spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za žiadosti o informácie bez zaručeného elektronického podpisu

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci. Niektoré súčasné ustanovenia tohto zákona môžu byť vzhľadom na ich nedostatočnú jasnosť interpretované tak, že v ich dôsledku bude obmedzená doterajšia možnosť zasielania žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bez zaručeného elektronického podpisu.


Touto hromadnou pripomienkou žiadame:
  • Zaručiť jednoznačnú možnosť podávania žiadostí o informácie aj obyčajnými e-mailovými žiadosťami a bez povinnosti používania zaručeného elektronického podpisu a elektronických formulárov.

  • Zaviesť povinnosť pre verejnú správu, aby dokumenty doručované vyvesením na fyzickej úradnej tabuli museli byť v rovnaký deň vyvesené aj na elektronickej úradnej tabuli, aby sa eliminovala hrozba zmeškania lehôt v dôsledku nesprávnej informácie o termíne zverejnenia dokumentu, k čomu už v súčasnosti dochádza.


Zároveň žiadame, aby sa pripomienkové konanie k návrhu novely zákona predĺžilo z 8 kalendárnych dní na štandardnú dobu najmenej 15 pracovných dní. Ministerstvo predložilo mimoriadne rozsiahlu novelu na skrátené pripomienkovanie, hoci na skrátené pripomienkové konanie neexistuje žiadny dôvod v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády. Takýto postup je vecne neopodstatnený a obmedzuje právo občanov vyjadriť sa k návrhu zákona za podmienok stanovených Legislatívnymi pravidlami vlády.


Túto hromadnú pripomienku je možné podporiť najneskôr vo štvrtok 16. apríla 2015.


Návrh zákona: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7976&langEID=1


Štefan Szilva, živnostník v oblasti IT
Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)
Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)
Norbert Brázda, portál Changenet.sk
Martin Šechný, IT špecialista, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Juraj Petrovič, podpredseda OKS
Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI),  editor portálu Právo na dobrú  samosprávu, samosprava.institute.sk
Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk
Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk
Gábor Grendel, podpredseda NOVA
Adam Valček aktivista, novinár
Martin Dubéci, analytik, o.z. Alfa
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Jozef Mečiar, Šala, NOVA, autor portálu nova-samosprava.sk
Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA

-----


Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rezortné číslo: MF/006836/2015-173


1. Zachovanie možnosti podávania žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bez zaručeného elektronického podpisu a zachovanie aj možností pre prístup k informáciám platným pred účinnosťou zákona o e-Governmente

Žiadame v čl. I doplniť za bod 2 nový bod 3 v znení:

3. V § 2 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno g), ktoré znie:

"g) poskytovanie informácií na základe žiadosti podľa osobitného predpisu 4a)."

Poznámka pod čiarou 4a) znie:

"4a) zákon č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov"

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Zdôvodnenie: Zákon o e-Governmente umožňuje 3-ročné prechodné obdobie od novembra 2013 do novembra 2016, dokedy musia orgány verejnej moci začať uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, s výnimkou prípadov, ak im to neumožňujú technické dôvody.

Zákon o e-Governmente v § 23 ods. 1 predpisuje, že v prípade, ak sa právny úkon vykonáva v elektronickej podobe, občan musí vykonať autorizáciu zaručeným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie, ktorý ma definovať dodnes nevydaná vyhláška. Zákon však nie je dostatočne jasný v tom, čo na tento účel považuje za právny úkon a vzniká riziko, že v prípade elektronicky zasielaných žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. bude vyžadovaný zaručený elektronický podpis - a to nielen pri žiadostiach prostredníctvom elektronických formulárov, ale aj pri e-mailových žiadostiach. Zákon o e-Governmente tak vytvára hrozbu, že niektoré povinné osoby budú odmietať žiadosti o informácie z dôvodu, že nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Zákon o e-Governmente v § 24 hovorí o povinnom vytváraní elektronických formulárov pre elektronické podania najneskôr do konca novembra 2016. Zároveň v § 3 definuje, že elektronickým podaním sú iba údaje vyplnené podľa elektronického formulára - čiže v špecifickej technickej XML štruktúre, ktorá bude automatizovane spracovateľná. Tým vzniká riziko, že keď orgány verejnej moci vytvoria pre účel podávania žiadostí o informácie elektronické formuláre, v elektronicky podávaných žiadostiach o informácie sa bude vyžadovať dodržanie špecifickej XML štruktúry definovanej vo vypublikovanom elektronickom formulári - a to aj v prípade žiadostí zasielaných e-mailom.

Podľa § 24 ods. 8 zákona o e-Governmente je občan oprávnený "vytvoriť elektronické podanie prostredníctvom informačného systému aj bez použitia elektronického formulára pre elektronické podanie, ak zabezpečí súlad údajov a ich štruktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia takto vytvoreného elektronického podania s elektronickým podaním vytvoreným s použitím príslušného elektronického formulára pre elektronické podanie."

Upozorňujeme, že elektronické občianske preukazy s aktivovaným čipom (eID) alebo zaručený elektronický podpis (ZEP) má len malé percento obyvateľov SR. Softvér pre používanie eID alebo ZEP je zatiaľ málo rozšírený a štát napriek opakovaným prísľubom neposkytol tento softvér pre iný operačný systém, než je komerčný systém od firmy Microsoft (čo vyvoláva podozrenia z cieleného vynucovania nákupov softvéru od tejto firmy). eID a ani ZEP tak stále nie je možné používať z operačných systémov Apple Mac OS X, GNU/Linux a ani z mobilných zariadení, tabletov či mobilov. Pritom zhruba 20 % zobrazení slovenských webových stránok slovenskými používateľmi sa v súčasnosti uskutočňuje z mobilných zariadení, ktoré štát pre používanie eID, ZEP a množstva štátnych elektronických služieb vôbec nepodporuje.

Podľa §29 je miestom na elektronické doručovanie aktivovaná elektronická schránka. Prístup do schránky však znamená nutnosť mať k dispozícii veľmi špecifické technické vybavenie pre prístup k elektronickej schránke (čítačka eID, správny operačný systém od správneho výrobcu, nainštalovaný špecifický softvér pre eID). Elektronická schránka má tiež obmedzenú kapacitu a veľkosť odpovedí na žiadosť o informácie môže byť vysoká. Preto je vhodné žiadateľovi sprístupniť informácie e-mailom alebo odkopírovaním na technický nosič dát, ak o to požiada a je to možné, a to aj v prípade že má aktivovanú elektronickú schránku.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme, aby sa zákon o e-Governmente nevzťahoval na poskytovanie informácií na základe žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ako možné variantné riešenie pripúšťame upraviť príslušné paragrafy týkajúce sa autorizácie, elektronického podania a elektronického doručovania, aby zrozumiteľne zaručovali pôvodný štandard pre prístup k informáciám platný pred účinnosťou zákona o e-Governmente:

  • nevyžadovanie zaručeného elektronického podpisu alebo iného uznaného spôsobu autorizácie pri žiadostiach o informácie,

  • povinnosť povinných osôb zasielať odpovede na žiadosti aj formou požadovanou žiadateľom (čiže aj e-mailom alebo odkopírovaním na technický nosič dát), ak o to žiadateľ žiada, a to aj v prípade ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku,

  • nevyžadovanie povinnosti v žiadostiach o informácie zabezpečiť súlad údajov a ich štruktúrovanej formy a spôsobu zobrazenia s elektronickým podaním - a to pri žiadostiach zasielaných elektronickou poštou alebo iným akceptovaným technicky vykonateľným spôsobom v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., s výnimkou elektronického podania podľa zákona č. 305/2013 Z. z.,

  • povinnosť povinných osôb umožniť podávanie žiadostí o informácie bez elektronickej autentifikácie žiadateľa (čiže bez nutnosti používať elektronický občiansky preukaz alebo alternatívny autentifikátor),

  • nevyžadovanie povinnosti používať výlučne zverejnený elektronický formulár pre podávanie elektronických žiadostí o sprístupnenie informácií - čiže zachovanie možnosti podávať žiadosti aj e-mailom a iným povinnou osobou akceptovaným technicky vykonateľným spôsobom.

------


2. Zavedenie povinnosti zverejňovať informácie na úradnej tabuli v rovnaký deň ako na elektronickej úradnej tabuli.

Žiadame v čl. I doplniť za bod 76 nový bod 77 v znení:

77. V § 34 sa za odsek 2 dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

"(3) Ak sa zverejňuje totožný dokument na účely podľa odseku 2 v listinnej a aj v elektronickej podobe, musia byť zverejnené v rovnaký deň. Ak to zo závažných dôvodov nie je možné uskutočniť, dokument sa zverejní bezodkladne a pri neskoršie zverejnenej podobe sa povinne uvádza dátum prvého zverejnenia a forma prvého zverejnenia."

Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Zdôvodnenie: V praxi sa stávajú situácie, kedy úrad zverejňuje napríklad verejné vyhlášky s iným dátumom na fyzickej úradnej tabuli a s iným dátumom na internete, pričom na internete neuvádza dátum, že bola vyhláška na úradnej tabuli zverejnená v skoršom termíne. Vďaka tomu prichádza k riziku zmeškania lehoty, keďže sa účastníci konaní čoraz viac spoliehajú na dokumenty a dátumy uvedené úradmi na internete.

Podľa pripravovanej novely zákona č. 211/2000 Z. z. sa informácie zverejňujú s dátumom zverejnenia. V prípadoch, kedy je zverejnenie zároveň doručením podľa osobitných predpisov, je nevyhnutné pri zverejnených informáciách uvádzať dátum prvého zverejnenia, ktoré je rozhodujúce pre určenie termínu doručenia.

Navyše § 34 nerieši situácie, kedy sa elektronický úradný dokument zverejní na elektronickej úradnej tabuli v iný deň, než je zverejnený totožný dokument v listinnej forme na fyzickej úradnej tabuli.

------


3. Žiadame uskutočniť pripomienkové konanie k novele zákona č. 305/2013 Z. z. v štandardnej dĺžke 15 pracovných dní a poskytnúť tak dostatočný priestor na preštudovanie návrhu zákona a jeho pripomienkovanie všetkými pripomienkujúcimi subjektmi aj verejnosťou

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Zdôvodnenie: Pripomienkové konanie bolo skrátené na 8 kalendárnych dní, čo je nedostatočne málo pre takýto rozsah novely (122 bodov novely zákona o e-Governmente a zároveň novely ďalších 6 zákonov). Ako zdôvodnenie sa uvádza: "Skrátené MPK sa vyžaduje z dôvodu zabezpečenia úspešného ukončenia nadväzujúcich projektov financovaných z operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). V projektoch OPIS sú nastavené lehoty, ktoré treba zákonom upraviť tak, aby bolo možné projekty úspešne ukončiť v súlade s platnou legislatívou."

Považujeme zdôvodnenie skrátenia legislatívneho konania za úplne neopodstatnené, nedostatočné a nezodpovedajúce Legislatívnym pravidlám vlády SR. Podľa čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády „Lehota na zaslanie pripomienok je 15 pracovných dní, ak predkladateľ neurčí dlhšiu lehotu.“ V odseku 7 sú vymedzené dôvody pre skrátené legislatívne konanie: „Ak nastanú mimoriadne okolnosti (ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadení alebo rozhodnutí Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, možno pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme.“ Žiadny z týchto dôvodov podľa nášho názoru nenastal a ministerstvo tak skrátením pripomienkového konania postupuje v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády.

Skrátenie pripomienkového konania je neopodstatnené aj z toho dôvodu, že termín na predkladanie návrhov zákonov na májovú schôdzu NR SR uplynie v piatok 17. apríla 2015. A tento termín nemôže byť dodržaný ani napriek skrátenému pripomienkovému konaniu. Termín predkladania návrhov na nasledujúcu plánovanú schôdzu NR SR je 29. máj 2015. Tento termín by mohol byť zachovaný aj v prípade, žeby pripomienkové konanie nebolo skrátené.

Ministerstvo financií SR chystá predmetnú novelu podľa dostupných informácií viac ako rok a je neakceptovateľné, aby po tak dlhej príprave poskytlo verejnosti a ostaným pripomienkujúcim subjektom len 8 dní na vyjadrenie a pripomienkovanie návrhu. Skrátenie pripomienkového konania bez dôvodov vymedzených v Legislatívnych pravidlách vlády je porušením ústavných práv občanov, najmä práva obracať sa na orgány verejnej moci s pripomienkami a návrhmi a práva podieľať sa na správe vecí verejných priamo.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame predĺžiť pripomienkové konanie k návrhu zákona na najmenej 15 pracovných dní.

----


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Štefan Szilva, Vígľašská 7, 851 07 Bratislava, stefan.szilva @ gmail.com

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk

Vladimír Špánik, Hlavná 343, 951 06 Vinodol, spanikv @ zomos.sk

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.sk

Marcel Zajac, Púpavová 15, 841 04 Bratislava, zajac @ changenet.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za žiadosti o informácie bez zaručeného elektronického podpisu
16.4.2015 12:11 | Anton Kučík

TRENČÍN
Ad: Hromadná pripomienka za žiadosti o informácie bez zaručeného elektronického podpisu
16.4.2015 10:33 | Tomáš Staško

.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (2)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt