spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list združenia Romano kher ministrovi školstva


Vážený pán
Juraj Draxler
Minister školstva vedy, výskumu a športu SR
MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava


Bratislava, 26. marca 2015


Vážený pán minister,

dňa 10. marca 2015 sa z iniciatívy občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom uskutočnil v Bratislave v poradí už druhý okrúhly stôl, ktorého témou bolo predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účastníci okrúhleho stola zo štátnych, verejných i mimovládnych organizácií sa zaoberali predovšetkým nasledovnými témami:

  • bariéry v prijímaní systémových opatrení v predprimárnom vzdelávaní
  • potreba a prístupnosť predprimárneho vzdelávania
  • vzdelávanie detí v materinskom jazyku
  • neudržateľnosť overených pilotných projektov a ich neuplatňovanie v systémových krokoch štátu.


Odporúčania účastníkov okrúhleho stola: 

  • Vytvoriť podmienky na postupné zavedenie bezplatného predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od 3 rokov veku.

Odborníci sa zhodujú v názore, že výchova a vzdelávanie detí od 3 rokov veku má veľký význam a je nevyhnutné, aby všetky deti vo veku od 3 rokov mali možnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie. Preto je nevyhnutné dobudovať kapacity materských škôlok a odstrániť aj ďalšiu bariéru a to poplatky. Odstránením finančnej bariéry by sa zvýšila motivácia rodičov detí z chudobných rodín na zaradenie týchto detí do predprimárneho vzdelávania. Zároveň je potrebné podporovať aj iné formy predprimárneho vzdelávania (napr. v komunitných centrách, poldenný systém, systém „matka a dieťa“....)

  • Podporiť využívanie rómskeho jazyka ako podporného jazyka v predprimárnom vzdelávaní a výchove, a to aj prostredníctvom pedagogických asistentov učiteľa a zabezpečiť systémové financovanie ich pôsobenia.

Vzdelávanie má byť poskytované zrozumiteľným spôsobom, čo v prípade rómskych detí znamená s využitím materinského jazyka. Používanie materinského jazyka je obrovskou motivačnou silou nie len pre deti, ale aj pre rodičov. Overením pilotných projektov (napr. MRK II.) sa osvedčilo pôsobenie asistentov učiteľa v MŠ.  Zároveň je nevyhnutné nastaviť jednotné pravidlá pre vzdelanie asistentov a tomu prispôsobiť aj systém vzdelávania, predovšetkým na stredných pedagogických školách, pričom vyššie zapojenie Rómov a Rómiek, ovládajúcich rómsky jazyk by bolo žiadúce.

  •  Pripraviť a realizovať vysvetľovaciu informačnú kampaň zameranú na rôzne cieľové skupiny ( verejnosť, policy makers, Rómovia....).

Cieľom kampane by malo byť sprístupňovanie informácií o zmysle predprimárneho vzdelávania, jeho výhodnosti pre ďalšie vzdelávanie. Aktivity kampane by sa mali zamerať aj na potrebu vysvetľovania prečo predprimárne vzdelávanie pomáha deťom pripraviť sa na plnenie školskej dochádzky a prečo je predprimárne vzdelávanie dobrou investíciou štátu.
Vážený pán minister,

dovoľujeme si Vás požiadať o odpovede na náš  otvorený list:

  • Akým spôsobom zapracuje MŠVVaŠ SR odporúčania zástupcov okrúhleho stola do svojich opatrení a návrhov tak, aby sa zvýšila kvantita a kvalita  predprimárneho  vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  • Aké konkrétne kroky uskutoční MŠVVaŠ SR pri informovaní  verejnosti o potrebnosti predprimárneho vzdelávania vzhľadom na budúcnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia i budúcnosť štátu.


S úctouAgnes Horváthová
Romano kher – Rómsky dom
Košická 36
821 08 Bratislava

Na vedomie:

Vážená pani
Romana Kanovská
Štátna tajomníčka
MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava


Vážený pán
Ing. Marian Galan
Generálny riaditeľ
Sekcie regionálneho školstva
MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava


Vážený pán
Miroslav Lajčák
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava


Vážený pán
Tomáš Borec
Minister spravodlivosti SR
Župné nám. 13
813 11 Bratislava
Projekt Rómske dokumentačné a informačné centrum bol podporený sumou 87732 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti –Open Society Foundation. Cieľom projektu Rómske dokumentačné a informačné centrum je Posilnenie aktívneho občianstva.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt