spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy

Ministerstvo školstva navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov a rodičov má podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.

Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriadovateľa školy záväzný. Ministerstvo školstva v predloženom návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhuje, aby návrh rady školy nebol pre zriaďovateľa záväzný. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy, mala by rada navrhnúť nového kandidáta najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu zriaďovateľa. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil ani s druhým navrhnutým kandidátom, uskutočnilo by sa výberové konanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Kandidáta na riaditeľa školy by potom nevyberala rada školy, ale výberová komisia, ktorej členov by vymenoval zriaďovateľ.

Nesúhlasíme s predloženým návrhom ministerstva, považujeme ho za vecne neodôvodnený a neprijateľný zásah do právomocí školskej samosprávy. Školská samospráva je jedným z výdobytkov Novembra 1989. Rozhodovanie o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl je najdôležitejšou úlohou rád škôl od ich vytvorenia začiatkom roku 1991 na základe zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. K okliešteniu školských samospráv prišlo za tretej vlády Vladimíra Mečiara (HZDS) v roku 1995. Na návrh vtedajšieho ministerstva školstva na čele s Evou Slavkovskou (SNS) bola radám škôl odobratá kompetencia rozhodovať o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl. V rokoch 1995 až 1999 bolo rozhodovanie o vymenúvaní a odvolávaní riaditeľov škôl výlučne na zriaďovateľoch škôl. Od roku 2000 opäť môže zriaďovateľ vymenovať riaditeľa školy iba na návrh rady školy.

Ministerstvo školstva dnes opäť chce pripraviť rady škôl o rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Má sa tak stať síce formálne iným spôsobom ako v roku 1995, ale výsledkom by bol fakticky rovnaký stav, kedy by rozhodovanie o riaditeľoch škôl bolo plne v rukách zriaďovateľa. Školy nie sú mestské firmy určené na odhŕňanie snehu alebo čistenie ulíc. Sme presvedčení, že zákon by mal rešpektovať špecifické postavenie a úlohy škôl a neobmedzovať ich samosprávu.

Školstvo má veľmi vážne problémy. Rozhodujúce postavenie rád škôl pri navrhovaní kandidátov na riaditeľov škôl však medzi ne nepatrí. Predložený návrh považujeme za výsledok lobingu organizácie starostov (ZMOS) a zároveň prejav nedôvery voči súčasným riaditeľom škôl, aj voči školskej samospráve, teda voči učiteľom,  rodičom, nepedagogickým zamestnancom škôl a poslancom obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev, ktorí obvykle v radách škôl zastupujú zriaďovateľa.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme vypustiť z návrhu novely body, ktorými sa má zmeniť postup pri vymenovaní riaditeľov škôl.

Zároveň navrhujeme v zákone zmeniť postavenie zástupcov okresných úradov a školskej inšpekcie prizývaných na výberové konanie kandidátov na riaditeľov škôl tak, aby sa ich hlas zmenil z riadneho na poradný.

Návrh zákona:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=8060&langEID=1

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr vo štvrtok 2. apríla 2015.


Iniciátori hromadnej pripomienky:

Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo
Ondrej Dostál, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Vladimír Špánik, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)
Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú  samosprávu, samosprava.institute.sk
Elena Kriglerová Gallová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Peter Dráľ, kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku
Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy v Novákoch
Gabriela Dorňáková, riaditeľka Gymnázia Vazovova 6, Bratislava
Ivan Kuhn, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, analytik KI
Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA
Jarmila Lajčáková, CVEK
Matúš Bischof, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, OKS


Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve


Rezortné číslo: 2015-8608-13085:1-10AA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Článkom II návrhu zákona sa navrhuje zmeniť a doplniť zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1. Zachovanie rozhodujúceho slova rád škôl pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl

Navrhujeme v článku II návrhu zákona vypustiť body 1 a 3.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje oslabenie postavenia rád škôl pri vymenúvaní riaditeľov škôl. Návrh rady školy nemá byť podľa návrhu novely pre zriaďovateľa záväzný. Ak zriaďovateľ nebude súhlasiť s navrhnutým kandidátom, „požiada radu školy s odôvodnením svojho nesúhlasu o navrhnutie nového kandidáta na základe výsledkov uskutočneného výberového konania“. Rada školy by mala potom predložiť nového kandidáta najneskôr do 15 dní od doručenia nesúhlasu zriaďovateľa. Poradie uchádzačov z výberového konania by pre radu školy nemalo byť záväzné. Ak zriaďovateľ nebude súhlasiť ani s novým navrhnutým kandidátom, uskutoční sa výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, pričom výberovou komisiou by už nebola rada školy, ale jej členovia by boli menovaní zriaďovateľom. Predložený návrh odmietame z nasledovných dôvodov:

  • Postavenie rady školy pri výbere riaditeľa školy, čo je v súčasnosti najdôležitejšia úloha školskej samosprávy, sa zmení z rozhodujúceho na čisto poradné. Pre zriaďovateľa nebude rozhodnutie rady školy záväzné, bude môcť ňou navrhnutých kandidátov odmietnuť na základe akýchkoľvek dôvodov a následne sám prostredníctvom sebou vymenovanej výberovej komisie rozhodnúť o novom riaditeľovi školy bez ohľadu na názor učiteľov a rodičov.
  • Návrh nie je nijako odôvodnený. Všeobecná časť dôvodovej správy k zdôvodneniu potreby zmeny mechanizmu menovania riaditeľov škôl uvádza iba to, že „reaguje na vyvolané potreby aplikačnej praxe“. Neuvádza však žiadne reálne problémy, ktoré by záväzné rozhodovanie rád škôl o kandidátoch na riaditeľov škôl v praxi spôsobovalo. Osobitná časť dôvodovej správy k tomu tiež iba všeobecne poznamenáva, že „nesúhlas zriaďovateľa s návrhom rady školy môže súvisieť napríklad s tým, že navrhnutý kandidát nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa zamerania alebo profilácie školy“. Tento dôvod je vágny, nekonkrétny a úplne nedostatočný na tak vážny zásah do postavenia školskej samosprávy.
  • Návrh predpokladá, že rada školy predloží zriaďovateľovi druhého kandidáta do 15 dní. Predpokladá sa teda, že pôjde o kandidáta, ktorý sa zúčastnil výberového konania. V praxi sa však nie výnimočne stáva, že výberového konania sa zúčastní len jeden kandidát. Možnosť rady školy navrhnúť druhého kandidáta by tak ostala iba čisto formálna, lebo v priebehu 15 dní by nebolo možné zrealizovať nové výberové konanie a žiadny iný kandidát by neexistoval. Rovnako sa môže stať, že výberového konania sa zúčastní viac kandidátov, ale žiadny iný z nich okrem prvého navrhnutého kandidáta nespĺňa predstavy členov rady školy.


Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme z návrhu novely zákona vypustiť ustanovenia, ktorými sa mení mechanizmus vymenovania riaditeľov škôl.


2. Poradný hlas zástupcov okresných úradov a školskej inšpekcie pri výbere kandidátov na riaditeľov škôl

Navrhujeme v článku II návrhu zákon doplniť nový bod 2 v znení:

2. V § 4 ods. 3 sa v prvej a v druhej vete slová „s riadnym hlasom“ nahrádzajú slovami „s poradným hlasom“.

Ostatné body prečíslovať.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Podľa § 4 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstva a školskej samospráve „Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy“. Avšak podľa § 4 ods. 3 zákona sa do výberovej komisie v základných školách, ktorých zriaďovateľom je obec, prizýva s riadnym hlasom zástupca obvodného úradu v sídle kraja a zástupca Štátnej školskej inšpekcie. V stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj, sa do výberovej komisie s riadnym hlasom prizýva zástupca obvodného úradu v sídle kraja, zástupca Štátnej školskej inšpekcie a ešte jeden zástupca samosprávneho kraja.
Navrhujeme, aby hlas prizývaných členov výberovej komisie nebol riadny, ale iba poradný. Uvedené ustanovenie zákona podľa nášho názoru zasahuje do postavenia školskej samosprávy a odporuje iným ustanoveniam zákona. Podľa § 3 ods. 2 zákona zriaďovateľ vymenúva riaditeľa „na návrh rady školy“. Podľa § 4 ods. 2 je výberovou komisiu rada školy. Prizvaním zástupcov okresného úradu v sídle kraja a školskej inšpekcie však dochádza k tomu, že kandidáta na riaditeľa školy v skutočnosti nenavrhuje rada školy, ale výberová komisia, ktorej členmi sú aj členovia rady školy.
Prítomnosť zástupcov okresného úradu v sídle kraja a školskej inšpekcie na výberových konaniach má podľa nášho názoru význam len z toho hľadiska, aby dohliadli na korektný priebeh výberového konania a jeho súlad s podmienkami stanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nie je dôvod, aby štátna správa zasahovala do právomocí školskej samosprávy a priamo sa zúčastňovala hlasovania alebo iného rozhodovania o výbere kandidáta na funkciu riaditeľa školy. Na zabezpečenie kontroly a dohľadu je podľa nášho názoru dostatočné, aby boli zástupcovia štátnej správy prizývaní len s hlasom poradným.
Rovnako neexistuje dôvod, aby bol do výberovej komisie na výber riaditeľa strednej školy prizývaný s riadnym hlasom ďalší zástupca samosprávneho kraja, pretože členmi rady strednej školy sú už aj tak štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (§ 25 ods. 6). Ak má byť účelom doplnenia ďalšieho zástupcu zriaďovateľa zabezpečiť, aby okrem poslancov krajského zastupiteľstva, ktorí bývajú členmi rád škôl, bol na výberovom konaní prítomný aj zástupca príslušného oddelenia úradu samosprávneho kraja, opäť je to možné aj bez toho, aby sa priamo podieľal na rozhodovaní, teda jeho prizvaním len s hlasom poradným.

***

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Zuzana Zimenová, Gazdovský rad 39, 93101 Šamorín, zuzanazimenova @ noveskolstvo.sk
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Vladimír Špánik, Hlavná 343, 951 06 Vinodol, spanikv @ zomos.sk
Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
2.4.2015 20:35 | Katarina Orosova

Pripajam sa k nazoru, ponechat kompetenciu volby riaditela školy na Rade školy. RŠ je učitelskemu kolektivu najbližšie, ved ho zastupuje, a jej členovia, najlepsie vedia, ci zvolit buduceho riaditela zo svojho kolektivu alebo nie. Riaditel je voleny na 5 rokov,a nie na doživotie, ako to bolo napisane v niektorej z pripomienok, a je len na ňom, ci sa osvedci a ziska si ucitelsky kolektiv po vsetkych strankach.
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
2.4.2015 08:46 | Igor Kopáčik

Bol som clenom Rady skoly za rodicov niekolko rokov. Zvolili sme progresivnu a vzdelanu pani riaditelku. Potial to bolo ok. Potom vsak zapracovali zákulisné metódy a novú riaditeľku vystvali.. Aj tak vsak podporujem zachovanie princípov demokracie a plurality v školstve!
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
1.4.2015 14:27 | Veronika Adamčíková

Poskytnutie v podstate práva "veta" zriaďovateľovi pri voľbe riaditeľa školy a oklieštenie postavenia RŠ pri voľbe riaditeľa dáva zriaďovateľovi až príliš veľkú moc. Hlavnými aktérmi voľby riaditeľa by mali byť učitelia, pedag. pracovníci a rodičia, teda tí, ktorým na škole najviac záleží. Z vlastnej skúsenosti s členstvom v RŠ ako rodič môžem potvrdiť nezáujem zástupcov zriaďovateľa nielen o samotné zasadnutia RŠ, ale aj o riešenie závažných problémov v škole týkajúcich sa procesu vzdelávania.
Pripomienku podporujem
31.3.2015 11:48 | Marián Orávik

Myslím, že aj zástupcovia rodičov a učiteľov by mali mať možnosť sa vyjadriť aj k personálnemu obsadeniu školy, nie len zriaďovateľ. Zriaďovateľ má v rade už dnes relatívne veľké zastúpenie. Inak by bolo ťažké hovoriť o nejakej školskej samospráve, keď by všetci zamestnanci na každej škole by viseli za šnúrky od gatí starostu, alebo zastupiteľstva...

Viac politiky motivovaných rozhodnutí predpokladám štatisticky robia starostovia a zastupiteľstvá, ako rady škôl... Súčasný stav, aj keď nie optimálny, je z pohľadu demokracie lepší ako to, čo sa plánuje. Preto som tú pripomienku podporil.

PS: Optimálne by podľa mňa bolo, ak by riaditeľov škôl mohli voliť napr. na verejnom zhromaždení rodičia všetkých žiakov + kľudne ak chcú aj všetci zamestnanci školy a poslanci mesta - aj tak by to bolo väčšinou jedno, lebo by ich rodičia prečíslili... Ale aj tak by tam mnohí boli, tak aby nesedeli len tak nasucho a mohli si niečo hodiť do urny ;-). Možno by práve ich hlas bol tým jazýčkom na váhach... ;-)
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
28.3.2015 19:09 | Jaromír Čudek

Zriaďovateľ by mal rešpektovať rozhodnutie rady školy, prenechať rozhodovanie na zriaďovateľoch je nesprávne,podľa môjho názoru už teraz majú zriaďovatelia neobmedzené kompetencie na zasahovanie do fungovania škôl a v mnohých prípadoch na to nemajú príslušné vzdelanie, vlastne na takéto funkcie nie je žiadne predpísané, ale riaditeľ aj učitelia potrebujú na to, aby poslúchali aj dve vysoké školy, malo by to fungovať jednoducho peniaze a kontrola priamo z ministerstva na školy so starostami resp. s
terajším zriaďovateľom by mohla fungovať spolupráca na princípy rovný s rovným.
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
26.3.2015 16:57 | Marián Daniš

Voľba (a odvolanie) riaditeľa školy školskou samosprávou je síce do istej miery "výdobytkom novembra", ale ak ma pamäť neklame, autorom zákona je ministerstvo školstva pod krídlami vtedajšieho ministra Ftáčnika a tento súdruh veľmi "novembrový" nie je, pri všetkej úcte. Dlho som váhal s podporou "hromadnej pripomienky" (strašný výraz - nerád som súčasťou hromady). Principiálne som zástanca samosprávy, vrátane školskej. Ale som odporca spôsobu, akým je formulovaná v zákone. Školská samospráva má pri rozhodovaní o obsadení funkcie riaditeľa neprimerané právomoci a k jej rozhodnutiam prakticky neexistuje možnosť odvolania, opravné prostriedky. Vzťah samosprávy a zriaďovateľa pri rozhodovaní o riaditeľovi je skutočne nevyvážený v neprospech zriaďovateľa. To nie je dobrý stav, lebo nikto súdny nemôže byť presvedčený o tom, že školská samospráva je v každom prípade neomylná a rozhodovanie na základe parciálnych, subjektívnych, až egoistických záujmov a kritérií je vylúčené. Alebo si naozaj niekto myslí, že vyberú za riaditeľa kandidáta, ktorý má odborné aj osobnostné predpoklady na to aby zvýšil úroveň školy, ale bude prezentovať v programe zvýšenie nárokov na prácu učiteľov, na žiakov, jasné a objektívne kritéria na priznávanie nenárokových zložiek platu podľa výsledkov, atď. Česť výnimkam - sú zriedkavé, ale existujú, aj napriek nedostatkom v zákone. Odstrániť tieto riziká a nevyváženosť v zákone je možné a potrebné, riaditeľ nesmie byť rukojemníkom školskej samosprávy. Ale ešte horšie by bolo, ak by bol rukojemníkom zriaďovateľa.
Podporujem preto "hromadnú pripomienku" s uvedenou výhradou.
Mgr.Marián Daniš
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
25.3.2015 16:11 | Beáta Balgavá

Voľba riaditeľa školy radou školy je potrebná, dôležitá je však zloženie - štruktúra rady školy, tá nie je osnovaná správne. Chýbajú v nej nezávislí odborníci s pedagogickým vzdelaním a zodpovedajúcou spoločenskou vážnosťou. Rodičia sú orientovaní výlučne na svoje deti, ich záujem je vymedzený časom potrebným na absolvovanie alebo prípravu na prijímacie pohovory ich detí, zvyčajne ich hodnotenie je ľahko manipulovateľné a môže byť objektívne viac z ľudského, ale nie z odborného pedagogického hľadiska. Pedagógovia z pedagogického zboru školy v rade školy zasa môžu uplatňovať i svoje zištné záujmy, alebo riešiť prípadné animozity. Poslanci zväčša danej problematike vôbec nerozumejú, čas voľby pretrpia, v lepšom prípade sú milo pobavení. Za týmto poznaním stojí moja skúsenosť.
Doporučujem trvať na rade školy, ale zmeniť jej štruktúru v prospech komisie pedagogických odborníkov napr. i z akademickej pôdy, v prípade ZUŠ s výtvarným odborom i výtvarných umelcov s pedagogickými skúsenosťami alebo nezávislých výtvarných umelcov a pod.
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
25.3.2015 11:46 | Jozef Šalaga

Zatiaľ nikto lepši spôsob ako je voľba riaditeľa radou školy nevymyslel. Školstvo musí byť odpolitizované. Obec či mesto nemá ani šajnu, čo musí riaditeľ školy riešiť a ak tam bude niekto nekompetentný, tak už aj tak zdecimované školstvo padne na samé dno.
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
25.3.2015 11:45 | Cingelova Zuzana

Školstvo ma byt institut na vzdielavanie.
Predpokladom uspesneno vzdielavania je profesolanita skolstva
-
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
24.3.2015 23:36 | Mária Trúchlyová

Zriaďovateľ pri výberovom konaní by mal akceptovať vyjadrenie školskej rady. Aká je situácia v našich školách? a)riaditelia majú "svojich" členov školskej rady, ktorí zabezpečujú doživotnú funkciu riaditeľovi,
b)zriaďovateľ -často nekompetentný(alebo "nekompletný")rozhoduje z pozície moci neodborne. Môj názor: určite by mali byť v komisii výberového konania v istom pomere aj odborníci( s pedagogickým vzdelaním ).
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
24.3.2015 20:28 | Ľuboš Michalík

Podľa mňa treba v prvom rade zrušiť financovanie škôl podľa počtu žiakov. Inak sa školstvo nepohne ďalej k lepšiemu.Mám skúsenosť keď žiaci oplzlo nadávali na hodine a keď to chcel ísť učiteľ riešiť s vedením školy tak ho ani nezavolali pri riešení tohoto incidentu, žiaci sa dokonca dohodli a tvrdili vedeniu školy, že to bol práve učiteľ čo používal vulgarizmy a nie oni - hoci to zjavne nebola pravda. Keďže ale čo žiak to euro vedenie školy dá za pravdu radšej žiakom a rodičom ako učiteľom, veď každé euro je dobré čo tam po vedomostiach a výchove žiakov. Samotný chorý systém financovania školstva na počet žiakov tlačí nielen riaditeľov škôl, ale aj učiteľov aby sa správali trhovo = zmenšovali nároky na žiaka či už vedomostné, alebo tolerovali ich nevychované správanie. A keďže riaditeľa volí rada školy kde je mizivé zastúpenie pedagógov danej školy tak to aj tak potom vyzerá...
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
24.3.2015 16:05 | Mária Janíčková

To už je vážne sila!!! Nekompetentní dosadení zriaďovateľom majú rozhodovať??? Školstvo je aj za súčasného stavu riadne spolitizované. Za zriaďovateľa (mesto, obec VÚC) sú dosadzovaní poslanci, resp. rôzni iní nekompetentní ľudia (ktorí majú častokrát úplne inú úlohu), dokonca nezamestnanci zriaďovateľa, ako keby to nestačilo. Následne si tam hrajú rôzne kšefty a aj jeden hlas je rozhodujúci či máte alebo nemáte dobrého riaditeľa a ako následne škola vyzerá, či dokonca s akými financiami disponuje, či ako disponuje. Úplne stačí keď sa rozhoduje o rozpočte a napr. primátorovi stačí nadpolovičná väčšina a diktuje si koľko ktorá škola dostane a všetci musia poslúchať, byť ticho a nemať žiaden názor, či poukázať na únik peňazí. Potom riaditeľ/ka je držaný(á) v šachu a častokrát prichádza k odchodu zamestnanca z pracoviska s pochybnou výpoveďou zo strany zamestnávateľa, na zastrašenie ostatných. Do toho častokrát pochybné, či zákonom nedodržané zloženie Rady školy a ďalší tlak na riaditeľa/(ku), aby takého zamestnanca prepustil, aby náhodou nebol odvolaný(á). Ten kto predkladal tento zákon, žil asi v dobách dávno minulých ... pekne povedané ...
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
24.3.2015 13:24 | Dana Chladoňová

Rozhodovaň má človek s pedag.vzdelaním-nie inak a už vôbec nie nevzdelanec.
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
24.3.2015 10:37 | Dušana Žigová

Pnechať rozhodovanie na školských rádach ,nebolo by správne,keby o riaditeľoch rozhodoval jeden človek, starosta s nedokončeným základným vzdelaním.A bolo by dobré vziať starostom kompenetcie v akomkoľvek rozhodovaní v školstve aj finančnom , väčšina nie je s pedagogickým vzdeláním .
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
23.3.2015 22:26 | Mária Havranová

Pripájem sa k ponechaniu rozhodovania školskýchrád,nebolo by správne,keby o riaditeľoch rozhodoval jeden človek,niekedy pri starostoch aj s nedokončeným základným vzdelaním.Je dobré keď má škola kontrolu
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
23.3.2015 20:58 | Noro Brázda

Link na materiál na PPP opravený, vďaka za upozornenie.
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
22.3.2015 20:02 | Zuza Kusá

Linka na dokument uvedená v texter nefunguje, pridávam funkčnú: lt.justice.gov.sk/Material/Mat...
Ad: Hromadná pripomienka proti okliešteniu školskej samosprávy
20.3.2015 21:34 | Lenka Antalova Plavuchova
Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (18)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt