spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy

My, podpísaní pod touto petíciou, žiadame Vás, pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby ste schválili nový Štátny vzdelávací program (ďalej ŠVP) pre materské školy (2014) vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 a umožnili tým jeho zavedenie do praxe materských škôl od septembra  2015.

Odôvodnenie:
Súčasne platný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie (2008)
  • učiteľkám materských škôl značne komplikuje prípravu na prácu s deťmi,
  • má zbytočne zložitú a neprehľadnú štruktúru (kompetencie, okruhy, vzdelávacie oblasti, prierezové témy),
  • cieľové požiadavky na dieťa sú formulované väčšinou obšírne a veľmi nejasne,
  • vzdelávacie oblasti sťažujú  nadväznosť s vyšším (primárnym) stupňom vzdelávania.

Nový ŠVP pre materské školy- predprimárne vzdelávanie (2014)
  • jeho prehľadná a jednoduchá štruktúra (vzdelávacie oblasti a ich podoblasti) umožňuje spoľahlivú a rýchlu orientáciu,
  • cieľové požiadavky na dieťa sú formulované konkrétne a jasne,
  • v rámci vzdelávacích oblastí zabezpečuje kontinuitu s vyšším (primárnym) stupňom vzdelávania,
  • sprevádzajú ho metodické materiály, ktoré objasňujú problematiku jednotlivých vzdelávacích oblastí

Vážené kolegyne a kolegovia, ako aj všetci tí, ktorým záleží na predškolskom vzdelávaní, pridajte sa k nám a vyjadrite svojím podpisom podporu novému Štátnemu vzdelávaciemu programu pre materské školy. Nenechajme za nás rozhodovať iných, podporme program, ktorý nám, učiteľkám materských škôl, značne ušetrí čas tým, že sa nebudeme musieť až toľko venovať byrokratickej  príprave. Ten čas, totiž, dokážeme využiť omnoho zmysluplnejšie – na praktickú prípravu pre priamu prácu s deťmi. Veď práve o deťoch a pre deti to celé má byť.

Petícia bude prebiehať od 25 .09.2014 do 31.10.2014


Petičný výbor:

Mgr. Janette Ivanová, Švantnerova 1, 841 01, Bratislava
(osoba určená petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej  správy (podľa zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov)                           
Mgr. Bronislava Palugová,  Šípkové 61, 922 03 Vrbové
Renáta Peterková, Červenej armády 575, 906 32 Jablonica

Učiteľky MŠPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
24.7.2015 23:08 | Eva Bystrianska

V práci s deťmi učiteliek MŠ a následne aj nižších tried ZŠ sa vytratili hravé formy vzdelávania, učenie pomocou pokusov a omylov. Málo času a preplnené osnovy neumožňujú vzdelávanie formou hier.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
6.12.2014 21:45 | ABC Materské školy

ABC Materské školy vyjadruje absolútnu podporu schválenia nového VZP a ako prejav dôvery novému programu už dnes spracovávame jednotlivé témy podľa jeho obsahu. Ďakujeme za inšpiráciu a nové možnosti. Kolektív ABC Materské školy.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
3.11.2014 11:16 | Mária Janotková

Som za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ.Je kvalitne prepracovaný a napomôže pri príprave pre p.uč. i spätnej väzbe od detí.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
24.10.2014 21:50 | Pavlína Bojnanská

Teším sa novy Štátny vzdelávací program, lebo je to krok dopredu. Má byť otvorený tri roky. kedy sa budú zapracovávať pripomienky z praxe, čo je výborné. Kto robí, robí aj chyby. Ak ich nájdeme, môžeme to opraviť. Je len na nás, ako sa k tomu postavíme. Samostatný pedagogický zamestnanec nepotrebuje diktovať, ako sa má postaviť k dokumentu, ktorý je preň záväzný. Preto by nemala žiadna organizácia diktovať svojim členom, ako sa vyjadriť.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
24.10.2014 18:18 | Simona Semjaníková

Som za schválenie návrhu ŠVP. Bude pre učiteľky v materských školách prínosom. Každej z nás záleží aj na tom, aby sme si kvalitne odviedli svoju prácu a ak má byť súlad medzi procesom v materskej škole a našou dokumentáciou, tak tento ŠVP potrebujeme ako soľ.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
24.10.2014 18:04 | Alexandra Zuzáková

Nechápem, prečo ešte neschválili nový ŠVP. Je tisíckrát lepší ako tento, čo máme teraz platný a ak budú k nemu metodiky načas pripravené, tak to bude veľmi dobré.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
24.10.2014 08:32 | Dagmar Belohorcová

Nesúhlasím
so schválením predloženého súčasného návrhu inovovaného ŠVP.

- súčasný návrh inovovaného ŠVP nedodržuje súčasné znenie Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
- v návrhu inovovaného ŠVP nie je zachovaná kontinuita so ŠVP pre primárne vzdelávanie,
- v návrhu inovovaného ŠVP sú vzdelávacie štandardy predimenzované,
- v návrhu inovovaného ŠVP je nejednotná terminológia a formálna stránka,
- v návrhu inovovaného ŠVP sa nerešpektuje dieťa, detstvo a hra,
- schválením súčasného návrhu inovovaného ŠVP posúvame predprimárne vzdelávanie na úroveň primárneho vzdelávania.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
23.10.2014 15:43 | Andrea Santusová

Schválenie nového ŠVP pre materské školy pokladám za nevyhnutnosť. Nový dokument umožní učiteľkám efektívnejšie pracovať a získavať jasnejšiu spätnú väzbu o svojom pedagogickom pôsobení v rámci výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
14.10.2014 23:54 | Hilda Lukáčová

Teším sa na prácu s novým ŠvP, určite je prehľadnejší a ma lepšiu náväznosť.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
12.10.2014 09:30 | eva sihelská

Kvalita nového programu je neporovnateľne lepšia ako súčasného. Bude výbornou oporou pre tvorbu rozumných školských programov. Ako veľké množstvo iných učiteliek, aj ja schválenie podporujem.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
11.10.2014 19:58 | Dana Malá

Ak by bol naozaj navrhovaný ŠVP taký dobrý, určite by nebola táto petícia potrebná! Mám ho preštudovaný a nevidím naplnenie sľubovaných výhod reálne. Autori nás učiteľky ponížili na amatérky, a deti povýšili na žiakov ZŠ. Obsahové štandardy v podobe : učiteľka pripraví, učiteľka umožní , učiteľka oboznamuje....sú hanbou a výsmechom...Dúfam, že pán minister túto petíciu nebude akceptovať a ak áno vyselektuje ľudí, ktorí podpísali a nemajú so ŠVP nič spoločné. Smejem sa nad kalnou kampaňou na STV1, že sa nám vyhrážajú vyhadzovom z práce ak podpíšeme  Zamestnávatelia ani netušia, že nám hrozí zase tvoriť všetko znova, asi by sa čudovali prečo, keď od nás odchádzajú excelentne pripravené deti.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
11.10.2014 16:09 | Zuzana Luhová

Som za zmenu súčastného ŠVP pre MŠ a podporujem Vás.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
7.10.2014 22:52 | Daniela Valentínyová

Som za zmenu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, je obsažnejší, práca s ním by bola jednoduchšia.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
7.10.2014 18:30 | Irena Pálová

Nový ŠVP pre MŠ sa mi páči viac ako predchádzajúci a preto ho plne podporujem.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
2.10.2014 09:32 | Zdenka Debnárová

Mám preštudovaný nový ŠVP i pripomienky, na ktoré sa v tejto diskusii odkazuje. Pri čítaní pripomienok som mala pocit, že pripomienkujú iný dokument ako predložený ŠVP a preto som sa neubránila dojmu, že pripomienky nás chcú úmyselne zavádzať. Nový ŠVP považujem za ďaleko lepší ako ten súčasný, preto ho veľmi rada podporujem a pevne verím, že bude schválený.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
2.10.2014 07:45 | Jana Zavoďančíková

Súhlasím so zmenou a podporujem nový Štátny vzdelávací program.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
1.10.2014 23:15 | Jana Poradová

Petíciu PODPORUJEM, pretože je právom každého občana obrátiť sa prostredníctvom nej na orgány verejnej správy, tak im je zabezpečená možnosť podávať svoje návrhy a žiadosti. Logicky štruktúrovaný obsah navrhovaného ŠVP nesmeruje k vytrácaniu sa hry. Voľba metód, foriem a prostriedkov - tým všetkým môže byť práve hra - umožňujúcich dosiahnutie výchovno-vzdelávacieho cieľa je v kompetencii každej učiteľky. Dieťa predškolského veku nedokáže sedieť 45 minút v lavici, kto iný ako učiteľky materských škôl to vie lepšie? Plne ich podporujem a obdivujem ich odvahu prejaviť svoj názor i takouto formou.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
1.10.2014 19:39 | Eva Deáková

Novému ŠVP vyjadrujem podporu. Na základe absolvovania prírodovedného vzdelávania, ktorého náplňou boli aktivity týkajúce sa prírodných javov (ktoré program obsahuje a prvým dojmom pôsobia, akoby šlo o učenie sa fyziky) a ich realizácie s deťmi môžem povedať, že hravé bádanie bolo pre ne veľmi zaujímavé. Napr. hrali sme sa s baterkami, pozorovali tiene, topili sme ľad za rôznych podmienok, chytali na udičky s magnetkou rybky s predmetmi z rôznych materiálov a overovali predpoklady detí, ktorý predmet magnetka pritiahla a ktorý nie. Deti pri tom aktívne premýšľali a pokúšali sa formulovať, čo zistili. Najdôležitejšia však nebola nejaká vedomosť, ale samotný proces podporujúci ich myslenie. Pri týchto hravých aktivitách deti ani len netušili, že sa vlastne učili.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
1.10.2014 16:17 | Mirka Budanská

Som za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu. Teším sa podrobnému rozpracovaniu oblasti zahŕńajúcej predčitateľskú gramotnosť (jazyk a komunikácia). Aj keď sme sa tomu venovali i doposiaľ, odteraz to už nebude ponechané na našu vedomosť či nevedomosť.
Ad: Petícia za schválenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy
1.10.2014 08:13 | Mária Kapitančiková

Schválenie nového ŠVP NEPODPORUJEM.Na poslednom vzdelávaní sme sa podrobne venovali novému ŠVP a verte milé kolegyne, že niektoré obsahové štandardy sú náplňou učiva ZŠ a stredných škôl. Dominantnou metódou pri práci s deťmi v MŠ je hra a z nového ŠVP sa hra vytratila.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (26)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
VzdelávanieREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt