spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia k návrhu Autorského zákona

Minister kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

Vláda SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Predseda Národnej rady SR
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava


My, pod touto petíciou podpísaní občania, žiadame vládu SR a Národnú radu SR aby:

  1. v návrhu Autorského zákona upravila znenie § 168 v zmysle pôvodného znenia navrhovaného MK SR predloženého do medzirezortného pripomienkového konania („MPK“), tak aby sa povinnosť ohlasovania hudobných diel a podujatí týkala len chránených diel (pôvodne navrhovaný § 179 sa týkal len chránených hudobných diel). Konkrétne teda upraviť znenie nasledovne:

§ 168
Osobitné povinnosti používateľa pri živom predvedení hudobných diel

(1) Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého majú byť živo predvedené chránené hudobné diela, predloží najmenej 5 dní pred uskutočnením tohto podujatia predbežný zoznam týchto diel s uvedením názvu diela a údaju o autorstve príslušnej organizácii kolektívnej správy na splnenie povinnosti podľa § 165 ods. 2 pred uzavretím zmluvy podľa § 165 ods. 1 na účel uzavretia tejto zmluvy.

(2) Ak usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia predbežný zoznam podľa odseku 1 nepredloží, má sa za to, že budú verejne vykonané chránené hudobné diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje príslušná organizácia kolektívnej správy, ak do 15 dní od uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia nepreukáže opak.

(3) Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný do 15 dní po uskutočnení podujatia podľa odseku 1 predložiť príslušnej organizácii kolektívnej správy úplný zoznam všetkých skutočne živo predvedených chránených hudobných diel s uvedením ich názvu a údaju o autorstve pre potreby vystavenia daňového dokladu.

(4) Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia sa na účely ustanovení odsekov 1 až 3 považuje za používateľa chráneného hudobného diela.

(5) Ak prevádzkovateľ prevádzkarne alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzkareň alebo iný priestor usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia na usporiadanie verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého sú verejne vykonané chránené hudobné diela, považuje sa za usporiadateľa tohto verejného kultúrneho podujatia, ak organizácii kolektívnej správy na písomnú výzvu neoznámi údaje potrebné na určenie totožnosti usporiadateľa tohto verejného kultúrneho podujatia.

(6) Výkonný umelec, ktorý naživo predvádza chránené hudobné diela v rámci verejného kultúrneho podujatia podľa odseku 1 je na základe písomnej výzvy usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia podľa odseku 1 povinný predložiť mu zoznam podľa odseku 1 a úplný zoznam podľa odseku 3 tak, aby si usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia podľa odseku 1 mohol splniť povinnosti vyplývajúce z ods. 1 a 3.

(7) Ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 sa použijú primerane aj na podujatie, ktorého súčasťou má byť živé predvedenie chráneného slovesného diela, pokiaľ sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov, a na usporiadateľa tohto podujatia.


  1. Zároveň žiadame aby do návrhu neboli prijaté ďalšie úpravy, ktoré neprirodzene posilňujú postavenie organizácií kolektívnej správy („OKS“) v našom právnom systéme na úkor používateľov – organizátorov verejných kultúrnych podujatí, a tým priamo poškodzujú rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.


Odôvodnenie:

a) Pôvodný návrh zákona z dielne MK SR problém nahlasovania kultúrnych podujatí riešil jednoznačne. Súčasná zmena tohto pôvodného návrhu zákona vznikla len na základe pripomienky SOZA. Žiadny iný subjekt pripomienku k tomuto ustanoveniu v rámci MPK nemal. Vzhľadom na to, že členom pracovnej skupiny nebol zástupca organizátorov kultúrnych podujatí z prostredia používateľov hudobného folklóru (diel tradičnej ľudovej kultúry), nebolo možné sa k novému návrhu vyjadriť a poukázať na mnohé špecifiká tejto oblasti. Nazdávame sa, že keby bol takto zákon predložený už do MPK, vyvolala by táto jeho časť množstvo pripomienok. Na druhej strane tak zásadne zmenené znenie tohto ustanovenie po MPK už následne nebolo možné pripomienkovať. Postavenie OKS v našom právnom systéme je už dlhodobo problémom (čomu nasvedčuje niekoľko mediálnych káuz) a pôvodný návrh zákona z dielne MK SR tento problém riešil.

Takto SOZA dosiahla absenciu verejnej diskusie ohľadom návrhu, ktorý už dnes spôsobuje rad problémov. Fungovanie OKS na Slovensku je už dlhodobo problémom, čomu nasvedčuje niekoľko mediálnych káuz ako aj štúdia organizácie EISi (http://www.eisionline.org/images/SpravaOKS.pdf).


b) Vypustením slova „chránené“ v predmetnom ustanovení návrhu, ktoré pôvodný návrh ustanovenia obsahoval, by došlo k situácii, kedy by usporiadateľ musel ohlasovať aj verejné kultúrne podujatia, na ktorých by boli hrané iba nechránené hudobné diela a musel by OKS predkladať aj zoznam diel, ktoré nie sú chránené. A teda, za ktoré nemôže vyberať prostriedky. Uvedené by bolo v rozpore so samotným ustanovením a s jeho základným účelom, ktorým je poskytnutie relevantných informácií organizácii kolektívnej správy za účelom uzatvorenie licenčnej zmluvy a následne jej samotné uzatvorenie, k uzatvoreniu ktorej však nedochádza pri použití nechránených diel (napr. voľných diel alebo diel tradičnej ľudovej kultúry), ktoré možno voľne použiť – bez súhlasu autora. Vo vzťahu k nechráneným dielam nie je možné používateľa zaťažovať takouto povinnosťou, ide o rozpor s podstatou autorského práva, ktoré nevyžaduje na použitie nechránených diel súhlas autora, oznamovanie, ani splnenie inej povinnosti.

Správnosť uvedeného konceptu potvrdzuje aj pôvodný návrh § 179, ktorý sa nevzťahoval na nechránené diela, ako aj dôvodová správa k nemu, podľa ktorej „Ustanovenie upravuje osobitné povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia pri vysporiadaní práv a uzatváraní licenčných zmlúv s organizáciou kolektívnej správy. Uvedené ustanovenie sa týka len chránených hudobných diel, teda napr. nie voľných diel, alebo diel tradičnej ľudovej kultúry alebo folklóru (pôvodná „ľudová“ hudba)”.

Okrem toho takáto povinnosť ohlasovania je zriedkavá v krajinách EÚ, pretože ako hovorí aj dôvodová správa, všeobecná autorskoprávna povinnosť získania súhlasu na použitie chránených diel zostáva zachovaná.


c) Uvedená povinnosť by predstavovala neopodstatnenú administratívnu a tým aj finančnú záťaž pre usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí, ktorí by museli ohlasovať aj podujatia, na ktorých by boli použité len nechránené diela (napr. tradičné ľudové piesne), čo je právne neopodstatnená povinnosť, keďže tieto diela je možné v zmysle autorského práva voľne použiť bez súhlasu autora. Ide taktiež o vnútorný rozpor samotného ustanovenia, ktorého účelom je, aby OKS získala potrebné informácie za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy, ku ktorému však nedochádza pri použití nechránených diel. Takéto ustanovenie by bolo v rozpore s čl. 43 Ústavy SR, podľa ktorého sa občanom má zaručiť právo prístupu ku kultúrnemu bohatstvu.


Petičný výbor

Mgr. Tomáš Brunovský, Hradné údolie 1, 811 01 Bratislava, (osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy) − člen ľudovej hudby Muzička, organizátor folklórnych podujatí
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., Jozefa Mistríka 8,  974 01 Banská Bystrica-Uľanka − etnomuzikologička, operná dramaturgička a členka hudobnej skupiny Banda
 Mgr. Peter Obuch, PhD., A. Hlinku 51/69, 921 01 Piešťany − etnomuzikológ, odborný pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave, člen hudobných zoskupení Banda a Muzička

Petíciu podporili

1. Prof. PaeDr. Bernard Garaj, CSc., Hodžova 1, 949 74 Nitra − etnomuzikológ, Katedra etnológie a folkloristiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2. Daniel Luther, CSc., Kozia 19, 811 03 Bratislava − etnológ, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
3. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., Poľná 19, Banská Bystrica, 97405 − etnomuzikologička, Katedra etnológie a folkloristiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, členka experimentálneho tria NE:BO:DAJ a Ľudovej hudby Borievka
4. Mgr. Stanislav Baláž, PhD., Sekčovská 11/16, 08641 Raslavice − vedúci Katedry hudby, Inštitút hudobného a výtvarného umenia Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, primáš Ľudovej hudby Stana Baláža z Raslavíc
5. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD., Galbavého 2, 84102 Bratislava – odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU Bratislava a umelecký vedúci SĽUK-u
6. Mgr. art. Miroslava Palanová, Palúčanská 629/87 Liptovský Mikuláš 031 01
− riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska, Liptovský Mikuláš
7. Mgr. Viera Feriancová, Kamenné 1056/10, 907 01 Myjava, riaditeľka, Centrum tradičnej kultúry v Myjave
8. Mgr. Katarína Babčáková, Štefánikova 53, 900 28 Ivanka pri Dunaji − etnochoreologička, odborná pracovníčka pre folklór, Národné osvetové centrum, Bratislava
9. PhDr. Igor Danihel, Študentská 1660/5, 960 01 Zvolen − riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene
10. Mária Palúchová, Beskydská 3, 974 11 Banská Bystrica − riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici
11. Peter Czere, 906 15 Priepasné 222 − starosta obce Priepasné
12. Mgr. Daniel Juráček, 913 07 Bošáca 201 − starosta obce Bošáca
13. Ing. Jana Tkáčiková, Nová 392, 976 69 Pohorelá − starostka ovce Pohorelá
14. Ing. Jozef Lehocký, Soblahovská 47, 911 01 Trenčín − folklorista, choreograf, zberateľ a vydavateľ piesňových zbierok
15. Mgr. Jana Zakopčanová, Mécseho 12, 949 01 Nitra − odborná pracovníčka pre folklór, Krajské osvetové stredisko Nitra
16. PhDr. Andrea Jágerová, Horná 58, 962 21 Lieskovec − kultúrno-osvetová pracovníčka so zameraním na folklorizmus a tradičnú kultúru, Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen
17. Mgr. Tatiana Salajová, Mičinská cesta 58, 97401 Banská Bystrica − metodička pre tradičnú ľudovú kultúru, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
18. Estera Juhászová, Františka Hečku 25, 924 47 Levice − metodička pre folklór, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
19. Ing. Michaela Košová, Priemyselná 6, 03101 LM − metodička pre folklór Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
20. Mgr. art. František Morong, Nábrežie arm .gen. L. Svobodu 56,  811 02 Bratislava − pedagóg, choreograf, organizátor kultúrnych podujatí
21. Bc. Ľuboslav Hudák, Jarná 7, 040 01 Košice, primáš Ľudovej hudby FS Železiar, Ľudovej hudby Milana Rendoša, Klub Milovníkov Autentického Folklóru, Košice
22. Mgr. art. Vladimír Michalko, Výstavby 3, 040 11 Košice − choreograf, pedagóg, tanečník, organizátor folklórnych podujatí
23. Mgr. Zuzana Pokorná, Pohraničníkov 14, 851 10 Bratislava − koncertná majsterka Ľudovej hudby SĽUK-u
24. Mgr. Mária Knižková, 976 73 Telgárt 472, vedúca folklórnej skupiny Telgárt, bývalá starostka obce Telgárt, organizátorka folklórnych podujatí
25. Juraj Matiaš, Venevská 12, 990 01 Veľký Krtíš − vedúci folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec-Príbeliec, organizátor folklórnych podujatí
26. Miloš Bobáň, Terchová 19, 013 06 − hudobník, vedúci FS Terchovec, Zázrivček a Podolie, učiteľ ľudovej hudby , organizátor folklórnych podujatí, Terchová
27. Juraj Líška, Kollárova 1304/14, 01841 Dubnica nad Váhom − člen FS Vršatec z Dubnice nad Váhom a líder skupiny Fallgrapp
28. Vladimír Šifra, Vernár 145, 05917, vedúci folklórnej skupiny Vernár z Vernára
29. Jaroslav Bodnárik, Lipová 4, 974 09 Banská Bystrica − obchodný manažér, folklórny aktivista
30. Mgr. Peter Kocák, Sídlisko Juh 1048, 093 01 Vranov nad Topľou − umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan a DFS Cifroško, Vranov nad Topľou
31. Mgr. Daniel Damer, Tomášikova 33, Poprad − Guroľsko muzyka Zbuje
32. Vladimír Berky-Paľáč, ul. Dubiny 297/21, 976 37 Hrochoť − hudobník a pokračovateľ legendárneho hudobníckeho rodu Paľáčovcov z Hrochote
33. Ing. Vladimír Mišík, 913 04 Chocholná-Velčice 182 − vedúci DFS Kornička, organizátor folklórnych podujatí
34. Jozef Ďuráči, Lipová 35, 911 05 Trenčín − vedúci DFS Kornička, MSSk Škrupinka a FS Zahumenkári, organizátor folklórnych podujatí
35. Jaroslava Kohútová, Karpatská 40, 911 01 Trenčín − vedúca DFS Kornička, organizátorka podujatí v Trenčianskom regiónePetíciu môžete podporiť elektronicky, alebo na petičnom hárku, ktorý nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/0B_4kQQiI5LmkUkF5RzVWVFU1S0E/view?usp=sharing
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
27.4.2015 22:21 | Margita Knappova

Ak nebudeme proti nezmyselnym narideniam SOZA bojovat tak v buducnosti mozeme ocakavat, ze nam spoplatnia aj uchovavanie a sirenie narecia v jetnotlivych krajoch a mozno zavedu aj poplatky za nosenie ludovych krojov. Na Slovensku je totiz vsetko mozne!!!
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
16.4.2015 07:07 | Miloš Vašek

Podporujem peticiu
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
14.4.2015 23:55 | Veronika Kunertová

Podporujem folklór na Slovensku a petíciu.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
7.4.2015 08:55 | Tomáš Brunovský

Odpoveď pre pána V.V. a pána Minaroviča:
Ano, vyzerá to tak, že tam je nelogická formulácia. Problém je, že sme upravovali už doplnené znenie. Ak naša petícia nájde odozvu, tak predpokladáme, že sa na definitívnu formuláciu pozrú právnici. Ideálne by bolo,. keby sa vrátili k formulácii v pôvodnom návrhu. Tá je stručnejšia a oveľa jasnejšia. Ďakujeme za upozornenie.

Tomáš Brunovský
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
5.4.2015 23:42 | V. V.

Dobry den, zaujimala by ma reakcia na prispevok p. A. Minarovica

V. V.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
1.4.2015 11:42 | Adrian Minarovic

V odseku 2 to nema byt nahodou formulovane naopak - teda v zneni ...ak nepredlozi..., tak sa ma za to, ze ide o NECHRANENE diela?
teda pri folklornych festivaloch by povinnost odovzdavania zoznamov odpadla uplne. Ta druha cast by tam potom, ale nemala byt vobec, jedine, ze by tie ochranne organizacie do 15 dni mohli namietat, ze tam boli ich diela...

Podla Vasho znenia by vyplyvalo, ze ak nic nepredlozim, tak automaticky sa to berie ako chranene diela a do 15 dni musim preukazat, ci to tak nebolo... to by znamenalo, ze tak ci tak usporiadatel musi preukazovat ake diela sa prezentovali...

S pozdravom,
A. Minarovic
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
4.4.2015 17:17 | Igor Pavlov

Takýto zákon by nemal existovať. Je to vecou autorov a ich poverencov, aby si vyberali poplatky za ich diela. A koľko si vyberú, toľko budú mať. Je to obchod, ako každý iný.
To by museli potravinové reťazce hlásiť dopredu, akú "kravu" a kde zabijú, pokiaľ dovezú jej mäso na pulty...
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
4.4.2015 15:15 | Veronika Capová

Podporujem petíciu!
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
4.4.2015 11:52 | Ján Brindza

Podporujem folkloristov.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
3.4.2015 16:03 | Slávka Horváthová Zápotočná

Podporujem folkloristov.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
3.4.2015 13:42 | Elena Jurenová

Podporujem petíciu.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
3.4.2015 10:33 | Karol Téglás

Ak sú spoplatnené chránené hudobné diela,SOZA by mala mať povinnosť usporiadateĺovi zaslať podrobný výpis,v ktorom je uvedené,ktorý autor v akom pomere sa podelí zo zaplatenej sumy.Vtedy by bola dôveryhodná činnosť SOZY.Inak je to legálne kradnutie peňazí.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
2.4.2015 22:13 | Veronika

SOZA je zbytocna organizacia. Treba ju zrusit, rozpustit tu bandu darmozracov.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
1.4.2015 17:20 | daniel Homola

Je to hanba, že šíritelia ľudovej kultúry musia písať petície aby mohli bez problémov šíriť ľudové piesne a tak odovzdávať dedičstvo starých otcov a materí a toto uchovávať pre mladšie pokolenie.
Neviem kto vymyslel SOZU, ale je to veľké svinstvo aby toto existovalo na Slovensku, kde hovoríte o demokracii, ale toto by za socializmu nikomu neprišlo na rozum aby takto obmedzoval ľudí, ktorí šíria ľudovú pieseň.
Pripájam moju pieseň, ktorú som hral a spieval pri rokovaní o jazykovom zákone v r. 1993 na hlavnom námestí a pri Slovenskej národnej rade za vlády Vladimíra Mečiara.

Éj, Slováci, Slováci.

1. Éj, Slováci, Slováci, národ z popod Tatry, či ty azda nevieš čo ti právom patrí.
2. Éj Slováci, Slováci, národ pracovitý, vždy pod cudzím jarmom, už na to zvyknutý.
3. Éj, Slováci, Slováci, teraz hore hlavy, dosť už bolo jarma, dosť už bolo hany.
4. Éj, reč naša slovenská, v ľúbozvučnom hlase, nech uznávaná, šírim svetom nesie, šírim svetom nesie.
5. Éj, veď by sa aj niesla, kto že jej v tom bráni, či ten ĽUD Slovenský, éj a či moci páni a či moci páni.

Nemyslel som si, že bude treba v demokracii spievať tákéto piesne, ale asi to tak vyzerá, že to bude treba a bolo by načase aby VLÁDA a PARLAMENT urobili v tomto poriadok.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
1.4.2015 11:42 | Adrian Minarovic

V odseku 2 to nema byt nahodou formulovane naopak - teda v zneni ...ak nepredlozi..., tak sa ma za to, ze ide o NECHRANENE diela?
teda pri folklornych festivaloch by povinnost odovzdavania zoznamov odpadla uplne. Ta druha cast by tam potom, ale nemala byt vobec, jedine, ze by tie ochranne organizacie do 15 dni mohli namietat, ze tam boli ich diela...

Podla Vasho znenia by vyplyvalo, ze ak nic nepredlozim, tak automaticky sa to berie ako chranene diela a do 15 dni musim preukazat, ci to tak nebolo... to by znamenalo, ze tak ci tak usporiadatel musi preukazovat ake diela sa prezentovali...

S pozdravom,
A. Minarovic
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
1.4.2015 07:00 | Marian Polak

Dakujeme vladam tejto krajiny, ze ju nestale vykradaju, ze obcan, dobro krajiny a prosperita nasej spolocnosti je to posledne, co ich zaujima. Verim, ze raz ti uboziaci pochopia, ze im po celom ich zivote neostalo nic ine, ako bezcenne peniaze a premarneny zivot.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
31.3.2015 19:51 | Tomáš Diabelko

Nechcem aby zanikla ľudová hudba!
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
31.3.2015 18:55 | Vlado Putš-Paľáč

Naši zlatý zákonodarci,už nám zakážete aj produkciu na tradičných hud.nástrojoch,ktoré dedíme s pokolenia na pokolenie a myslíte si,že budeme hrať ako v budete pískať??? Tak takú ešte nehrali!!! Národ si svoju pieseň nedá vziať!Aj keď SOZA bude z armády postavená !!!
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
31.3.2015 16:45 | Ondrej Tatliak

Autorsky a zakon na ochranu dusevneho vlastnictva skodia prirodzenemu rozvoju civilizacie. Clovek mimo spolocnost nic nevymysli. Co vymysli to patri spolocnosti. Bodka.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
31.3.2015 11:17 | mgr. Jozef Abrahamovsky

Folklor a ludove umenie vznikalo spontanne. Tato spontannost je podla mna jednou z urcujucich podmienok folkloru, to nemoze byt nic umele alebo koordinovane, ci dokonca vopred naplanovane. Ak ma zostat folklor folklorom, nemozno ho takto zvazovat. A ak niekto pozna autora napr. pesnicky Goralu cy ci ne zal, nech ho nahlasi do SOZA.
Ad: Petícia k návrhu Autorského zákona
31.3.2015 09:41 | Michal Pagac

Mame azda najbohatsiu tradicnu ludovu kulturu na svete, co dedinka to ina vysivka, iny kroj, ina melodia, iny tanec. A nasa vlada sa rozhodne, ze namiesto podporovania a udrzovania nasich vlastnych tradicii na ktore by sme mali byt vo svete hrdi, bude tryznit, zdierat tych, ktori sa o sirenie folkloru staraju ? Kradnite, zbijajte inde, ale ludovu hudbu nechajte na pokoji !! Vasi stari rodicia sa musia v hrobe otacat. Citim sa ako v rozpravke Pysna princezna, kde si uz clovek nemohol ani zaspievat bez toho aby mu to dovolil kral...

NAROD BEZ KULTURY NIE JE NARODOM !Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (22)

 Súvisiace témy:
Právo
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS