spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov

Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 12930/2013/110 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V zmysle čl. 13 ods. 3 a 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR č. 352, v znení uznesenia vlády SR č. 693, uznesenia vlády SR č. 895, uznesenia vlády SR č. 163, uznesenia vlády SR č. 472, uznesenia vlády SR č. 210,  uznesenia vlády SR č. 620 a uznesenia vlády SR č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 12930/2013/110 - návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Znenie hromadnej pripomienky je zaslané prostredníctvom Portálu právnych predpisov elektronicky. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme predkladateľovi iným spôsobom v súlade s čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.

Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04 a ako jeho zástupcu Martina Dubéciho, Lomonosova 10, 040 01 Košice. Žiadame, aby v prípade, že navrhovateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.


Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:

1. K návrh zákona ako celku (zásadná pripomienka)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona upravujúceho činnosť notárov, ktorý však podľa doložky vplyvov nebude mať žiadne sociálne vplyvy, a teda ani žiadny pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva. Je to tak napriek tomu, že do styku s notármi prichádzajú občania Slovenskej republiky pravidelne a v tejto súvislosti majú výdavky, ktoré by mohli byť podstatne nižšie. Cieľom tejto časti hromadnej pripomienky je preto navrhnúť riešenie, ako by bolo možné dosiahnuť u notárov nižšie ceny tým, že by si navzájom mohli cenovo konkurovať. Podporovatelia hromadnej pripomienky pri tom vychádzajú z dobrej praxe iných členských štátov Európskej únie a bezprostredných susedov Slovenskej republiky (Rakúskej republiky a Poľskej republiky).

Žiadame preto, aby ministerstvo vložilo do návrhu zákona novelizačný bod, ktorým zabezpečí, že výška odmeny notára a spôsob jej určenia bude ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom ako maximálna. Ktorýkoľvek notársky úrad by tak mohol prilákať spotrebiteľov nielen kvalitnými službami, ale aj nákladmi, ktoré im zo služby vzniknú. Tento spôsob by mohol pomôcť znížiť ceny najmä v lokalitách, kde sú notári výrazne koncentrovaní.

Brániť súčasný stav tým, že „notári si nemôžu vzájomne konkurovať rozdielnou výškou odmeny, lebo na nich štát delegoval výkon verejnej moci“ nepovažujeme za intelektuálne poctivé. Pokiaľ totiž systém maximálnej odmeny môže fungovať v iných členských štátoch Európskej únie, a najmä u našich bezprostredných susedov v Rakúskej republike a Poľskej republike, ani občania Slovenskej republiky by nemali byť v horšom postavení. Delegovanie výkonu verejnej moci by nemalo byť postavené na tom, že občania budú trestaní vyššími cenami. Všetky orgány a inštitúcie v Slovenskej republike totiž neexistujú sami pre seba, ale existujú pre občanov, a aj pri delegovaní výkonu verejnej moci by sa mal sledovať ich najlepší záujem.

Príklad legislatívneho riešenia:

V čl. I sa za novelizačný bod 87 vkladá nový novelizačný bod 88, ktorý znie:

„88. V § 95 ods. 4 znie:

(4) Maximálnu výšku odmeny notára a spôsob jej určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.


2. K čl. I doterajšiemu novelizačnému bodu 88 (zásadná pripomienka)

V čl. I žiadame vypustiť doterajší novelizačný bod 88.

Hoci doložka vplyvov k návrhu zákona uvádza, že návrh zákona nebude mať negatívne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, máme za to, že vo vzťahu k zneniu novelizačného bodu 88 a jeho uplatňovaniu v praxi dôjde k zhoršeniu postavenia občana a v konečnom dôsledku k zvýšeniu jeho nákladov.

Podľa platného a účinného znenia § 95 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov platí, že notár je povinný informovať osobu, ktorej poskytuje právnu službu, o jeho odmene ešte pred začatím úkonu právnej služby (ak nie je potrebné úkon vykonať bezodkladne). Sankciou za nedodržanie tejto povinnosti je, že inak notárovi odmena nepatrí a dotknutý občan by tak mal úkon v zásade zadarmo. Preukázať nesplnenie tejto zákonnej povinnosti vo vzťahu k notárovi je pritom jednoduché. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov má notár pri výkone notárskej činnosti postavenie verejného činiteľa, s čím súvisí aj povinnosť strpieť napríklad vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu bez jeho predchádzajúceho súhlasu (pozri napríklad nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 44/00 z 5. januára 2001). Nakoľko v súčasnosti disponuje väčšina občanov Slovenskej republiky mobilnými telefónmi schopnými takýto záznam vyhotoviť, svoje zákonné právo by si vedeli obhájiť aj v prípadných ďalších konaniach.

Novelizačným bodom 88 však dochádza k faktickému zrušeniu tohto práva občanov. Notár má síce byť povinný pred začatím výkonu notárskej činnosti písomne informovať účastníkov o predpokladanej výške jeho odmeny, ale za nesplnenie tejto povinnosti mu v zásade nebude hroziť žiadna sankcia. Poškodený občan už nebude mať zákonné právo na to, aby notárovi odmena nepatrila. Odôvodnenie ministerstva, že „nie je na mieste, aby notárovi odmena vôbec nepatrila v prípade, ak sa dodržanie tejto povinnosti nedá preukázať“, považujeme za neudržateľné, nakoľko práve cez vyhotovenie záznamu notára ako verejného činiteľa je nesplnenie tejto povinnosti možné pohodlne preukázať.

Sme preto presvedčení, že občanom by malo byť toto právo zachované, a to aj preto, lebo ako spotrebitelia by mali mať možnosť vopred poznať výšku odmeny za určitý úkon, a zákon by v prípade nedodržania tejto povinnosti mal poskytovať efektívnu ochranu.


3. K návrhu zákona ako celku (zásadná pripomienka)

Po vzore Českej republiky žiadame do návrhu zákona vložiť novelizačný článok alebo články, ktorými sa vytvoria legislatívne podmienky pre overovanie listín (vidimáciu) a podpisov (legalizáciu) na určených poštách tak, aby kvôli tomu občania nemuseli chodiť na úrad alebo zháňať notára. Pri jednej návšteve pošty by tak občania mohli súčasne využiť možnosť úradného overenia a napríklad zaplatiť účet či odoslať zásielku. Predpokladáme, že takáto možnosť by bola komfortná a v zhode so záväzkom vlády Slovenskej republiky uvedenom v jej programovom vyhlásení („je dôležité, aby občan čo najviac svojich potrieb v kontakte s úradmi vyriešili na jednom kontaktnom mieste podľa zásady, aby „obiehali informácie, a nie občan“).


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
12.10.2014 20:35 | Stanislav Novák

súhlasím, len je potrebné myslieť aj ne zamestnancov pošty, na ktorých je nakladané čoraz viac a viac za rovnaký plat.
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
10.10.2014 07:51 | Miro Michalek

Súhlasím.
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
10.10.2014 06:45 | Martin Mazur

Dúfam ,že daná myšlienka sa presadí, z časti odbremení, vytvorí lepšiu a pozitívnu službu pre národ.
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
10.10.2014 06:11 | .ing.Antn Artim

Suhlasim.
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
9.10.2014 21:33 | Jozef Valkovič

súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
9.10.2014 20:12 | Daniela Dudová

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
9.10.2014 20:07 | Ján Solčánsky

Rozhodne súhlasím, je to výborná myšlienka.
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
9.10.2014 19:15 | Jan Serbin

Suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
9.10.2014 18:47 | Robert Gyenes

Rozhodne súhlasim.

Tu by v podstate nemalo ísť ani tak o poplatky, ale skôr o zvýšenie dostupnosti služby overenia podpisu nakoľko pošta sa nachádza skoro v každej "diere" (aspoň zatiaľ), a samotné overenie nieje žiadna náročná činnosť. Okrem toho by ešte malo zmysel digitalizovať samotný proces overovania podpisov a nahradit tie nezmyselné knihy na overovanie centrálnym systémom, šak takto funguje matrika, regob, usep a podobne evidencie o nás.
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
9.10.2014 10:10 | Dagmar Baluchová

suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
9.10.2014 10:09 | Roman Kanala

Nechápem celkom dobre zmysel tých pripomienok a vôbec celej novely. Na Zlodejsku sú notári lacní. Na Švajčiarsku po švajčiarsky stojí overenie listiny u notára od buka do buka, najčastejšie okolo 80 Frs (asi 60 EUR). Na štátnom úrade to stojí nejakých 15 Frs (asi 12 EUR). Preto sa Švajčiari notárom vyhýbajú asi ako sa vyhýbajú advokátom, lebo obvyklý tarif 300 až 400 Frs na hodinu je ako rana päsťou medzi oči. Podobne u Rakúšanov a Nemcov sú notári asi 5x drahší, ako na Zlodejsku.

Riešením by bolo notárov nepoužívať, ale to na Zlodejsku nejde, lebo všetci klamú, kradnú, podvádzajú. Počkať, až sa na Zlodejsku prestane kradnúť, to by trvalo pridlho, lebo ide o národnú črtu a štátotvorný princíp. Určite pôjde o viacero generácií. Preto je lepšie notárske poplatky nezvyšovať. Či ich znižovať, to tiež nie je jasné. Prečo? Notár nepotrebuje platiť nájomné, elektrinu a mzdy svojim asistentom? Potom bude hľadať spôsoby, ako kradnúť ešte viac. Spomeňme len Glance House a rôzne bytové mafie.

O overovaní podpisov na pošte - toto by bolo negáciou dôvodov, prečo sa ľudia utiekajú k notárskym službám. Ako vieme, skratka JUDr na Zlodejsku znamená nenažrané prasa. Exekútori, notári, advokáti, sudcovia, prokurátori sú skorumpovaní podvodníci a kšeftári schopní všetkého. Komečno-prokurátorské kancelárie dokonca na Generálnej prokuratúre, sudcovia spolupracujúci s podsvetím, exekútorské mafie, krivoprísažní notári. No a teraz si predstavme, že do tohto stavovského marazmu pribudnú externisti bez príslušnosti k nejakej komore, bez právníckého vzdelania, bez povedomia o existencii aspoň čo i len teoretickej etiky a deontológie. Masaker. Poštári nie sú žiadni inteligenti. Pošta môže byť jedného dňa sprivatizovaná. Prečo nie overovanie podpisov rovno v zelovoci?
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
8.10.2014 20:06 | Ludmila Truskova na

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
8.10.2014 13:37 | Marta Šmilňáková

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
7.10.2014 22:30 | Jana Trnovcova

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
7.10.2014 22:05 | Renáta Hajdúová

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
7.10.2014 17:01 | Eva Herakova

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
7.10.2014 15:39 | Milan Holiga

Suhlasim.
Ad: Hromadná pripomienka za nižšie ceny u notárov
2.10.2014 08:04 | Jana Kollarova

suhlasimPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (18)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS