielania spozorovaných programov, a to pri zachovaní povinnosti označovania sponzorovaného programu. Rozhlasové vysielania je z hľadiska výrazových prostriedkov vo svojej podstate obmedzené len na zvukové prostriedky, čo predstavuje pri rovnakej právnej úprave s televíznym vysielaním horšie podmienky komunikácie. Pre vysielateľov rozhlasovej programovej služby sa teda navrhuje odstrániť nedôvodne prísnejšia právna úprava obmedzenia znenia sponzorského odkazu.


Čl. I
Nový bod

V čl. I sa vkladá nový bod z, ktorý znie:
„z. § 42 až § 44 vrátane nadpisu nad § 42 sa vypúšťajú. “
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Navrhuje sa odstrániť nedôvodné obmedzovanie trhu vysielania a odstránenie diskriminačného postavenia na trhu vysielania oproti Rozhlasu a televízii Slovenska.


Čl. I
Body 16. až 21

V čl. I sa vypúšťajú pôvodné body 16 až 21.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom vypustiť z návrhu zákona zavedenie povinnej kvóty slovenskej hudby.


Čl. I
Bod 22

V čl. I  pôvodný bod 22 znie: 
Za § 76df sa vkladá § 76dg, ktorý znie:
„ § 76dg
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016
Ustanovenie § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom od 20. mája 2016 sa vzťahujú iba na programy vyrobené od 20. mája 2016.“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom vypustiť z návrhu zákona zavedenie povinnej kvóty slovenskej hudby.


Čl. III
Bod 2 až 4

V čl. III sa vypúšťajú body 2 až 4.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom vypustiť z návrhu zákona zavedenie povinnej kvóty slovenskej hudby.


Čl. IV
Nový bod

V čl. IV sa pred pôvodný bod 1 vkladá nový bod x, ktorý znie:
„x. V § 2 odsek 6  znie: „(6) Distributér audiovizuálneho diela je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva, odplatne verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela inou formou alebo audiovizuálne dielo odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom audiovizuálneho diela nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela výlučne formou prevodu vlastníckeho práva
na konečného spotrebiteľa, prevádzkovateľ mediatéky ani osoba, ktorá sprístupňuje audiovizuálne dielo prostredníctvom audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie. 8)“.“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Vylučuje sa z definície distributéra (distribúcie) v súlade s návrhom nového autorského zákona bezodplatné rozširovanie digitálnych rozmnoženín inak ako na nosiči (napr. formou downloadingu). V negatívnom vymedzení sa dopĺňa pre odstránenie pochybností prevádzkovateľ mediatéky, ktorý rozširuje rozmnoženiny nájmom, nemá sa však považovať za distributéra.


Čl. IV
Nový bod

V čl. IV sa pred pôvodný bod 1 vkladá nový bod y, ktorý znie:
„y. V § 2 odsek 7 znie: „(7) Distributér multimediálneho diela je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny multimediálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva, odplatne verejne rozširuje rozmnoženiny multimediálneho diela inou formou alebo multimediálne dielo odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom multimediálneho diela nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny multimediálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa, prevádzkovateľ mediatéky ani prevádzkovateľ počítačovej herne.“.“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Vylučuje sa z definície distributéra (distribúcie) v súlade s návrhom nového autorského zákona bezodplatné rozširovanie digitálnych rozmnoženín inak ako na nosiči (napr. formou downloadingu). V negatívnom vymedzení sa dopĺňa pre odstránenie pochybností prevádzkovateľ mediatéky, ktorý rozširuje rozmnoženiny nájmom, ako aj prevádzkovateľ počítačovej herne, ktorý môže sprístupňovať počítačové hry odplatne, nemajú sa však považovať za distributéra.


Čl. IV
Nový bod

V čl. IV sa pred pôvodný bod 1 vkladá nový bod z, ktorý znie:
„z. V § 2 odsek 8 znie: „(8) Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny zvukového záznamu umeleckého výkonu formou prevodu vlastníckeho práva, odplatne verejne rozširuje rozmnoženiny zvukového záznamu umeleckého výkonu inou formou alebo zvukový záznam umeleckého výkonu odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je prevádzkovateľ mediatéky ani osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny zvukového záznamu umeleckého výkonu formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa.“.“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Vylučuje sa z definície distributéra (distribúcie) v súlade s návrhom nového autorského zákona bezodplatné rozširovanie digitálnych rozmnoženín inak ako na nosiči (napr. formou downloadingu).  V negatívnom vymedzení sa dopĺňa pre odstránenie pochybností prevádzkovateľ mediatéky, ktorý rozširuje rozmnoženiny nájmom, nemá sa však považovať za distributéra.


Čl. IV
Bod 1

V Čl. IV pôvodný bod 1 znie:
„1. V § 2 ods. 14 sa slová „alebo skryté titulky“ nahrádzajú čiarkou a slovami „skryté titulky alebo titulky pre osoby so sluchovým postihnutím9a)“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nenahrádzajú pri distribúcií audiovizuálneho diela skryté titulky. V praxi totiž môže ísť aj o iné napr. cudzojazyčné skryté titulky na DVD, kde nejde o otvorené titulky ako pri audiovizuálnom predstavení, ale o skryté titulky, ktoré si používateľ DVD môže vyvolať.


Čl. IV
Bod 5

V Čl. IV bod 5 znie:
„5. „§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje audiovizuálne dielo, ktoré je slovenským audiovizuálnym dielom alebo audiovizuálnym dielom v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave a ku ktorému  výrobca audiovizuálneho diela  zabezpečil aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím9a) alebo hlasovým komentovaním pre nevidiacich, zabezpečí distribúciu takéhoto diela spolu s touto úpravou titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím9a) alebo týmto hlasovým komentovaním pre nevidiacich.“.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Navrhuje sa úprava povinnosti distributéra  slovenského audiovizuálneho diela alebo audiovizuálneho diela v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave zabezpečiť úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo hlasové komentovaním pre nevidiacich v prípadoch, kedy uvedené zabezpečil výrobca takéhoto diela. Nie je zrejmé, prečo by mala byť uvedená povinnosť zavedená distributérom audiovizuálnych diel, keďže titulkovanie slovenských audiovizuálnych diel zabezpečuje obvykle na území Slovenska jeho výrobca. Navrhujeme aby predmetná povinnosť bola pre distributéra naviazaná len na prípad, pokiaľ výrobca takýto multimodálny prístup k slovenskému audiovizuálnemu dielu alebo dielu v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave zabezpečil.


K vyhláške

V § 2 návrhu vyhlášky sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. d).
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Navrhuje sa vypustiť prakticky nesplniteľná požiadavka.


K vyhláške

V § 3 návrhu vyhlášky sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 6.
Pripomienku považujeme za zásadnú.

Navrhuje sa vypustiť neprimerane náročná resp. aj nesplniteľná požiadavka farebného rozlišovania titulkov pri viacerých postavách  v nadväznosti na požiadavku uvedenú v § 2 písm. e) návrhu vyhlášky. Zároveň v prípadoch možnej realizácie ide o výraznú komplikáciu pri príprave titulkov z hľadiska času.


K vyhláške

V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§2 písm. d)“.

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom vypustiť §2 písm. d) návrhu vyhlášky.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti.

Slavomíra Salajová, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, ciforum@ciforum.sk

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v stredu 6. mája 2015.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
12.5.2015 17:05 | Nemam

Nechapem ludi ktory vymysleli tento zakon!! Bolo by to aj ok , ale nie 20% , ale nejakych 5%. Slovenska hudba je fajn , ale je to iba Dominika m., Adam ď. Ale nie nejaka Tublatanka, Elan!!! Urcite sa vsak velmi potesia ucitelky hudby ( ludovej!!) Dufam vsak velmi ze sa tento sprepacenim " sprosty" zakon neschvali!
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
8.5.2015 00:27 | Matúš Uličný

podporujem iniciatívu proti zákonu na zavedenie 20% sk hudby v rádiách.
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
7.5.2015 12:35 | Ján Hansko

Pripajam sa k podpore :) ked budeme chciet viacej slovenskej hudby, tak si ju jednoducho dame zahrat :) nepotrebujeme na to nezmyselny zakon...
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
6.5.2015 18:18 | Alena Krchnáková

Podporujem,no napriek tomu by som prijala viacej slovenských pesničiek v éteri, lebo ste super rádio. :-)
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 22:29 | Milan Veles

Za socializmu som hrával v kapele, aby som si prilepšil ku "inžinierskemu" platu, aby som uživil rodinu. Každý rok sme museli absolvovať prehrávky, kde nám "odborná komisia" určila, že cca 90 % repertoáru musí pochádzať zo socialistických štátov. Už by som to nechcel zažiť. Niektorí umelci sa chvália, že v tom období vydali album v miliónovom náklade. Bodaj by nie, keď zo svetovej produkcie si človek nič nemohol kúpiť, leda tajne prepašovať. Súdruhovia "Ďurindovia" a pod. si to dobre zariadili. Vedia, s kým sa majú kamarátiť - jemne povedané. Takto si súčasná vládna garnitúra predstavuje slobodu a voľný trh.
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 20:26 | Dominika Lukasová

Nechcem aby štát diktoval rádiam čo majú hrať.
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 20:10 | Ivan Varga

Podporujem!!!! Prečo pre boha neurčujete všetkým supermarketom koľko majú predávať slovenských výrobkov?????? to by malo oveľa lepší efekt ako táto blbosť.... Ako si vôbec dovoľujete zasahovať do slobodného podnikania??? Tie rádia sú súkromné spoločnosti, keď si majiteľ povie že od rána do rána budú púšťať jednu jedinú pieseň je to jeho vec a každý si môže slobodne preladiť na iné rádio....To kde už žijeme??? že slobodná krajina??? Severná Kórea
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 15:26 | viktoria meszarosova

Zrusit
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 13:33 | veronika soltysova

Nesuhlasim s tym aby radiam urcovali kolko slovenskej hudby maju hrat ako uz tu bolo spomenute su radia ktore hraju iba slovensku hudbu tak preco by som mala na tak super stanici ako je napr. Europa 2 pocuvat nejaku Tublatanku
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 13:07 | Alexia Kollárová

Podporujem!
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 12:50 | Miroslav Pružina

Podporujem dobrú vec... slovenská hudba nestojí takmer za nič az na pár výnimiek preto som rád ze jej toľko nehrajú a prajem si aby to tak aj zostalo
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 12:32 | Mária Kučeríková

Dobrý deň,

ja rovnako podporujem iniciativu proti zakonu na zavedenie 20% sk hudby v rádiách. Tých, ktorí chcú počúvať viac slovenskej hudby, nech sa páči, je veľa staníc, ktoré ju ponúkajú. Podstata tejto iniciatívy ale spočíva v tom, že žijeme v demokratickom právnom štáte, kde si môžem slobodne vyberať hudbu, ktorú budem počúvať a nebude mi to snáď určovať štát...
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 12:30 | Filip Kubiš

Sloboda je to čoho nám čoraz viacej berú a myslím si že je XY rádií ktoré vysielajú slovenské pesničky prečo by mali niekomu kázat kolko čoho má to ako keby v obchodoch
príkaz aby predávali minimálne 20% slovenských výrobkov čiže značkové obchody čaute. A ludia kto chce počúvne si slovenskú hudbu sám lebo to nie je o rádiach ale o lenivosti a o tom že ani 5% z vás ktorí by chceli aby tých 20% sa vysielalo v živote nekúpilo ani jedno originál CD. Keby ste tú hudbu podporovali, stavali sa za nu bola by kvalitnejšia a sama by sa dostala do rádií.
Môj názor komu sa to nepáči prosím vyjadrujte sa do steny.
Zelám príjemný den.
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 11:54 | Judita Jakobejová

Podporujem :-)
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 11:10 | Peter Vojtassak

Dobry den,

Prijal by som viac slovenskej hudby, je podla môjho nazoru uzitocne dat sancu aj inym skupinam, ktore nie su zname ale potrebuju priestor. To, kolko viete uz asi lepsie vy. Pekny den:)
Ad: Hromadná pripomienka Creative Industry Forum k novele zákona o vysielaní a retransmisii
4.5.2015 10:57 | Dávid Vančo

chceme viac slovenskej hudby v radiach !!!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (16)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS