spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti utajovaniu vyšetrovania korupčných káuz

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rezortné číslo: 16390/2015/110

Navrhujeme v čl. I za bod 46 doplniť nový bod 47 v znení:

47. V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia podľa druhej časti prvej hlavy a podľa druhej časti druhej hlavy prvého dielu a piateho dielu Trestného poriadku“

Ostatné body sa prečíslujú.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Podľa zákona súčasného znenia § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak „sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy“. Možnosť sprístupniť informácie o činnosti orgánov činných v trestnom konaní sa tak týka iba rozhodnutí policajta v prípravnom konaní, teda po začatí trestného stíhania. Takúto úpravu však považujeme za neprimerane zužujúcu. Podľa nášho názoru je vo verejnom záujme, aby existovala možnosť sprístupniť aj ďalšie rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, najmä rozhodnutia podľa druhej časti prvej hlavy (§ 196 až 198 Trestného poriadku), týkajúce sa postupu pred začatím trestného stíhania – odmietnutie veci, odloženie veci alebo odovzdanie veci, ako aj rozhodnutia podľa druhej časti druhej hlavy prvého dielu (§ 199 začatie trestného stíhania). Súčasný stav umožňuje orgánom činným v trestnom konaní  utajovať informácie aj v dôležitých kauzách týkajúcich sa závažných podozrení z korupcie a ďalšej trestnej činnosti.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadame, aby sa uskutočnilo rozporové konanie, na ktoré budú prizvaní títo zástupcovia verejnosti:

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Daniel Lipšic, Štetinova 1, 811 06 Bratislava, daniel_lipsic @ nrsr.sk
Ľubomir Galko, Krátka 3, 900 31 Stupava, lubomir_galko @ nrsr.sk
Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti utajovaniu vyšetrovania korupčných káuz
12.3.2015 15:19 | Štefan Bako

Korupcia je v každom smere závažná trestná činnosť. V niektorých krajinách sa trestá (trestala) smrťou. U nás na Slovensku sa odmeňuje beztrestnosťou, dotáciami, rôznymi vysokými postami, a aj z toho plynúcimi vysokými dôchodkami ...
Ad: Hromadná pripomienka proti utajovaniu vyšetrovania korupčných káuz
12.3.2015 08:31 | Michal Smitek

Pokiaľ budú bohatí tento krajiny brať chudobným, nebude naša ekonomika rásť :(
Ad: Hromadná pripomienka proti utajovaniu vyšetrovania korupčných káuz
11.3.2015 16:11 | Attila Olveczki

Som za referendum!
Ad: Hromadná pripomienka proti utajovaniu vyšetrovania korupčných káuz
11.3.2015 15:43 | Tibor Gejdoš

Som za referendumPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (4)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS